Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: Владимир Методиев Илинкин

Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси

Тема на дисертацията: „Биотехнологичен подход за култивиране на Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. (Asteraceae)“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН)

Научно жури:

1) доц. д-р Ина Йосифова Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2) проф. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3) доц. д-р Калина Монева Данова (ИОХЦФ-БАН) - рецензент
4) доц. д-р Стефан Антонов Филипов (ИОХЦФ-БАН) - рецензент
5) чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски (Институт по микробиология - БАН)

Дата и място на защитата: 29.05.2024 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ Бл. 23, гр. София.

Материали по защитата:


Редовен докторант: Цветелина Ясенова Ишева

Отдел: Водни екосистеми

 
Тема на дисертацията: „Изследване на бентосните диатомейни съобщества във временно пресъхващи реки на Южна България и приложението им за оценка на екологичното състояние “ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология")
 
Научен ръководител: проф. д-р Йордан Узунов
Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Иванов

Научно жури:

1. доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (пенсионер) - научен ръководител
3. проф. д-р Надя Георгиева Огнянова-Руменова (Геологически институт, БАН) - рецензент
4. проф. д-р Снежана Петрова Мончева (Институт по океанология, БАН)
5. доц. д-р Ралица Петрова Зидарова (Институт по океанология, БАН) - рецензент

Дата и място на защитата: 20.06.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, гр. София.

Материали по защитата:
  • Автореферат
  • Резюме от автореферата (на английски език)
  • Рецензия на проф. д-р Надя Огнянова-Руменова
  • Рецензия на доц. д-р Ралица Зидарова
  • Становище на доц. д-р Детелина Белкинова
  • Становище на проф. д-р Снежана Мончева
  • Становище на проф. д-р Йордан Узунов

 

 


Архив на приключили процедури