Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в брой №52/22.06.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност "Ботаника", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Владимир Димитров Владимиров
 
Научно жури (Заповед №75/24.09.2021 г.):
 
1. чл. кор. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Ина Анева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Асен Асенов (ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски")
5. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент
6. проф. дбн Спасимир Тонков (пенсионер, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. доц. д-р Виолета Димитрова (ЛТУ)

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Светлана Банчева
5. Рецензия на проф. д-р Александър Ташев
6. Становище на чл. кор. дбн Димитър Иванов
7. Становище на проф. д-р Асен Асенов
8. Становище на проф. дбн Спасимир Тонков
9. Становище на доц. д-р Виолета Димитрова
10. Становище на доц. д-р Ина Анева
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 22 ноември 2021 г. (понеделник) от 13:00 ч.
 

Конкурс, обявен в брой №61/23.07.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност "Зоология (арахнология)", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Наумова
 
Научно жури (Заповед №79/06.10.2021 г.):
 
1. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН) - председател                             
2. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Тошко Любомиров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
5. доц. д-р Христо Делчев (пенсионер)
6. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Климент Охридски") - рецензент
7. проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 7 декември 2021 г. (вторник), от 10:00 ч.
 

Конкурси, обявени в брой №84/08.10.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
1) научна специалност "Зоология", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси" – 1 брой
 
2) научна специалност "Хидробиология", за нуждите на изследователска група "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми" – 1 брой.
 
Срок за подаване на документи: 8 декември 2021 г. (2 месеца от обнародването им в Държавен вестник). Документи се приемат в деловодството на ИБЕИ-БАН, гр. София, бул. Цар Освободител № 1, тел. +359 2 9885115 / в. 612.
 
 

Архив на приключили процедури за доцент