EEA Grants logo image Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
IBER logo image

Начало Новини Документи Контакти

Документи и презентации по проекта

Прессъобщение за представяне на резултатите от проект WEMA.

Презентации от състоялата се на 12 април 2017 г. от 9:30 часа в Парк-хотел Москва в София, среща-семинар за представяне на резултатите от проекта:
- презентация от гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова за резултатите от проекта (изтегли)
- презентация от гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова за екосистемните услуги на влажните зони (изтегли)
- презентация от Валери Георгиев за типология и картиране на влажните зони (изтегли)
- презентация от Милена Павлова за състоянието на влажните зони (изтегли).

Прессъобщение за стартирането на проект WEMA.

Презентации от състоялата се на 31 март 2016 г. от 13:00 часа в Национален пресклуб на БТА, пресконференция за представяне на целите на проекта, методичния подход на работа и очакваните резултати:
- презентация от гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова (изтегли)
- презентация от Валери Георгиев (изтегли).

Други документи и материали по проекта

Снимки от теренната работа по проекта.

Филми от работата по проекта.

Книга с резултати от работата по проекта: корици и текст, само текст.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Договор № Д-33-86/27.08.2015 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИБЕИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.


Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Copyright (C) 2016-2017 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences.