Skip to Content

Архив на приключили процедури за научни степени

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Процедури приключили 2023 г.

 

Редовен докторант: Антония Юриева Хубанчева

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: „Звуково базирани взаимоотношения хищник-жертва между европейски прилепи и дългопипални скакалци“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите")

Научни ръководители: д-р Holger R. Goerlitz (Институт по орнитология, Макс Планк, Германия) и проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)

Научно жури:

1. проф. д-р Любомир Пенев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски) - рецензент
4. Dr. Rachel Page (Smithsonian Tropical Research Institute, Panama)
5. Dr. Hannah Ter Hofstede (University of Windsor, Canada) - рецензент

Дата и място на защитата: 07.12.2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч., чрез онлайн-платформа zoom (линк; meeting ID: 825 9338 6745; passcode: 350272)

Материали по защитата:


Редовен докторант: Ася Павлова Кожухарова

Отдел: Растително разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: „Биотехнологичен подход за опазване и култивиране на гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.), Fabaceae“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова
Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков

Научно жури:

1. доц. д-р Ина Йосифова Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Лиляна Руменова Начева (Институт по овощарство, ССА) - рецензент
4. проф. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова (ИОХЦФ-БАН) - рецензент
5. доц. д-р Калина Монева Данова (ИОХЦФ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.12.2023 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 23, гр. София.

Материали по защитата:


Задочен докторант: Биляна Янче Римческа

Отдел: Водни екосистеми

Тема на дисертацията: „Типология и оценка на екологичното състояние на планински и полупланински реки, базирана на макрозообентосните съобщества – проучване на Балканите" (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология")
 
Научен ръководител: доц. д-р Янка Пресолска
 
Научно жури (Заповед № 58/28.07.2023 г.):

1. доц. д-р Емилия Варадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Янка Пресолска (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. проф. д-р Йордан Узунов (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Лидия Сакелариева (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
5. доц. д-р Николай Симов (НПМ-БАН)
 
Дата и място на защитата: 30.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" №2, София.
 
Материали по защитата:

 


Докторант на самостоятелна подготовка: Веселка Каменова Цавкова

Отдел: "Водни екосистеми", секция "Екологична класификация и биоресурси на сладководните екосистеми“
 
Тема на дисертацията: "Състав и динамика на зоопланктона в езерото Сребърна при различен хидрологичен режим на река Дунав" (научна специалност "Хидробиология")
 
Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 
Научно жури:
 
1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова (ИО-БАН)
 
Дата на заседанието за публична защита на дисертационния труд: 30.06.2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин", №2, София.
 
Материали по защитата:

Процедури приключили 2022 г.

 
 
Докторант на самостоятелна подготовка: Даниела Миткова Митева
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда"
 
Тема на дисертацията: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика")
 
Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова
 
Научно жури (заповед №67/26.07.2022):
 
1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (пенсионер) - научен ръководител
4. акад. дбн Атанас Атанасов (Агробиоинститут, ССА, пенсионер) - рецензент
5. проф. дбн Севдалин Георгиев (БФ, Су "Св. Климент Охридски", пенсионер) - рецензент
 
Дата на дистанционното заседание за публична защита на дисертационния труд: 10.10.2022 г. (понеделник) от 14.00 ч.

Материали по защитата:

 
Редовен докторант: Яна Димитрова Димитрова

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите"

Тема на дисертацията: "Таксономия и разпространение на цестодите по птици от Афротропическата зоогеографска област" (научна специалност "Паразитология и хелминтология")

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Научни консултанти: доц. д-р Гергана П. Василева и проф. д-р Jean Mariaux (Природонаучен музей – Женева)

Научно жури (заповед №38/29.04.2022):

1. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
4. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН)
5. доц. д-р Мариана Панайотова-Пенчева (ИЕМПАМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за публична защита на дисертационния труд: 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 ч.

Материали по защитата:


 
Задочен докторант: Надежда Джоргова

Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и сокола скитник (Falco peregrinus) в Стара планина" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов
Научен консултант: проф. д-р Васил Попов

Научно жури (заповед №39/29.04.2022):

1. доц. д-р Димитър Димитров (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Божидар Иванов (пенсионер)
5. доц. д-р Венцислав Делов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 27 юни 2022 г. (понеделник) от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 

Редовен докторант: ас. Никола Бънков
 
Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", ИГ "Протозоология"
 
Тема на дисертацията: "Състав, разпространение и екологична характеристика на текамебните съобщества от сфагновите мъхове в България" (научна специалност "Зоология")
 
Научни ръководители: доц. д-р Милчо Тодоров и  доц. д-р Анна Ганева.
 
Научно жури (заповед №17/02.02.2022):

1. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Милчо Тодоров (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. акад. Васил Големански (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Росица Давидова (Шуменски университет) - рецензент
5. доц. д-р Петър Шурулинков (НПМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 29 март 2022 г. (вторник) от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 


 
Редовен докторант: Магдалена Иванова Вълчева
 
Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност"
 
Тема на дисертацията: "Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални пясъчни дюни в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")
 
Научен ръководител: проф. д-р Ива Апостолова
Научен консултант: доц. д-р Десислава Сопотлиева
 
Научно жури (Заповед № 100/10.12.2021 г.):
 
1. Проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. Проф. д-р Ива Апостолова (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. д-р Росен Цонев (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. Проф. дбн Майя Стойнева (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. Доц. д-р Ана Петрова (пенсионер, ИБЕИ-БАН)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 24.01.2022 г. (понеделник), от 14:00 ч.

Материали по защитата:
 

Докторант на самостоятелна подготовка: Даниела Любомирова Иванова
 
Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност"
 
Тема на дисертацията: "Проучване на избрани семейства от разред Polypodiales (клас Polypodiopsida) в Българската флора" (научна специалност "Ботаника")
 
Научен ръководител: чл. кор. дбн Димитър Иванов
 
Научно жури (Заповед № 93/03.11.2021 г.):
 
1. Доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Доц. д-р Кирил Василев (ИБЕИ-БАН)
3. Проф. д-р Доля Калчева Павлова-Тонкова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
4. Проф. дбн Екатерина Кръстева Кожухарова (ФФ на Медицински университет, София)
5. Доц. д-р Ана Петрова (пенсионер, ИБЕИ-БАН) - рецензент

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 21.01.2022 г. (петък), от 14:00 ч.

Материали по защитата:
 

Процедури приключили 2021 г.

 
Редовен докторант: Боян Танев Мичев

Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Развитие и приложение на радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над територията на България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научен ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев

Научно жури (Заповед № 45/28.04.2021 г.):

1. Доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. Проф. д-р Даниела Симеоновска (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. Доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 15 юли 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч.

Материали по защитата:


Редовен докторант: Бойко Стойков Неов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"

Тема на дисертацията: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология")

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон)

Научно жури (Заповед №46/28.04.2021 г.):

1. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН)- председател, рецензент
2. проф. дбн Бойко Б. Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Мариана Панайотова (ИЕМПАМ-БАН)
5. проф. дбн Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 29 юни 2021 г. (вторник), от 14:00 ч.

Материали по защитата:

Редовен докторант: ас. Владимир Димитров Владимиров
 
Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси, секция "Флора и растителност"
 
Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България" (научна специалност "Ботаника")

Научен ръководител: доц. Ана Петрова
Научен консултант: Assoc. Prof. Kit Tan
 
Научно жури (Заповед №33/15.03.2021 г.):

1. Проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Доля Калчева Павлова-Тонкова (СУ „Св. Кл. Охридски“) - рецензент
3. Проф. дбн Екатерина Кръстева Кожухарова (ФФ на МУ, София)
4. Проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ, София)
5. Доц. д-р Ана Петрова (пенсионер) - научен ръководител
 
Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 5 май 2021 г. (сряда), от 14:00 ч.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Владимир Руменов Тодоров
 
Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", Секция „Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни”

Тема на дисертационния труд: „Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина“
 
Научен ръководител: проф. дбн Петър Генов
Научни консултанти: проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Диана Златанова

Научно жури (Заповед №21/05.02.2021 г.):
 
1. проф. д-р Васил Попов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (СУ “Св. Климент Охридски) - рецензент
4. проф. дбн Петър Генов (пенсионер) - научен ръководител
5. проф. д-р Пламен Митов (СУ “Св. Климент Охридски)
 
Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 22 април 2021 г. (четвъртък), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Стоян Стефанов Стоянов


Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси, секция "Флора и растителност"

Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на род Bupleurum L. (Apiaceae) в България" (научна специалност "Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Светлана Банчева

Научно жури (Заповед № 98/29.12.2020 г.):

1. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Анели Неделчева (СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ, София) - рецензент
5. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ, София)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., чрез платформа ZOOM.

Материали по защитата:

 

Редовен докторант: ас. Симеон Борисов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"

Тема на дисертацията: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14)
 
Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов
Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева
 
Научно жури (Заповед № 96/24.12.2020 г.):

1.    проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2.    доц. д-р Драган Чобанов (научен ръководител, ИБЕИ-БАН)
3.    проф. д.б.н. Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
4.    проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
5.    доц. д-р Светослав Димов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:

 

Редовен докторант: ас. Мария Качамакова


Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев
Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев

Научно жури (Заповед № 75/28.10.2020 г.):

1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Орлин Деков (пенсионер, Селскостопанска академия)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 26.01.2021 г. (вторник) от 10:00 ч.

Материали по защитата:

 

Процедури приключили 2020 г.

 

Редовен докторант: Людмила Лозанова

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистеми" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиянски (Институт за гората при БАН)

Научни консултанти: доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН), доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 29/20.03.2020 г.):

1. проф. д-р Цветан Златанов(ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) - научен ръководител
4. проф. д-р Марияна Любенова (СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, откритото заседание на научното жури ще се проведе чрез конферентна връзка (линк за заседанието).

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Лъчезар Якимов

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми"

Научен ръководител: проф. д-р Нешо Чипев

Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов

Научно жури (Заповед № 1/08.01.2020 г.):

1. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева (БФ, СУ, пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. доц. д-р Албена Йорданова (Медицински факултет, СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и място на защитата: Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, първоначалната дата за защита беше отложена. Откритото заседание на научното жури ще се проведе чрез конферентна връзка на 21.05.2020 г. от 11:00 ч.

Лннк за заседанието

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Йоана Георгиева

Отдел: Водни екосистеми

Тема на дисертацията: "Оценка и моделиране на запасите от промишлени риби в Черно море като основа на екосистемния подход за управление на морските биоресурси" (научна специалност "Хидробиология", шифър 06.01.11)

Научен ръководител: проф. д-р Георги Даскалов

Научно жури (Заповед № 30/20.03.2020 г.):

1. доц. д-р Апостолос Апостолу (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. доц. д-р Марина Панайотова (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Веселина Михнева (И-т по рибни ресурси, ССА) - рецензент
5. доц. д-р Галерида Райкова  (БФ, СУ "Св. Климент Охридски", пенсионер)

Дата на защитата: 15.05.2020 г. (петък), 14:00 ч. Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, откритото заседание на научното жури се проведе с конферентна връзка.

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Цветелина Станкева Терзийска

 
Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: "Прилагане на методи с висока резолюция за екологичен анализ на тревни съобщества" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научни ръководители: проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджян, проф. д-р Шандор Барта

Научно жури (Заповед №104/22.11.2019)

1. Чл.-кор. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. д-р Петър Желев (Лесотехнически университет)
4. Доц. д-р Елена Ташева (БФ на СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. Доц. д-р Анита Тошева (БФ на СУ "Св. Кл. Охрдиски")

Дата и място на защитата: 17.02.2020 г. (понеделник), 14:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, София.

Материали по защитата:

 

 
Редовен докторант: Мирослав Кирилов Маринов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: "Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология")

Научен ръководител: доц. д-р Георги Радославов

Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)

Научно жури (Заповед № 105/22.11.2019 г.):

1. Проф. дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. д-р Румяна Миронова (И-т по молекулярна биология, БАН) - рецензент
4. Проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. Доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и място на защитата: 05.02.2020 г. (сряда), 14:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База  1, ул. "Майор Юрий Гагарин" № 2, София.

Материали по защитата:

 

Процедури приключили 2019 г.

 
 
Докторант: Милена Кирилова Господинова
 
Отдел: Животинско разнообразие и ресурси
 
Тема на дисертацията: "Популационно биологично разнообразие и биоиндикаторна оценка на лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Европейския ѝ ареал" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология")
 
Научeн ръководител: проф. дбн Георги Марков
 
Научно жури (Заповед №77/26.09.2019 г.)

1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Климент Охридски")
4. проф. д-р Светослав Герасимов (пенсионер) - рецензент
5. проф. д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)
 
Дата и място на защитата: 18.12.2019 г. (сряда) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" №1, от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 
Редовен докторант: Стефания Ласло Клайн
 
Отдел: Водни екосистеми

Тема на дисертацията: "Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологичното състояние на дънни хабитати по Българското черноморско крайбрежие (Бургаски залив)" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология")
 
Научeн ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)
 
Научно жури (Заповед №60/02.07.2019 г.)

1. проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН, научен ръководител)
3. доц. д-р Валентина Тодорова (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Соня Узунова (ИРР-Варна)
5. доц. д-р Любомир Кендеров (БФ, СУ)
 
Дата и място на защитата: 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Петър Владиславов Остоич

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

 
Тема на дисертацията: "Екотоксикологичен биомониторинг - принципи, концепции и приложение при гръбначните животни" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)
 
Научeн ръководител: проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
Научeн консултант: доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
 
Научно жури (Заповед №27/01.03.2019 г.)

1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН)- председател, рецензент
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
3. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (ИБЕИ-БАН пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Светослав Герасимов (ЛТУ, пенсионер)
5. доц. д-р Христо Димитров (ПУ "Паисий Хилендарски")

Дата и място на защитата: 23.04.2019 г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2

Материали по защитата:

 


Процедури приключили 2018 г.

 
Докторант на самостоятелна подготовка: Теодора Ангелова Тричкова
 
Отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми"
 
Тема на дисертацията: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)
 
Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) и доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски")
 
Научно жури (Заповед №73/01.08.2018 г.):

1. проф. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Румен Игнатов Томов (ЛТУ)
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") - научен консултант
5. доц. д.б.н. Дилян Георгиев Георгиев (ПУ "Паисий Хилендарски") - рецензент
 
Дата и място на защитата: 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ), бул. "Цар Освободител" № 1.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Хелиана Иржи Дундарова
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Молекулярна филогения на морфогрупата Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.03)

Научен ръководител: проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
Научни консултанти: д-р Фридер Майер (Природонаучен музей – Берлин) и д-р Кристиан Дитц (Тюбингенски университет)
 
Научно жури (Заповед № 62/20.06.2018 г.):
 
1. проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ–БАН)
4. проф. д-р Севдалин Георгиев Ангелов (пенсионер, Софийски университет – БФ)
5. доц. д-р Светослав Георгиев Димов (Софийски университет – БФ) - рецензент

Дата и място на защитата: 02.10.2018 г. (вторник) от 10.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Цвета Владимирова Ангелова
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда"

Тема на дисертацията: "Биохимични и молекулни маркери за устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика", шифър 01.06.06)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: гл. ас. д-р Петя Първанова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 61/20.06.2018 г.):

1. доц. д-р Десислава Димитрова Петкова-Варадинова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дсн Дияна Лилова Светлева (Аграрен университет – Пловдив) - рецензент
4. проф. д.б.н. Аглика Минева Едрева (пенсионер, ИФРГ-БАН) - рецензент
5. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (Софийски университет – БФ)

Дата и място на защитата: 03.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Албена Йорданова Власева

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията: "Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакала (Canis aureus L., 1758) и лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Горнотракийската низина и Добруджа" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: проф. дбн Петър Василев Генов (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 60/20.06.2018 г.):

1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер, ЛТУ)
4. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (Софийски университет – БФ) - рецензент
5. доц. д-р Диана Златанова (Софийски университет – БФ)

Дата и място на защитата: 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала "Левентис" на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Десислава Стоянова Стоянова

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията:  "Видов състав, екологични изисквания и разпространение в България на водни хетероптери (Heteroptera, Nepomorpha)" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите” (шифър 02.22.01)
 
Научен ръководител: проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Николай Симов (НПМ-БАН)
 
Научно жури (Заповеди на директора на ИБЕИ-БАН №38/21.03.2018 г. и 51/17.05.2018 г.):
 
1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН, резервен член) - председател
4. проф. дссн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Алекси Константинов Попов (НПМ-БАН, пенсионер) - рецензент
6. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева (ЛТУ)
 
Дата и място на защитата: 25.05.2018 г. (петък), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Борислав Йорданов Стоянов

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията:  "Хелминти и хелминтни съобщества на риби от Атанасовско езеро" (научна специалност "Паразитология и хелминтология”, шифър 01.06.19)
 
Научен ръководител: проф. дбн Бойко Георгиев
Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Панков
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН №28/22.02. 2018 г.):
 
1. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ) - рецензент
4. доц. д-р Елиза Узунова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. доц. д-р Златка Димитрова (ТУ-Стара Загора) - рецензент
 
Дата и място на защитата: 09.05.2018 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
Материали по защитата: