Skip to Content

Акредитирани докторски програми

Акредитирани докторски програми в ИБЕИ

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН има акредитация за обучение по 8 докторски програми в професионално направление 4.2. Биологически науки, съответстващи на неговия изследователски профил. През периода 2011 - 2020 г., в ИБЕИ-БАН са обучавани общо 108 докторанта. През същия период са защитени общо 56 дисертации за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Преглед на текущите и завършилите процедури за защита на дисертационни трудове можете да видите тук.
 

Информация за акредитираните докторски програми

1) Ботаника

- акредитирана до 14.03.2022 г.
- оценка - 9.63
- квалификационна характеристика (pdf)
 
Текущи докторантури:
- Деница Кънчева (редовна)
- Борянка Трайкова (докторант на самостоятелна подготовка)
 

2) Микология

- акредитирана до 14.03.2022 г.
- оценка - 9.48
- квалификационна характеристика (pdf)
 

3) Зоология *

- дата на дадена акредитация - 21.07.2022 г.
- оценка - 9.64
 
Текущи докторантури:
- Георги Кръстев (редовна)
- Недялка Аценова (редовна)
 

4) Ентомология *

- дата на дадена акредитация - 21.07.2022 г.
- оценка - 9.60
 
Текущи докторантури:
- Нефели Котица (редовна)
 

5) Паразитология и хелминтология

- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.67
- квалификационна характеристика (pdf)


6) Хидробиология

- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.68
- квалификационна характеристика (pdf)
 
Текущи докторантури:
- Никола Бобчев (редовна)
 

7) Екология и опазване на екосистемите

- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.58
- квалификационна характеристика (pdf)
 
Текущи докторантури:
- Момчил Назъров (редовна)
- Благовеста Димитрова (редовна)
- Кристина Панова (редовна)
- Илиана Алексиева (на самостоятелна подготовка)
 

8) Генетика *

- дата на дадена акредитация - 31.03.2022 г.
- оценка - 8.70
 
* - Срокът на валидност на акредитацията, дадена по тези програми, е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
 

Общи документи във връзка с акредитацията на докторските програми