Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: ас. Симеон Борисов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни"

Тема на дисертацията: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14)
 
Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов
Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева
 
Научно жури (Заповед № 96/24.12.2020 г.):

1.    проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2.    доц. д-р Драган Чобанов (научен ръководител, ИБЕИ-БАН)
3.    проф. д.б.н. Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
4.    проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
5.    доц. д-р Светослав Димов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч.
 
Материали по защитата:

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Стоян Стефанов Стоянов

Отдел: Растително и гъбно разнообразие и ресурси, секция "Флора и растителност"

Тема на дисертацията: "Таксономично проучване на род Bupleurum L. (Apiaceae) в България" (научна специалност "Ботаника")

Научен ръководител: проф. д-р Светлана Банчева

Научно жури (Заповед № 98/29.12.2020 г.):

1. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Анели Неделчева (СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ, София) - рецензент
5. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ, София)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд: 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., чрез платформа ZOOM.

Материали по защитата:

 


Архив на приключили процедури