Skip to Content

Sirma Zidarova

Sirma Zidarova's picture

Personal information

Contacts

Sirma Zidarova, PhD
Address: Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS
1, Tzar Osvoboditel Blvd.; 1000 Sofia, Bulgaria
e-mail: s.zidarova@gmail.com
Phone: 9885115 (727); mobile: 0898459823

Curriculum vitae

Family name : Zidarova
First name : Sirma
Date of birth: 13 May 1976
Nationality: Bulgarian

Education and degrees:
2016: PhD, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (2006-2016), Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. PhD thesis: “Ecology of assemblages of common species from family Soricidae (Mammalia) in model regions”.
2003: MSc, Faculty of Biology, Sofia University “Saint Kliment Ohridski; Master thesis: “Researches on Dispersal and Biology of European souslik (Spermophilus citellus L.) in the region of Sofia” (2003)
Languages: English, Russian

Projects:
Проект: „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)”(Mapping and Assessment of Sparsely Vegetated Land Ecosystem Services in Bulgaria (SPA-EcoServices)) Д-33-88/28.08.2015 Изпълнител: ИБЕИ-БАН (2015-2016г.)
Проект: „Планиране и оптимизация на управлението – Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, Разработване на план (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ) и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“, по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на национален парк Рила I-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ (2015 г.)
Проект: „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда. Изпълнител „Обединение за дейности за дивата природа” (2013 - 2015 г.)
Проект: „Централен Балкан - парк за всички”- Финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г. и възложен за изпълнение на Дирекцията на НП „Централен балкан” със Заповед № РД - 531/02.07.2012 г. на Министърът на околната среда и водите. (2014 –2015 г.)
Проект: „ Избор на изпълнител за разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете кафява мечка, вълк, дива котка и рис” -Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда; Изпълнител „Обединение АКВА-БАЛКАНИ” (2014 –2015 г.)
Проект: Избор на изпълнител за картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове по утвърден списък и минимизиране на рисковете за дивите птици в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”. Договор №: Д-30-41/21.03.2011. Организация изпълнител: Консорциум „Натура 2000“ (2011 –2013 г.)
Проект: Мониторинг на прилепите ВЕП „Бургас” - Международен проект, Финансиран от RSK - UK. Организация изпълнител: ИБЕИ – БАН (2012 г.)
Проект: „Проучване на моделни епигеобионтни и геобионтни групи животни като потенциал за дългосрочен мониторинг и опазване на биоразнообразието в Странджа планина (България и Турция) към ФНИ, МОН. - Базова организация: СУ „Климент Охридски”; Договор № ДО 02-159/16.12.08 с МОН, № 2554 (2008 - 2011 г.)
Проект: “Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000, етап 2009” (Договор с ПУДООС) Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН (2009 - 2010 г.)
Проект: “Geographic and ecological aspects of the morphometric variability of shrews (Mammalia: Insectivora, Soricidae): a comparative study on Central and South-Eastern European populations.” Financed by SYNTHESYS Project funding (AT-TAF-2826) (2007)
Проект: “Geographic and ecological aspects of the morphometric variability of shrews (Mammalia: Insectivora, Soricidae): a comparative study on Central and South-Eastern European populations.” - Financed by SYNTHESYS Project funding (HU-TAF-2845) (2007)
Проект: “Мониторинг на резерват “Бистришко бранище” - Проект на РИОСВ - София с базова организация Институт по ботаника- БАН (2006 – 2007 г.)
Проект „Родопи”, финансиран от GEF, Програма на ООН за развитие; Договор No. 2008-043-POG - Сдружение „Проект Родопи” (2008 – 2009 г.)
Проект „Оптимизиране на нацио-налната екологична мрежа НАТУРА 2000 и научни основи за нейното развитие, Работна група 2.“ (Договор с ПУДООС) Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН (2008 – 2009 г.)
Проект: „Кратко фаунистично проучване на бозайната фауна в района на защитена зона от екологичната мрежа NATURA 2000 „Витата стена”. Изпълнител: Фондация „Българска Фондация Биоразнообразие” (2008)
Проект: Възстановяване на екологичната мрежа през пътната инфраструктура в България (Дог. С BBI MATRA) Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН (2006 - 2008 г.)
Проект: Разработване на фаунистична характеристика на ПП „Врачански Балкан”. Изпълнител: “Агролеспроект” (2006 г.)
Проект: “Изграждане на екологична мрежа за опазване на европейския рис в България” MATRA\KNIP BG/KNIP05/05 (2005 – 2006 г.)
Проект: Натура 2000 в България – обществена подкрепа", съвместно с Международен селскостопански център от Нидерландия. Възложител: ИУЦЕ PIN MATRA 2004/029 (2005 г.)
Проект: „Биотопично разпределение и съобщества на дребни бозайници в района на биосферния резерват “Сребърна”; тема към Фонд за научни изследвания (Grand B-1316/03). Базова организация ЦЛОЕ-БАН (2003 - 2005 г.)

Research interests

mammals, zoology, ecology, animal behaviour

Publications

https://www.researchgate.net/profile/Sirma_Zidarova

ZIDAROVA S., POPOV V. (in press) " Patterns of craniometric variability of six common species of shrews (Soricidae: Crocidura, Neomys, Sorex)". - Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Zidarova S. 2015. Is there Sexual Size Dimorphism in Shrews? A Case Study of Six European Species of the Family Soricidae. - Acta zool. bulg., 67 (1): 19-34.
TZANKOV N., POPGEORGIEV G., KORNILEV Y., PETROV B., ZIDAROVA S. AND STEFANOV T. 2015. Part I VERTEBRATES: Sofia - In: Kelcey J. G. (ed.): Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Springer: 179-206.
POPOV V., ZIDAROVA S. 2008. Patterns of craniometric variability of Neomys fodiens and Neomys anomalus (Mammalia, Insectivora) in Bulgaria – role of abiotic and biotic factors. - Acta zool. bulg. 60 (2): 171-185.
Zidarova S. 2007. Klas Bozainitsi (Mammalia: Insectivora, Rodentia, Lagomorpha, Artiodactyla, Carnivora). – In: Plan za upravlenie na Priroden park “Vrachanski Balkan”. (Management Plan of Nature Park “Vrachanski Balkan”) (Agrolesproject Ltd.). 185-190. (in Bulgarian)
Koshev Y., Zidarova S. 2007. Small mammals (Insectivora, Rodentia and Lagomorpha) of Eastern Rila Mountain (Bulgaria). – In: Proceedings of Conference „Evolution and Ecology – 3“, Union of Scientists in Bulgaria, Sofia, 59-66.
Zidarova, S. 2006. Small mammals (Insectivora, Rodentia and Lagomorpha) of the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). - In: Beron P. (ed) Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 949-958.
D. Sichanov, V. Popov, V. Biserkov, S. Zidarova, N. Chipev 2006. Spatial pattern and diversity of small mammal assemblages in the area of Srebarna Managed Nature Reserve (NE Bulgaria) Acta zool. bulg., 58 (2): 209-222.

Reports and conferences:

ZIDAROVA S., POPOV V. 2016. Craniometric variability of common species of shrews (Soricidae: Crocidura, Neomys, Sorex): comparison between central and southeast Europe. – In: International Colloquium Biology of the Soricidae IV, Poznań, Poland, 11-14 September 2016.
ПОПОВ В., ЗИДАРОВА С., КРЪСТЕВА И. БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ ПРИЛЕПИ). В: ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ 2015-2024 Г. СБОРНИК БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА сс. 565-616 http://pu-rila.info/wp-content/uploads/2015/10/Sbornik_BH_NPR.pdf
Зидарова С., Цветкова Н., Костова Р. 2015. Методика за мониторинг на пъстър пор (Vormela peregusna G., 1770). http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
Зидарова С., Цветкова Н., Костова Р. 2015. Методика за мониторинг на степен пор (Mustela eversmanni L., 1827). http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
Зидарова С., Цветкова Н., Костова Р. 2015. Методика за мониторинг на сляпо куче (Nannospalax leucodon Nordmann, 1840). Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
Костова Р., Зидарова С., Цветкова Н. 2015. Методика за оценка състоянието на пъстър пор (Vormela peregusna G., 1770). http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
Костова Р., Зидарова С., Цветкова Н. 2015. Методика за оценка състоянието на степен пор (Mustela eversmanni L., 1827). http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
Костова Р., Зидарова С., Цветкова Н. 2015. Методика за оценка състоянието на сляпо куче (Nannospalax leucodon Nordmann, 1840). Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-...
ЗИДАРОВА С., ПОПОВ В. 2013. ОБЩ ДОКЛАД ЗА ЦЕЛЕВИ ВИД: 2635. ПЪСТЪР ПОР (VORMELA PEREGUSNA). Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи. http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/SDF_REF_SPECIE...
ЗИДАРОВА С., ПОПОВ В. 2013. ОБЩ ДОКЛАД ЗА ЦЕЛЕВИ ВИД: 2633. СТЕПЕН ПОР (MUSTELA EVERSMANNI). Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи.
ZIDAROVA S. 2012. Small Mammal Habitat Associations in the Area of Strandzha Mountain (SE Bulgaria). – “50 years Department of Zoology, University of Plovdiv” International Conference on Zoology, October 8-10, 2012, Hissar, Bulgaria.
SHISHINIOVA, M., P. MITOV, E. TASHEVA-TERZIEVA, I. ILIEV, A. LAPEVA-GJONOVA, R. KOSTOVA, R. BEKCHIEV, S. ZIDAROVA 2012. Species diversity of epigeobiont and geobiont animal groups from Strandzha Mountain. – “50 years Department of Zoology, University of Plovdiv” International Conference on Zoology, October 8-10, 2012, Hissar, Bulgaria.
ZIDAROVA S., POPOV V. 2011. Spatial morphometric variability of two species of genus Crocidura in Bulgaria. - Младежката научна конференция „Климентови дни” (София, 22-23 ноември 2011 г.)
Kostova, R., R. Bekchiev, A. Lapeva-Gjonova, E. Tasheva-Terzieva, I., Iliev, P. Mitov, S. Zidarova, H. Delchev, M. Shishiniova, 2010. Investigation of model epigeobiont and geobiont animal groups as a potential for a long-term monitoring and conservation of biodiversity in Strandzha mountain (Bulgaria and Turkey). First results. – Third Balkan Conference “The Science, Education and Art during 21st Century” 9-10 September 2010.
Zidarova S. 2007. Ecological patterns of communities of shrews (Mammalia, Insectivora, Soricidae) under vertical gradient in the area of Sofia - Шеста Юбилейната научна конференция по зоология (София, 21-22 май 2007г.)
Zidarova S. 2007. Preliminary data on the circadian activity of Crocidura leucodon and C. suaveolens (Mammalia, Insectivora, Soricidae)- Шеста Юбилейната научна конференция по зоология (София, 21-22 май 2007г.)

Affiliation

Department
Ecosystem Research, Environmental Risk Assessment and Conservation Biology
Division
Community Ecology and Conservation Biology
Research group
Ecology of Mammalian Communities

History

Member for
8 years 18 weeks