Skip to Content

Публична покана 13-19.02.2014 г.

Покана за представяне на оферта по проект Life+

Във връзка с изпълнение на проект Life08/NAT/BG/279 - "Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати", финансиран по Програмата на Европейския съюз LIFE+, с бенефициенти Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и Министерство на околната среда и водите, отправяме покана за представяне на оферта за "Оформлениe, издаване и доставка на книга и на финален доклад с резултатите от проекта (Layman’s report)".

Срок за представяне на офертите: до 19.02.2014 г., 14.00 часа.

Офертите трябва да съдържат следните документи, запечатени в плик:

  1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
  2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в обществената поръчка, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;
  3. Оферта, по точки, съгласно приложеното техническо задание;
  4. Попълнени декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
  5. Обща стойност (с ДДС) за изпълнение на поръчката;
  6. Срок на валидност на офертата
Адрес за подаване на оферти:

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, База 3,
ул. "Акад Г. Бончев", бл. 23, ет. 4, стая 407,
1113 София

За въпроси и допълнителна информация:
 
Калина Стоянова, гл. експерт в МОСВ, Дирекция "НСЗП"
тел. 940 6113, e-mail: kstoyanova@moew.government.bg

Приложения: