Skip to Content

Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. 50/02.06.2020 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление  4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Симеон Луканов
 
Научно жури (заповед №63/28.09.2020 г.):
 
1. проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Павел Стоев (НПНМ-БАН)
5. доц.д-р Георги Попгеоргиев (НПНМ-БАН) - рецензент
6. проф. д-р Николай Начев (Шуменски университет "Св. Константин Преславски")
7. доц. д-р Ивелин Моллов (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски")
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Вълко Бисерков
5. Рецензия на доц.д-р Георги Попгеоргиев
6. Становище на проф. д-р Павел Стоев
7. Становище на проф. д-р Николай Начев
8. Становище на доц. д-р Ивелин Моллов
9. Становище на проф. д-р Румяна Мечева
10. Становище на доц. д-р Михаела Недялкова
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 30.11.2020 г. (понеделник) от 9:30 ч. Линкът за дистанционното заседание ще бъде оповестен на интернет-страницата на ИБЕИ-БАН.
 
 

Архив на приключили процедури за доцент