Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. №92 / 03.11.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“ в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодора Мариус Теофилова

Научно жури:

1. проф. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Любомир Димитров Пенев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Теодора Бориславова Тошова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Николай Добринов Начев (ШУ „Епископ Константин Преславски“)
6. чл.-кор. дбн Георги Цветков Георгиев (Институт за гората - БАН)
7. доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Любомир Пенев (български, английски)
5. Рецензия на проф. д-р Васил Попов (български, английски)
6. Становище на проф. д-р Драган Чобанов (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Теодора Тошова (български, английски)
8. Становище на проф. д-р Николай Начев (български, английски)
9. Становище на чл.-кор. дбн Георги Цветков Георгиев (български, английски)
10. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  19.03.2024 г. (вторник) от 14:00 ч., чрез платформа zoom.
 

Конкурс, обявен в бр. №98 / 24.11.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Ботаника“, за нуждите на изследователска група „Растително разнообразие и местно развитие“ към отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Теодора Ангелова Иванова

Научно жури:

1. доц. д-р Николай Илчев Велев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. чл.-кор. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН) – рецензент
4. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Нели Христова Грозева (Тракийски университет – Стара Загора) – рецензент
6. доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева (Аграрен университет – Пловдив)
7. доц. д-р Гана Минкова Гечева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Материали по конкурса:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Страхил Берков (български, английски)
5. Рецензия на проф. дбн Нели Грозева (български, английски)
6. Становище на чл.-кор. дбн Димитър Иванов (български, английски)
7. Становище на доц. д-р Николай Велев (български, английски)
8. Становище на доц. д-р Цветанка Райчева (български, английски)
9. Становище на доц. д-р Гана Гечева (български, английски)
10. Становище на доц. д-р Милена Николова (български, английски)

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури:  05.04.2024 г. (петък) от 11:00 ч., чрез платформа zoom.
 

Архив на приключили процедури за доцент