Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: Ася Павлова Кожухарова


Отдел: Растително разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: „Биотехнологичен подход за опазване и култивиране на гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.), Fabaceae“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова
Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков

Научно жури:

1. доц. д-р Ина Йосифова Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Лиляна Руменова Начева (Институт по овощарство, ССА) - рецензент
4. проф. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова (ИОХЦФ-БАН) - рецензент
5. доц. д-р Калина Монева Данова (ИОХЦФ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.12.2023 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 23, гр. София.

Материали по защитата:


Редовен докторант: Антония Юриева Хубанчева

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: „Звуково базирани взаимоотношения хищник-жертва между европейски прилепи и дългопипални скакалци“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите")

Научни ръководители: д-р Holger R. Goerlitz (Институт по орнитология, Макс Планк, Германия) и проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)

Научно жури:

1. проф. д-р Любомир Пенев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски) - рецензент
4. Dr. Rachel Page (Smithsonian Tropical Research Institute, Panama)
5. Dr. Hannah Ter Hofstede (University of Windsor, Canada) - рецензент

Дата и място на защитата: 07.12.2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч., присъствено в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №2, гр. София и чрез онлайн-платформа zoom.

Материали по защитата:

 


Архив на приключили процедури