Skip to Content

Архив - процедури за доцент

Архив на приключили процедури за доцент

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2024 г.

 

Конкурс, обявен в бр. №98 / 24.11.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Ботаника“, за нуждите на изследователска група „Растително разнообразие и местно развитие“ към отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодора Ангелова Иванова

Научно жури:

1. доц. д-р Николай Илчев Велев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. чл.-кор. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН) – рецензент
4. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Нели Христова Грозева (Тракийски университет – Стара Загора) – рецензент
6. доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева (Аграрен университет – Пловдив)
7. доц. д-р Гана Минкова Гечева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Страхил Берков (български, английски)
5. Рецензия на проф. дбн Нели Грозева (български, английски)
6. Становище на чл.-кор. дбн Димитър Иванов (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Николай Велев (български, английски)
8. Становище на доц. д-р Цветанка Райчева (български, английски)
9. Становище на доц. д-р Гана Гечева (български, английски)
10. Становище на доц. д-р Милена Николова (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  05.04.2024 г. (петък) от 11:00 ч., чрез платформа zoom.
 

Конкурс, обявен в бр. №92 / 03.11.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“ в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодора Мариус Теофилова

Научно жури:

1. проф. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Любомир Димитров Пенев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Теодора Бориславова Тошова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Николай Добринов Начев (ШУ „Епископ Константин Преславски“)
6. чл.-кор. дбн Георги Цветков Георгиев (Институт за гората - БАН)
7. доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Любомир Пенев (български, английски)
5. Рецензия на проф. д-р Васил Попов (български, английски)
6. Становище на проф. д-р Драган Чобанов (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Теодора Тошова (български, английски)
8. Становище на проф. д-р Николай Начев (български, английски)
9. Становище на чл.-кор. дбн Георги Цветков Георгиев (български, английски)
10. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  19.03.2024 г. (вторник) от 14:00 ч., чрез платформа zoom.

Конкурс, обявен в бр. №71 / 18.08.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Ентомология“, за нуждите на ИГ „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“
 

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Боян Златков

Научно жури:

1. проф. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН) – председател, рецензент
2. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Теодора Бориславова Тошова (ИБЕИ-БАН)
4. чл.-кор. дбн Георги Цветков Георгиев (Институт за гората – БАН) - рецензент
5. доц. д-р Албена Георгиева Гьонова (БФ, СУ „Климент Охридски“)
6. доц. д-р Борислав Василев Георгиев (НПМ-БАН)
7. доц. д-р Ростислав Христофоров Бекчиев (НПМ-БАН)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Драган Чобанов (български, английски)
5. Рецензия на чл.-кор. дбн Георги Георгиев (български, английски)
6. Становище на доц. д-р Ростислав Бекчиев (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Борислав Георгиев (български, английски)
8. Становище на доц. д-р Албена Гьонова (български, английски)
9. Становище на доц. д-р Теодора Тошова (български, английски)
10. Становище на проф. д-р Снежана Грозева (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  09 януари 2024 г. (вторник) от 14.00 ч., чрез платформа zoom.


ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2023 г.

Конкурс, обявен в бр. №38/28.04.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на секция „Биомониторинг и екологичен риск“, отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Йордан Кошев
 
Научно жури:

1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Васил Попов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН)
6. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ „Климент Охридски)
7. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ „Климент Охридски) - рецензент
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Васил Попов (български, английски)
5. Рецензия на доц. д-р Диана Златанова (български, английски)
6. Становище на проф. д-р Румяна Мечева (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Ценка Часовникарова (български, английски)
8. Становище на проф. дбн Златозар Боев (български, английски)
9. Становище на проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (български, английски)
10. Становище на доц. д-р Михаела Недялкова (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  21 септември 2023 г. (четвъртък) от 10.30 ч., чрез платформа zoom.
 

Конкурс, обявен в бр. №93/22.11.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологически науки

Научна специалност "Хидробиология", за нуждите на Изследователска група "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми" - един конкурс.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Весела Евтимова

Научно жури:
 
1. доц. д-р Янка Пресолска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Милчо Тодоров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. проф. д-р Яна Топалова (СУ „Климент Охридски)
5. доц. д-р Елиза Узунова (СУ „Климент Охридски)
6. проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) - рецензент
7. доц. д-р Борислав Георгиев (НПМ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Милчо Тодоров
5. Рецензия на проф. д-р Здравко Хубенов
6. Становище на проф. д-р Яна Топалова
7. Становище на доц. д-р Елиза Узунова
8. Становище на доц. д-р Борислав Георгиев
9. Становище на доц. д-р Венцислав Карамфилов
10. Становище на доц. д-р Янка Пресолска

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 6 април 2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч.
 

Конкурс, обявен в бр. №81/11.10.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

 
Научна специалност "Генетика", за нуждите на секция "Мутагенеза от околната среда", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" - един конкурс.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодора Иванова Тодорова

Научно жури:
 
1. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д.б.н. Мария Ангелова (ИМ-БАН) - рецензент
3. проф. д.б.н. Севдалин Георгиев (БФ, СУ) - рецензент
4. доц. д-р Галина Радева (ИМБ-БАН)
5. доц. д-р Траяна Недева (БФ, СУ)
6. доц. д-р Калина Данова (ИОХЦФ-БАН)
7. доц. д-р Ганка Чанева (БФ, СУ)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д.б.н. Мария Ангелова
5. Рецензия на проф. д.б.н. Севдалин Георгиев
6. Становище на доц. д-р Галина Радева
7. Становище на доц. д-р Траяна Недева
8. Становище на доц. д-р Калина Данова
9. Становище на доц. д-р Ганка Чанева
10. Становище на проф. д-р Снежана Грозева

Дата на заключителното заседание на научното жури: 13 февруари 2023 г. (понеделник) от 10:30 ч., в сградата на ИБЕИ-БАН (База 2), бул. "Цар Освободител" №1.

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2022 г.

Конкурс, обявен в бр. № 54/12.07.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност "Микология", за нуждите на секция "Микология", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Йорданов Стойков

Научно жури:

1. проф. д-р Цветомир Митев Денчев (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Владимир Димитров Владимиров (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Надя Георгиева Огнянова-Руменова (Геологически институт – БАН)
6. проф. д-р Добри Лазаров Иванов (МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна) - рецензент
7. доц. д-р Гана Минкова Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски")

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Добри Иванов
5. Рецензия на проф. д-р Цветомир Денчев
6. Становище на проф. д-р Надя Огнянова-Руменова
7. Становище на доц. д-р Гана Гечева
8. Становище на доц. д-р Владимир Владимиров
9. Становище на доц. д-р Детелина Белкинова
10. Становище на проф. д-р Страхил Берков

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 13 декември 2022 г. (вторник), от 10:00 ч., чрез платформа zoom.

 


Kонкурс, обявен в бр. № 50/01.07.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност "Генетика", за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Светла Гатева

Научно жури:

1. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Милена Николова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д.б.н. Параскева Михайлова (пенсионер)
5. проф. д-р Румяна Миронова (Институт по молекулярна биология - БАН) - рецензент
6. проф. д-р Гинка Генова (СУ "Св. Климент Охридски")
7. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (пенсионер) - рецензент

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Румяна Миронова
5. Рецензия на доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева
6. Становище на доц. д-р Ценка Часовникарова
7. Становище на доц. д-р Милена Николова
8. Становище на проф. д.б.н. Параскева Михайлова
9. Становище на проф. д-р Гинка Генова
10. Становище на проф. д-р Снежана Грозева

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 23 ноември 2022 г. (сряда), от 10:00 ч., чрез платформа zoom.


Конкурс, обявен в бр. № 34/03.05.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Ботаника", за нуждите на ИГ "Флора и флорогенеза", секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" – 1 брой.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Стоян Стефанов Стоянов
 
 
Научно жури (заповед №65/25.07.2022 г.):
 
1. проф. д-р Светлана Николова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджиян (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Десислава Сопотлиева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д.б.н. Екатерина Кожухарова (Медицински университет - София)
5. проф. д-р Асен Асенов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
6. проф. д-р Александър Ташев (Лесотехнически университет, София) - рецензент
7. доц. д-р Ана Петрова (пенсионер, Институт по ботаника - БАН) - рецензент
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Александър Ташев
5. Рецензия на доц. д-р Ана Петрова
6. Становище на проф. д.б.н. Екатерина Кожухарова
7. Становище на проф. д-р Асен Асенов
8. Становище на проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджиян
9. Становище на проф. д-р Светлана Николова
10. Становище на доц. д-р Десислава Сопотлиева

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 19 септември 2022 г. (понеделник) в 17:00 ч.

Конкурс, обявен в бр. № 28/08.04.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологически науки

За нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск" към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Надежда Тодорова
 
Научно жури:
 
1. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д.б.н. Яна Топалова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
5. проф. д-р Стефан Панайотов (НЦЗПБ)  - рецензент
6. проф. д-р проф. Мариела Оджакова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
7. доц. д-р Надежда Маркова (ИОХЦФ-БАН)

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д.б.н. Яна Топалова
5. Рецензия на проф. д-р Стефан Панайотов
6. Становище на проф. д-р проф. Мариела Оджакова
7. Становище на доц. д-р Михаела Недялкова
8. Становище на доц. д-р Надежда Маркова
9. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
10. Становище на доц. д-р Ина Анева

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 07 септември 2022 (сряда), от 10:00 ч.
 

Конкурс, обявен в бр. № 20/11.03.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Николай Илчев Велев
 
Научно жури (заповед No 50 / 30.05.2022 г.):
 
1. чл.-кор. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Цветан Младенов Златанов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Владимир Димитров Владимиров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
5. проф. д-р Димитър Петков Павлов (пенсионер, ЛТУ, София)
2. проф. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ, София)
3. проф. д-р Росен Тодоров Цонев (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Росен Цонев
5. Рецензия на доц. д-р Владимир Владимиров
6. Становище на проф. д-р Димитър Павлов
7. Становище на проф. д-р Петър Желев
8. Становище на чл.-кор. дбн Димитър Иванов
9. Становище на проф. д-р Цветан Златанов
10. Становище на доц. д-р Анна Ганева

Дата на заключителното заседание на научното жури: 19 юли 2022 (вторник) от 14:30 ч., в залата на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 23
 

Конкурс, обявен в брой №84/08.10.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Хидробиология", за нуждите на изследователска група "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Весела Евтимова
 
Научно жури (Заповед №1/05.01.2022 г.):
 
1. проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Янка Видинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Емилия Варадинова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Надя Огнянова-Руменова (Геологически и-т – БАН)
6. проф. д-р Здравко Хубенов (Национален природонаучен музей – БАН) - рецензент
7. доц. д-р Елиза Узунова (СУ "Св. Климент Охридски")
 
 

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 28 март 2022 г. (понеделник) от 14:00 часа.


Конкурс, обявен в брой №84/08.10.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
1) научна специалност "Зоология", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Боян Вагалински
 
Научно жури (Заповед №7/12.01.2022 г.):
 
1. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Тошко Любомиров (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Павел Стоев (Национален природонаучен музей – БАН)
6. проф. д-р Пламен Митов (СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
7. доц. д-р Борислав Георгиев (Национален природонаучен музей – БАН) - рецензент
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Пламен Митов
5. Рецензия на доц. д-р Борислав Георгиев
6. Становище на проф. д-р Драган Чобанов
7. Становище на доц. д-р Тошко Любомиров
8. Становище на доц. д-р Стела Лазарова
9. Становище на проф. д-р Павел Стоев
10. Становище на проф. д-р Влада Пенева

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 16 март 2022 г. (сряда) от 15:00 ч.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2021 г.

Конкурс, обявен в брой №61/23.07.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност "Зоология (арахнология)", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Наумова
 
Научно жури (Заповед №79/06.10.2021 г.):
 
1. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН) - председател                             
2. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Тошко Любомиров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
5. доц. д-р Христо Делчев (пенсионер)
6. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
7. проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 7 декември 2021 г. (вторник), от 10:00 ч.
 

Конкурс, обявен в брой №52/22.06.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност "Ботаника", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Владимир Димитров Владимиров
 
Научно жури (Заповед №75/24.09.2021 г.):
 
1. чл. кор. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Асен Асенов (ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент
6. проф. дбн Спасимир Тонков (пенсионер, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Светлана Банчева
5. Рецензия на проф. д-р Александър Ташев
6. Становище на чл. кор. дбн Димитър Иванов
7. Становище на проф. д-р Асен Асенов
8. Становище на проф. дбн Спасимир Тонков
9. Становище на доц. д-р Виолета Димитрова
10. Становище на доц. д-р Ина Анева
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 22 ноември 2021 г. (понеделник) от 13:00 ч.
 

Конкурс, обявен в брой №27/02.04.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
Научна специалност "Ботаника", конкурс за нуждите на Аграрен университет - Пловдив
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
 
Научно жури (Заповед №58/18.06.2021 г.):
 
1. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Екатерина Кожухарова (МУ-София)
5. проф. д-р Андон Василев Андонов (Аграрен Университет, Пловдив) - рецензент
6. проф. д-р Милен Георгиев (Институт по микробиология - БАН)
7. доц. д-р Калина Алипиева (ИОХЦФХ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Страхил Берков
5. Рецензия на проф. д-р Андон Андонов
6. Становище на проф. дбн Екатерина Кожухарова
7. Становище на проф. д-р Милен Георгиев
8. Становище на доц. д-р Калина Алипиева
9. Становище на проф. д-р Светлана Банчева
10. Становище на доц. д-р Ина Анева
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 15 септември 2021 г. (сряда) от 14:00 ч.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2020 г.

Конкурс, обявен в бр. 50/02.06.2020 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление  4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Симеон Луканов
 
Научно жури (заповед №63/28.09.2020 г.):
 
1. проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Павел Стоев (НПНМ-БАН)
5. доц.д-р Георги Попгеоргиев (НПНМ-БАН) - рецензент
6. проф. д-р Николай Начев (Шуменски университет "Св. Константин Преславски")
7. доц. д-р Ивелин Моллов (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски")
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 01.12.2020 г. (вторник) от 9:30 ч.
 

Конкурс, обявен в бр. 36/14.04.2020 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева
 
Научно жури (Заповед № 50/28.06.2020г):

1. доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. чл.-кор. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ, София)
5. проф. д-р Димитър Павлов (пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Марияна Любенова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
7. проф. д-р Доля Павлова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Димитър Павлов
5. Рецензия на проф. д-р Марияна Любенова
6. Становище на доц. д-р Анна Ганева
7. Становище на чл.-кор. дбн Димитър Иванов
8. Становище на проф. д-р Светлана Банчева
9. Становище на проф. д-р Петър Желев
10. Становище на проф. д-р Доля Павлова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 10 септември 2020 г., 14:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 23.


Конкурси, обявени в бр. 86/01.11.2019 г. на Държавен вестник
 
1) Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: д-р Кирил Василев
 
Научно жури (Заповед № 20/30.01.2020 г):

1. проф д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Цветомир Денчев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ, София)
5. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ, София) - рецензент
6. проф. дбн Спасимир Тонков (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
7. доц. д-р Гана Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски")

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф д-р Светлана Банчева
5. Рецензия на проф. д-р Александър Ташев
6. Становище на проф. д-р Цветан Златанов
7. Становище на проф. д-р Цветомир Денчев
8. Становище на проф. д-р Петър Желев
9. Становище на проф. дбн Спасимир Тонков
10. Становище на доц. д-р Гана Гечева
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 23 март 2020 г. (понеделник), от 10.00 в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, София.
 
 
2) Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология" (01.06.11), за нуждите на ИГ "Лентични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми"

Кандидат по конкурса: д-р Теодора Ангелова Тричкова
 
Научно жури (Заповед № 19/30.01.2020 г):

1. проф. д-р Румен Калчев (ИБЕИ-БАН, пенсионер) - председател
2. проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
3. проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН)
6. доц. д-р Галерида Райкова-Петрова (СУ "Св. Климент Охридски", пенсионер) - рецензент
7. доц. д-р Виолин Райков (Институт по океанология - БАН)
 
Материали по конкурса:
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 30.03.2020 г. (понеделник) от 13.00 часа, в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" № 1.

 


ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2019 г.

Конкурси, обявени в бр. 53/05.07.2019 г. на Държавен вестник

1) Професионално направление: 4.3. Биологични науки, научна специалност "Ботаника", за нуждите на изследователска група "Ресурсна оценка и мониторинг на редки лечебни и ароматни растения", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ина Анева
 
Научно жури (заповед №76/26.09.2019 г.):
 
1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. чл.-кор. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. чл.-кор. дхн Вася Стефанова Банкова (Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН) - рецензент
5. доц. д-р Калина Алипиева (Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН)
6. доц. д-р Милена Попова (Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН)
7. доц. д-р Анита Георгиева Тошева (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
 
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 13.12.2019 г. (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на ИБЕИ-БАН (2 ет.), База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.
 
2) Професионално направление: 4.3. Биологични науки, научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на изследователска група "Кръвни паразити по птици", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Димитров
 
Научно жури (заповед №78/26.09.2019 г.):
 
1. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Гергана Василева (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН) - рецензент
6. проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
7. доц. д-р Галина Радева (И-т по молекулярна биология-БАН)
 

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Анета Костадинова
5. Рецензия на проф. дбн Златозар Боев
6. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска
7. Становище на проф. дбн Бойко Георгиев
8. Становище на проф. д-р Павел Стоев
9. Становище на доц. д-р Галина Радева
10. Становище на доц. д-р Гергана Василева

Дата на заключителното заседание на научното жури: 18.11.2019 г. (понеделник) от 15:00 часа в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Майор Юрий Гагарин" №2, София.


ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2018 г.

Конкурс, обявен в бр. 36/27.04.2018 г. на Държавен вестник

2) Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология" (01.06.11) за нуждите на ИГ "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми"

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Янка Николова Пресолска

Научно жури (заповед № 72/01.08.2018 г):

1. проф. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д.б.н. Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН) - рецензент
6. доц. д-р Любомир Кендеров (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. проф. д-р Надя Огнянова-Руменова (Геологически институт - БАН)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Йордан Узунов
5. Рецензия на проф. д-р Здравко Хубенов
6. Становище на проф. д-р Румен Калчев
7. Становище на проф. д.б.н. Параскева Михайлова
8. Становище на доц. д-р Емилия Варадинова
9. Становище на доц. д-р Любомир Кендеров
10. Становище на проф. д-р Надя Огнянова-Руменова

Дата на заключителното заседание на научното жури: 24.10.2018 г. (сряда) от 10:30 ч., в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН (База 2), бул. "Цар Освободител" №1.


Конкурс, обявен в бр. 36/27.04.2018 г. на Държавен вестник

1) Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Зоология" (01.06.02) за нуждите на ИГ "Цитотаксономия и еволюция", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса:  гл. ас. д-р Юлия Спасова Илкова

Научно жури (заповед № 71/31.07.2018 г):

1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д.б.н. Евгения Нешова Иванова (БФ-ПУ "П. Хилендарски")
5. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (БФ-СУ "Св. Кл. Охридски")
6. проф. дбн Венелин Лазаров Бешовски (пенсионер) - рецензент
7. доц. д-р Маргарита Нешова Топашка-Анчева (пенсионер) - рецензент

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Венелин Бешовски
5. Рецензия на доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева
6. Становище на проф. д-р Влада Пенева
7. Становище на доц. д-р Драган Чобанов
8. Становище на проф. д.б.н. Евгения Иванова
9. Становище на проф. д-р Мария Шишиньова
10. Становище на проф. д-р Снежана Михайлова Грозева
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 18.10.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч., в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН (База 2), бул. "Цар Освободител" №1.


Конкурс, обявени в бр. 20/06.03.2018 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки.

Научна специалност "Микология" (шифър 01.06.24), за нуждите на секция "Микология" на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Борис Георгиев Асьов
 
Научно жури (заповед № 50/17.05.2018 г):

1. проф. д-р Цветомир Митев Денчев (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Мелания Михайлова Гьошева (ИБЕИ-БАН)
4. член-кор. дссн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
5. проф. д-р Димитър Стоянов Димитров (НПМ-БАН, пенсионер)
6. доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН) - рецензент
7. доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова (пенсионер)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Цветомир Денчев
5. Рецензия на доц. д-р Маргарита Георгиева
6. Становище на проф. д-р Страхил Берков
7. Становище на проф. д-р Димитър Димитров
8. Становище на член-кор. дссн Пламен Мирчев
9. Становище на доц. д-р Мелания Гьошева
10. Становище доц. д-р Ганка Бакалова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 17.07.2018 г. (вторник) от 10:00 часа, в Директорския кабинет на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.


Конкурс, обявен в бр. 92/17.11.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки.

Научна специалност "Паразитология и хелминтология" (01.06.19), за нуждите на ИГ "Ултраструктура на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Анета Йонева
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ–БАН)
2. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Гергана Василева (ИБЕИ-БАН) - председател
5. чл. кор. дбн Олга Полякова-Кръстева (пенсионер) - рецензент
6. доц. д-р Златка Димитрова (ТУ, Стара Загора)
7. доц. д-р Стоянка Стоицова (Институт по микробиология, БАН) - рецензент
8. проф. д-р Мария Шишиньова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски) - резервен член
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 09.05.2018 г. (сряда), от 11:00 ч., в Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2.
 

Конкурс, обявен в бр. 92/17.11.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки.

Научна специалност "Хидробиология" (01.06.11), за нуждите на ИГ "Лентични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Михаела Богомилова Бешкова

Научно жури:
 
1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Детелина Белкинова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Владимир Василев Вълчев (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Румен Димитров Младенов (ПУ "П. Хилендарски" - БФ)
6. проф. д-р Снежана Петрова Мончева (ИО-БАН) - рецензент
7. проф. д-р Надя Георгиева Огнянова Руменова (Геологически институт-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 08.05.2018 г. (вторник), от 13:00 ч., в Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2017 г.

Конкурс, обявен в бр. 23/17.03.2017 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01.), за нуждите на секция "Екосистемни изследвания с център LTER" на отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Светла Вълева Братанова-Дончева
 
Научно жури (Заповед № 56/07.06.2017 г.)
 
1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ - БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Миглена Кичева Жиянски (ИГ-БАН)
4. проф. д-р Мария Грозева Соколовска (ИГ-БАН) - рецензент
5. проф. д-р Дилянка Иванова Безлова (ЛТУ)
6. проф. д-р Валентин Мирчев Богоев (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. доц. д-р Росен Тодоров Цонев (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на доц. д-р Анна Ганева
5. Рецензия на проф. д-р Мария Грозева
6. Становище на проф. д-р Ива Апостолова-Керестеджиян
7. Становище на доц. д-р Миглена Жиянски
8. Становище на проф. д-р Дилянка Безлова
9. Становище на проф. д-р Валентин Богоев
10. Становище на доц. д-р Росен Тодоров Цонев
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 07.09.2017 г. oт 15:00 ч. в сградата на ИБЕИ-БАН на бул. "Цар Освободител" №1
 

Конкурс, обявен в бр. 19 / 28.02.2017 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01.), за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
 
 
Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 49/03.05.2017 г.)
 
1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Марияна Любенова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (ЛТУ, пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. проф. дбн Пламен Кирилов Калушков (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
 
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 14.06.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на бул. Цар Освободител 1.
 

Конкурс, обявен в бр. 7 / 20.01.2017 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01.), за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Борислав Ясенов Наумов

Научно жури (Заповед на директора на ИБЕИ-БАН № 36/22.03.2017):

1. доц. д-р Лъчезар Златков Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Румяна Панайотова Мечева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН) - рецензент
6. доц. д-р Владимир Анастасов Бешков (НПМ-БАН, пенсионер) - рецензент
7. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ-БАН)

Материали по конкурса:
 

Дата на заключителното заседание на научното жури: 15.06.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в сградата на ИБЕИ, База 2, бул. "Цар Освободител" №1.

 

Конкурс, обявен в бр. 83 / 21.10.2016 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01.), за нуждите на ИГ "Кръвни паразити на птици", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Михаела Илиева

Научно жури (Заповед № 11/15.02.2017 г.):

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Борис Петров Николов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН) - рецензент
6. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (ЛТУ, пенсионер)
7. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
 
Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Златозар Боев
5. Рецензия на доц. д-р Борис Николов
6. Становище на проф. дбн Бойко Георгиев
7. Становище на проф. дбн Георги Марков
8. Становище на доц. д-р Васил Попов
9. Становище на проф. д-р Светослав Герасимов
10. Становище на проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 20.04.2017 г. от 14:00 ч. в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН, в База 2 (бул. Цар Освободител №1).
 

Конкурс, обявен в бр. 61 / 05.08.2016 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
Научна специалност "Паразитология и хелминология" (шифър 01.06.19.), за нуждите на ИГ "Ултраструктура на паразитите", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Катя Иванова Георгиева
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Даниела Kирилова Пиларска (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Ясен Желязков Мутафчиев (ИБЕИ - БАН)
5. член-кор. Олга Тодорова Полякова-Кръстева (пенсионер) - реценцент
6. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ) - рецензент
7. дос. д-р Златка Михайлова Димитрова (Тракийски университет, Ст. Загора)
 
Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на член-кор. Олга Полякова-Кръстева
5. Рецензия на проф. д-р Мария Шишиньова
6. Становище на проф. д-р Влада Пенева
7. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска
8. Становище на доц. д-р Гергана Василева
9. Становище на доц. д-р Ясен Мутафчиев
10. Становище на дос. д-р Златка Димитрова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 30.01.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.
 

Конкурс, обявен в бр. 61 / 05.08.2016 г. на Държавен вестник

Научна специалност "Микология" (01.06.24), за нуждите на секция "Микология", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодор Цветомиров Денчев

Научно жури:

1. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керетеджиян (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ - БАН) - рецензент
3. доц. д-р Мелания Гьошева (ИБЕИ - БАН)
4. член-кор. Пламен Мирчев (ИГ-БАН)
5. проф. д-р Димитър Димитров (НПМ-БАН)
6. дос. д-р Маргарита Георгиева (ИГ-БАН) - рецензент
7. доц. д-р Ганка Бакалова (пенсионер)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Страхил Берков
5. Рецензия на дос. д-р Маргарита Георгиева
6. Становище на проф. д-р Ива Апостолова-Керетеджиян
7. Становище на доц. д-р Мелания Гьошева
8. Становище на член-кор. Пламен Мирчев
9. Становище на проф. д-р Димитър Димитров
10. Становище на доц. д-р Ганка Бакалова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 17.01.2017 г. от 09:30 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2016 г.

Конкурс, обявен в бр. 55 / 19.07.2016 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност "Паразитология и хелминология" (шифър 01.06.19.), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Данаил Илчев Таков

Научно жури:
 
1. доц. д-р Теодора Бориславова Тошова (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ - БАН)
3. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН)
5. акад. Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
6. член-кор. Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
7. проф. д-р Румен Томов (ЛТУ) - рецензент

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на акад. Васил Големански
5. Рецензия на проф. д-р Румен Томов
6. Становище на проф. дбн Параскева Михайлова
7. Становище на член-кор. Пламен Мирчев
8. Становище на проф. д-р Влада Пенева
9. Становище на доц. д-р Теодора Тошова
10. Становище на доц. д-р Милчо Тодоров
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 01.12.2016 г. от 15:00 часа, в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН, в База 2, бул. "Цар Освободител" 1.
 

Конкурс, обявен в бр. 36 / 13 май 2016 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Научна специалност: 02.22.01 "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Венцислав Карамфилов

Научно жури:

1. Проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. Проф. д-р Румен Калчев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. Проф. д-р Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН)
4. Проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН)
5. Проф. д.б.н. Искра Иванова (СУ-БФ)
6. Доц. д.б.н. Маргарита Камбурова (Институт по микробиология, БАН)
7. Доц. д-р Галина Радева (Институт по молекулярна биология, БАН)
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Георги Даскалов
5. Рецензия на проф. д-р Румен Калчев
6. Становище на проф. д-р Йордан Узунов
7. Становище на проф. д-р Нешо Чипев
8. Становище на проф. д.б.н. Искра Иванова
9. Становище на доц. д.б.н. Маргарита Камбурова
10. Становище на доц. д-р Галина Радева
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 01.11.2016 г. от 14:30 часа, в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН, в База 2, бул. "Цар Освободител" 1.
 

Конкурс, обявен в Бр. 89 / 17.11.2015 г. на ДВ

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Научна специалност: "Ембриология", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Елина Петрова Янкова-Цветкова

Научно жури:

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Ива Иванова Апостолова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Минчо Евтимов Анчев (пенсионер) - рецензент
6. доц. д-р Елена Чакалова (пенсионер) - рецензент
7. доц. д-р Димитрина Колева (СУ-БФ)
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 05.04.2016 г., 14:00 ч., База 3 на ИБЕИ-БАН (Акад. Г. Бончев, блок 23).

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2015 г.

Конкурс, обявен в бр. 56/24.07.2015 г. на ДВ

 
Научна специалност: "Ентомология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Владимир Парунак Сакалян
 
Научно жури (утвърдено със Заповед No. 198/01.10.2015 г.):

1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН) - рецензент
3. доц. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ - БАН)
4. чл. кор. дсн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
5. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ)
6. доц. д-р Алекси Константинов Попов (пенсионер, НПМ - БАН)
7. доц. д-р Борислав Василев Георгиев (НПМ - БАН) - рецензент


Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Влада Пенева
5. Рецензия на доц. д-р Борислав Георгиев
6. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
7. Становище на проф. д-р Мария Шишиньова
8. Становище на доц. д-р Драган Чобанов
9. Становище на чл. кор. дсн Пламен Мирчев
10. Становище на доц. д-р Алекси Попов

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 10:00 ч., 04 декември 2015 г. (петък), кабинета на научния секретар, ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" No. 1, София.
 

Конкурс, обявен в бр. 50/03.07.2015 г. на ДВ

 
Научна специалност: "Паразитология и хелминтология" (шифър 01.06.19), за нуждите на изследователска група "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите" в секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
 
Научно жури (утвърдено със Заповед No. 129/09.09.2015 г.):

1. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ - БАН)
5. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (БФ, СУ)
6. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ - БАН)
7. доц. д-р Златка Михайлова Димитрова (ТУ - Стара Загора) - рецензент
 
 
Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Влада Пенева
5. Рецензия на доц. д-р Златка Димитрова
6. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска
7. Становище на доц. д-р Стела Лазарова
8. Становище на проф. д-р Мария Шишиньова
9. Становище на проф. д-р Павел Стоев
10. Становище на доц. д-р Гергана Василева

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 10:30 ч., 16 ноември 2015 г. (понеделник), ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, 1113, София.

Конкурс, обявен в бр. 10 / 06.02.2015 г. на ДВ

Научна специалност: "Молекулярна биология", за нуждите на изследователска група "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите" в секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Петър Иванов Христов
 
Научно жури (утвърдено със Заповед No. 121/08.05.2015 г.):

1. проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (пенсионер, ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ - БАН)
4. проф. дбн Георги Марков Марков (ИБЕИ – БАН)
5. проф. д-р Мария Георгиева Иванова-Кичева (ИБИР – БАН) - рецензент
6. проф. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ - БАН) - рецензент
7. доц. д-р Галина Христова Сачанска (НБУ)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Мария Иванова-Кичева
5. Рецензия на проф. д-р Румяна Миронова
6. Становище на проф. д-р Яна Мизинска-Боевска
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. дбн Бойко Георгиев
9. Становище на проф. дбн Георги Марков
10. Становище на доц. д-р Галина Сачанска

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 14:00 ч., 06.07.2015 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София.

 


Конкурс, обявен в бр. 105 / 19.12.2014 г. на ДВ

Научна специалност: "Енто­мология", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни" в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Тошко Любомиров Тошков

Научно жури (утвърдено със заповед No. 67/27.02.2015):

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Христо Делчев Делчев (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
5. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ) - рецензент
6. доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН)
7. доц. д-р Алекси Константинов Попов (НПМ-БАН, пенсионер) - рецензент

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Мария Шишиньова
5. Рецензия на доц. д-р Алекси Попов
6. Становище на проф. дбн Параскева Михайлова
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
9. Становище на доц. д-р Христо Делчев
10. Становище на доц. д-р Здравко Хубенов

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 18 май 2015 г., от 10:00 ч., кабинет на научния секретар, База 2, ИБЕИ-БАН, бул. "Цар Освободител" No. 1, 1000, София.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2014 г.

Конкурс обявен в бр. 50 / 17.06.2014 г. на Държавен вестник

 
Научна специалност: "Зоология" (шифър 01.06.02), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Кънев Дедов

Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Христо Делчев Делчев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (БФ/СУ) - рецензент
5. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ-БАН)
6. доц. д-р Пламен Генков Митов (БФ/СУ)
7. доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН) - рецензент

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Мария Шишиньова
5. Рецензия на доц. д-р Здравко Хубенов
6. Становище на проф. д-р Влада Пенева
7. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска
8. Становище на доц. д-р Христо Делчев
9. Становище на проф. д-р Павел Стоев
10. Становище на доц. д-р Пламен Митов

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 16:30 ч., 3.12.2014 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, София.
 

Конкурс обявен в бр. 23 / 14.03.2014 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки, научна специалност "Хидробиология"

За нуждите на ИГ "Екология и динамика на рибните съобщества", секция "Ихтиология и рибни ресурси" на отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Емилия Добринова Варадинова

Научно жури:

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
5. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ) - рецензент
6. проф. д-р Снежана Петрова Мончева (ИО-БАН)
7. доц. д-р Михаил Михайлов (ЮЗУ-Благоевград)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на доц. д-р Румен Калчев
5. Рецензия на проф. дбн Яна Топалова
6. Становище на проф. д-р Георги Даскалов
7. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
8. Становище на проф. д-р Стефка Чанкова
9. Становище на проф. д-р Снежана Мончева
10. Становище на доц. д-р Михаил Михайлов

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 29.08.2014 г. от 13:00 ч., в кабинета на Научния секретар бул. "Цар Освободител" No. 1, София.


Конкурс обявен в бр. 20 / 07.03.2014 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

За нуждите на ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" на отдел "Животинско разнообразие и ресусрси.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Георги Радославов

Научно жури:

1. проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
3. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ - БАН)
4. член-кор. дбн Олга Полякова-Кръстева (пенсионер)
5. проф. дбн Илия Банков (пенсионер)
6. проф. д-р Румяна Миронова (Институт по молекулярна биология - БАН) - рецензент
7. доц. д-р Стела Стоянова Лазарова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
 
Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Румяна Миронова
5. Рецензия на доц. д-р Стела Лазарова
6. Становище на проф. д-р Яна Мизинска-Боевска
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. дбн Бойко Георгиев
9. Становище на член-кор. дбн Олга Полякова-Кръстева
10. Становище на проф. дбн Илия Банков

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 14.07.2014 г., 14:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2, София.


Конкурс обявен в бр. 110 / 21.12.2013 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: "Хидробиология" (01.06.11) за нуждите на секция "Ихтиология и рибни ресурси", отдел "Водни екосистеми", ИБЕИ-БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Апостолос Апостолу

Научно жури:
 
1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ - БАН) - рецензент
3. проф. д.б.н. Георги Георгиев Марков (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д.б.н. Иван Стоянов Доброволов (ИО - БАН)
5. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер)
6. доц. д-р Галерида Петрова-Райкова (Биологически ф-т, СУ) - рецензент
7. доц. д-р Елиза Петрова Узунова (Биологически ф-т, СУ)
 
Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Георги Даскалов
5. Рецензия на доц. д-р Галерида Петрова-Райкова
6. Становище на проф. д-р Йордан Узунов
7. Становище на проф. д.б.н. Георги Марков
8. Становище на проф. д.б.н. Иван Доброволов
9. Становище на проф. д-р Светослав Герасимов
10. Становище на доц. д-р Елиза Узунова

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 14:00 ч., 27.05.2014 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" No. 2.
 

ПРОЦЕДУРИ ПРИКЛЮЧИЛИ 2013 г.

Конкурс обявен в бр. 67 / 30.07.2013 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01) за нуждите на ИГ "Нематология" в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" към отдел "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН.
 
Кандидат по конкурса: д-р Стела Стоянова Лазарова

Научно жури:
 
1. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. дбн. Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ - БАН)
3. проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д-р Румяна Панайотова Мечева (ИБЕИ - БАН)
5. доц. дссн Боряна Манолова Чолева (пенсионер) - рецензент
6. доц. д-р Олга Цокова Байчева (пенсионер) - рецензент
7. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ - БАН)
 
Материали по процедурата:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на доц. дссн Боряна Чолева
5. Рецензия на доц. д-р Олга Байчева
6. Становище на проф. дбн. Бойко Георгиев
7. Становище на проф. д-р Вълко Бисерков
8. Становище на проф. д-р Румяна Мечева
9. Становище на проф. д-р Павел Стоев
10. Становище на доц. д-р Милчо Тодоров

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 09 декември 2013 г., 13:30 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.
 
 

Конкурс обявен в бр. 93 / 27.11.2012 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки,
Научна специалност: "Eнтомология" (01.06.14), за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни" в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" към отдел "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН.

Кандидат по конкурса: д-р Драган Петров Чобанов

Научно жури:

1. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ - БАН) - рецензент
4. доц. д-р Христо Делчев Делчев (пенсионер)
5. проф. дссн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
6. проф. дбн Венелин Лазаров Бешовски (пенсионер) - рецензент
7. проф. дссн  Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на доц. д-р Снежана Грозева
5. Рецензия на проф. дбн Венелин Бешовски
6. Становище на проф. дбн Параскева Михайлова
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. дссн Пламен Мирчев
9. Становище на проф. дссн  Георги Георгиев
10. Становище на доц. д-р Христо Делчев

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 17 април 2013 г., 15:00 ч., в заседателната зала на База 2 на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" 1.