Skip to Content

За ИБЕИ

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ) е създаден на 1 юли 2010 г. след сливане на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология с решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г. В ИБЕИ се осъществяват научни изследвания в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси.

Институтът има акредитация за обучение на докторанти по ботаника, микология, зоология, екология и опазване на екосистемите, хидробиология, паразитология и хелминтология, ентомология и генетика.

ИБЕИ осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество, и представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Приоритетни направления са:

  • Структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите, както в съвременността, така и в миналото.
  • Разнообразие на организмите и техните екологични и еволюционни взаимоотношения на всички равнища – от генетично и популационно до екосистемно.
  • Произход, история на развитие и динамика на биотата и нейните компоненти – флора, микота и фауна.
  • Научни основи на опазване на живата природа – разкриване застрашаващите фактори и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване.
  • Подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти.
  • Подходи и методи за устойчиво управление на биологичните ресурси, включително изучаване на ресурсното значение на видове и съобщества, неизползвани по-рано.
  • Екология и биология на икономически и социално значими видове, включително подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и регулиране числеността на видове-нашественици, вредители, паразити и други организми със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство, управлението на биоресурсите и други сфери на човешката дейност.
  • Научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на биоразнообразието, биомониторинг и системи за биобезопасност.

Институтът е добре оборудван със съвременна техника и лаборатории за провеждане на разнообразни флористични, фаунистични и екологични проучвания – химична, фитохимична, генетична, кариологична, биотехнологична, паразитологична, лаборатории по светлинна микроскопия и екологична микробиология, ГИС-център. Институтът разполага с няколко изследователски полеви станции, разположени в Биосферен резерват "Сребърна", резерват "Калимок", Созопол, резерват "Атанасовско езеро", местността Беглика, Биосферен резерват "Парангалица", Плана планина. Научният състав на ИБЕИ наброява 132 души.

Структурата, ръководството и дейността на ИБЕИ-БАН, както и правата и задълженията на всички негови служители се уреждат с Правилник на ИБЕИ-БАН, утвърден от Общото събрание на учените. Понастоящем действащият Правилник е приет от ОС на учените на 11 април 2012 г.

ИБЕИ-БАН е член на:

       

Консорциум на европейските таксономични институции (CETAF)

Консорциум "Разпределена система за научни колекции" - Европейска пътна карта за стратегически научни инфраструктури - 2021 (ESFRI 2021(DiSSCo)

Консорциум "Разпределена система за научни колекции - България" - финансиран от Национална пътна карта за научни инфраструктури на Република България (DiSSCo-BG)

Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – финансиран от Национален фонд "Научни изследвания" (CEBDER)