Skip to Content

Проект на ИБЕИ с Аграрен университет, Пловдив

Проект "Репродуктивен потенциал, метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит - научна основа за тяхното отглеждане в култура"

 

Проектът е одобрен за финансиране в конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г. на Фонд "Научни изследвания" (договор КП-06-Н26-6/ 13.12.2018 г.). Базова организация на проекта е ИБЕИ-БАН, с партньор Аграрния Университет в Пловдив.
 
За обект на изследване са избрани следните ценни лечебни растения, търсена суровина на вътрешния и международния пазар като източници на ценни БАВ, с консервационна значимост за българската флора: Alkanna tinctoria (L.) Tausch (Синя айважива), включена в Червена книга на Р България, в Червения списък на висшите растения в категорията "застрашен вид", и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за видовете, забранени за събиране от естествените им местообитания; Helichrysum arenarium (L.) Moench (Жълт смил), Primula veris L. (Лечебна иглика) и Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), които са включени в Приложение 4 на ЗБР и в Списъка на видовете лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, на основание на ЗЛР (чл. 10, ал. 1,2 и 3).
 
На базата на комплексно изследване ще бъде установено състоянието на популациите на целевите видове, техния репродуктивен потенциал, фитохимичен и генетичен профил с цел да се изберат най-подходящите популации от всеки вид за ex situ отглеждане чрез методите на in vitro и хидропонно култивиране.

Очаквани резултати от проекта:
  • Ще бъдат изработени ефективни подходи за ex situ отглеждане на четирите вида ценни лечебни растения с консервационен статус в българската флора.
  • Ще бъдат създадени ex situ колекции от in vivo и in vitro размножени растения от целевите видове при различни екологични условия. Създадените колекции ще послужат за получаване на посадъчен материал, който ще бъде необходим при създаването на промишлени насаждения след края на проекта.
В дългосрочен план, се очакват и следните резултати, свързани с решаване на социално-икономически проблеми:
  • Ще бъде осигурена суровина от четири вида ценни лечебни растения с ресурсен дефицит за нуждите на фармацефтичната и козметична промишленост.
  • Ще бъдат опазени естествените популации на изследваните консервационно значими растителни видове за българската флора.

Срок на проекта: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Елина Янкова-Цветкова