Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. №36/23.04.2024 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: „Хидробиология“, за нуждите на изследователска група „Инвазивни чужди видове“, секция „Биоразнообразие и функциониране на сладководни екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“ – един.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на ИБЕИ–БАН. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ–БАН, София, бул. Цар Освободител No 1.

 

Архив на приключили процедури за доцент