EEA Grants logo image Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
IBER logo image

Начало Новини Документи Контакти

Основни цели на проекта:

Проектът ще предостави екологична и биологична научна информация за влажните зони в България извън екологичната мрежа Натура2000, на базата на която първо ще бъде оценено екологичното състояние на целевите места и ще бъдат оценени и картирани потенциалните екосистемни услуги, които предоставят на обществото тези влажни зони. Обект на дейностите по този проект ще са следните типове екосистеми: преходни блата и плаващи подвижни торфища; карбонатни мочурища; извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); алкални блата; блата и мочури с хигрофитна и хидрофитна растителност с преобладаване на тръстика, папур и камъш. Екосистемното картиране и статистическият анализ на екосистемите в България са основани на съществуващи/налични данни в редица източници/бази данни. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни консервационни мерки.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Договор № Д-33-86/27.08.2015 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИБЕИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.


Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Copyright (C) 2016-2017 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences.