Skip to Content

Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Приоритетни научно-изследователски направления на отдела

 
Отделът се занимава с изследване на естествения растителен и гъбен генофонд на България като обхваща почти пълния спектър на биологичното разнообразие на растителния свят и гъбите на организмово, популационно и геоисторическо равнище. Основните научно-изследователски направления на отдела включват:
 • Таксономия и еволюция на растенията, състав, структура и история на флори и растителни съобщества, видове и местообитания с природозащитен статус
 • Таксономия на гъби, видове със стопанско значение, гъбите като природен ресурс; опазване на гъбите; гъбите като биоиндикатори за замърсяване; вторични гъбни метаболити като терапевтични средства
 • Флористично и растително разнообразие в България, фундаментални и приложни аспекти на тяхната динамика, еволюция, опазване и устойчиво управление
 • Мониторинг на растения, гъби и местообитания; картиране и оценка на растителни и гъбни популации, картиране и оценка на екосистемите и техните услуги
 • Разнообразие и мониторинг на консервационно значими, редки, лечебни и ароматни растения (ЛАР); ресурсна оценка на стопански ценни ЛАР
 • Биологично активни вещества, мониторинг, еx situ опазване чрез семенно банкиране; in vitro размножаване; биологично активни вещества в ЛАР, in vitro култури и ex vitro адаптирани растения; биологична активност на растителни екстракти
 • Изучаване на еволюционните механизми и закони на развитие на българския растителен генофонд от терциера до наши дни
 • Оценка на риска от разпространението на инвазивни видове
 • Подготовка на стратегически документи за целите на опазването на природата в България

Лаборатории и полеви станции:


Отделът разполага със следните лаборатории: цитотаксономична лаборатория, лаборатория за генетични изследвания и течна цитометрия, фитоценологична, лаборатория по анатомия и ембриология на растенията, биотехнологична, фитохимична, изоензимна, палинологична, микологична, палеоботанична и GIS лаборатория.

Учените от отдела провеждат експериментални изследвания в полевите бази в местността Беглика (Западни Родопи). Разполагаме и с експериментална оранжерия.
 

Научни колекции и библиотека:

 • Библиотека – около 26 500 тома
 • Хербариум висши растения – SOM (около 175 000 образци)
 • Микологична колекция – SOMF (25 600 образци)
 • Колекция от растителни фосили (около 16 000 образци), еталонна палинологична колекция (за около 2 800 вида) и колекция от кутикули (около 2 700 вида)

По-важни текущи проекти на отдела:

 
2016-2018: Опазване на редки и застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие. Финансиран от ПУДООС. Ръководител: гл. ас. С. Стоянов.
 
2016-2018: "Флора на Република България, т. 12: Биологично разнообразие в сем. Asteraceae, подсем. Carduoideae и Cichorioideae". Финансиран от ФНИ. Ръководител: проф. д-р С. Банчева.
 
2014-2017: Моделни видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) I Glaucum (Papaveraceae) – изследване на генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения. Финансиран от ФНИ. Ръководител: доц. д-р Марина Станилова.
 
2015-2017: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България. Финансиран по ФМ на ЕИП. Ръководител: проф. д-р И. Апостолова.
 
2015-2017: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България. Финансиран по ФМ на ЕИП. Ръководител доц. д-р А. Ганева.
 
2015-2017: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Финансиран по ФМ на ЕИП. Ръководител: гл. ас. В. Владимиров.
 
2014-2017: Флористично и таксономично изследване на избрани родове от семейства Lamiaceae и Asteraceae в пограничните райони на Република Македония и Република България. Финансиран по двустранна спогодба с Р Македония. Ръководител: проф. д-р С. Банчева.
 
2014-2016: Актуализиране на ПУ на НП Рила и изработване на ПУ на резерват Риломанастирска гора. Финансиран по ОПОС. Ръководител доц. д-р А. Ганева.
 
2010-2020: Еволюция на климата в Евразия през неогена (NECLIME). Финансиране: NECLIME. Координатор: проф. Ф. Мосбругер. Ръководител на българския екип: проф. Д. Иванов.
 
2013-2016: Европейска поленова банка (European Pollen Database). Ръководител: проф. Р. Брадсхау (Великобритания). Ръководител от българска страна: доц. д-р М. Лазарова.
 
2013-2016: Водещи молекули от химичното разнообразие на Колумбия: интегрирано проучване на алкалоидите от сем. Amaryllidaceae като потенциални невропротектори. Финансиран по двустранно сътрудничество с Колумбия.  Ръководител: проф. д-р С. Берков.
 
2012-2015: Градиенти на устойчивост  на различни растителни типове към климатичните екстремуми в Европа (SIGNAL). Финансиран по програма BIODIVERSA. Страни-участнички: Германия, Франция, Белгия, Унгария, Италия, Турция. Координатор на работна група за България: доц. д-р И. Апостолова.
 
2013-2015 г.: Влияние на стреса върху метаболити с хранителнa стойност и протекторна функция при индийски и български генотипове соя, получени чрез биотехнологични и генетични методи. Проект по двустранно сътрудничество с Индия (НТС05-12). Ръководител: доц. Г. Костуркова (ИФРГ-БАН). Участници от ИБЕИ: доц. д-р Г. Ангелов и доц. д-р М. Николова.
 
2013-2015 г.: Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби. Финансиран от ИАОС (договор No. 2570/13.06.2013). Ръководител: доц. д-р С. Банчева.
 
2013-2015 г.: Генетично разнообразие и таксономични връзки в род Elymus. Партньор: Център за изследване на природата, Вилнюс. Ръководител от българска страна: доц. д-р Г. Ангелов.
 
2010-2014: Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела нарасти-телните микро-резервати. Финансиран по Програма на ЕС "Life+". Ръководител: проф. Д. Пеев.
 
2012-2014: Закономерности в пространственото разпространение на местообитания, растителни съобщества и растителни видове в Южна България във връзка с екологични и биоклиматични градиенти (ДМУ 03/115 от 13.12.2011). Интернет-страница на проекта. Ръководител: гл. ас. д-р Д. Сопотлиева.
 
2011-2014: Неогенските палиноморфи от България и Полша като средство за палеоекологични реконструкции. По двустранната спогодба между БАН и Полската АН. Ръководител от българска страна: проф. дбн Д. Иванов.
 
2012-2014: Ex situ консервация и генетична оценка на видове от семейство Liliaceae от българ-ската и румънската флора. По двустранната спогодба между БАН и Румънската АН. Ръководител от българска страна: д-р Т. Иванова.
 

Персонал