Skip to Content

Образователна и научна степен "доктор"

Редовен докторант: ас. Мария Качамакова

Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Тема на дисертацията: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01)

Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев
Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев

Научно жури (Заповед № 75/28.10.2020 г.):

1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
4. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
5. доц. д-р Орлин Деков (пенсионер, Селскостопанска академия)

Дата на дистанционното заседание за защита на дисертационния труд: 26.01.2021 г. (вторник) от 10:00 ч.

Материали по защитата:

  • Автореферат (на български език)
  • Резюме от автореферата (на английски език)
  • Рецензия на проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
  • Рецензия на доц. д-р Диана Златанова
  • Становище на доц. д-р Орлин Деков
  • Становище на проф. д-р Румяна Мечева
  • Становище на доц. д-р Михаела Недялкова

 


Архив на приключили процедури