Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: ас. Мария Качамакова

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев
Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев

Научно жури (Заповед № 75/28.10.2020 г.):

1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Орлин Деков (пенсионер, Селскостопанска академия)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 26.01.2021 г. (вторник) от 10:00 ч.

Материали по защитата:


Редовен докторант: ас. Симеон Борисов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"

Тема на дисертацията: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14)
 
Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов
Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева
 
Научно жури (Заповед № 96/24.12.2020 г.):

1.    проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2.    доц. д-р Драган Чобанов (научен ръководител, ИБЕИ-БАН)
3.    проф. д.б.н. Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
4.    проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
5.    доц. д-р Светослав Димов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:
  • Автореферат (на български език)
  • Резюме от автореферата (на английски език)
  • Рецензия на проф. д-р Анета Костадинова
  • Рецензия на доц. д-р Светослав Димов
  • Становище на проф. д.б.н. Параскева Михайлова
  • Становище на проф. д-р Павел Стоев
  • Становище на доц. д-р Драган Чобанов

 


Архив на приключили процедури