Skip to Content

Научна степен "доктор на науките"

Няма текущи процедури

 


Архив на процедури за придобиване на научна степен "доктор на науките"

 

Процедура за защита на дисертация за придобиване на научната степен "доктор на науките" от д-р Ву Куанг Mанх, професор по зоология. Предложен за разкриване на процедура от отдел "Животинско разнообразие и ресурси" на ИБЕИ-БАН.

Тема на дисертацията: "Фауна на орибатеите (Acari: Oribatida) на Виетнам - систематика, зоогеография и зониране, формиране и роля в почвената екосистема" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.02).


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 302 /12.12.2013 г.):

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ – БАН) - председател на НЖ
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН)
4. акад. дбн Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Петър Кирилов Берон (пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ - БАН) - рецензент
7. доц. д-р Христо Делчев Делчев (НПМ - БАН)
 
 
Дата и място на защитата: 09 януари 2014 г., 10:00 ч., в Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

Материали по защитата: