Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. №38/28.04.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (един конкурс), за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск" към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
 
Срок за подаване на документи - 28.06.2023 г. (2 месеца от обнародването в ДВ). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института. Справки: при научния секретар на ИБЕИ-БАН (тел. 0879 499 183, e-mail: iber.scientific.secretary@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител No 1.

 

 

Архив на приключили процедури за доцент