Skip to Content

Акредитирани докторски програми

Акредитирани докторски програми в ИБЕИ

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН има акредитация за обучение по 8 докторски програми в професионално направление 4.2. Биологически науки, съответстващи на неговия изследователски профил. През периода 2011 - 2020 г., в ИБЕИ-БАН са обучавани общо 108 докторанта. През същия период са защитени общо 56 дисертации за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Преглед на текущите и завършилите процедури за защита на дисертационни трудове можете да видите тук.
 

Информация за акредитираните докторски програми

 
1) Ботаника
- акредитирана до 14.03.2022 г.
- оценка - 9.63
- квалификационна характеристика (pdf)

2) Микология
- акредитирана до 14.03.2022 г.
- оценка - 9.48
- квалификационна характеристика (pdf)

3) Зоология
- акредитирана до 16.11.2021 г.
- оценка - 9.83
- квалификационна характеристика (pdf)

4) Ентомология
- акредитирана до 16.11.2021 г.
- оценка - 9.73
- квалификационна характеристика (pdf)

5) Паразитология и хелминтология
- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.67
- квалификационна характеристика (pdf)

6) Хидробиология
- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.68
- квалификационна характеристика (pdf)

7) Екология и опазване на екосистемите
- акредитирана до 04.04.2022 г.
- оценка - 9.58
- квалификационна характеристика (pdf)

8) Генетика
- акредитирана до 30.11.2021 г.
- оценка - 9.32
- квалификационна характеристика (pdf)
 

Общи документи във връзка с акредитацията на докторските програми