EEA Grants logo image Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
IBER logo image

Начало Новини Документи Контакти

Бенефициент:

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН)

Адрес:
ул. "Майор Ю. Гагарин" № 2
1113 София, България

Тел: (+359 2) 871 71 95; (+359 2) 873 61 37
Факс: (+359 2) 870 54 98
Ел. поща: iber@iber.bas.bg
Уебсайт: www.iber.bas.bg

Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова (ел. поща: larus@abv.bg)

Финансов мениджър:
ас. Лора Йосифова (ел. поща: lkonova@icloud.com)


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Договор № Д-33-86/27.08.2015 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИБЕИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.


Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Copyright (C) 2016-2017 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences.