Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Докторант на самостоятелна подготовка: Веселка Каменова Цавкова

 
Отдел: "Водни екосистеми", секция "Екологична класификация и биоресурси на сладководните екосистеми“
 
Тема на дисертацията: "Състав и динамика на зоопланктона в езерото Сребърна при различен хидрологичен режим на река Дунав" (научна специалност "Хидробиология")
 
Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 
Научно жури:
 
1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (пенсионер) - рецензент
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова (ИО-БАН)
 
Дата на заседанието за публична защита на дисертационния труд: 30.06.2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин", №2, София.
 
Материали по защитата:
  • Автореферат (на български език)
  • Резюме от автореферата (на английски език)
  • Рецензия
  • Рецензия
  • Становище
  • Становище
  • Становище

 


Архив на приключили процедури