Skip to Content

Архив проведени събития

Информация за конференции, работни срещи и други научни форуми, проведени с участието на ИБЕИ - БАН

 

2020

 • 10 март - 14 април 2020 г.: "Градината – времена и пространства", изложба в Националния етнографски музей.

2019

 • 2 до 6 декември 2019 г.: "Полярна седмица в музея", пилотно издание. Зала Левентис, НПМ-БАН (програма)

 


2018

 • 8-11 февруари 2018 г. гр. Русе, 13-та Международна среща за чайките (координатор на срещата: Страхил Пеев)
 • 13–15 февруари 2018 г., Парк-хотел Москва - среща на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)"
 • 23 април 2018 г., ИБЕИ–БАН, База 1 (ул. Гагарин, №2) - Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект "Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure" (eLTER-H2020) (покана, програма)
   
 • 26-27 април 2018 г. - "Семинар по екология - 2018", с международно участие, организиран от Съюз на учените в България, Секция "Биология и ИБЕИ-БАН, ул. Гагарин №2, София (покана и регистрационна форма, програма, интернет-сайт на събитието)
 • 22 май 2018 г. - Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1, 12:30 ч.. Форум и изложба "Екосистеми и екосистемни услуги" по случай Mеждународния ден на биологичното разнообразие (покана, програма)
 • 23-25 май 2018 г. - хотел Метрополитън, Младост 1, бул. Цариградско шосе № 64, София. Европейска среща "Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания" (лице за контакт: доц. д-р Светла Братанова-Дончева, sbrat@abv.bg)
 • 12 септември 2018 г. - гр. Созопол, Ден на отворените врати, организиран по проект "Регионално сътрудничество за устойчиво развитие на транснационалните екосистеми" (RECONNECT), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. (покана)

2017

 • 28-30 март 2017 г. - Седма работна среща на ESENIAS с научна конференция под мотото "Регионалното сътрудничество в подкрепа на превенцията и управлението на инвазивните чужди видове в Европа", гр. София (първо съобщение за конференцията)
 • 31 март 2017 г., хотел Метрополитън, София - конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България", организирана в рамките на проект FEMA (програма, интернет-сайт, прес-съобщение за конференцията на сайта на МОСВ - линк)
 • 03-04 април 2017 г. - курс на обучение "Влияние на инвазивните чужди видове върху биоразнообразието и екосистемните услуги в екстремни условия", по проект ESENIAS-TOOLS,  гр. София (програма, регистрационна форма)
 • 7 април 2017 г., хотел Света София, гр. София - среща по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" (GRASSLand) (линк към сайта на проекта)
 • 12 април 2017 г. от 09.30 ч. Парк-хотел "Москва", гр. София - работна среща-семинар по проект WEMA "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България".
 • 18 и 24 април 2017 г. от 10.00 часа в хотел Света София, гр. София - срещи по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" (GRASSLand)
 • 26.08.2017 г., База 1, ИБЕИ-БАН, ул. "Юрий Гагарин" №2: "НОЩТА НА ПРИЛЕПИТЕ". Събитието е организирано от ИБЕИ-БАН и Фондация "Наука за природата"

2016

 • 31 май 2016 г. - 12:00 ч. в "Бест Уестърн Хотел Европа", ул. Лидице № 1, София.. Работна среща семинар по проект WEMA (Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България).

2015

 • 23-25 октомври 2015 г., аула "Богданов", Биологически Факултет, СУ, ТЕРА МАДРЕ БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция "Растителното разнообразие в полза на обществото" (програма на събитието).
 • 19-21 август 2015 г., гр. Китен - Международна научна конференция върху Emys orbicularis и другите европейските сладководни костенурки. Съвместен форум на словашкото сдружение "Fauna Carpatica", Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националния природонаучен музей при БАН (интернет-страница на конференцията).
 • 15 юли 2015 г., София, ИБЕИ-БАН, работна среща в рамките на проект "Европейска мрежа за инвазивните папагали: изучаване динамиката на инвазия и рисковете за селското стопанство и обществото" (ParrotNET, COST-акция ES1304).
 • 23–24 април 2015 г., София, ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2 - Семинар по екология с международно участие - 2015, с организатори Съюз на учените в България, секция "Биология" и ИБЕИ-БАН.

 

Лекции и семинари:

 • 25.08.2015 г., семинар на Ян Зукал от Масариковия университет в Бърно и Иржи Пикула от Ветеринарния университет в Бърно, на теми: 1) Синдром на белия нос при прилепите - хистологични и ветеринарни аспекти; 2) Екология и поведение на прилепите при хибернация

2014

 • 24-25 април 2014 г., София, ИБЕИ-БАН - Семинар по екология - 2014, организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (Сборник с доклади)
 • 24-25 март 2014 г., гр. Хисар - заключителна среща по проект "Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати" (LIFE 08 NAT/BG/000279), изпълняван от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, с участието на МОСВ и съдействието на регионалните органи на МОСВ, Изпълнителна агенция по горите и местните власти. овече информация може да намерите на интернет-страницата на проекта.

 

2013 г.

2012 г.

 • 15 декември 2012 г., ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, София, заключителна среща по проект "Създаване на база данни на замърсителите от индустриалните отпадъци в трансграничен аспект и логическа рамка за решение на проблема" (INVADATA 2007СВ161РО000-2009-1-101), финансиран от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия (CCI No. 2007CB16IPO006) (брошура на проекта).
 • 3 - 7 декември 2012 г., хотел "Princess", София, конференция на проектите EnvEurope, Expeer и LTER-Europe network.
 • 3 декември 2012 г., конферентен център на областната администрация в гр. Видин; научна конференция "Подобряване и усъвършенстване на системата за управление на индустриалните отпадъци и възстановяване на нарушените терени от трансграничните региони на Република България и Република Сърбия", организирана от ИБЕИ-БАН, в сътрудничество с Институт по минно дело и металургия, Бор, Сърбия, Сдружение "България в Европа", Видин и НИПРОРУДА АД, София.
 • 25 - 29 юни 2012 г., гр. Благоевград, Шестия европейски конгрес по Hemiptera, организиран от Националният природонаучен музей - БАН, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Софийски университет "Св. Климент Охридски". Събитието е организирано под патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО  г-жа Ирина Бокова.  Интернет-страница на Конгреса.
 • 22 - 23 август 2012 г., гр. Бор, Сърбия, Научна конференция "Improvement of the industrial waste management at the cross-board region-pollutants from industrial waste in a transboundary aspect and a logical framework for problem solving". Конференцията се провежда в рамките на проект "Създаване на база данни на индустриални замърсители в трансграничен аспект и логистична рамка за решаване на проблема", (2007CB161PO 006-2009-1-101), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България -  Сърбия (EU, BULGARIA - SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME). Информация за събитието и целите на проекта може да намерите тук.
 • 26 - 27 април 2012 г., "Семинар по екология - 2012", организиран от  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Съюзът на учените в България, Секция "Биология".

2011 г.

 • 4 - 7 септември 2011 г., Лаборатория по морска екология, Созопол - Работна среща "Мониторинг на бентосните екосистеми в крайбрежната морска зона", организирана по проект WETLANET. Информация за събитието на интернет-страницата на работната среща
 • 29 - 30 септември 2011 г., Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - Седма Национална конференция по ботаника. За повече информация, посетете страницата на конференцията
 • 16 - 19 октомври 2011 г., курорт Албена, Варна - Международна конференция "Влажните зони: функциониране, управление и възстановяване", организирана от ИБЕИ-БАН и проект WETLANET. Информация за форума - на интернет-страниците на проект WETLANET и официалния агент - Фирма Международни прояви ООД (CIM)

 • 30.06.2011 г. - Работна среща по проект EnvEurope

 

 

AttachmentРазмер
programme_BG_final.pdf229.68 KB
programme_EN_final.pdf223.8 KB