Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: Бойко Стойков Неов

Отдел: Животинско разнообразие и ресурси, секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"

Тема на дисертацията: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология")

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон)

Научно жури (Заповед №46/28.04.2021 г.):

1. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН)- председател, рецензент
2. проф. дбн Бойко Б. Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Мариана Панайотова (ИЕМПАМ-БАН)
5. проф. дбн Параскева Михайлова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 29 юни 2021 г. (вторник), от 14:00 ч.

Материали по защитата:


Редовен докторант: Боян Танев Мичев

Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология"

Тема на дисертацията: "Развитие и приложение на радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над територията на България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите")

Научен ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев

Научно жури (Заповед № 45/28.04.2021 г.):

1. Доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
3. Проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
4. Проф. д-р Даниела Симеоновска (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. Доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на заседанието за защита на дисертационния труд (дистанционно, чрез платформа ZOOM): 15 юли 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч.

Материали по защитата:

  • Автореферат (на български език)
  • Резюме от автореферата (на английски език)
  • Рецензия на проф. дбн Златозар Боев
  • Рецензия на доц. д-р Борис Николов
  • Становище на проф. д-р Даниела Симеоновска
  • Становище на доц. д-р Диана Златанова
  • Становище на Проф. д-р Павел Зехтинджиев

 


Архив на приключили процедури