Skip to Content

Общоакадемични документи

ОБЩОАКАДЕМИЧНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Законови нормативни документи

Вътрешноакадемични актове

- Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност на институтите на БАН (компонент К2), приети с решение на ОС на БАН (последна актуализация 21.03.2022 г.)

Правилници за докторантите

  • Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН (приети от ОС на БАН на 10.12.2018) (линк)
  • Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН (линк)
  • Правилник за дейността на Центъра за обучение при БАН (линк)

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в БАН (Gender Equality Plan)