Skip to Content

Архив на приключили процедури за научни степени

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Процедури приключили 2021 г.

 
Редовен докторант: Боян Танев Мичев

Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Развитие и приложение на радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над територията на България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научен ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев

Научно жури (Заповед № 45/28.04.2021 г.):

1. Доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. Проф. д-р Даниела Симеоновска (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. Доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 15 юли 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч.

Материали по защитата:


Редовен докторант: Бойко Стойков Неов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"

Тема на дисертацията: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология")

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон)

Научно жури (Заповед №46/28.04.2021 г.):

1. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН)- председател, рецензент
2. проф. дбн Бойко Б. Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Мариана Панайотова (ИЕМПАМ-БАН)
5. проф. дбн Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 29 юни 2021 г. (вторник), от 14:00 ч.

Материали по защитата:

Редовен докторант: ас. Владимир Димитров Владимиров
 
Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси, секция "Флора и растителност"
 
Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България" (научна специалност "Ботаника")

Научен ръководител: доц. Ана Петрова
Научен консултант: Assoc. Prof. Kit Tan
 
Научно жури (Заповед №33/15.03.2021 г.):

1. Проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Доля Калчева Павлова-Тонкова (СУ „Св. Кл. Охридски“) - рецензент
3. Проф. дбн Екатерина Кръстева Кожухарова (ФФ на МУ, София)
4. Проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ, София)
5. Доц. д-р Ана Петрова (пенсионер) - научен ръководител
 
Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 5 май 2021 г. (сряда), от 14:00 ч.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Владимир Руменов Тодоров
 
Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", Секция „Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни”

Тема на дисертационния труд: „Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина“
 
Научен ръководител: проф. дбн Петър Генов
Научни консултанти: проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Диана Златанова

Научно жури (Заповед №21/05.02.2021 г.):
 
1. проф. д-р Васил Попов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (СУ “Св. Климент Охридски) - рецензент
4. проф. дбн Петър Генов (пенсионер) - научен ръководител
5. проф. д-р Пламен Митов (СУ “Св. Климент Охридски)
 
Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 22 април 2021 г. (четвъртък), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Стоян Стефанов Стоянов


Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси, секция "Флора и растителност"

Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на род Bupleurum L. (Apiaceae) в България" (научна специалност "Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Светлана Банчева

Научно жури (Заповед № 98/29.12.2020 г.):

1. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Анели Неделчева (СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ, София) - рецензент
5. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ, София)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., чрез платформа ZOOM.

Материали по защитата:

 

Редовен докторант: ас. Симеон Борисов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"

Тема на дисертацията: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14)
 
Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов
Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева
 
Научно жури (Заповед № 96/24.12.2020 г.):

1.    проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2.    доц. д-р Драган Чобанов (научен ръководител, ИБЕИ-БАН)
3.    проф. д.б.н. Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
4.    проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
5.    доц. д-р Светослав Димов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:

 

Редовен докторант: ас. Мария Качамакова


Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев
Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев

Научно жури (Заповед № 75/28.10.2020 г.):

1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Орлин Деков (пенсионер, Селскостопанска академия)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 26.01.2021 г. (вторник) от 10:00 ч.

Материали по защитата:

 

Процедури приключили 2020 г.

 

Редовен докторант: Людмила Лозанова

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистеми" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиянски (Институт за гората при БАН)

Научни консултанти: доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН), доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 29/20.03.2020 г.):

1. проф. д-р Цветан Златанов(ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) - научен ръководител
4. проф. д-р Марияна Любенова (СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, откритото заседание на научното жури ще се проведе чрез конферентна връзка (линк за заседанието).

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Лъчезар Якимов

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми"

Научен ръководител: проф. д-р Нешо Чипев

Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов

Научно жури (Заповед № 1/08.01.2020 г.):

1. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева (БФ, СУ, пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. доц. д-р Албена Йорданова (Медицински факултет, СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и място на защитата: Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, първоначалната дата за защита беше отложена. Откритото заседание на научното жури ще се проведе чрез конферентна връзка на 21.05.2020 г. от 11:00 ч.

Лннк за заседанието

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Йоана Георгиева

Отдел: Водни екосистеми

Тема на дисертацията: "Оценка и моделиране на запасите от промишлени риби в Черно море като основа на екосистемния подход за управление на морските биоресурси" (научна специалност "Хидробиология", шифър 06.01.11)

Научен ръководител: проф. д-р Георги Даскалов

Научно жури (Заповед № 30/20.03.2020 г.):

1. доц. д-р Апостолос Апостолу (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. доц. д-р Марина Панайотова (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Веселина Михнева (И-т по рибни ресурси, ССА) - рецензент
5. доц. д-р Галерида Райкова  (БФ, СУ "Св. Климент Охридски", пенсионер)

Дата на защитата: 15.05.2020 г. (петък), 14:00 ч. Поради епидемиологичната обстановка в страната и в съответствие с Правилника на ИБЕИ за ПЗРАСРБ, откритото заседание на научното жури се проведе с конферентна връзка.

Материали по защитата:


 

Редовен докторант: Цветелина Станкева Терзийска

 
Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: "Прилагане на методи с висока резолюция за екологичен анализ на тревни съобщества" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научни ръководители: проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджян, проф. д-р Шандор Барта

Научно жури (Заповед №104/22.11.2019)

1. Чл.-кор. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. д-р Петър Желев (Лесотехнически университет)
4. Доц. д-р Елена Ташева (БФ на СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. Доц. д-р Анита Тошева (БФ на СУ "Св. Кл. Охрдиски")

Дата и място на защитата: 17.02.2020 г. (понеделник), 14:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, София.

Материали по защитата:

 

 
Редовен докторант: Мирослав Кирилов Маринов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: "Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология")

Научен ръководител: доц. д-р Георги Радославов

Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)

Научно жури (Заповед № 105/22.11.2019 г.):

1. Проф. дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. д-р Румяна Миронова (И-т по молекулярна биология, БАН) - рецензент
4. Проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. Доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и място на защитата: 05.02.2020 г. (сряда), 14:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База  1, ул. "Майор Юрий Гагарин" № 2, София.

Материали по защитата:

 

Процедури приключили 2019 г.

 
 
Докторант: Милена Кирилова Господинова
 
Отдел: Животинско разнообразие и ресурси
 
Тема на дисертацията: "Популационно биологично разнообразие и биоиндикаторна оценка на лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Европейския ѝ ареал" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология")
 
Научeн ръководител: проф. дбн Георги Марков
 
Научно жури (Заповед №77/26.09.2019 г.)

1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Климент Охридски")
4. проф. д-р Светослав Герасимов (пенсионер) - рецензент
5. проф. д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)
 
Дата и място на защитата: 18.12.2019 г. (сряда) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" №1, от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 
Редовен докторант: Стефания Ласло Клайн
 
Отдел: Водни екосистеми

Тема на дисертацията: "Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологичното състояние на дънни хабитати по Българското черноморско крайбрежие (Бургаски залив)" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология")
 
Научeн ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)
 
Научно жури (Заповед №60/02.07.2019 г.)

1. проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН, научен ръководител)
3. доц. д-р Валентина Тодорова (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Соня Узунова (ИРР-Варна)
5. доц. д-р Любомир Кендеров (БФ, СУ)
 
Дата и място на защитата: 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Петър Владиславов Остоич

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

 
Тема на дисертацията: "Екотоксикологичен биомониторинг - принципи, концепции и приложение при гръбначните животни" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)
 
Научeн ръководител: проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
Научeн консултант: доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
 
Научно жури (Заповед №27/01.03.2019 г.)

1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН)- председател, рецензент
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
3. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (ИБЕИ-БАН пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Светослав Герасимов (ЛТУ, пенсионер)
5. доц. д-р Христо Димитров (ПУ "Паисий Хилендарски")

Дата и място на защитата: 23.04.2019 г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2

Материали по защитата:

 


Процедури приключили 2018 г.

 
Докторант на самостоятелна подготовка: Теодора Ангелова Тричкова
 
Отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми"
 
Тема на дисертацията: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)
 
Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) и доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски")
 
Научно жури (Заповед №73/01.08.2018 г.):

1. проф. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Румен Игнатов Томов (ЛТУ)
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") - научен консултант
5. доц. д.б.н. Дилян Георгиев Георгиев (ПУ "Паисий Хилендарски") - рецензент
 
Дата и място на защитата: 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ), бул. "Цар Освободител" № 1.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Хелиана Иржи Дундарова
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Молекулярна филогения на морфогрупата Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.03)

Научен ръководител: проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
Научни консултанти: д-р Фридер Майер (Природонаучен музей – Берлин) и д-р Кристиан Дитц (Тюбингенски университет)
 
Научно жури (Заповед № 62/20.06.2018 г.):
 
1. проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ–БАН)
4. проф. д-р Севдалин Георгиев Ангелов (пенсионер, Софийски университет – БФ)
5. доц. д-р Светослав Георгиев Димов (Софийски университет – БФ) - рецензент

Дата и място на защитата: 02.10.2018 г. (вторник) от 10.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Цвета Владимирова Ангелова
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда"

Тема на дисертацията: "Биохимични и молекулни маркери за устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика", шифър 01.06.06)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: гл. ас. д-р Петя Първанова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 61/20.06.2018 г.):

1. доц. д-р Десислава Димитрова Петкова-Варадинова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дсн Дияна Лилова Светлева (Аграрен университет – Пловдив) - рецензент
4. проф. д.б.н. Аглика Минева Едрева (пенсионер, ИФРГ-БАН) - рецензент
5. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (Софийски университет – БФ)

Дата и място на защитата: 03.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Албена Йорданова Власева

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията: "Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакала (Canis aureus L., 1758) и лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Горнотракийската низина и Добруджа" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: проф. дбн Петър Василев Генов (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)

Научно жури (Заповед № 60/20.06.2018 г.):

1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер, ЛТУ)
4. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (Софийски университет – БФ) - рецензент
5. доц. д-р Диана Златанова (Софийски университет – БФ)

Дата и място на защитата: 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала "Левентис" на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1.

Материали по защитата:

Редовен докторант: Десислава Стоянова Стоянова

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията:  "Видов състав, екологични изисквания и разпространение в България на водни хетероптери (Heteroptera, Nepomorpha)" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите” (шифър 02.22.01)
 
Научен ръководител: проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Николай Симов (НПМ-БАН)
 
Научно жури (Заповеди на директора на ИБЕИ-БАН №38/21.03.2018 г. и 51/17.05.2018 г.):
 
1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН, резервен член) - председател
4. проф. дссн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Алекси Константинов Попов (НПМ-БАН, пенсионер) - рецензент
6. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева (ЛТУ)
 
Дата и място на защитата: 25.05.2018 г. (петък), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
Материали по защитата:

Редовен докторант: Борислав Йорданов Стоянов

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията:  "Хелминти и хелминтни съобщества на риби от Атанасовско езеро" (научна специалност "Паразитология и хелминтология”, шифър 01.06.19)
 
Научен ръководител: проф. дбн Бойко Георгиев
Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Панков
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН №28/22.02. 2018 г.):
 
1. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ) - рецензент
4. доц. д-р Елиза Узунова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. доц. д-р Златка Димитрова (ТУ-Стара Загора) - рецензент
 
Дата и място на защитата: 09.05.2018 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
Материали по защитата:

Процедури приключили 2017 г.

 

Редовен докторант: Ива Василева Дойчева

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията:  "Биотехнологичен подход за размножаване на Glaucium flavum Crantz. (Papaveraceae)" (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03)
 
Научен ръководител: доц. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Стефан Филипов (ИОХЦФ-БАН)
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 97/17.10. 2017 г.):

1. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН) - рецензент, председател на НЖ
2. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (БФ-СУ) - рецензент
4. доц. д-р Георгина Петкова Костуркова (ИФРГ-БАН)
5. доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова (ИОХЦ-БАН)

Дата и място на защитата: 18.12.2017 г. (понеделник), от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София.
 
Материали по защитата:

 


Редовен докторант: Велислав Йорданов Зарев

Отдел: "Водни екосистеми", ИБЕИ-БАН
 
Тема на дисертацията: "Разпространение и биология на попчетата (сем. Gobiidae, Pisces) в България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)
 
Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов
Научен консултант: доц. д-р Апостолос Апостолу
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 76/21.09.2017 г.):

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Апостолос Йоанис Апостолу (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Галерида Николова Райкова-Петрова (БФ-СУ) - рецензент
4. доц. д-р Марина Добромирова Панайотова (ИО-БАН)
5. доц. д-р Петя Павлова Иванова (ИО-БАН)
 
Дата и място на защитата: 12.12.2017 г. (вторник), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" №1, София.
 
 
Материали по защитата:

 


Редовен докторант: Стефан Ангелов Казаков

Отдел: "Водни екосистеми", ИБЕИ - БАН

Тема на дисертацията: "Структурни и функционални параметри на хидрозооценозите в крайдунавски влажни зони" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)

Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 62/12.07.2017):

1. проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Лъчезар Пехливанов (научен ръководител)
3. проф. дбн Яна Топалова (БФ, СУ)
4. доц. д-р Мариан Върбанов (НИГГГ–БАН)
5. доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ, СУ) - рецензент

Дата и място на защитата: 12.10.2017 г. (четвъртък), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" No. 2, София.


Материали по защитата:

 

Редовен докторант: Мартин Петров Маринов

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ - БАН
 
Тема на дисертацията: "Връзка между индивидуалното поведение и инвазията с кръвни паразити (Haemosporida) при моделни видове пойни птици" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)
 
Научeн ръководител: проф. дбн Бойко Георгиев
Научен консултант: проф. д-р Павел Зехтинджиев
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 35/22.03.2017):

1. проф. Георги Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ) - рецензент
4. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН)
5. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ)
 
Дата и място на защитата: 19.05.2017 г. от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" No. 2, София.
 
 
Материали по защитата:

Процедури приключили 2016 г.

 
 

Докторант на самостоятелна подготовка от Лесотехнически университет: ас. Николай Дянков Коджабашев

Обсъдена в отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН

Тема на дисертацията: "Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от сем. Carabidae от поддържан резерват "Сребърна"" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14)

Научeн консултант: проф. д-р Любомир Димитров Пенев

Научно жури:

1. доц. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Любомир Димитров Пенев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ, БФ) - рецензент
4. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер)
5. доц. д-р Борислав Василев Георгиев (НПМ-БАН) - рецензент

Дата и място на защитата: 22.12.2016 г. (четвъртък), 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" No. 1, 1000 София.

Материали по защитата:

 


 
Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Маргарита Христова Маринова, Тракийски университет, Стара Загора

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ - БАН

Тема на дисертацията: "Цестоди от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.02)

Научeн ръководител: доц. д-р Гергана Петрунова Василева
Научен консултант: проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев

Научно жури:
 
1. проф. д-р Яна Димитрова Мизинска-Боевска (ИБЕИ-БАН, пенсионер) - председател
2. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ, БФ) - рецензент
4. доц. д-р Мариана Станчева Панайотова-Пенчева (ИЕМПАМ-БАН)
5. доц. д-р Златка Михайлова Димитрова (ТрУ, Стара Загора) - рецензент

Дата и място на защитата: 21.12.2016 г. (сряда), 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" No. 2, София.

Материали по защитата:
 

Докторант на самостоятелна подготовка от ШУ "Епископ К. Преславски": Виктор Методиев Василев

Обсъдена в отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ - БАН

Тема на дисертацията: "Разпространение и гнездова биология на врановите птици (Corvidae) в Североизточна България" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.02)
Научeн ръководител: проф. дбн Д. Нанкинов

Научно жури:
1. проф. Павел Христов Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Борис Петров Николов (ИБЕИ-БАН)
3. проф.  дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков (НПМ-БАН)
5. доц. д-р Росица Димитрова Давидова (ШУ "Епископ К. Преславски")

Дата и място на защитата: 19.10.2016 г. (сряда), 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" No. 1, София.

Материали по защитата:

 

Редовен докторант от ИБЕИ: ас. Ина Йосифова Анева

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Приложна ботаника"

Тема на дисертацията: "Биологично и фитохимично in situ и ex situ проучване на видове с природозащитен статус от род Sideritis в България" (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03).
 
Научeн ръководител: доц. д-р Люба Евстатиева
Научен консултант: доц. д-р Калина Алипиева

Научно жури:

1. доц. д-р Марина Иванова Стaнилова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Люба Николова Евстатиева-Лисичкова (ИБЕИ, пенсионер) - научeн ръководител
4. проф.  дфн Стефан Димитров Николов (МУ-ФФ) - рецензент
5. доц. д-р Милка Тодорова (ИОХ с ЦФХ-БАН)

Дата и място на защитата: 12.09.2016 г. (понеделник), 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София.

Материали по защитата:
 

 
Задочен докторант от ИБЕИ: Сирма Асенова Зидарова
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология".

Тема на дисертацията: "Екология на съобщества от масови видове от сем. Soricidae (Mammalia) в моделни райони" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01).
 
Научeн ръководител: доц. д-р Васил Попов

Научно жури (заповед No. 37/2.03.2016 г.):

1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) - научeн ръководител
3. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (ЛТУ, пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Елена Димитрова Ташева (БФ-СУ) - рецензент
5. доц. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ-СУ)

Дата и място на защитата: 27.04.2016 г. (сряда), от 10.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. Цар Освободител 1.

Материали по защитата:
 

Процедури приключили 2015 г.

 

Редовен докторант от ИБЕИ: ас. Мария Янкова Керакова
 
Отдел: "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми"

Тема на дисертацията: "Трофична структура на макрозообентоса в нативни и повлияни сладководни екосистеми" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11    ).
 
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Добринова Варадинова

Научно жури:

1. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН) - научeн ръководител
3. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ) - рецензент
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (пенсионер)
5. доц. д-р Гана Минкова Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски")
 
Дата и място на защитата: 22.12.2015 г. (вторник), 13:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.
 
Материали по защитата:

 


Редовен докторант от ИБЕИ: ас. Христо Павлов Педашенко
 
Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност"
 
Тема на дисертацията: "Динамика на растителността в пилотен район на НП Централен Балкан за последните 65 години" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01).
 
Научeн ръководител: проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян

Научно жури:

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Румен Недков (ИКИТ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Марияна Иванова Любенова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Теньо Атанасов Мешинев (пенсионер)  - рецензент
 

Дата и място на защитата: 25.11.2015 г. (сряда), 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София.

Материали по защитата:

 


Редовен докторант от ИБЕИ: ас. Веселин Василев Шиваров

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на семейство Verrucariaceae (лихенизирани гъби) в България" (научна специалност "Микология", шифър 01.06.24).
 
Научeн ръководител: проф. д-р Цветомир Митев Денчев
Научен консултант: гл. ас. д-р Димитър Стойков
 
Научно жури:

1. доц. д-р Мелания Михайлова Гьошева-Богоева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Цветомир Митев Денчев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Димитър Стоянов Димитров (НПМ-БАН) - рецензент
4. чл.-кор. проф. дссн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова (пенсионер) - рецензент


Дата и място на защитата: 29.06.2015 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, блок 23,  ул. "Акад. Г. Бончев".

Материали по защитата:

 

Задочен докторант от ИБЕИ: гл. ас. Рабиа Абдула Суфи
 
Отдел: "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми".
 
Тема на дисертацията: Сравнителен анализ на биотичните индекси за определяне на качеството на речните води, основани на дънните съобщества (макрозообентон) от българските реки (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)
 
Научeн ръководител: проф. д-р Йордан Иванов Узунов

Научно жури (назначено със Заповед на директора No. 22/19.01.2015 г.):

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - научeн ръководител
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ)
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Гана Минкова Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски")

Дата и място на защитата: 20.04.2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.
 
Материали по защитата:
 

Редовен докторант от ИБЕИ-БАН: Теодора Иванова Тодорова
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска"
 
Тема на дисертацията: "ДНК защитен потенциал на биологично активни природни съединения с растителен произход" (научна специалност "Генетика").
 
Научни ръководители:
проф. д-р Стефка Чанкова
доц. д-р Маргарита Пешева (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
2. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Елена Иванова Георгиева  (пенсионер, ИФРГ-БАН)
4. проф. дбн Мария Богомилова Ангелова (ИМБ-БАН)
5. доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева (БФ-СУ) - рецензент
 
Дата и място на защитата: 11.03.2015 г., 11:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" No. 2, София.
 
Материали по защитата:

 


Докторант на самостоятелна подготовка от ИБЕИ-БАН: Цветанка Иванова Борисова

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Микология"

Тема на дисертацията: "Церкоспороидни хифомицетни гъби в България" (научна специалност "Микология", шифър 01.06.24)

Научeн ръководител: доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова

Научно жури (назначено със Заповед на директора No. 258/15.12.2014 г.):
 
1. проф. д-р Цветомир Митев Денчев (ИБЕИ-БАН) - председател на Научното жури и рецензент
2. проф. дсн Йорданка Мирчева Станчева (ЛТУ) - рецензент
3. проф. дсн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова (пенсионер) – научен ръководител
5. доц. д-р Соня Христова Бенчева (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 25.02.2015 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23, София.

Материали по защитата:

 


Редовен докторант от ИБЕИ-БАН: ас. Теодор Цветомиров Денчев

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Микология"

Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на главните (Ustilaginomycetes) по растения от семейство Cyperaceae в Япония и Южна Корея" (научна специалност "Микология", шифър 01.06.24)

Научeн ръководител: проф. д-р Цветомир Митев Денчев

Научно жури (назначено със Заповед на директора No. 259/15.12.2014 г.):

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН)
2. доц. д-р Мелания Михайлова Гьошева-Богоева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. дсн Йорданка Мирчева Станчева (ЛТУ) - рецензент
4. проф. дсн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова (пенсионер)

Дата и място на защитата: 18.02.2015 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23, София.
 
Материали по защитата:

 


Процедури приключили 2014 г.

 

Редовен докторант от ИБЕИ: ас. Анелия Борисова Бобева

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите"

Тема на дисертацията: "Молекулярно-биологични изследвания върху специфичността на кръвни паразити (Haemosporida) по птици към преносителите от род Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae)" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научeн ръководител: проф. д.б.н. Бойко Георгиев
Научен консултант: доц. д-р Павел Зехтинджиев

Научно жури (назначено със Заповед на директора No. 186/18.09.2014 г.):

1. доц. д-р Стела Стоянова Лазарова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Павел Христов Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) - научен консултант
3. акад. дбн Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
4. проф. дбн Илия Йорданов Банков (пенсионер)
5. доц. д-р Здравко Кирилов  Хубенов (НПМ-БАН)

Дата и място на защитата: 20.11.2014 г., 14:00 ч., Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ, ул. "Ю. Гагарин" 2, София.

Материали по защитата:
 

Задочен докторант на ИБЕИ-БАН: ас. Янка Николова Пресолска

Отдел: "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми"

Тема на дисертацията: "Състав, разпространение и екология на разред Ephemeroptera (Insecta) в България" (научна специалност "Хидробиология", 01.06.11)

Научeн ръководител: проф. дбн Борис Русев

Научен консултант: доц. д-р Иванка Янкова Янева

Научно жури:

1. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Алекси Константинов Попов (НПМ-БАН, пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (пенсионер)
5. доц. д-р Гана Минкова Гечева (ПУ, "Паисий Хилендарски")

Дата и място на защитата: 03.10.2014 г., 10:30 ч., Заседателна зала на Националния природонаучен музей, бул. "Цар Освободител" 1

 

 


 

Редовен докторант от ИБЕИ: Aнна Богомилова Гаврилова

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Приложна ботаника"

Тема на дисертацията: "Екологобиологично и фитохимично изследване на перспективни лечебни видове от род Alchemilla (шапиче) в България" (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03)

Научeн ръководител: доц. д-р Антонина Асенова Виткова
Научен консултант: проф. д-р Димитър Стоянов Димитров

Научно жури (назначено със Заповед на директора No. 125/04.06.2014 г.):

1. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Антонина Асенова Виткова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дфн Стефан Димитров Николов (ФФ, МА) - рецензент
4. доц. д-р Мариус Алипиев Димитров (ЛТУ)
5. доц. д-р Анели Методиева Неделчева (БФ на СУ) - рецензент
 
Дата и място на защитата: 17.09.2014 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София.
 
Материали по защитата:

 

Редовен докторант на ИБЕИ-БАН: ас. Мария Димитрова Тодорова
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска"
 
Тема на дисертацията: "Chlamydomonas reinhardtii като моделна индикаторна система за генотоксичност на ниски дози ксенобиотици" (научна специалност "Генетика")
 
Научeн ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова
 
Научен консултант: проф. д-р Венета Капчина-Тотева (БФ, СУ)
 
Научно жури:
 
1. доц. д-р Маргарита Нешова Анчева (пенсионер) - председател
2. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Спаска Димитрова Петкова (пенсионер) - рецензент
4. проф. дбн Аглика Минева Едрева (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Елена Георгиева Тодоровска (АБИ-ССА)

 


Редовен докторант на ИБЕИ-БАН: Росен Николаев Горгоров

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Приложна ботаника"

Тема на дисертацията: "Научна основа за еx situ опазване на консервационно значими видове от род Centaurea s. l. в България (научна специалност "Ботаника")

Научeн ръководител: доц. д-р Светлана Темелкова Банчева

Научен консултант: доц. д-р  Марина Иванова Станилова

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 121/03.06.2014 г.):

1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева - председател
2. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева – научен ръководител
3. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (БФ на СУ) - рецензент
4. доц. д-р Ели Георгиева Зайова (ИФРГ-БАН)
5. доц. д-р Георгина Петкова Костуркова (ИФРГ-БАН) - рецензент

Дата и място на защитата: 14.07.2014 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев".

 

 


Докторант на самостоятелна подготовка към ИБЕИ-БАН: гл. ас. Николай Илчев Велев

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност", ИГ "Растителност и местообитания".

Тема на дисертацията: "Синтаксономичен анализ на разред Arrhenatheretalia еlatioris Tüxen, 1931 в централната част на Западна България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научeн ръководител: доц. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджян

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 94/23.04.2014 г.):

1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. доц. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. дсн Димитър Петков Павлов (ЛТУ) - рецензент
4. доц. д-р Теньо Атанасов Мешинев (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Гана Минкова Гечева (ПУ-БФ)


Дата и място на защитата: 14:00 ч, 09 юли 2014 г., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23.


Материали по защитата:

 

Редовен докторант на ИБЕИ-БАН: Петя Валентинова Борисова

Отдел: "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", ИГ "Лотични екосистеми".

Тема на дисертацията: "Видово разнообразие и моделиране на състоянието на макрозообентоса и зоопланктона в различни категории водни обекти" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)

Научeн ръководител: проф. д-р Йордан Узунов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 95/24.04.2014 г.):

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. дбн Яна Илиева Топалова (СУ-БФ) - рецензент
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (СУ-БФ)
5. доц. д-р Олимпия Николаева Роева (ИБФМИ-БАН) - рецензент


Дата и място на защитата: 10:00 ч, 30 юни 2014 г., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.


Материали по защитата:

 

Задочен докторант на ИБЕИ-БАН: Виолета Георгиева Тюфекчиева

Отдел: "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", ИГ "Лотични екосистеми"

Тема на дисертацията: "Състав, разпространение и екология на разред Plecoptera (Insecta) в България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11)

Научeн ръководител: доц. д-р Иванка Янкова Янева

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 24/16.01.2014 г.):

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - рецензент, председател на журито
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дбн Венелин Лазаров Бешовски (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (пенсионер) - научен ръководител
5. доц. д-р Здравко Кирилов  Хубенов (НПМ-БАН)

Дата и място на защитата: 25.04.2014 г., 10:00 ч., в зала "Левентис", Национален природонаучен музей - БАН, бул. "Цар Освободител" No. 1 .


Материали по защитата:

 


 
Докторант на самостоятелна подготовка към ИБЕИ-БАН: гл. ас. Иванка Божкова Семерджиева

Отдел: "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Приложна ботаника", ИГ "Ресурсна оценка и мониторинг на редки лечебни и ароматни растения"

Тема на дисертацията: "Биологично и фитохимично проучване на Tribulus terrestris L. във флористичен район Тракийска низина" (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03).

Научен ръководител: доц. д-р Люба Николова Евстатиева-Лисичкова

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 257/25.11.2013 г.):

1. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН) - рецензент, председател на журито
2. доц. д-р Люба Николова Евстатиева-Лисичкова (пенсионер)
3. проф. дхн Вася Стефанова Банкова (ИОХЦФ - БАН) - рецензент
4. доц. д-р Екатерина Кръстева Кожухарова (ФФ – МУ)
5. доц. д-р Анели Методиева Неделчева (СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата и място на защитата: 12 март 2014 г., 14:00 ч., в Заседателната зала на База 3 на ИБЕИ-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23,


Материали по защитата:

 


Редовен докторант към ИБЕИ-БАН: Ивайло Александров Тодоров

Отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни"

Тема на дисертацията: "Фаунистични, зоогеографски и екологични проучвания нa сем. Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) на Витоша" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14).

Научен ръководител: доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 301/12.12.2013 г.):

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. доц. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ - БАН)
3. проф. дбн Венелин Лазаров Бешовски (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Алекси Константинов Попов (пенсионер) - рецензент
5. доц. д-р Здравко Кирилов  Хубенов (НПМ - БАН) – научен ръководител

 

 


Процедури приключили 2013 г.

 

Редовен докторант към ИБЕИ-БАН: ас. Милена Николова Павлова

Отдел "Водни екосистеми", секция "Ихтиология и рибни ресурси", ИГ "Екология и динамика на рибните съобщества"

Тема на дисертацията: "Трофична структура на зооценозите в сладководни екосистеми под антропогенен натиск и въздействие" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11).

Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 79/03.04.2013 г.):

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури, рецензент
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. дбн Яна Илиева Топалова (СУ-БФ)
4. доц. д-р Галерида Николова Петрова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (СУ-БФ) - рецензент

Дата и място на защитата: 14 юни 2013 г., 12:00 ч., в Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. "Юрий Гагарин" No. 2.

Материали по защитата:

 

Редовен докторант към ИБЕИ-БАН: Димитър Николов Беров

Отдел "Водни екосистеми", секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми"

Тема на дисертацията: "Структура на съобществата от кафяви водорасли от род Cystoseira и влиянието на антропогенни фактори върху тяхното разпространение. Макроводораслите като индикатор за екологичното състояние на крайбрежните морски екосистеми в Черно море" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01).

Научен ръководител: доц. д-р Георги Карл Хибаум

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 32/12.02.2013 г.):

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. доц. д-р Георги Карл Хибаум (ИБЕИ-БАН, пенсионер) - научен ръководител
3. проф. д-р Снежана Петрова Мончева (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Валентина Р. Тодорова (ИО-БАН)
5. проф. д-р Румен Димитров Младенов (ПУ-БФ) - рецензент

Дата и място на защитата: 26 април 2013 г., 11:00 ч., в Заседателната зала на База 2 на ИБЕИ-БАН, бул. "Цар Освободител" No. 1.

Материали по защитата:

 


Редовен докторант към ИБЕИ-БАН:  ас. Милка Тодорова Елшишка

Отдел "Животинско разнообразие и ресурси", Секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", ИГ "НЕматология"

Тема на дисертацията: "Таксономия, биотопично разпределение и разпространение на почвени нематоди от разред Dorylaimida в полярни пустини" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.02).

Научен ръководител: проф. д-р Влада Кирилова Пенева

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 16/18.01.2013 г.):
1. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. акад. дбн Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Олга Цокова Байчева (пенсионер)
5. доц. дссн Боряна Манолова Чолева (пенсионер) - рецензент

Дата и място на защитата: 20 март 2013 г., 11:00 ч., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" 2.

Материали по защитата:
 

Редовен докторант към ИБЕИ-БАН: ас. Кирил Веселинов Василев

Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност"

Тема на дисертацията: "Тревна растителност по варовитите терени западно от София" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01).
Научен ръководител: доц. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджян

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 255/15.11.2012 г.):
1. проф. д-р Лиляна Димитрова Юрукова (ИБЕИ-БАН) - рецензент, председател на научното жури
2. доц. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. доц. д-р Марияна Иванова Любенова (СУ-БФ) - рецензент
4. доц. д-р Росен Тодоров Цонев (СУ-БФ)
5. проф. дбн Стефан Йорданов Станев (пенсионер)

Дата и място на защитата: 7 март 2013 г., 14:00 ч., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.

Материали по защитата:

 


 
Редовен докторант към ИБЕИ-БАН: ас. Теодора Ангелова Иванова
 
Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Приложна ботаника", ИГ "Растително разнообразие и местно развитие"

Тема на дисертацията: "In vitro култивиране на Ruscus aculeatus и Ruscus hypoglossum (Liliaceae)" (научна специалност "Ботаника", шифър 01.06.03).

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Димова Стоева
Научен консултант: проф. д-р Стефан Димитров Николов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН No. 298/18.12.2012 г.):

1. доц. д-р Владимир Василев Вълчев (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. доц. д-р Татяна Димова Стоева (ИБЕИ-БАН)- научен ръководител
3. проф. дбн Йорданка Александрова Иванова (пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (СУ-БФ) - рецензент
5. доц. д-р Милка Милчева Милева (ИМ-БАН)

Дата и място на защитата: 6 март 2013 г., 14:00 ч., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.

Материали по защитата: