Skip to Content

Научна степен "доктор на науките"

В момента няма текущи процедури

 


Архив на процедури за придобиване на научна степен "доктор на науките"

 

Процедура за защита на дисертация за придобиване на научната степен "доктор на науките" от д-р Ву Куанг Mанх, професор по зоология. Предложен за разкриване на процедура от отдел "Животинско разнообразие и ресурси" на ИБЕИ-БАН.

Тема на дисертацията: "Фауна на орибатеите (Acari: Oribatida) на Виетнам - систематика, зоогеография и зониране, формиране и роля в почвената екосистема" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.02).


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 302 /12.12.2013 г.):

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ – БАН) - председател на НЖ
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН)
4. акад. дбн Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Петър Кирилов Берон (пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ - БАН) - рецензент
7. доц. д-р Христо Делчев Делчев (НПМ - БАН)
 
 
Дата и място на защитата: 09 януари 2014 г., 10:00 ч., в Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

Материали по защитата: