Skip to Content

Проект FEMA

FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България


 
Финансиране: програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ/ЕИП 2009-2014), с договор No. Д-33-87/27.08.2015 г., сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 27.08.2015 – 30.04.2017 г.
Тематична област: Биоразнообразие - Управление на водите (сладководни и морски) - Управление на околната среда
Бенефициент: ИБЕИ-БАН
 

НОВИНИ

Конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България"


На 31.03.2017 г. гр. София, се проведе конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България". Целта на конференцията бе да се представят напредъкът и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги.

Конференцията откри доц. д-р Анна Ганева, директор на ИБЕИ-БАН с приветствие към участниците и пожелание за успешно завършване и добри резултати в края на проекта.
 
 
 
Програмата продължи с встъпителна презентация на проф. Йордан Узунов, ръководител на проекта FEMA, който представи основните задачи и цели както и различните етапи в изпълнението на проекта. Проф. Узунов благодари на Министерството на околната среда и водите в лицето на Програмния оператор на програмата BG03 на ФМ на ЕИП, НСЗП и Дирекция "Управление на водите" за подкрепата и съдействието при изпълнението на проекта. Проф. Узунов изказа своята благодарност и на ИАОС и Басейновите дирекции за представените данни и информация, без които не би било възможно изпълнението на проекта. Не на последно място, проф. Узунов благодари и на всички колеги, работили интензивно по проекта.

В сутрешната сесия бяха представени дейностите по оценка и картиране на сладководните екосистеми и техните услуги В своята презентация г-н Васил Василев (РЕСАК), изложи използваните подходи при картиране на типовете сладководни екосистеми и крайните резултати по отношение на всички картирани типове сладководни екосистеми, както и изработената база данни и цифрови карти. Методиката за оценка на състояние на сладководните екосистеми и техните услуги бе представена от доц. Лъчезар Пехливанов (ИБЕИ-БАН). Останалите две презентации от сесията по сладководните екосистеми бяха представени отново от г-н В. Василев (РЕСАК) като те включваха представяне на конкретни резултати от създадените ГИС база данни и картен материал в различни аспекти по дейности, свързани с управлението на водите, а така също и в други сфери на практиката – земеделие, опазване на околна среда, бедствия и аварии и др. Представен бе и опитът на румънски колеги при оценката на екосистемните услуги. В своята презентация д-р Михай Адамеску от Университета в Букурещ изтъкна различния подход, който са използвали, а именно – ангажиране на заинтересованите страни на етап оценка на екосистемните услуги. Сесията завърши с интересна презентация на д-р Пол Ерик Аспхолм, от Норвежкия институт по био-икономика (NIBIO). Той представи ролята на речната мида в екосистемите и техните екосистемните услуги като даде конкретни примери от Норвегия.
 
В следобедната сесия доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) и доц. д-р Валентина Тодорова (ИО-БАН) представиха  подходи и методика за картиране и оценка на морските екосистеми и екосистемни услуги. Специфичните въпроси относно картирането и оценката и спецификата в работата и дизайна на гео-базата данни на черноморските екосистеми бяха представени от проф. Вълко Бисерков и Йордан Бисерков. В серията морски екосистеми, бе и презентацията на д-р Аспхолм, който разказа за китовете и свързаните с тях културни екосистемни услуги, какъвто е набиращият скорост туристически пакет за наблюдаване на китове.
 
Конференцията завърши с дискусионен панел, където участниците в конференцията имаха възможност да зададат въпроси на партньорите в проекта FEMA и да изкажат мнение за представените резултати. След дискусията, проф. Узунов закри конференцията и пожела успешен завършек на проекта.

Презентациите, снимки и видео от конференцията може да намерите тук.

Контакти:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
ул. "Майор Ю. Гагарин" № 2
1113 София
тел. 02/871 71 95; 02/873 61 37;  факс: 02/870 54 98
 
Официална интернет-страница на проекта: FEMA

Ръководител на проекта: проф. Йордан Узунов (GSM: 0882 263 218)
Научни координатори:
 • доц. Лъчезар Пехливанов (GSM: 0882 653 027)
 • доц. Венцислав Карамфилов (GSM: 0888 514 110)
Финансов мениджър: ас. Лора Йосифова (GSM: 0884 600 833)
Секретари:
 • ас. Галя Георгиева (GSM: 0897 916 109)
 • ас. Стефания Клайн (GSM: 0898 468 683)

Партньори:

 
 
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (REC-BG)
 
 
 

 
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (ReSAC)
 
 
 
 
 

 


Описание

 
Усилията да се спре загубата на биоразнообразие се основава на цели и дейности, поставени в Стратегията за биоразнообразието до 2020 г. на Европейската Комисия. Този документ фокусира върху нарастващото разбиране за важността на биоразноообразието за хората и за околната среда, и други дейности, свързани с оценяването и картирането на екосистемните блага и услуги, предоставяни от екосистемите и ползвани от човека и обществото.

В контекста на текущата програма на Европейското икономическо пространство (ЕЕА) същинският обект са по-скоро екосистемите като цяло, отколкото отделни видове или хабитати. Така политическите съображения и изисквания към резултата обхващат екосистемните услуги и тяхната оценка и свързаните с климата области като адаптация и достъп до генетични ресурси.

Проектът относно сладководните екосистеми (реки и езера) формира част от националната методологична рамка за картиране и оценяване на екосистемните услуги, които са част от цялостния процес на картиране на екосистемите и оценката на биофизичните характеристики в България.

Методологията е релевантна към сладководните екосистеми в цялата територия на България и нейното приложение ще се отличава от това в защитените зони на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и системата на защитените територии поради различната достъпност до налични данни, типове земеползване и пространственото разпределение на типовете екосистеми.

Екосистемното картиране и статистическия анализ на екосистемите в България е основано на съществуващи данни в редица източници. Откриват се обаче несъответствия и празнини в тези масиви, ето защо на национално равнище все още се изисква допълнителна работа по верификацията на наличните и новите данни, събирани чрез полеви изследвания и наблюдения. За да се създаде една прецизна и съвременна национална карта на водните екосистеми, е важно да бъде споделен и възприет натрупаният опит и в страните от ЕС и партниращите му държави.


Основна цел на проекта:

 
По предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Като се използва достъпната информация от различни национални и международни източници, както и данните от непосредствени полеви изследвания за параметрите на различните категории и типове водни обекти - сладководните речни и езерни екосистеми у нас, ще бъдат създадени разнообразни ГИС-слоеве, които да бъдат интергрирани във Вторите Планове за управление на речните басейни (2016-2021), в Регионалните планове за развитие и в Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.
 

Целева група

 • специалисти (експерти) - представители на централните и местните управленски органи;
 • учени и изследователи;
 • студенти;
 • неправителствени организации, стопански/бизнес организации;
 • преки потребители на екосистемните услуги като рибари (рибовъди и риболовци), земеделски производители, туристически организации и др.

Дейности

 
1) Дейности по управлението на проекта: разработване на план-график за изпълнение, организация и контрол на изпълнението му; изготвяне на тримесечни отчети за дейността и изразходването на предоставените ресурси; периодични координационни съвещания както между партньорите по проекта, така и с други партньори по програмата BG03.02, специалисти от системата на МОСВ – Изпълнителната агенция по околната среда, Дирекции за басейново управление на водите, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните лаборатории и други държавни и общински структури;

2) Специфични научно-технически дейности: събиране и верифициране на данни за състоянието на сладководните екосистеми (извън мрежата Натура 2000 и системата от защитени територии), включително и други зони за защита на водите (вододайни обекти за питейно водоснабдяване; зони, чувствителни/уязвими към нитрати; водни обекти, обявени за опазване на стопански ценни биологични видове; места за отдих и къпане; и др.); предоставяне на събраната информация на ГИС-експерти за създаване на ГИС-карти със съответни гео-реферирани информационни слоеве; изследване на съвместимостта на прилаганите подходи и методи с националната методологична рамка и валидиране на данните за оценяване на състоянието и капацитета на сладководните тела и обекти да предоставят екосистемни услуги.

3) Дейности за повишаване на капацитета: провеждане на периодични семинари и конференции с участието и на чуждестранни специалисти за обмяна и споделяне на достигнатото равнище, прилаганите методични подходи и методиките за оценка и управление на сладководните екосистеми; обмяна на конкретни резултати и проблеми на опазването и управлението на екосистемните блага и услуги у нас и в чужбина; организиране на посещения в звена на страните-донори за обмяна на опит и практики и представяне на резултатите от проекта; участие в работни срещи и повишаване на експертизата и капацитета на екипа по проекта;

4) Дейности за повишаване на осведомеността: разпространяване на резултатите от проекта чрез периодични прес-съобщения, организиране на прес-конференции, както и участие в подобни прояви на паралелни проекти по Програмата BG03.02; изготвяне и публикуване на информационни и печатни материали (листовки, брошури, сборници с доклади); създаване и поддържане на интернет-страница на проекта; създаване и поддържане на ГИС-портал с виртуален модел на сладководните екосистеми на България и услугите, които те предоставят на хората и на обществото.
 

Резултати

Работни срещи/семинари по темата на проекта:
 • 05 април (вторник) 2016 г., хотел „Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София работна среща-семинар. Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на сладководните екосистеми и за техните услуги. За повече информация:

 

 • координационни срещи на партньорите по проекта
 • координационни срещи с партньори в програмата BG03
 • научни конференции по темата на проекта
AttachmentРазмер
FEMA_Регистрационна_форма_Работна_среща.doc76.5 KB
FEMA_Покана_Работна_среща.doc149 KB
FEMA_Дневен_ред.doc170.5 KB