Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: Яна Димитрова Димитрова

Отдел: "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите"

Тема на дисертацията: "Таксономия и разпространение на цестодите по птици от Афротропическата зоогеографска област" (научна специалност "Паразитология и хелминтология")

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Научни консултанти: доц. д-р Гергана П. Василева и проф. д-р Jean Mariaux (Природонаучен музей – Женева)

Научно жури (заповед №38/29.04.2022):

1. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
4. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН)
5. доц. д-р Мариана Панайотова-Пенчева (ИЕМПАМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 28 юни 2022 г. (вторник) от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 • Автореферат (на български език)
 • Резюме от автореферата (на английски език)
 • Рецензия на проф. д-р Анета Костадинова
 • Рецензия на проф. д-р Пламен Митов
 • Становище на проф. д-р Маргарита Габрашанска
 • Становище на доц. д-р Мариана Панайотова-Пенчева
 • Становище на проф. дбн Бойко Георгиев

Задочен докторант: Надежда Джоргова

Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и сокола скитник (Falco peregrinus) в Стара планина" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов
Научен консултант: проф. д-р Васил Попов

Научно жури (заповед №39/29.04.2022):

1. доц. д-р Димитър Димитров (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Божидар Иванов (пенсионер)
5. доц. д-р Венцислав Делов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 27 юни 2022 г. (понеделник) от 14:00 ч.

Материали по защитата:

 • Автореферат (на български език)
 • Резюме от автореферата (на английски език)
 • Рецензия на проф. дбн Златозар Боев
 • Рецензия на доц. д-р Димитър Димитров
 • Становище на доц. д-р Божидар Иванов
 • Становище на доц. д-р Венцислав Делов
 • Становище на доц. д-р Борис Николов

 


Архив на приключили процедури