EEA Grants logo image Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
IBER logo image

Начало Новини Документи Контакти

Събития:

• На 12 април 2017 г. от 09:30 ч. в парк-хотел „Моска“, гр. София Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания организира среща-семинар за представяне на постигнатите резултати, получени по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми. Срещата е насочена към представители на държавни институции и организации, които имат отношение към управлението и устойчивото използване на ресурсите на екосистемите от тип „вътрешни влажни зони“ в България.

• На 31 март 2016 г. от 13:00 часа в Национален пресклуб на БТА, бул. „Цариградско шосе“ №49, София, се състоя пресконференция за представяне на целите на проекта, методичния подход на работа и очакваните резултати.
Запис от пресконференцията може да бъде видян на сайта на БТА.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Договор № Д-33-86/27.08.2015 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИБЕИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.


Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Copyright (C) 2016-2017 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences.