Skip to Content

Новини

Откриване на постоянна експозиция за инвазивните чужди видове по проект ESENIAS-TOOLS

 
На 26 януари 2017 г. от 14.00 ч. в зала Левентис на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ) ще бъде открита постоянна експозиция, посветена на инвазивните чужди видове. Те се смятат за една от най-важните причини за намаляване на биологичното разнообразие заедно с климатичните промени и унищожаването на местообитанията.
 
Изработването на експозицията е една от задачите на проект "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS)", Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми. Организира се съвместно от ИБЕИ и НПМ. Основната цел е да се информира обществото относно заплахите за биоразнообразието и функционирането на екосистемите от пренасянето на чужди видове на територията на България и Европа
 
За допълнителна информация и програма на събитието вижте тук.
 
/ИБЕИ-БАН, 16.01.2017 г./

Седма работна среща на ESENIAS с научна конференция

 
ИБЕИ организира Седма работна среща на ESENIAS с научна конференция под мотото "Регионалното сътрудничество в подкрепа на превенцията и управлението на инвазивните чужди видове в Европа", която ще се проведе на 28-30 март 2017 г. в гр. София.
 
През последните години ИБЕИ активно работи по проблеми, свързани с инвазивните чужди видове. Институтът е основател и водеща организация на две регионални европейски мрежи: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS), в които членуват общо 20 държави. Целта на конференцията е да предостави форум за представяне на мултидисциплинарни научни изследвания в различни области, свързани с инвазивните чужди видове, като подчертае значението на регионалното сътрудничество при намирането на решения на национално, регионално и европейско ниво.
 
Ще бъдат обхванати следните научни теми:
 1. Особености и тенденции при инвазивните чужди видове
 2. Вектори и пътища за навлизане на инвазивните чужди видове
 3. Река Дунав като коридор за инвазивни чужди видове
 4. Въздействие на инвазивните чужди видове
 5. Превенция и управление при инвазивните чужди видове
Конференцията се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, проект "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България" (ESENIAS-TOOLS), Д-33-51/30.06.2015 г.
 
Съобщение за конференцията може да намерите тук.
 
За допълнителна информация моля посетете интернет страницата на ESENIAS.
 
/ИБЕИ-БАН, 16.01.2017 г./

Представяне на ИБЕИ-БАН

 
В рамките на инициативата на Българската академия на науките за представяне дейността на институтите на БАН пред обществеността и медиите, на 12 януари от 11 до 12 ч. в Големия салон на БАН (централната сграда) ще бъде представен Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Ще имате възможност да зададете въпроси по теми, които ви интересуват.
 
На разположение за посещение след това са Хербариумът на ИБЕИ и биотехнологичната лаборатория в бл. 23 на ул. "Акад. Г. Бончев", както и научни колекции и лаборатории в сградите на ИБЕИ на ул. "Майор Юрий Гагарин" No.2 и на бул. "Цар Освободител" № 1 (до Руската църква).
 

Отразяване на събитието в пресата:

 • Видео-материал с представянето в БАН (БТА)
 • Видео-материал с представяне на ботаническите колекции и лаборатории (БТА, bTV)
 • Интервю с директора на ИБЕИ доц. Анна Ганева (DarikNews)
 
/ИБЕИ-БАН, 12.01.2017 г./

ПРОСЯЦИ ЛИ СМЕ?

 
Депутатът г-жа Менда Стоянова определи учените от БАН като просяци!
 
На 1 декември 2016 г. депутатът от Политическа партия ГЕРБ г-жа Менда Стоянова заяви от позицията си на председател на Бюджетната комисия в Народното събрание, че учените от БАН "просят пари за заплати от Народното събрание" (link).
 
Учените и специалистите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, като граждани на парламентарната Република България, сме огорчени от отношението към нас, изразено от представител на Народното събрание и очевидно подкрепяно от управляващата партия!
 
Ние ежегодно представяме отчет за нашата изследователска, образователна и експертна дейност, който е интегрална част от годишния отчет на Българската академия на науките. През последните четири години отчетите на БАН се приемат от Народното събрание без забележки към работата на нашия институт.
 
Просяците не се отчитат пред Народното събрание!

През последните 5 години (2012-2016 г.) институтът е изпълнил разработки по проекти, възложени по програми на Европейската комисия (23), Европейското икономическо пространство (7), Националната фондация за наука на САЩ (1), други чуждестранни научни фондове (22), Министерство на околната среда и водите (17), други държавни институции (6), фирми (14), както и по 25 проекта, финансирани само от бюджетната субсидия на БАН. Създаденият от нас изследователски продукт е научната основа на защитата на биологичното разнообразие, оценката на качеството на околната среда, инвазивните видове организми, състоянието и потенциала на екосистемните услуги, опазването и управлението на водите, устойчивото ползване на биологичните ресурси, борбата с вредителите по селскостопанските култури, разбирането на процесите в живата природа и осъзнаването на нейната ценност като национално и световно богатство.
 
Сред завършените научни разработки през периода са второто издание на Червената книга на Република България (в три тома), единадесетият том от капиталната разработка “Флора на Република България”, два тома от поредицата “Гъбите на България”, Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2013–2022 г.), планове за управление на защитени видове и защитени територии, монографската разработка “Инвазивни чужди видове растения в България”, атласите на водните и водолюбивите растения и на попчетата в България, национални методики за оценка на екологичното състояние на повърхностните води и др. Резултатите от изследванията ни през 5-годишния период са отразени в 460 статии, публикувани в международно признати научни списания, индексирани в Web of Science (издание на Института за научна информация на САЩ) и Scopus (Elsevier). Издаваните от нас научни списания Acta Zoologica Bulgarica и Phytologia Balcanica са основните международни научни медии в областта на биоразнообразието за Югоизточна Европа.
 
През същия период институтът проведе обучение на 47 докторанти, а също и на 26 дипломанти от висши училища. При нас специализираха млади учени и докторанти от други институции в България, а също от Испания, Белгия, САЩ, Литва, Италия, Швейцария, Македония и Румъния. Наши учени преподават в шест български университета. Работим с изявени студенти и ученици в нашите младежки школи и полеви курсове по орнитология, хидробиология, природозащита и екология, като сред тях имаме лауреати на национални награди.
 
През последните пет години дадохме повече от 120 експертни оценки, становища, мнения и др. за държавните институции – за трасета на магистрали, управление на ресурси от лечебни растения, гъби, риба и дивеч, устройство и управление на мрежата от защитени територии и зони от Натура 2000, замърсявания на околната среда и др. Наши експерти участваха в Националния съвет по биоразнообразие към МОСВ. Подпомогнахме МОСВ за изготвянето на V-тия национален доклад (2009-2013 г.) по изпълнението на задълженията на Република България по Конвенцията за биологично разнообразие. Учени от института се явяваха пред съдилища и следствени органи като вещи лица (дори с риск за здравето и живота си) и защитаваха позициите на българската държава пред Европейския съд в Люксембург, представяха страната в органите на Европейската комисия, оценителни комисии и международни организации. Наш колега току-що приключи 11-годишния си мандат като член на Борда на съветниците на Генералния секретар на ООН по водите. Учени от института представляват България в Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.
 
Преди по-малко от две седмици директорът на нашия институт прие телефонно обаждане от министъра на околната среда и водите в оставка г-жа Ивелина Василева, в което тя изрази благодарност към института за успешното и ползотворно оперативно сътрудничество с института по време на мандата на правителството.
 
Както е известно, средната заплата в БАН е с 200 лв. по-ниска от средната заплата в България и с близо 500 лв. по-ниска от средната заплата в гр. София. Основните заплати в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, формирани от държавната субсидия за БАН, са както следва:
 • Специалисти с висше образование (бакалаври и магистри) – 420 лв.
 • Асистенти – 420 лв.
 • Главни асистенти (доктори) – 485 лв.
 • Доценти – 570 лв.
 • Професори – 680 лв.
Има ли условия за съществуване и възобновяване на научния потенциал при такова равнище на доходите?
 
Ние не просим!
 
Ние настояваме за възнаграждение и условия за труд, които съответстват на квалификацията и значимостта на работата ни за науката, държавата и обществото!
 
Ние сме в постоянна връзка със световната научна общност – водим кореспонденция, пътуваме, посрещаме колеги от чужбина. Знаем какво става по света. Не ни е известна друга държава в Европа, Америка, Австралия, Азия или Африка, където висшите органи на държавната власт да се опитват системно да унижават учените!
 
Не ни е известна друга държава, в която управляващите да полагат усилия за унищожаване на националния научен потенциал!
 
Ако можете, г-жо Стоянова, помислете за това!
 
 
Текстът на изявлението може да се свали като pdf-файл тук.
/ИБЕИ-БАН, 03.12.2016 г./

Решение на Научния съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

 
Във връзка с предстоящото изграждане на Лот 3.2. на Автомагистрала "Струма" и изготвеното от ИБЕИ-БАН становище относно "Актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Подобряване трасето на Лот 3.2 на АМ "Струма", Научният съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, като отчита наличието на множество консервационно значими видове и природни местообитания, както и наличието на защитени територии в района на Кресненското дефиле,
 
РЕШИ:
 
Необходимо и целесъобразно е във възможно най-кратки срокове да се обсъдят и подложат на оценка всички възможни варианти за преминаване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала "Струма", при което да се отчете необходимостта от опазване на биологичното разнообразие в района.
 
Решението е прието на заседание на Научния съвет на ИБЕИ – БАН на 8 ноември 2016 г., Протокол № 26, т. 7.

/НС на ИБЕИ-БАН, 11.11.2016 г./


Нов конкурс за главен асистент

 
В Бр. 87 / 04.11.2016 г. на Държавен вестник е публикувана обява на ИБЕИ-БАН за нов конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност Ботаника (01.06.03.).
 
Конкурсът е за нуждите на секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Срок за подаване на документи 04 януари 2017 г. (2 месеца от обнародването в ДВ). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института. Справки: при Научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител 1.
 
/ИБЕИ-БАН, 04.11.2016 г./

Международна научна конференция


Във връзка с изпълнението на работната програма на проект на ИБЕИ-БАН MeteoCosMap, финансиран по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги" (финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство), ще бъде организирана Международна научна конференция "Оценка и картиране на екосистемите и техните услуги – наука в действие", 6-7 февруари 2017 г., София.

Фокусът на конференцията ще бъде върху методите за картиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите за тяхното внедряване в националните оценки свързани с МАЕС. Програмата включва пленарни сесии с акценти и работни срещи по основните тематични направления:
- картиране на екосистемите
- оценка на състоянието на екосистемите
- оценка и картиране на екосистемните услуги (биофизични перспективи, социално-културни перспективи).

Първо съобщение за Конференцията може да намерите тук.
 
Второ събщение може да намерите тук.
 
Крайният срок за подаване на абстракти и регистрация е удължен до 20.11.2016!

За повече информация, посетете официалната интернет-страница на събитието.
 
/ИБЕИ-БАН, 20.10.2016 г./

Школа по орнитология и природозащита

 
Българската орнитологическа централа (ИБЕИ-БАН) организира безплатна Школа по орнитология и природозащита за 29-ти пореден сезон. Лекциите ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Националния природонаучен музей, вход откъм Руската църква).

Продължителността на всяка лекция ще бъде 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Първата въвеждаща среща е на 18.10.2016 г.
/БОЦ, ИБЕИ-БАН, 15.10.2016 г./

Сбирка от фосилни растения в историческия музей гр. Гоце Делчев

 
Във връзка с инициативата Европейски дни на наследството 2016 г., Общински исторически музей – Гоце Делчев представи за пръв път своята сбирка от фосилни растения. Тази колекция е резултат от подписания договор за сътрудничество между музея и ИБЕИ-БАН.

Фосилният растителен материал е събран от находището до с. Гърмен с финансовата подкрепа на ОИМ-Гоце Делчев, за което изказваме своята благодарност на главния уредник Спаска Паскова. В разкопките участваха уредникът от музея Петър Радев и доц. д-р Вл. Бозуков от секция "Палеоботаника и поленов анализ" към ИБЕИ-БАН. Определянето на фосилите бе извършено от доц. Бозуков, като установените нови видове в това находище бяха представени в постерен доклад на Националната конференция с международно участие "Геонауки 2015".
 
/ИБЕИ-БАН, 16.09.2016 г./

Конкурс за докторанти 2016 - 2017 г. (редовна сесия)

 
В Бр. 54 / 15.07.2016 г. на Държавен вестник беше публикувана обявата и списъкa със специалности за новия конкурс за прием на редовни и задочни докторанти на БАН за учебната 2016 - 2017 г. в съответствие с Решение No. No 328 на Министерски съвет от 03.05.2016 г.

За нуждите на ИБЕИ-БАН като обучаваща организация са обявени конкурси за 4 редовни докторантури по направление 4.3. Биологични науки, разпределени по специалности, както следва:
 • Ентомология - 1
 • Ботаника - 1
 • Паразитология и хелминтология - 1
 • Екология и опазване на екосистемите - 1

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЕИ-БАН в срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. Текстът на обявата, както и списъка на необходимите  документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на Центъра за обучение при БАН.
/ИБЕИ-БАН, 15.09.2016 г./

Награда за международен колектив с участието на български учен

 
Орнитологичното дружество Купър (Cooper Ornithological Society), САЩ, е научно сдружение, което ежегодно присъжда няколко престижни научни награди за високи изследователски постижения в областта на изучаването на птиците. Наградата "Катма" е учредена през 2003 г. със спонсорството на известния американски орнитолог Робърт Сторър. Наградата цели да стимулира развитието на нови идеи, които биха способствали за развитието на ново мислене в областта на биологията на птиците. Тя се присъжда на автори в областта на орнитологията, чиито статии предлагат неконвенционални идеи или иновативни подходи и са добре аргументирани с доказателствен материал.
 
Наградата "Катма" за 2016 г. е присъдена на международен авторски колектив с участието на проф. Павел Зехтинджиев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Наградата се дава за публикацията в списание Science, озаглавена "Скритата цена на заразяването с паразити: хроничната малария ускорява деградацията на теломерите и остаряването на птиците" (link).

На снимката: Биологичната експериментална база "Калимок" (с. Нова Черна, Силистренска област) на ИБЕИ-БАН, където са извършени съществена част от експерименталните изследвания, отразени в наградената публикация.

/ИБЕИ-БАН, 21.07.2016 г./


Наши изследвания отразени в The New York Times

 
На 7 юли 2016 г. The New York Times публикува статия за борбата с гъботворката в САЩ. Гъботворката е пеперуда – опасен вредител по широколистните гори. Статията цитира изследванията на учени от БАН (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт за гората, Институт по физиология на растенията и генетика), публикувани в списание Acta Zoologica Bulgarica през 2014 г. Тези изследвания се отнасят до възможността да се използват патогенни гъби за биологична борба с гъботворката – подход, който замества пестицидите и е безвреден за другите горски обитатели.

Статията в The New York Times можете да видите тук.

/ИБЕИ-БАН, 11.07.2016 г./


Нов конкурс за главен асистент

 
В Бр. 45 / 14.06.2016 г. на Държавен вестник беше публикувана обява на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.
 
ИБЕИ-БАН обявява един конкурс за академична длъжности "главен асистент" по професионално направление 4.3. Биологични науки, науична специалност "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01) за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (14 август 2016 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи – в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1.

/ИБЕИ-БАН, 30.06.2016 г./


Мониторинг и състояние на екосистемите на Черно море

 
В подробно интервю за в-к Дневник нашият колега гл. ас. д-р Димитър Беров от Лабораторията по морска екология (отдел "Водни екосистеми"), разказва за дългогодишния мониторинг, провеждан от нашите изследователи.

Интервюто засяга още въпроси за основните критерии, по които се правят мониторинговите изследвания, как се предоставят на обществото резултатите от него, къде са точките с най-големи замърсявания по българското Черноморие, как се е променило състоянието на черноморските екосистеми.

Пълният текст на интервюто може да намерите тук.

/ИБЕИ-БАН, 30.06.2016 г./


При трагичен инцидент загинаха зоолозите Андрей Стоянов, Добрин Добрев и Николай Цанков от Българската академия на науките.

 
Тримата учени от Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания са станали жертва на фатален пътен инцидент. Колата им е била блъсната на 22 юни 2016, по време на служебно пътуване.

С дълбока скръб научихме за загубата на нашите колеги и приятели, трима от най-добрите херпетолози у нас - Николай Цанков, Андрей Стоянов и Добрин Добрев. Според информация от Гранична полиция те са претърпяли тежка катастрофа с друг лек автомобил на гръцка територия. Тримата са провеждали теренни проучвания на разпространението на инвазивни видове земноводни и влечуги.

Колеги от цялата страна изпращат съболезнователни писма. Нашата херпетологична наука, нашата природозащита осиротяха.

Доц. д-р Николай Цанков е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2001), специалност зоология. Работи като херпетолог в НПМ-БАН. Основните му проучвания са посветени на систематиката, биологията, разпространението и еволюцията на българската и балканска херпетофауна. Водещ херпетолог у нас и ръководител на школа по херпетология към НПМ-БАН.  

Гл. ас. д-р Добрин Добрев работи като зоолог в ИБЕИ-БАН. Завършил е Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1986). Автор и съавтор на редица определители, сборници и статии по таксономия, фаунистика, екология и опазване на акари, риби, земноводни и влечуги на Балканския полуостров.

Андрей Стоянов е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (1986), специалност зоология. Работи като херпетолог в НПМ-БАН, с огромен теренен опит и със съществен принос в обогатяване на музейните колекции, както и в изследването на екологията, поведението, зоогеографията и морфологията на земноводните и влечугите в България и на Балканите.
 
Поклонението пред тленните останки  на Андрей Стоянов ще се състои на 29 юни от 11 ч. в църквата "Св. Параскева", ул. "Г. Раковски" № 58.
 
Поклонението пред тленните останки на Добрин Добрев ще се състои на 29 юни от 12 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища
 
Възпоменанието на Ники Цанков ще се състои на 1 юли от 18 ч. в Аулата на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

Становище на ИБЕИ-БАН относно застрояването на Къмпинг "Юг"

 
През последните дни, във връзка с решение на Бургаския административен съд, в медиите бяха публикувани коментари относно правомерността на застрояването на Къмпинг "Юг". В тези публикации се обсъжда становище на учени от БАН и се оспорва наличието на дюни в застроения район.
 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) заявява, че категорично поддържа становището, представено през 2015 г. от учени от ИБЕИ-БАН и Ботаническата градина при БАН, че на въпросната територия съществуват природни местообитания от Директива 92/43 ЕИО (Директивата за местообитанията), а именно дюнни местообитания.
 
Съгласно тази Директива, "Природни местообитания" означава: напълно естествени или полуестествени сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с географски, абиотични и биотични особености". Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие "Пясъчни дюни са образувания, формирани от насипване на пясъци под въздействието на вятъра. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни". Когато се говори за природни местообитания, много важно е да не се пропуска биологичния компонент – наличието на определен набор от растителни видове, животински видове и растителни съобщества, формирани при конкретни условия на средата.
 
Наличието на солидни крайбрежни пясъчни образувания, върху които след десетилетно човешко въздействие са запазени редица характерни пясъколюбиви растителни видове и растителни съобщества, прави определянето на типа дюнни местообитания (в съответствие с приетата в Европейския съюз класификация) безсъмнено за специалистите. В този смисъл, напълно несъстоятелно е тиражираното твърдение, че не става дума за дюни, а само за дюнни местообитания – крайбрежните дюнни местообитания могат да съществуват единствено върху крайбрежни пясъчни дюни. Те не могат да съществуват върху скални, чакълести или тинести брегове, както и върху почви.

Пълният текст на становището от 2015 г. можете да изтеглите тук.

/ИБЕИ-БАН, 17.06.2016 г./


Становище на НС на ИБЕИ-БАН относно проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания

 
На свое заседание от 14 юни 2016 г. (Протокол No. 21, т. 1.), Научният съвет на ИБЕИ–БАН обсъди и прие становище относно проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания "По-добра наука за по-добра България, 2025 г.". Проектът за стратегия е разработен от МОН и предложен за обществено обсъждане в едномесечен срок на 2 юни 2016 г.

Текстът на становището на НС на ИБЕИ-БАН може да свалите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 16.06.2016 г./


Работна среща-семинар по проект WEMA

 
Екипът на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България" (WEMA), има удоволствието да ви покани да участвате в работна среща-семинар, който ще се състои на
31 май 2016 г. от 12:00 ч. в "Бест Уестърн Хотел Европа", ул. Лидице № 1, София.

Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на влажните зони и техните екосистемни услуги.

Може да потвърдите своето участие като попълните приложената регистрационна форма и я изпратите до 27 май 2016 г. на e-mail адрес: mnp.iber@gmail.com.
 
 

/д-р Невена Иванова, р-тел на проект WEMA, 25.05.2016 г./


Млад учен от ИБЕИ с награда по Програма "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО

 

Всяка година ЮНЕСКО провежда конкурс за награди по Програма "Човек и биосфера" (UNESCO MAB Young Scientists Awards), в който взимат участие млади учени, работещи в областта на екосистемите, природните ресурси и биоразнообразието. Наградите са в размер на $5000 и целят подпомагане на изследователската работа на младите учени.

Радостни сме да съобщим, че сред победителите за 2016 г. е докторантът от ИБЕИ-БАН Ина Анева. Темата на наградения проект е "Опазване и устойчиво управление на лечебните растения в биосферни резервати в планините Пирин и Славянка, Югозападна България".

Честито и успех!

/ИБЕИ-БАН, 18.04.2016 г./


Стартираща среща по проект от програма BIODIVERSA

 
От 19 до 22 април 2016 г. в Бест Уестърн Плюс Сити хотел ще се състои стартираща среща по проект STACCATO "SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources". Срещата се организира по програма BIODIVERSA от ИБЕИ-БАН съвместно с Аграрен университет - Пловдив.
 
В срещата ще вземат участие повече от 30  учени от България, Германия, Испания, Румъния, Швеция и Швейцария. Повече информация за проекта може да намерите на интернет страницата на проекта.  
 

/ИБЕИ-БАН, 18.04.2016 г./


Работна среща по BioLink

 
От 12 до 14 април 2016 г. в Парк-хотел Москва ще се състои 4-та среща по проект BioLink "Soil Biodiversity and Ecosystem Services". Срещата се организира по програма COST съвместно с ИБЕИ и Института за гората при БАН.

Фокусът на проекта е почвеното биоразнообразие и връзката му с функционирането на горските екосистемите. Очаква се в срещата да вземат участие около 80 учени от 30 държави. Повече информация за проекта може да намерите на страницата на проекта.

Програмата на конференцията и резюметата може да изтеглите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 06.04.2016 г./


Покана за работна среща-семинар по проект FEMA

 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект FEMA имат удоволствието да Ви поканят на работна среща-семинар, която ще се състои на 05 април (вторник) 2016 г. от 9.30 ч. в Хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София.

Работната среща е организирана в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)”, който се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партьорство с Центъра за приложение на спътникови изображения (ReSAC), Клуб “Икономика 2000” и Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (REC-BG). Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта.

Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на сладководните екосистеми и за техните услуги.

 
За повече информация:

/проф. д-р Й. Узунов, р-тел на проект FEMA, 04.04.2016 г./


Покана за пресконференция

 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект WEMA, имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, която ще се състои на 31 март (четвъртък) 2016 г. от 13.00 часа в Национален пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София.
 
Пресконференцията е организирана в рамките на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)", който се изпълнява от ИБЕИ-БАН, и е организирана с финансовата подкрепа на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
 
Целта на пресконференцията е представяне на целите на проекта, методичния подход на работа и очаквани резултати. Реализирането на проекта ще предостави екологична и биологична научна информация за влажните зони в България, разположени извън екологичната мрежа Натура2000, на базата на която първо ще бъде оценено екологичното състояние на целевите места и второ ще бъдат оценени и картирани потенциалните екосистемни услуги, които предоставят на обществото тези влажни зони.

За повече информация:

/гл. ас. д-р Н. Камбурова, р-тел на проект WEMA, 31.03.2016 г./


Финансирани проекти на млади учени от ИБЕИ-БАН

 
Днес на официалната интернет-страница на БАН излезе списък с класирането на проектите, подадени за участие в "Програма за подпомагане на младите учени в БАН". В направление "Биоразнообразие, биоресурси и екология" има общо 28 финансирани проекта, от които Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания има 15 проекта.
 
Одобрените проекти на млади учени и докторанти от ИБЕИ-БАН са, както следва:
 
"ДНК защитен потенциал на екстракти от in vitro култивирани растения Clinopodium vulgare L.". Екип: гл. ас. д-р Теодора Тодорова, гл. ас. Калина Данова.

"Характеризиране на метаболитния профил и екологичните особености на видовете от род Micromeria в България във връзка с опазването и устойчивото им ползване". Екип: ас. Ина Анева, доц. д-р Милена Николова.

"Разпространение и специфичност на хемоспоридни паразити от родовете Plasmodium и Haemoproteus (Haemosporida по птици от Европейско-Африканската миграционна система". Екип: докторант Страхил Пеев, доц. д-р Павел Зехтенджиев.

"Проучване на съдържанието на тежки метали в растителни съобщества на няколко сладководни водоема в заливната тераса на р. Дунав". Екип: докторант Борислава Гьошева, доц. д-р Владимир Вълчев.

"Опазване и проучване на растителното разнообразие в България – фокус върху семейство Liliaceae". Екип: гл. ас. д-р Теодора Иванова, доц.д-р Десислава Димитрова.

"Анализ на морфологично-функционални характеристики на растителни видове: нов подход за разкриване на екологичната структура на високопланински пасища". Екип: докторант Цветелина Терзийска, проф. д-р Ива Апостолова.

"Филогеография и систематика на видовата група brevipennis от род Phyllodromica (Blattodea: Ectobiidae) на Балканския полуостров". Екип: докторант Георги Христов, доц. д-р Драган Чобанов.

"Екологични особености на сладководните лишеи във водосборните басейни на реките Мальовица (Рила и Демяница (Пирин и възможности за използването им като биомонитори за замърсяване на водите". Екип: ас. д-р Веселин Шиваров, проф. д-р Цветомир Денчев.

"Оценка на състоянието на естествените екосистеми от източен бук в Странджа планина и потенциала им да предоставят екосистемни услуги в условията на климатични промени". Екип: ас. Гергана Георгиева, гл.ас. д-р Светла Братанова.

"Изследване на разнообразието на ксеротермните и ксеро-мезофитните тревни природни местообитания на централните и източни части на Балканския полуостров". Екип: ас. д-р Христо Педашенко, гл. ас. д-р Кирил Василев.

"Екологични ефекти от промяна в силата на натиск от локален точков източник на антропогенна еутрофикация в крайбрежни морски екосистеми. Моделно изследване в Созополски залив, Черно море". Екип: гл. ас. д-р Димитър Беров, гл. ас. д-р Венцислав Карамфилов.

"Разработване на екосистемен модел на езерото Сребърна с EcoPath". Екип: гл. ас. д-р Милена Павлова, проф. д-р Георги Даскалов.

"Биоразнообразие и екология на почвени нематоди от полярни местообитания (Антарктика и Арктика) в условията на глобални климатични промени". Екип: гл. ас. д-р Милка Елшишка, проф. д-р Влада Пенева.

"Потенциален фитонциден ефект на растителни екстракти от Амарилисови растения, върху Chlamydomonas reinhardtii". Екип: гл. ас. д-р Петя Първанова, проф. д-р Страхил Берков.

"Маларийни и сродни хемоспоридии (Apicomplexa, Heamosporida) по птиците в района на езерото Дуранкулак - перспективи за прилагане на паразитологичните изследвания в консервационната биология". Екип: гл. ас. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Павел Зехтинджиев.
 

/ИБЕИ-БАН, 23.03.2016 г./


Покана за пресконференция

 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект FEMA, имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, която ще се състои на 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София.
 
Пресконференцията е организирана в рамките на проект "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", който се изпълнява от ИБЕИ-БАН в партьорство с Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC, Клуб Икономика 2000 и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.
 
Датата на събитието не е избрана случайно. На 22 Март честваме Световният ден на водата, предложен по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Темата на събитието тази година "Вода и работни места", пряко кореспондира с целите на проектa.

За повече информация:

/проф. д-р Й. Узунов, р-тел на проект FEMA, 22.03.2016 г./


Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2015/2016 г.

 
В Бр. 20 / 15.03.2016 г. на Държавен вестник беше публикувана обявата на БАН и списъкa със специалности за допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г. в съответствие с Решение No. 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г.

За нуждите на ИБЕИ-БАН като обучаваща организация са обявени конкурси за 3 редовни докторантури по направление 4.3. Биологични науки, разпределени по специалности, както следва:
 • Ботаника - 1 бр.;
 • Паразитология и хелминтология - 1 бр.;
 • Екология и опазване на екосистемите - 1 бр.

В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЕИ-БАН. Текстът на обявата, както и списъка на необходимите  документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на Центъра за обучение при БАН.

/ИБЕИ-БАН, 15.03.2016 г./


Видеоматериал за екологията на червеногушата гъска

 
Екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН разработва проект на тема "Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици", с ръководител доц. д-р Павел Зехтинджиев.

Районът на изследването е основно зимовище на един от най-застрашените видове гъски в Европа – червеногушата гъска. Нов видеоматериал, подготвен от екипа на проекта, разказва за екологията и проблемите на опазването на този вид в крайморска Добруджа (link).

/ИБЕИ-БАН, 02.03.2016 г./


Международна лятна школа "Нови методи и интегрирани подходи за изучаване почвените процеси в планинските екосистеми"

 
Италианското дружество по почвознание (SISS) и Проект COST ESSEM 1203 "Enhancing the Resilience Capacity of Sensitive Mountain Forest Ecosystems under Environmental Change (SENSFOR), организират съвместна Международна лятна школа "Нови методи и интегрирани подходи за изучаване почвените процеси в планинските екосистеми". Тя ще се проведе в Alpine Study Center в Пиеве (Тренто, Италия), от 26 до 30 юни 2016 г.
 
SENSOR е проект, финансиран по Програма  COST, който стартира през 2012 г., и изследва движещите сили на съвременните и бъдещите екологични промени и степента на въздействие върху европейските планински екосистеми, разработва методи за оценка на тяхната еластичност и адаптивност.
 
Лятната школа ще се фокусира върху свойствата на почвата като интегриран подход, за изучаване на почвените процеси в планинските екосистеми. Школата се отнася за докторанти и млади изследователи, които се интересуват от иновативни методи. Освен лекции, ще бъдат организирани и дискусии със студенти и лектори, за да се насърчи тяхното пълно участие в учебния процес, и за да се разберат процесите в  почвата, като ключов елемент във функционирането на горските екосистеми.

Първо съобщение за лятната школа

Апликационна форма

/ИБЕИ-БАН, 08.02.2016 г./


Конференция по проект SENSFOR

 
На 10 и 11 февруари 2016 г., в Парк-хотел Москва ще се проведе научна конференция по проект, финансиран от програма COST на ЕС, "Ennhancing the resilience capacity of sensitive mountain forest ecosystems under environmental change (SENSFOR), COST Action ES1203.

Конференцията е организирана от проф. Кари Лейн (Thule Institute, Финландия), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и Институт за гората, БАН. Във фокуса на конференцията ще бъдат екосистемните услуги и горските ресурси в чувствителни планински екосистеми в светлината на устойчивото им използване, връзката с културно-историческото наследство и развитието на системата за отдих и туризъм, същността и ролята на високопланинските екосистеми и ролята на ПП „Витоша“ при управление на екосистемните услуги. Съществен акцент в конференцията ще бъде чуждестранното участие, което включва над 50 изявени учени от Европа.
 
С оглед горепосочените цели на срещата се предвижда организирано посещение на Природен парк „Витоша“ на 11-ти февруари (8.30 - 13.00 ч.), среща и дискусия със стейкхолдерите/заинтересованите страни.
 
За повече информация посетете интернет-страницата на проекта и на COST-акцията.
 
Програмата на конференцията може да изтеглите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 05.02.2016 г./


Решения на Научния съвет на ИБЕИ-БАН

 
Във връзка с поканата за участие в Клъстер "My Clean Sea", Научният съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) взе следните решения на свое заседание, проведено на 26 януари 2016 г.:

Решение 1.
 
Научният съвет на ИБЕИ – БАН не намира основание и не дава съгласие за присъединяване на института към клъстера "My Clean Sea" поради следните мотиви:
 
 • ИБЕИ – БАН развива успешно тематика, свързана с Черно море, прилежащите територии и водни басейни, както чрез самостоятелни научни проекти, така и чрез договори в съдружие с други научни институти, висши училища, неправителствени организации и фирми от България и чужбина (линк), в зависимост от спецификата на съответния проект и необходимостта от привличане на допълнителна научна компетентност и експертиза, които могат да подпомогнат изпълнението на изследването. Обвързването на института за 10-годишен период в клъстер ще попречи на развитието на съществуващите и бъдещите интегративни връзки по съответната тематика.
 • Инициаторът на клъстера НПО "Черноморска изследователска програма НОЙ" няма доказан изследователски или експертен капацитет, но претендира за ролята на представляващ и управляващ партньор в клъстера. Включването на научни институти в клъстера ще легитимира неоснователно тази организация като носител на научна и експертна компетентност.
 • ИБЕИ – БАН има концептуални различия по отношение на същността, смисъла и целите на защитата на природата с друг член на консорциума – Национална асоциация "Българско Черноморие", поради което е невъзможно участието в съвместни проекти.
Решение 2.

Научният съвет на ИБЕИ – БАН изразява несъгласие с включването на името на института като партньор в клъстера "My Clean Sea" на интернет-страницата на последния, преди да е подписан договор или да е взето съгласие на института. Настояваме незабавно съдържанието на интернет-страницата на клъстера да бъде коригирано.

Решение 3.

Решенията на НС на ИБЕИ – БАН във връзка с предложението за присъединяване на института към клъстера "My Clean Sea" да бъдат оповестени на интернет-страницата на института и да бъдат изпратени на другите звена от БАН, поканени за участие в клъстера.
 
Решенията на Научния съвет са приети единодушно с 20 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

/Научен съвет на ИБЕИ-БАН, 26.01.2016 г./


Шеста работна среща на мрежата ESENIAS: стартиране на проекта ESENIAS-TOOLS

 

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН е организатор на 6та Работна среща на ESENIAS: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България; Стартиране на проекта ESENIAS-TOOLS”, която ще се проведе на 27 октомври 2015 г. в Големия салон на БАН, ул. 15 Ноември, № 1, гр. София с начален час 9:00 ч.

Срещата се огранизира по проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS)“ Д-33-51/30.06.2015, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми.

В срещата ще вземат участие представители на научни институти и университети, правителствени и неправителствени организации от България, Великобритания, Гърция, Италия, Исландия, Косово, Р. Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и Черна гора. Ще бъдат представени дейности и инициативи, свързани с инвазивните чужди видове на регионално и национално ниво и ще се обсъдят въпроси, свързани със създаване на списък от видове с регионално значение, методи за мониторинг, анализ на риска, ранно установяване и бързо унищожаване, повишаване на информираността, както и възможности за бъдещо регионално сътрудничество. На срещата ще бъдат представени целите и задачите, работния план, дейноститие по работни групи и очакваните резултати от проекта ESENIAS-TOOLS. Ще се обсъдат възможности за сътрудничество с други подобни мрежи и проекти, като Европейската Информационна мрежа за чуждите видове (EASIN).
 

/ИБЕИ-БАН, 23.10.2015 г./


Нови проекти на ИБЕИ-БАН по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

През изминалите няколко месеца, учени от ИБЕИ-БАН и техни партньори спечелиха седем проекта по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм). Проектите са по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги", Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги".  Заглавията на проектите, техните акроними и срокове за изпълнение са, както следва:

 • ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (юни 2015 - април 2016 г.). Координатор: ас. Теодора Тричкова
 • IBBIS: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (юли 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. Владимир Владимиров
 • WEMA: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. д-р Невена Иванова
 • FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (септември 2015 – април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Йордан Узунов
 • GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Ива Апостолова
 • SPA-Ecoservices: Картиране и оценка на екосистемните услуги на земи с рядка растителност в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Светлана Банчева
   

/ИБЕИ-БАН, 21.10.2015 г./

 

 

 

 

 

 

Разпространи съдържание