Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в брой №27/02.04.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Ботаника", конкурс за нуждите на Аграрен университет - Пловдив
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
 
Научно жури (Заповед №58/18.06.2021 г.):
 
1. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Екатерина Кожухарова (МУ-София)
5. проф. д-р Андон Василев Андонов (Аграрен Университет, Пловдив) - рецензент
6. проф. д-р Милен Георгиев (Институт по микробиология - БАН)
7. доц. д-р Калина Алипиева (ИОХЦФХ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Страхил Берков
5. Рецензия на проф. д-р Андон Андонов
6. Становище на проф. дбн Екатерина Кожухарова
7. Становище на проф. д-р Милен Георгиев
8. Становище на доц. д-р Калина Алипиева
9. Становище на проф. д-р Светлана Банчева
10. Становище на доц. д-р Ина Анева
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 15 септември 2021 г. (сряда) от 14:00 ч. чрез интернет платформата ZOOM.
 
 

Конкурс, обявен в брой №52/22.06.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност “Ботаника”, за нуждите на секция „Флора и растителност“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси” - 1 брой.
 
Срок за подаване на документи: 22 август 2021 г. (2 месеца от обнародването им в Държавен вестник). Документи се приемат в деловодството на ИБЕИ-БАН, гр. София, бул. Цар Освободител № 1, тел. +359 2 9885115 / в. 612.
 

Конкурс, обявен в брой бр. №61/23.07.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Зоология (арахнология)", за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – 1 брой;
 
Срок за подаване на документи: 23 септември 2021 г. (2 месеца от обнародването им в Държавен вестник). Документи се приемат в деловодството на ИБЕИ-БАН, гр. София, бул. Цар Освободител № 1, тел. +359 2 9885115 / в. 612.
 

Архив на приключили процедури за доцент