Skip to Content

Новини

Курс за докторанти "Принципи на таксономичните и филогенетичните изследвания"

 
Курсът за докторанти "Принципи на таксономичните и филогенетичните изследвания" с лектори проф. Бойко Георгиев и д-р Павел Николов ще започне с лекция на 23 ноември 2018 г. (петък) от 10:15 ч. до 13:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН – База 1, ул. Гагарин № 2. Следващите 9 занятия ще се проведат в сряда, четвъртък и петък през следващите 3 седмици (28–30 ноември, 5–7 декември и 12–14 декември 2018 г.) по същото време и на същото място. Записването на желаещите да участват докторанти ще се извърши на първото занятие.

Курсът е включен в списъка на специализираните курсове за докторанти на Центъра за обучение при БАН. За справки – тел. (2) 8705012, проф. Бойко Георгиев.

/ИБЕИ-БАН, 21.11.2018 г./


Награден учен от ИБЕИ-БАН

 
На 01.11.2018 г. Денят на народните будители беше отбелязан с тържествено събрание в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. По повод честването на празника Управителният съвет на БАН награди 9 учени и 3 колектива от БАН за високи научни постижения – автори  на публикации в научни списания със световно значение, най-цитирани в съответната област според Web of Science за 2017-2018 г. Сред наградените учени е и д-р Теодора Тричкова от ИБЕИ-БАН, която е отличена за участие в международно изследване и съавтор в статията:

Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges

в списанието "Biological Reviews"

Отличията връчиха зам. председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева.

Повече информация може да намерите тук.
 
/ИБЕИ-БАН, 07.11.2018 г./

 

Школа по орнитология и природозащита

 
Българската орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН) организира безплатна Школа по орнитология и природозащита за 31-ви пореден сезон. Лекциите ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Националния природонаучен музей, вход откъм Руската църква).

Продължителността на всяка лекция ще бъде 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Първата въвеждаща среща е на 30.10.2018 г.
 
/Българска орнитоцентрала, ИБЕИ-БАН, 24.10.2018 г./

 

Участие на ИБЕИ-БАН в годишния форум на Стратегията на Европейския Съюз за Дунавския регион

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) участва в 7-ия Годишен форум на Стратегията на Европейския Съюз за Дунавския регион/ 7th Annual Forum of the European Union Strategy for the Danube Region (Дунавската стратегия), който се проведе на 18–19 октомври 2018 г. в гр. София, България.
 
През 2018 г. България за пръв път председателства Дунавската стратегия. Годишният форум е организиран съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската комисия в сътрудничество с Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав 2014–2020". Основният фокус на Годишния форум е върху развитието на туризма като предпоставка за икономически растеж и териториално сближаване. По време на форума текущите дейности и проекти в рамките на 11-те приоритетни области на Дунавската стратегия са представени и обсъдени от участниците в специално обособени за целта места.
 
ИБЕИ-БАН представи отпечатани материали за целите и дейностите на Мрежата за инвазивни видове в Дунавския регион/ Danube River Invasive Alien Species Network (DIAS) в рамките на Приоритетна област 06: Опазване на биоразнообразието, ландшафта и качеството на въздуха и почвите. Представени са и няколко книги в областта на инвазивните чужди видове, изработени и отпечатани от ИБЕИ-БАН в рамките на DIAS и Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS).
 
Мрежата DIAS е създадена през 2014 г. с основната цел да насърчава и координира сътрудничеството между всички заинтересовани страни в областта на инвазивните чужди видове в Дунавския регион. Оттогава в рамките на мрежата се изпълняват редица съвместни проекти с участието на страни от Дунавския регион и координирани от ИБЕИ-БАН, като например Danube – IAS Corridor и Danube–IASapp. Понастоящем основната задача на DIAS е завършването на Стратегията и Работния план за инвазивните чужди видове. Стратегията включва целите и задачите, възможните мерки и препоръки, както и съответните отговорни институции по 7 ключови теми за инвазивните чужди видове. ИБЕИ-БАН ще бъде домакин на 5-та Работна среща на DIAS, която ще се проведе през декември 2018 г. в гр. София.
 
Повече информация може да намерите тук.
/ИБЕИ-БАН, 23.10.2018 г./

 

Био-археологията в ежегодния конгрес на Европейската aсоциация на aрхеолозите – участие на млад учен от ИБЕИ-БАН

 
В периода 5-8-ми септември 2018г. в Барселона (Каталуния, Испания) се проведе 24-тия конгрес на Европейската асоциация на археолозите (European Association of Archaeologists – EAA) под мотото "Рефлектиращите бъдеща" (Reflecting Futures). Био-археологията бе суб-дисциплина, която неизменно присъстваше в заседанията по време на конгреса, отразявайки връзката на човека с неговите природни ресурси, в това число флора и фауна.
 
Многобройни бяха сесиите, вклочващи подобна тематика, попадаща в полето на археоботаниката, археозоологията, палинологията и др. Археоботаниката бе и едно от ключовите направления в след-заседателните презентации в лицето на проф. Мария Валамоти (Аристотелов Университет в Солун) и "Консумирайки миналото: от праисторическата кухня до съвременните хранителни течения" ("Eating the Past: From Prehistoric Cuisine to Modern Food Trends", Valamoti, 2018). Съорганизатор и говорител в една от археоботаничните сесии - "Технология и археоботаника на занаятите, базирани на растителни суровини" ("Technology and Archaeobotany of Plant-based Crafts", #493) бе Мила Андонова от Секцията по палеоботаника и палинология на ИБЕИ-БАН, с доклад на тема "В търсене на праисторически кошници: отпечатъци от рогозки/кошници върху керамиката на неолитна България и Гърция" (In Search for Prehistoric Baskets: Мat/Basketry Impressions on Pottery from Neolithic Bulgaria and Greece).
 
Множество базирани в Европа и извън нея лаборатории, предлагащи услуги в областта на био-археологията, участваха в изложението, съпътстващо конгреса. В него паралелно бяха представени най-новите заглавия на книжния пазар, сред които многобройни бяха тези в сферата на био-археологията. Конгресът бе закрит с покана към следвашия симпозиум, който ще бъде организиран в Берн (Швейцария) през септември 2019 г. под мотото "Отвъд парадигмите" (Beyond Paradigms), а поканата за организатори на сесии в него е вече отворена до ноември 2018. Повече относно дейността и членството в Европейската асоциация на археолозите може да бъде намерено и в нейното периодично издание - Journal of European Archeology, както и на официалната страница на организацията.
 
Информация за Конгреса в пълен текст можете да прочетете тук.
 
/текст Мила Андонова, ИБЕИ-БАН, 22.10.2018 г./


Документи във връзка с конкурс за избор на директор на ИБЕИ-БАН

 
В съответствие с Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, на 30 септември 2018 г. изтече срокът за подаване на документи, във връзка с обявения от Управителният съвет на БАН конкурс за избор на директор на ИБЕИ-БАН (линк). Подадени са документи от един кандидат - доц. д-р Анна Стефанова Ганева.

В изпълнение на чл. 7 ал. 1 на Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, публично да се оповестят следните документи:

- Научна автобиография

- Програма

Приложения:

- Списък на проектите

- Списък с публикации

- Списък с цитирания

/ИБЕИ-БАН, 08.10.2018 г./


 

Ден на отворените врати по проект RECONNECT

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН има удоволствието да ви покани на Ден на отворените врати, организиран по проект "Регионално сътрудничество за устойчиво развитие на транснационалните екосистеми" (RECONNECT), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Созопол на 12.09.2018 г.

Програма:

1 част: Заседателна зала в Сграда на Общински съвет, гр. Созопол, ул. "Аполония" №34.
 • 10:00 - Откриване. Представяне на проекта и основни дейности на ЛМЕ-Созопол.
 • 10:30 - Местообитания в Натура 2000 зоната "Градина-Златна Рибка" - картиране, разпространение, състояние и управление.
 • 11:00 - Генетично разнообразие и свързаност на популациите на доминиращите дънни организми в Натура 2000 зоната "Градина-Златна рибка" и съседни морски защитени зони. Изследване на хранителния режим на някои комерсиални видове риби чрез генетични методи.
 • 11:30 - Екосистемно моделиране и управление на рибните ресурси чрез контролиране на риболова в защитени морски зони.
 • 12:00 - Изследвания върху храненето и хранителните вериги като основа на екосистемния подход за управление на рибните ресурси.
 • 12:30 - Включване на гражданите и заинтересовани страни в дейности, свързани с опазването на околната среда (Citizen science).
2 част: Посещение на Лаборатория по морска екология към ИБИЕ-БАН - гр. Созопол, ул. "Св. Кирил и Методий" №74.
 • 13:00 - Разглеждане на лабораторията и запознаване с основните аналитични методи и подходи
/ИБЕИ-БАН, 10.09.2018 г./

Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) участват в изложбата "Птиците в изкуството и цар Фердинанд I"

 
Двата института на БАН ще покажат за първи път оригинални рисунки на художници анималисти, съхранявани в библиотечните им фондове повече от век.
 
На 4 септември 2018 г. в зала "Временни експозиции" на Регионалния исторически музей – София (РИМ–София) ще бъде открита изложбата "Птиците в изкуството и цар Фердинанд I", организирана по инициатива на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ). Благодарение усилията на кураторката Христина Грозданова за първи път ще бъдат показани 60 оригинални илюстрации, събрани в безценна колекция, която до момента не е била обект на проучване и не е показвана пред публика, тъй като дълго е смятана за изгубена или унищожена по време на войните.
 
Експозицията поставя акцент върху безспорния принос на цар Фердинанд I за развитието на естествените науки у нас, както и за основаването на Националния природонаучен музей като част от Княжеските природонаучни институти, Националната художествена академия и др. В изложбата е включен непоказван до момента официален портрет на цар Фердинанд I, дело на известния художник Никола Михайлов.
 
НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН са предоставили за експозицията оригинални акварели от илюстраторите на едно от най-ценните орнитологични издания, озаглавено "Естествена история на птиците на Централна Европа" на издателство Науман от 1905 г. (Naumann, Naturgeschichte der Vogel Mittel-Europas). Сред авторите е първият уредник на музея, орнитологът Пол Леверкюн, който пристига в България през юни 1892 г. по покана на цар Фердинанд I и е ангажиран с новооткритите Княжески естественоисторически музей и зоопарк в София. В изложбата са показани още оригинални акварели с авторски бележки от Джон Джерард Кьолеманс (1842-1912), Еди де Маес, Бруно Гайслер (1857-1945), Отто Клайншмидт (1870-1954) и др.
 
Малък брой произведения на български художници като Иван Милев, Харалампи Тачев, Николай Ростовцев и др. са включени в изложбата, за да представят една съвсем различна интерпретация на темата за птиците. Обединяването в една експозиция на научните илюстрации и декоративно-приложни проекти, рисунки, фотографии и други експонати представя връзката между науката, изкуството и музейното дело.

Каталогът и графичният дизайн са дело на Славена и Деница Пеневи (издателство Pensoft).

Изложбата "Птиците в изкуството и цар Фердинанд I" е част от серия изложби с научни илюстрации, инициирани от ДАФНИ, които ще бъдат открити този месец в РИМ-София и НПМ-БАН.
 
/ИБЕИ-БАН, 30.08.2018 г./

 

Прилагане на научен подход при опазване на застрашени животински видове

 
При опазване на застрашени животински видове, често се прибягва до тяхното преместване на ново място с цел по-добра защита и управление на техните популации, като научният подход е основополагащ при планиране и изпълнение на подобен род дейности. Чест обект на преместване на индивиди е европейският лалугер, който е уязвим вид в неблагоприятно състояние, не само в България, но и в Европа.
 
Като част от дисертационната тема на докторант Мария Качамакова през 2018 г. беше извършено преместване на 71 лалугера в защитена зона Натура 2000 "Западна Странджа" по проект на Българското дружество за защита на птиците.
 
 
След специална подготовка на местообитанието лалугерите бяха уловени, измерени, маркирани и освободени в специално изградени индивидуални клетки. След като новите заселници се разпространиха, учените изследваха пространственото им поведение с помощта на радионашийници. Проучени бяха  също заразяването с вътрешни паразити и нивата на хормоните на стреса на новите заселници. Целта беше да се проследи внимателно процесът на приспособяване на животните и да се дадат насоки за подобряване на методиката в бъдеще. В допълнение се подлага на мониторинг и анализ успеха на всички премествания на лалугери извършени до момента в България.

Учените от ИБЕИ-БАН работят в тясно сътрудничество със студенти, докторанти и учени от Института по Зоология на Университета на Виена (Австрия), Аристотеловия университет в Солун (Гърция) и Биологически факултет на Софийския университет.
 
/ИБЕИ-БАН, 29.08.2018 г./

 

Научните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) при Българската академия на науките са членове на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) от 2014 г. Консорциумът обединява природонаучни музеи и научни институти, които поддържат научни колекции от растения, животни и други организми и провеждат научни изследвания, основани на тях – общо 59 институции от 21 европейски страни. Общото богатство на колекциите на членовете на CETAF се оценява на 1,5 милиарда екземпляра и представлява повече от 80% от биологичните колекции в световен мащаб.

Колекциите на НПМ-БАН се оценяват на около 1,5 милиона единици, основно зоологични сбирки от съвременни и изкопаеми животни. ИБЕИ-БАН съхранява повече от половин милион колекционни единици, като в това число са най-големият и представителен хербариум за Югоизточна Европа и уникалните за региона микологична, палеонтологична и палинологична колекции, както и значима зоологична колекция. Началото на посочените научни колекции е поставено в края на ХІХ-ти век и тяхното 120-годишно развитие е резултат от усилията на много поколения български биолози.
 
Съществено подобряване на инфраструктурата (физическа и дигитална) за съхраняване на тези колекции беше постигнато чрез проекта "CEBDERИзграждане на Национален център за върхови научни изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания" (финансиран от Фонд "Научни изследвания", 2009-2012 г.), в който ИБЕИ и НПМ бяха основни изпълнители. В рамките на проекта беше направена и първата дигитална база-данни на най-ценните екземпляри ("типови екземпляри"), съхранявани в научните колекции, която включва над 1800 записа. Едновременно беше надградена и съпътстващата научна инфраструктура за морфологични и молекулярно-генетични изследвания. Това развитие позволи основните български институции да бъдат приети като равноправни и пълноценни партньори в консорциума CETAF.

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на консорциума CETAF бяха признати от Европейския стратегически форум за научна инфраструктура (орган на Европейската комисия) за част от Стратегическата европейска научна инфраструктура и включени Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI). В нея те ще фигурират под името "Разпределена система от научни колекции" (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. Това е началото на реализацията на 12-годишна програма, включваща четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици.

Освен чисто научното значение, изпълнението на тази програма ще позволи пълноценното обслужване от страна на европейските научни колекции на редица практически дейности – опазване на биоразнообразието, управление на устойчивото ползване на биологичните ресурси, оценка на качеството на околната среда (биологичен мониторинг), борба с вредителите в селското и горското стопанство, аспекти на здравеопазването, туристическата индустрия и др.
 
/ИБЕИ-БАН,03.08.2018 г./

 

ИБЕИ-БАН с участие в международен проект по програма INTERREG

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН е партньор в международен проект "MEASURES: Управление и възстановяване на водните екологични коридори за мигриращи видове риби в басейна на река Дунав". Проектът се изпълнява в рамките на програмата INTERREG Danube Transnational Programme, и е със срок от три години (01.06.2018 – 31.05.2021 г.).
 
Есетрите и другите мигриращи видове риби представляват историческо, икономическо и природно наследство на басейна на река Дунав и са показатели за екологичното състояние на водните екосистеми, особено на функционалността на екологичните коридори. Понастоящем популациите им са силно пострадали прекомерен риболов, замърсяване, унищожаване на местообитания и прекъсване на миграционните им маршрути. Фрагментирането на местообитанията, както и липсата на всеобхватни познания за наличните местообитания за мигриращите риби и за тяхното генетично разнообразие възпрепятстват възстановяването на миграционните коридори, които са от жизненоважно значение за осигуряването на мигриращи риби в дългосрочен план.
 
Проектът MEASURES ще проправи път за създаване на екологични коридори чрез идентифициране на ключови местообитания и предприемане на защитни мерки по поречието на река Дунав и нейните основни притоци. Ще бъде разработена и тествана методология за картиране на местообитанията на мигриращите риби. Ще бъде разработена хармонизирана стратегия (включително приоритизиране) за възстановяване на екологичните коридори, която ще подкрепи изпълнението на бъдещите планове за управление. Предвиждат се две пилотни дейности: (1) идентифициране и картиране на ключови местообитания, (2) възстановяване на запасите от два местни вида за опазване на техния генофонд.
 
За постигане на основните цели, както и подходящото дългосрочно и междусекторно участие на заинтересованите страни, ще бъдат разработени и насърчавани различни инструменти, стратегии и пилотни действия. Проектът MEASURES ще има ясна транснационална добавена стойност за Дунавския регион, тъй като той отговаря на ключовите цели на EUSDR, на ПУРБ и на целите за привеждане в съответствие на няколко правни рамки и цели на ЕС, като целите на РДВ, и ще даде нови знания и насоки за транснационалното управление на ключови местообитания на мигриращите риби за да се постигне ефективно опазване и възстановяване на тези екологични коридори.
 
Проектът се състои от шест работни пакета (РП), като ИБЕИ-БАН участва в изпълнението на 4 от тях:
 • РП1 Управление на проекта: ИБЕИ-БАН ще допринесе за управлението на проекта като партньор по проекта (ERDF PP 7) съгласно документа за управление на проекта с план за действие, включен в ръководството, създадено в началото на проекта. Координатор на проекта от ИБЕИ-БАН е доц. д-р Лъчезар Пехливанов, ръководител на отдел "Водни екосистеми";
 • РП2 Комуникационни дейности: ИБЕИ-БАН ще участва в изготвянето на вътрешен план за комуникация и стратегия за външна комуникация и ще предоставя съдържание и обратна информация за комуникационните материали, както и ще осигурява необходимото съдържание за уебсайта на всички фази на проекта, постиженията и резултатите от проекта;
 • РП3 Информационна система за еко-коридори: работният пакет има следните цели: 1) да създаде информационна система за мерките (ИСМ), включваща цялата съответна информация за екологичните коридори за опазването на мигриращите рибите, мигриращи на далечни и средни разстояния в дунавския басейн; и 2) да увеличи капацитета на национално и транснационално ниво чрез интегриране управлението на водите и опазването на природата и чрез засилване на подкрепата за опазването на мигриращите риби чрез подобряване на екологичните коридори;
 • РП5 Укрепване на популациите на мигриращите риби: Целта е да се спасят, съживят и укрепят популациите на мигриращите видове риби чрез прилагане на научнообосновано консервационно зарибяване (ex-situ).
Очаквани ползи за ИБЕИ-БАН: повишаване на капацитета за научноизследователски и консервационни дейности по отношение на есетровите и река Дунав като цяло чрез транснационално сътрудничество, обмен на данни, създаване на база данни и работа в мрежа; получаване на нови знания; развитие на взаимоотношенията с националните и местните власти и местните заинтересовани страни по отношение на повишаването на подкрепата за полеви и други дейности, насочени към възраждането на есетровите видове.

Бюджет на проекта:
Общ: 2,512,931.08 ЕВРО; финансиране от ERDF: 2,045,645.09 ЕВРО; финансиране от IPA: 90,346.27 ЕВРО

За повече информация:
- кратко резюме на проекта и задачите на ИБЕИ-БАН като партньор;

- интернет-страница на проекта
 
/ИБЕИ-БАН,02.08.2018 г./

 

Природозащитни мерки за спасяването на колония лалугери при яз. "Луда Яна", Панагюрище

 
В края на 2016 г. край гр. Панагюрище започна строежът на язовир "Луда Яна" - важен инфраструктурен обект, който ще гарантира непрекъснатост на водоснабдяването за 45 000 души в региона. Оказа се, обаче, че строежът на язовира ще обрече на гибел колония от лалугери - дупките на животните ще се окажат под вода, на дъното на язовира. Нещо повече, колонията ще бъде унищожена още при изгребването на повърхностния почвен слой с цел подготовка на дъното на язовира.
 
Проектът "Транслокация на колония лалугери (Spermophilus citellus) в района на гр. Панагюрище, застрашена от унищожаване поради строежа на яз. "Луда Яна", позволи през юни-юли 2018 г. лалугерите да бъдат преместени на ново място. За целта беше избрано местообитание, разположено само на 10 км от досегашното място на колонията. То се намира в защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и ще осигури оцеляването на застрашените животни в дългосрочен план. На новото място лалугерите бяха пуснати в снабдени с храна временни клетки с изкопани специално за случая дупки. Това от една страна повишава шансовете за успешно приспособяване на преместените индивиди, и от друга, ги задържа в района на пускането им, тъй като непознатата обстановка може да провокира паническо бягство, което носи сериозни рискове за оцеляването им.
 
Сега 96 лалугера вече са свободни и наблюденията показват, че успешно се адаптират към новия си дом. Реализирането на този проект показа как вредното за околната среда въздействие от човешките дейности може да бъде сведено до минимум, дори елиминирано, ако в обществото има воля за това и прилагането на добрите европейски практики стане системно.
 
Проектът е изпълнен от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
 
Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Сирма Зидарова (ИБЕИ – БАН)


Участници в проекта:
биолог Албена Власева (ИБЕИ – БАН)
биолог Ирина Кръстева (ИБЕИ – БАН)
биолог Владимир Стефанов (Биологически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски")
 
/ИБЕИ-БАН,02.08.2018 г./

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

 
В бр. 58/13.07.2018 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация.
 
В тази конкурсна сесия, ИБЕИ-БАН има зявени общо 5 редовни докторантури в област 4.3. Биологични науки по следните научни специалности:
 • Зоология - 1 бр.
 • Хидробиология - 1 бр.
 • Екология и опазване на екосистемите - 1 бр.
 • Ботаника - 2 бр.
Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Обява на конкурса
Списък на специалностите
 
/ИБЕИ-БАН,13.07.2018 г./

Покана за предоставяне на оферти за закупуване на оборудване по проект RECONNECT

 
На 4 юли 2018 г. в рубриката "Профил на купувача", раздел "Обща информация" е публикувана покана за преставяне на оферти за закупуване на оборудване и извършване на услуги за изпълнение на проект "Регионално сътрудничество за устойчиво развитие на транснационалните екосистеми" (RECONNECT).
 
Текста на поканата може да намерите тук.
 
/ИБЕИ-БАН,04.07.2018 г./

 

Участие на учени от ИБЕИ в маркиране на жълтокраката чайка 

 
На 16 юни 2018 г. за деветнадесета поредна година от членове на Групата за изучаване на чайките беше извършено маркиране на жълтокраката чайка Larus michahellis в най-голямата гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На 524 нулевогодишни птици бяха поставени алуминиеви и сини пластмасови пръстени с вдълбани бели букви и цифри. По време на опръстеняването времето беше слънчево, горещо и без вятър. Бяха наблюдавани и над 100 възрастни птици с цветни пръстени, поставени предишни години.
 
От 2000 г. досега са опръстенени общо над 8 000 малки с алуминиеви, над 2 000 малки със сини пластмасови пръстени и над 200 регистрации на крилометки. За отбелязване е фактът, че най-дълго регистрираната чайка с метален пръстен е 37 години. Предварителните резултати показват относително голямо разселване – по западната половина на Черно море до Украйна и Турция, както и по река Дунав. Увеличаването на познанията ни за пространственото разпределение на този вид има значение за изучаване механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове и пр.
 
Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране от национални и европейски програми. Нейното проучване се осъществява изцяло със средства на членовете на Групата за изучаване на чайките и с безкористните дарения на природолюбители, орнитолози и съмишленици. Решено е на всеки дарител да бъде именувана по една птица със съответния цветен и метален пръстен. При всяка регистрация на персоналния пръстен се задължаваме да информираме собствения му дарител. Дарителската кампания продължава и през настоящата 2018 г.
 
Ако желаете да станете съпричастни на каузата за изучаване на чайките в България и кръстник на младо гларусче, излюпено на остров Свети Иван, обърнете се към нашите организатори Ивайло Димчев (ivo178@abv.bg), Кирил Бедев (k_bedev@abv.bg) и Боян Мичев (boyanmichev@abv.bg).

Нашите спонсори досега са:
- за 2016 г.: Константин Вълчев, Красимир Желев, Атанас Христов, Пенчо Георгиев, Иван Янев, Иван Табаков, Николай Тодоров, Йовелина Бедева, Стефан Браяновски, Янко Янков, Виктор Василев;

- за 2017 г.:  проф. Жан-Пиер Десци от Белгия, проф. Георг Гертнер от Австрия, инж. Зденек Хил, проф. Майя Стойнева, доц. Таню Мичев, Красимир Желев, Иван Янев, д-р Виктор Василев, Янко Янков, Пенчо Георгиев, Константин Господинов, Владимир Младенов, Ралица Иванова, Роман Узунов, Николай Тодоров, Йовелина Бедева, Тони Тодоров, Стефан Браяновски, Константин Вълчев, Илия Радев, Стефан Харалампиев и Калин Мостров;

- за 2018 г.:  Невена Камбурова, Йовелина Бедева, Янко Янков, Зденек Вацлав, Илия Ватев, Пенчо Георгиев, Ивайло Райков, Виктор Василев, Красимир Желев, Николай Величков, Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Константин Вълчев, Стефан Браяновски, Волен Аркумарев, Долорес Алварадо, Яна Велкова.
 
/ИБЕИ-БАН,20.06.2018 г./

 

Стартиращи събития по проект "Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии" (ИНКРЕА)

 
Тази седмица ще се проведат първите събития, с които ще стартира работата по проект за изграждане на "Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии" (ИНКРЕА) (BG05M2OP001-1.002-0008-C01), финасиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г.
 
На 06 юни 2018 г. (сряда) от 11:00 ч. във Варна ще се проведе стартираща пресконференция, на която проектът ще бъде подробно представен с неговите цели, дейности и очаквани резултати. Пресконференцията е отворена за участие на всички заинтересовани лица. Събитието ще се проведе в конферентната зала, в сградата на водещия партньор по проекта, Висше училище по мениджмънт гр. Варна, ул. "Оборище" №13А, ет. 4. Покана за пресконференцията може да намерите тук.
 
На 7 и 8 юни 2018 г. ще се проведе отворена партньорска среща, на която ще бъдат обсъдени основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Ще се представят и предвидените основни дейности, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. През втория ден от партньорската среща, ще се обсъди научната програма на проекта, както и правилата свързани с комуникацията и разпространението на резултатите, свързани с изпълнението на различните дейности. В рамките на работната среща, ще участват представители от всички партньорски организации. Събитието ще се проведе при отворени врати в курортен комплекс Албена, в конферентната зала на хотел "Компас" и в двата дни тя ще се проведе от 09:30 до 17:00 ч. За повече информация може да свалите прес-съобщението от тук.
 
/ИБЕИ-БАН,04.06.2018 г./

 

Излезе от печат първият учебник по консервационна биология на български език

 
Излезе от печат книгата "Консервационна биология. Учебник за висшите училища" от Ричард Примак (Бостънски университет), Йордан Узунов и Бойко Георгиев (ИБЕИ–БАН).
 
Подготовката на тази книга има за цел да предостави на българските студенти, докторанти и специалисти съвременно и цялостно изложение на проблемите на консервационната биология. Като основа е използван учебникът на проф. Р. Примак “A Primer of Conservation Biology”, претърпял вече 5 издания в САЩ от 1995 г. насам. По инициатива на автора, в течение на годините е разгърната интензивна програма, с привличане като съавтори на специалисти в различни страни по света и с включване на текстове и примери, адресирани към местните читателски кръгове. Така този учебник в наши дни е достъпен на китайски, чешки, бразилски португалски, естонски, френски (с фокус върху Мадагаскар), гръцки, индонезийски, италиански, японски, корейски, монголски, румънски, руски, испански и виетнамски. Тези преводни и адаптирани издания дават съществен принос в развитието на консервационната биология като дисциплина с глобален обхват, като едновременно съдействат за обосновано от научна гледна точка решаване на проблемите на опазването на природата по целия свят. Българското издание има за основа петото издание на учебника, като е допълнено с информация, свързана нормативната уредба, научните изследвания и природозащитната практика в България. Актуализирани са и част от данните, които са се променили през последните 5 години в международен мащаб. Чрез това издание българските студенти и българската природозащитна общност имат вече своя учебник по консервационна биология, което ще послужи за по-доброто обучение на биолози и еколози, а също и ще внесе нови идеи и подходи в природозащитната практика в България.

Учебникът е издание на издателство Пенсофт. Той може да бъде закупен пряко от издателството (линк) и се предвижда да се продава също и от книжарниците Хеликон и Сиела.
 
/ИБЕИ-БАН,28.05.2018 г./

 

С форум и изложба Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отбелязва Mеждународния ден на биологичното разнообразие

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) организира форум, посветен на Mеждународния ден на биологичното разнообразие.
 
Събитието под надслов "Екосистеми и екосистемни услуги" ще се проведе на 22.05.2018 г. в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" №1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ-БАН за оценка на екосистемните услуги.

Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги.

ИБЕИ–БАН е национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България.

Форумът "Екосистеми и екосистемни услуги" е съпътстващо събитие на европейската среща "Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания", която ще се проведе в София на 23-25 май 2018 г. Домакин е ИБЕИ-БАН, който е и член на мрежата за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER).
 
За повече информация може да разгледате:
Лице за контакт: доц. д-р Анна Ганева, тел. 0884 696 742

Отразяване на събитието в медиите:

- Българско национално радио (линк)
 
/ИБЕИ-БАН,17.05.2018 г./

Покани за предоставяне на оферти за закупуване на оборудване по проект RECONNECT

 
На 15 май 2018 г. в рубриката "Профил на купувача", раздел "Обща информация" са публикувани 3 бр. покани за преставяне на оферти за закупуване на оборудване и извършване на услуги за изпълнение на проект "Регионално сътрудничество за устойчиво развитие на транснационалните екосистеми" (RECONNECT).

Повече информация и текста на поканите може да намерите тук.
 
/ИБЕИ-БАН,15.05.2018 г./

 

ИБЕИ-БАН с участие в проект за изграждане на Център за компетентност по ОПНОИР

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН стартира участието си в нов проект финасиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г., насочен към развитие на капацитет за научни изследвания и иновации в областта на креативните и рекреативните индустрии. Проектът "Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии" (ИНКРЕА) (BG05M2OP001-1.002-0008-C01) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации и ръководена от Висше училище по мениджмънт – Варна.
 
В рамките на проекта ИБЕИ-БАН планира да създаде Експериментална лаборатория за ex situ консервация на видове от българската флора и Център за трансфер на информация за биоразнообразието, които да допринесат за осигуряването на ползи за предприемачеството, разработването на нови/подобрени продукти и процеси, засилване на интензивността при трансфера на знания, създаване на предпоставки за нови изследвания и развитие на човешкия и социалния капитал.

Координатор на проекта за ИБЕИ-БАН: доц. д-р Десислава Димитрова

Повече информация за състава на консорциума, както и за целите и предвидените дейности по проекта може да намерите тук.
 
/ИБЕИ-БАН,15.05.2018 г./

 

Национална среща на LTER-България

 
Секция "Екосистемни изследвания с център LTER- България" на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект "Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure" (eLTER-H2020).
 
Събитето ще се проведе на 23 април 2018 г. (понеделник) от 09:30 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.

Покана
Програма

Лице за контакт:
доц. д-р Светла Братанова-Дончева - национален координатор на LTER- BG
E-mail: sbrat@abv.bg
 
/ИБЕИ-БАН,19.04.2018 г./

 

"Семинар по екология - 2018" с международно участие

 
На 26 и 27 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София ще се проведе 11-ти "Семинар по екология - 2018" с международно участие. Семинарът е  организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.
 
Основни тематични направления:
 1. Биологично разнообразие и консервационна биология.
 2. Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация.
 3. Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие.
 4. Ландшафтна екология.
 5. Екология и образование.
 6. Други кореспондиращи направления.
Официалната програма на семинара може да свалите от тук.
 
/ИБЕИ-БАН,18.04.2018 г./

Националният природонаучен музей - БАН и община Ботевград отбелязват Деня на Жабешкото блато
 

На 22 март 2018 г. в зала "Арена Ботевград" кметът на община Ботевград, г-н Иван Гавалюгов ще открие официалната част на програмата, посветена на Деня на Жабешкото блато. Почетен лектор на събитието ще бъде доайенът на херпетолозите у нас, д-р Владимир Бешков от БАН.
 
Денят на Жабешкото блато се отбелязва в чест на първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена местност "Мухалница". Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, започнало преди 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км.
 
Събитието тази година включва целодневна програма с образователни игри за деца, а за възрастните е презентацията и разходката до Жабешкото блато с учени и специалисти от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН).
 
Почетният гост на събитието д-р Владимир Бешков ще разкаже за своите дългогодишни изследвания и първите си открития, свързани с Жабешкото блато. Докторантката на Националния природонаучен музей-БАН, Емилия Вачева ще демонстрира как се извършват наблюдения и определяне на видовете в блатото на терен.
 
Аниматорите Силвия и Симеон Арангелови са разработили авторски образователни игри, посветени на обитателите на Жабешкото блато. Една от централните атракции за деца и ученици ще бъде костюмираният аниматор-жабок, който ще ръководи игрите по надскачане, надквакане и лов на мухи.
 
 
ПРОГРАМА
 • 10:00 ч. - Събиране на детската група пред зала „Арена Ботевград“ за разходка до Жабешкото блато с Емилия Вачева, НПМ-БАН
 • 11:30-12.30 ч. - Oбразователни игри за деца със  Силвия и Симеон Арангелови. Викторина с награди (зала "Арена Ботевград")
 • 13:00 - 13:15 ч. - Приветствие от г-н Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград (зала "Орханиец" на Историческия музей Ботевград)
 • 13:15 - 14.00 ч. - Презентация за Жабешкото блато от д-р Владимир Бешков и Емилия Вачева, докторант в Националния природонаучен музей при БАН (зала "Орханиец" на Историческия музей Ботевград)
 • 14:30 - 16:30 ч. - Образователни игри за ученици със  Силвия и Симеон Арангелови. Викторина с награди (зала "Арена Ботевград")
 • 15:30 - 16:30 ч. - Разходка за ученици до Жабешкото блато за определяне на видове жаби с Емилия Вачева, НПМ-БАН
За повече информация:
 
Диана Гешева - мл. експерт "Туризъм"
тел: +359 723 69 141; моб: +359 879 496 133
e-mail: d.gesheva@botevgrad.org; web: www.botevgrad.bg
/ИБЕИ-БАН,15.03.2018 г./

 

Международна среща за чайките

 
При голям интерес премина организираната от ИБЕИ-БАН 13-та Международна среща за чайките, която се проведе в периода 8-11 февруари 2018 г. в гр. Русе. Срещата се проведе за първи път в България, като успя да привлече над 40 участници от 14 държави.
 
По време на срещата бяха представени доклади относно трудностите на идентифициране на едрите чайки, гнездящи в централен Сибир и Близкия изток (Mars Muusse, Холандия и Amir Ben Dov, Израел). Беше представено изследване на миграциите при Средиземноморската чайка (Larus audouinii) в Хърватия чрез проследяване със сателитен предавател (Luka Juronovic, Хърватия). Представени бяха и проучвания върху генетиката, гнездовата биология и екологията на чайките от род Larus. Част от презентациите са достъпни на следния линк.
 
Изключителен интерес предизвика наскоро установената смесена колония на Каспийска чайка (Larus cachinanns) и Жълтонога чайка (L. michahellis) в центъра на гр. Русе, на която участниците от конференцията можеха да се любуват директно от мястото на срещата.
 
От името на организаторите искаме да благодарим за съдействието на Община Русе за осигуряването на достъп до регионалното депо за отпадъци, където участниците в срещата имаха възможност да наблюдават отблизо характерните за региона чайки!
 
За повече информация: igm2018ruse@gmail.com
Координатор на срещата: Страхил Пеев (ИБЕИ-БАН)

/ИБЕИ-БАН,20.02.2018 г./


 

Среща на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions"

 
През периода 13–15 февруари 2018 г. ще се проведат срещи на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)". Срещата е организирана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Института по физиология на растенията и генетика при Българската академия на науките. Срещата ще се проведе в "Парк хотел Москва". Ще бъде организирано и посещение до Рилски манастир и Природен парк Рилски манастир, където са планирани срещи с местни заинтересовани страни по отношение на стопанисването и опазването на горите и горските ресурси.
 
Основните задачи на COST акция CA15226 "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions" са:
(i) да допринесе за подобряване на благосъстоянието на  жителите на планинските райони, чрез анализ на възможностите за устойчиво увеличаване на предоставяните от горите екосистемни услуги и тяхното заплащане;

(ii) да проучи възможностите за подобряване на адаптацията и устойчивостта на планинските гори към промените в климата;
 
(iii) да съдейства за оптимизиране на потенциала на планинските гори за смекчаване на последиците от изменението на климата, като акцентира върху най-ефикасните и икономически ефективни решения.
 
Повече информация за COST акцията можете да намерите на следните интернет страници: CLIMO, COST-actions.
 
/ИБЕИ-БАН,11.02.2018 г./

 
 

Нов растителен вид от Централна Стара планина

 
Научни изследвания на територията на масива Триглав (Централна Стара планина) установиха нов вид от групата на Kръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.). Нейчевата камбанка (Campanula nejceffii) носи името на бележития български ботаник Иван Нейчев, който през далечната 1906 г. описва растението като разновидност на силно изменчивата Кръглолистна камбанка с името Campanula rotundifolia var. bulgarica Nejceff, по материали, събрани от него през 1903 г. от територията на днешния резерват "Соколна".
 
През 2016 и 2017 г. Юлиан Маринов от Регионалния природонаучен музей в гр. Пловдив и Стоян Стоянов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките осъществяват две теренни експедиции, свързани с труда на Нейчев "Материали върху флората на Габровско и Балкана (oт Къдемлия до Бедек)" (1909) в Националния парк Централен Балкан.
 
Един от обектите на проучване е недобре познатата разновидност на Нейчевата камбанка. Изследователите събират растителен материал от същата територия. Детайлното морфологично проучване води до заключението, че описаната от Нейчев разновидност следва да бъде считана за самостоятелен вид. Получените резултати са публикувани в специализираното ботаническо списание Phytotaxa.
 
/ИБЕИ-БАН,10.02.2018 г./

 

Подкрепа за производство на шафран в България

 
Министерството на земеделието, храните и горите изразява подкрепа за родното производство на шафран. В писмо на главния секретар на ведомството Георги Стоянов до председателя на Българската федерация на производителите на шафран и шафранови изделия Хасан Тахиров се поставя въпроса за създаване на Център за развитието на шафрана, лаборатория и опаковъчен цех (линк към новината в медиите ).
 
Неотдавна Асоциацията на производителите на шафран и шафранови изделия сключи три договора с научни звена - със Селскостопанската академия, с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Съвместен геномен център към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основна цел в договорите е създаването на течен и сух шафранов екстракт за световната хранително-вкусова и фармацевтична промишленост. Селскостопанска академия ще контролира и сертифицира българските продукти от шафран.
 
Родните продукти ще може да бъдат опитани на специален Ден на шафрана, организиран от Националната асоциация на производителите на шафран и шафранови продукти. Очаква се подкрепа и чрез допълнително финансиране от ЕС за производството на тази ценна култура в България.

Линк към предаването на bTV-репортерите "Шафран - подправка като злато", с участието на докторантът от ИБЕИ, Людмил Хайдутов.

/ИБЕИ-БАН,05.02.2018 г./


 
 

2 февруари – Световен ден на влажните зони

 
На 2 февруари 1971 г. в гр. Рамсар е подписана Международната конвенция за влажните зони, известна още като "Рамсарска конвенция". От много години този ден се чества ежегодно в световен мащаб, за да насочи общественото внимание към важността на влажните зони както за благополучието на хората, така и за опазване на биоразнообразието.
 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) е водещ научен център в България в областта на влажните зони. Учени от института са подготвили документацията за повечето от единадесетте влажни зони в страната, послужила като основа за признаването им като обекти с международно значение ("Рамсарски места"). От колектив на института е разработен и първият Национален план за опазването на влажните зони в България (1995 г.). Ролята на ИБЕИ-БАН като регионален център за изучаване на влажните зони беше оценена от Европейската комисия чрез финансирането на проект WETLANET (2009-2013 г.), насочен към надграждането на научния капацитет на института.
 
През последните години учените от ИБЕИ-БАН участваха в разработката на Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, 2013 – 2022 г.
 
Беше разработен също и актуализиран вариант на плана за управление на Биосферния резерват "Сребърна", утвърден от Министерство на околната среда и водите през ноември 2016 г.
 
През 2017 г. приключиха няколко проекта за картиране и оценка на екосистемните услуги в България, финансирани от правителството на Кралство Норвегия по линия на Европейското икономическо пространство. Сред тях са и два проекта с пряко отношение към влажните зони: "WEMA – Картиране и оценка на екосистемните услуги на влажните зони в България" и "FEMA – Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България".
 
ИБЕИ-БАН поздравява всички учени, природозащитници и любители на влажните зони и биоразнообразието им и пожелава успех в тяхното изучаване, популяризиране и съхраняване за идните поколения!
 
/ИБЕИ-БАН,02.02.2018 г./

 

Проф. Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН

 
На 23 януари 2018 г., председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски награди проф. дбн Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН. "За мен е чест да връча тази награда на проф. Михайлова за високите ѝ научни постижения в областта на еволюцията на двукрилите насекоми и за приноса ѝ към организацията на научните изследвания в БАН", каза акад. Ревалски.
 
Проф. Параскева Михайлова е автор на над 200 научни публикации, 80 от тях са с импакт фактор. Проф. Михайлова е била гост-лектор в университетите в Гьотинген, Майнц, Торино, Милано, Гренобъл, Виена и др. Била е научен ръководител на общо 12 докторанта, трима от тях са от чужбина. Координатор на над 15 научни проекта с национално и международно финансиране.
 
/ИБЕИ-БАН,24.01.2018 г./

 

Декларация на Общото събрание на БАН

 
На извънредно заседание, проведено на 21 декември 2017 г., Общото събрание на Българската академия на науките реши да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава  член на Европейския съюз.

Целият текст на декларацията може да видите тук.
 
/ИБЕИ-БАН,22.12.2017 г./


 

ИБЕИ с участник в 26-та Българска антарктическа експедиция

 
На 13 декември към о-в Ливингстън потегли втората група участници в 26-ата Национална антарктическа експедиция. Сред тях е и нашият млад учен гл. ас. д-р Милка Елшишка (ИГ "Нематология"). В рамките на нейния престой от месец и половина в българската база на о-в Ливингстън, се предвиждат изследвания върху фауната, таксономията и екологията на почвени нематоди от различни типове местообитания на острова.
 
Почвените нематоди са съществена част от биотата на почвата и имат голямо значение за осъществяване на различни екосистемни услуги. Ще бъдат определени и обозначени постоянни площадки, включващи основните типове местообитания в района на българската база и ще се сложи началото на мониторингови изследвания. Очакваните резултати са свързани с получаване на нови данни за състава, структурата и функционирането на съобществата от почвени нематоди. Заложените дългосрочни изследвания на нематодните комплекси ще допринесат за изучаване на влиянието на глобалните климатични промени.
 
/ИБЕИ-БАН,14.12.2017 г./

 

ИБЕИ с отличен проект по Финансовия механизъм на ЕИП

 
На 7 ноември 2017 г. Министерството на околната среда и водите организира конференция за успешното приключване на работата по програмите "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и "Биологично разнообразие и екосистеми". Общия бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро е осигурен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Изпълнени са 38 проекта в рамките на програмите, като Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН участва с разработката на седем проекта по програма "Биологично разнообразие и екосистеми", Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги".
 
Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти. В категорията за най-добро международно сътрудничество и работа при изпълнението на проект беше отличен проектът "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управление на чуждите видове в България" (ESENIAS-TOOLS), с ръководител ас. Теодора Тричкова.

/ИБЕИ-БАН, 09.11.2017 г./

 

Ученици от Велико Търново на посещение в ИБЕИ

 
На 29.09.2017 г. ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" Велико Търново посетиха ИБЕИ. Децата участват в проекта "Екологичен остров", който е спечелил финансиране от конкурса "Климатът и аз" на Националния доверителен екофонд. Доц. д-р Ана Петрова представи на участниците в проекта хербариума към института и обясни неговата структура, дейност и значение. В биотехнологичната лаборатория на ИБЕИ гл. ас. д-р Теодора Иванова запозна ентусиазираните посетители с възможностите за in vitro култивиране и клониране на редки и застрашени растения, апаратурата и различните изследователски техники, прилагани в лабораторията. Бяха обсъдени различни теми като опазването на българската флора, приложението на биологичното знание в практиката, както и интересни явления от растителната биология и физиология.
 
Палеоботаничната колекция на ИБЕИ беше представена от доц. д-р Владимир Бозуков. Учениците се запознаха с различни видове растителни фосили и процесите на фосилизация на растителния материал. Визитата на децата в ИБЕИ приключи с много вълнения от видяното и споделеното със специалистите. За проявения интерес към научните изследвания и тяхната ангажираност в опазването на уникалната ни природа, децата получиха безвъзмездно екземпляр от том първи на "Червената книга на България", семена за засаждане, инструкции за отглеждане на валериана, салвия, ехинацея, мурсалски чай и други застрашени лечебни растения, както и растителни фосили на 15 млн. години, които да им напомнят, че човекът е само частица от развитието на Земята.
 
Посещението беше отразено подобаващо в регионалните медии:
/ИБЕИ-БАН, 08.11.2017 г./

 

Отново успех за младите учени на ИБЕИ

 
На 1 ноември Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители с тържествено събрание, на което Президентът Румен Радев заедно с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски връчиха наградите на 25 млади и най-млади учени на БАН.
 
 
Щастливи сме, че сред тях са четирима млади учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания! ИБЕИ отново доказа, че грижата и отговорността за обучението, професионалното израстване и успеха на младите кадри е правилната стратегия за развитие на едно научно звено.
 
 
С наградата за млад учен до 35 г. "Професор Марин Дринов" в научно направление "Биоразнообразие, биоресурси и екология" бяха удостоени гл. ас. д-р Ина Анева и доц. д-р Теодор Денчев, и двамата от отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
 
 
Носители на наградата за най-млад учен до 30 г. "Иван Евстратиев Гешов" в направление "Биоразнообразие, биоресурси и екология" са двама докторанти от ИБЕИ.
 
 
 

Поздравления за най-младите ни колеги - Карина Пеева (отдел "Животинско разнообразие и ресурси") и Ива Дойчева (отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси").

 
Честито на младите учени!
/ИБЕИ-БАН, 02.11.2017 г./

 

30 години Школа по орнитология и природозащита

 
Българската орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН) организира безплатна Школа по орнитология и природозащита за юбилеен 30-ти пореден сезон!
 
Нека отпразнуваме заедно началото на новия сезон на 31.10.2017 г. в Аулата на Биологически факултет на СУ в София (бул. Драган Цанков 8). Специални благодарности на нашите домакини – Биологически факултет на СУ и туроператор Травентурия за съдействието в подготовката на събитието!
 
След 7.11.2017 г. (включително) лекциите ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Националния природонаучен музей, вход откъм Руската църква).
 
Школата по орнитология и природозащита има значим принос в "запалването" и развиването на интереса към птиците и природата като цяло в стотици хора през годините – главно ученици и студенти. Създадена през 1988 г. от проф. Димитър Нанкинов, тя се е доказала през последните десетилетия като една от най-дългосрочните инициативи, провеждани изцяло на доброволни начала.
 
Продължителността на всяка лекция е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов, но предстоят и срещи с поканени външни лектори и редица интересни теми през годината.
 
/Българска орнитоцентрала, ИБЕИ-БАН, 24.10.2017 г./

 
 

Отговор на клеветите

 
През септември 2017 г. Национална асоциация "Българско Черноморие" подаде сигнал до Главния прокурор на Република България. В него обвинява експерти и учени в областта на природозащитата, че "появяването на Понто-сарматските степи в българския правен мир е резултат от документална измама" чрез "подправяне" на "Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост в България".
 
Публикуваме отворено писмо от автори на цитираното ръководство, включително и от тези, които работят в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (линк за писмото).
 
/ИБЕИ-БАН, 17.10.2017 г./

 

Унгаристични четения – 2017 г.

 
По случай Деня на българо-унгарското приятелство (19 октомври) и Националния празник на Република Унгария (23 октомври), Унгарският културен институт при в София провежда програма от прояви, посветени на културните и научните връзки между Унгария и България.
 
В рамките на програмата, на 18 октомври 2017 г. проф. Митко Събчев и доц. Теодора Тошова (от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН) и техният унгарски колега проф. Миклош Тот ще представят обзор на тяхното 25-годишно сътрудничество в областта на химичната екология на насекомите на предстоящите Унгаристични четения в Унгарския културен институт.
 
/ИБЕИ-БАН, 17.10.2017 г./

 

Награда за отличен проект по Програмата за подпомагане на млади учени - 2016 г.

 
На тържественото събрание по случай 148-aта годишнина на БАН, състояло се на 12 октомври 2017 г., бяха наградени 11 проекта по съвместната програма на Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката за подпомагане на млади учени за 2016 г.
 
 
Дипломите бяха връчени от министър Красимир Вълчев и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Много сме щастливи, че сред отличените колеги има и млад учен от ИБЕИ-БАН, гл. ас. д-р Ина Анева, от отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
 
 
 
Награденият проект е със заглавие "Характеризиране на метаболитния профил и екологичните особености на видовете от род Micromeria в България във връзка с опазването и устойчивото им ползване". Консултант на проекта е доц. д-р Милена Николова.
 
Честито на Ина и на всички млади колеги, които успешно приключиха първата сесия на тази програма!
 
В Програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН за 2017 г., ИБЕИ също се поздрави с изключителен успех! От предложените от ИБЕИ проекти са финансирани 22, като от тях 10 са на докторанти. Да им пожелаем успешна работа, хъс, вдъхновение и много стойностни резултати!

/ИБЕИ-БАН, 14.10.2017 г./

 

Разпространение на резултатите по проект WEMA

 
През месец юни 2017 г. Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН завърши изпълнението на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България" (WEMA) по Програма "Биологично разнообразие и екосистеми" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (Договор към МОСВ № Д-33-86/27.08.2015 г.).
 
В рамките на проекта бяха изработени два филма. Единият е по-кратък и предназначен за широката общественост (линк).
 
Вторият филм представя резултатите от проекта и е предназначен за по-специализирана публика - учени, преподаватели, експерти от ИАОС, РИОСВ, МОСВ и др. (линк).
 
/ИБЕИ-БАН, 05.10.2017 г./

 

Нощ на прилепите - 2017

 
 
На 26-ти август 2017 г. Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Фондация "Наука за природата", ви канят на "НОЩТА НА ПРИЛЕПИТЕ". Събитието ще се проведе в две части – теоритична и практическа. От 12:00 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН на ул. "Юрий Гагарин" №2 в София ще се изнесат 2 лекции. Първата ще е на докторант Хелиана Дундарова на тема "Филогения на мустакатите нощници (M. mystacinus morpho group) на Балканския полуостров". В нея ще чуете за последните изследвания върху произхода и еволюцията на тази група прилепи. Втората презентация ще е на Вяра Крушкова от Фондация "Дивите животни" на тема "Рехабилитация на прилепи и хора – истории от кухнята", където ще разберете за усилията и ентусиазма на група хора за спасяването на прилепите, живеещи около нас.
 
Практическата част от събитието ще се проведе извън София в пещера "Режишка" (с. Лакатник), където колегите Стоян Горанов и Димитър Рагьов ще проведат обучение на тема "Наблюдение и улов на прилепи в пещери за целите на тяхното изследване и опазване". Обучението започва в 20:00 ч. и ще продължи до полунощ. След това се планира лагерен огън и спане на палатки с разговори за прилепни приключения!
 
Заповядайте да се запознаете с тайния живот на прилепите и работата по тяхното проучване и защита.
 
НОЩТА НА ПРИЛЕПИТЕ е международна инициатива на "UNEP/EUROBATS – Съглашение за опазването на европейските популации на прилепи" от 1997 г, която се провежда в повече от 30 страни. Тя цели информиране на широката общественост за начина на живот на прилепите и техните нужди.
 
Повече информация за събитието и организацията му – на телефон 0877764110 и email: info@sciencefornature.org

/ИБЕИ-БАН, 15.08.2017 г./


 

Становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките относно проекта на Интегриран план за управление на защитените зони в района на Калиакра

 
В продължение на две години и половина Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките (ИБЕИ) изпълнява проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зониBG0002051 „Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
 
Разработката се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез сключен договор, а техническото задание, което е неразделна част от този договор, е утвърдено от Министерството на околната среда и водите. В екипа участват учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей – БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите Задание и изискванията на съответните нормативни документи.
 
След едномесечно публично предоставяне за разглеждане на проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (на твърди копия в общини Каварна, Шабла и Балчик, както и в РИОСВ-Варна, и в електронен вид на интернет сайта на ИБЕИ-БАН) и отправени покани за участие до заинтересовани институции и лица, на четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им.
 
В призивите на протестиращите бяха смесени две теми – обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности.
 
Българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакваме, обаче, държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност. 
 
Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети. 
 
Подчертаваме, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН е изпълнявал коректно и продължава да изпълнява ангажиментите си, регламентирани в договора с ПУДООС и се обявяваме против всякакви опити да се дискредитира институцията и компетентността на българските учени. Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които взимат решенията.
 
***
 
Във връзка с появилото се на 9 август 2017 г. на сайта на МОСВ съобщение за предстоящата работа по казуса „Калиакра“, ръководството на ИБЕИ изразява категорично несъгласие по така представената информация. Представя се, че основният проблем е не заповедта на Министъра, а проектът на Интегрирания план за управление. В момент, когато експертите от проекта правят всичко възможно да се довърши работата по сключения с ПУДООС договор, да се прехвърля вина за ескалирало напрежение по повод документ, който никой не е заявил, че познава, е неприемливо и нелоялно спрямо изпълнителя на договора. Подчертаваме, че екипът е готов да разглежда и отразява постъпили писмени становища, които по същество поставят въпроси за изясняване.
 
/ИБЕИ-БАН, 09.08.2017 г./

 

Млади учени от ИБЕИ-БАН в съвместна изследователска дейност с колеги от "Грийнпийс"

 
От 5 до 14 август 2017 г., 340-тонният ветроходен кораб на "Грийнпийс" - "Рейнбоу Уориър" ще акостира в България. На 5-ти плавателният съд ще хвърли котва на пристанището в Бургас, като в първия и втория ден от престоя си там корабът ще е отворен за посетители. На 11-ти август "Рейнбоу Уориър" ще се премести във Варна, където посетители ще могат да го разгледат до 14-ти август.
 
Акостирането на гиганта на "Грийнпийс" у нас е част от компанията на организацията срещу замърсяването на моретата с пластмасови отпадъци. Посещението му в Черно море ще бъде съчетано с изследователска дейност съвместно с учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Института по океанология към БАН. Част от тези съвместни изследвания ще се извършат от младите колеги гл. ас. д-р Димитър Беров и ас. Стефания Клайн, от секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми", които ще се включат в екипа на "Рейнбоу Уориър" от 8 до 11 август.
 
/ИБЕИ-БАН, 26.07.2017 г./

Съобщение за обществено обсъждане на проект на Интегриран план за управление на защитена зона SCI BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони SPA BG0002051 "Калиакра" и SPA BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици

 
На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ИБЕИ-БАН организира обществено обсъждане на проект на Интегриран план за управление на защитена зона SCI BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони SPA BG0002051 "Калиакра" и SPA BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици.
 
Общественото обсъждане ще се състои на 4 август 2017 г. от 10 ч. в  сградата на община Каварна.
 
Проектът на Интегрирания план за управление е на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 04.07.2017 г. до 04.08.2017 г. в общини Балчик, Каварна и Шабла, и РИОСВ - гр. Варна, както и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.
 
Писмени становища могат да се изпращат на адрес: ИБЕИ-БАН, София 1113, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №2, е-поща iber@iber.bas.bg или на срещата за общественото обсъждане.
 
За контакт по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: проф. Павел Зехтинджиев, pavel.zehtindjiev@gmail.com
 
Проектът се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (интернет страница).
 
/ИБЕИ-БАН, 1.07.2017 г./

 

Актуализиране на палеоботаничната експозиция в Регионален исторически музей - Благоевград

 
В резултат на съвместната дейност между ИБЕИ-БАН и Регионалния исторически музей - Благоевград, през последните три години беше събран и определен нов материал за палеоботаничната колекция на музея. Това даде възможност експозицията да бъде актуализирана през месец май 2017 г. Чрез новото аранжиране на фосилите в нея, на посетителите се представят както нови видове, така и допълнителна информация за рецентните им аналози. Освен това, новата хронологична подредба на материалите е нагледен пример за промените, протекли във флората на територията на България през неозойската ера.
 
Екипът реализирал новото аранжиране включва: доц. д-р Владимир Бозуков и гл. ас. д-р Виктория Христова от секция "Палеоботаника и поленов анализ" на ИБЕИ-БАН и зав. отдел "Природа" в РИМ-Благоевград Райка Иванова.
 
/ИБЕИ-БАН, 23.06.2017 г./

 

Популяризиране работата на учени от ИБЕИ

 
В брой 90 на списание BBC - Знание е публикувана статия от нашия колега проф. Павел Зехтинджиев. Статията популяризира изследванията в Изследователска група "Кръвни паразити по птици", насочени към разкриване на миграционните пътища и местата на зимуване на европейските птици, както и значението и за междуконтинентален пренос на паразити.
 
/ИБЕИ-БАН, 12.06.2017 г./

 

Стартира новият фотоконкурс "Уики обича Земята - 2017"

 
Фотоконкурсът в Уикипедия за природна фотография от защитените територии на България "Уики обича Земята"  (Wiki Loves Earth) се организира в периода 1-30 юни 2017 г.
 
Всяка от държавите, където се провежда "Уики обича Земята", излъчва десет снимки-победители на националния си етап. След това финалистите остават да се съревновават във втория, международен, кръг. В България конкурсът се провежда за трета поредна година.
 
Член на журито и тази година е доц. д-р Борис Николов, Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
 
Надпреварата за най-красива природна фотография обаче е само външната страна на "Уики обича Земята". Това, което стои зад нея и което е дори по-важно е, че с всяка своя снимка, с която участниците допринасят към Уикипедия, те реално помагат на енциклопедията да стане по-изчерпателна, по-четивна и по-полезна за своите потребители. И освен че помагат на Уикипедия да става по-качествен източник на информация, помагат и за повишаването на чувствителността на обществото към въпроса за опазването на околната среда и природното ни наследство.
 
Условията за участие в конкурса може да намерите на интернет страницата му.
 
/ИБЕИ-БАН, 26.05.2017 г./

 

Десети юбилеен "Семинар по екология – 2017" с международно участие

 
Секция "Биология" на Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ви канят на 10-ти Юбилеен "Семинар по екология – 2017" с международно участие. Семинарът ще се проведе на 27-28 април 2017 г., в ИБЕИ-БАН, ул. "Юрий Гагарин" №2, гр. София.

Програма на Семинара може да намерите тук.
 
Краен срок за подаване на заявки за участие и резюмета: 24 март 2017 г.

/ИБЕИ-БАН, 24.04.2017 г./


 

Представяне на резултатите по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България"

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания, съвместно с партньорите си по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" (GRASSLand), финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, организират среща за представяне на постигнатите резултатите, получени при изпълнение на проекта.
 
Срещата е насочена към представители на ползватели ( фермери, туроператори и други) на екосистемните услуги от тревните съобщества в България.

Събитието ще се състои на 24 април 2017 г. от 10.00 часа в хотел Света София, гр. София.

Допълнителна информация и дневен ред на срещата може да намерите на интернет сайта на проекта.
 
/ИБЕИ-БАН, 21.04.2017 г./

 

Курс на обучение: "Влияние на инвазивните чужди видове върху биоразнообразието и екосистемните услуги в екстремни условия"

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира курс на обучение "Влияние на инвазивните чужди видове върху биоразнообразието и екосистемните услуги в екстремни условия", който ще се проведе на 03-04 април 2017 г. в  гр. София.
 
Курсът на обучение се организира съвместно от ИБЕИ, Университета в Рейкявик, Исландия, Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS). Финансира се от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми”, проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS), Д-33-51/30.06.2015 г.
 
Основните цели на курса са:
 • Изграждане на капацитет и повишаване на информираността сред млади учени, докторанти и студенти от България и страните от ESENIAS региона за влиянието на инвазивните чужди видове върху биоразнообразието и екосистемните услуги в екстремни условия;
 • Придобиване на основни познания в областта на инвазивните чужди видове, свързаната с тях научна терминология, съответната международна нормативна уредба, научни мрежи, проекти и информационни системи;
 • Подобряване на сътрудничеството в областта на инвазивните чужди видове между учените в ESENIAS региона.
За да кандидатствате, моля попълнете формуляр с кратка мотивация и го изпратете до Програмния комитет на следния електронен адрес: esenias2017training@gmail.com.
 
Съобщение за курса на обучение, предварителна програма и информация за поканените лектори може да намерите тук.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук.

За допълнителна информация, моля посетете интернет страницата на ESENIAS .
 
/ИБЕИ-БАН, 20.03.2017 г./

 

Седма работна среща на ESENIAS с научна конференция

 
ИБЕИ организира Седма работна среща на ESENIAS с научна конференция под мотото „Регионалното сътрудничество в подкрепа на превенцията и управлението на инвазивните чужди видове в Европа”, която ще се проведе на 28-30 март 2017 г. в гр. София.
 
През последните години ИБЕИ активно работи по проблеми, свързани с инвазивните чужди видове. Институтът е основател и водеща организация на две регионални европейски мрежи: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS) и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS), в които членуват общо 20 държави. Целта на конференцията е да предостави форум за представяне на мултидисциплинарни научни изследвания в различни области, свързани с инвазивните чужди видове, като подчертае значението на регионалното сътрудничество при намирането на решения на национално, регионално и европейско ниво.
 
Ще бъдат обхванати следните научни теми:
 
1. Особености и тенденции при инвазивните чужди видове
2. Вектори и пътища за навлизане на инвазивните чужди видове
3. Р. Дунав като коридор за инвазивни чужди видове
4. Въздействие на инвазивните чужди видове
5. Превенция и управление при инвазивните чужди видове
 
Конференцията се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, проект "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България" (ESENIAS-TOOLS), Д-33-51/30.06.2015 г.

Съобщение за конференцията може да намерите тук.

За допълнителна информация моля посетете интернет страницата на ESENIAS.
 
/ИБЕИ-БАН, 10.03.2017 г./

 

Работа с най-малките

 
В края на миналата година, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН беше посетен от четвъртокласици от 138 СОУ "Проф. Васил Златарски", водени от тяхната класна ръководителка Рахили Василиаду. Децата разгледаха с интерес двете най-големи ботанически колекции в България, които се съхраняват в ИБЕИ-БАН. Едната е от хербарийни материали на съвременни растения, а другата е палеоботаничната колекция, която съхранява фосилни растения от неозоя и отразява развитието на флората по нашите земи през отминали геологични времена.
 
Доц. д-р Десислава Димитрова и доц. д-р Владимир Бозуков от Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" на ИБЕИ запознаха любопитковците с какво се занимават ботаниците, как се изследва съвременна и древна флора. Децата проявиха жив интерес и задаваха безброй въпроси. Те си тръгнаха с подаръчета на милиони години  и споделиха, че биха желали да участват в зелено училище, където ще помагат в откриването на растителни фосили в околностите на с. Сатовча.
 
Снимки от посещението (pdf)
/ИБЕИ-БАН, 07.03.2017 г./

 

ИБЕИ-БАН с грамота от Дирекцията на Народен парк "Рила"

 
По случай 25-та годишнина от създаването на НП "Рила", МОСВ и Дирекцията на парка връчиха грамота и плакет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, за дългогодишно партньорство и сътрудничество в популяризирането и опазването на Народен парк "Рила".
 
/ИБЕИ-БАН, 27.02.2017 г./

 

Пътуваща фотоизложба "Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България"

 
Екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) подготви пътуваща фотоизложба на тема: "Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България". Целта на фотоизложбата е да представи чрез снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите, и сипеите в предпанинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. За разлика от плажовете и крайбрежните територии по Черноморското крайбрежие, които имат пряко значение за туризма и рекреацията, скалните местообитания не са обект на пряко ползване от хората, но имат естетическа стойност, разнообразявайки предпланинския и планинския ландшафт. Част от тези скални комплекси са природни феномени.
 
Изложбата е подготвена в рамките на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)", по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и националния бюджет.
 
Изложбата се състои от два лъча, първият представящ екосистемите с рядка растителност по българската част на черноморското крайбрежие, а вторият – тези по скалистите и сипейни комплекси от вътрешността на страната. Експозицията ще бъде представена в 11 града в страната, както следва: София (23-28 януари 2017 г.), Хасково (01-13 февруари 2017 г.), Смолян (9-16 февруари 2017 г.), Русе (14-20 февруари 2017 г.), Бургас (21-28 февруари 2017 г.), Кърджали (24 февруари-6 март 2017 г.), Варна (04-09 март 2017 г.), Благоевград (14-20 март 2017 г.), Балчик (10-19 март 2017 г.), Самоков (21-27 март 2017 г.), Гоце Делчев (21-27 март 2017 г.).

Отразяване на събитието в медиите:
/ИБЕИ-БАН, 09.02.2017 г./

 

Резултати от съвместен проект между НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН

 
В зала "Палеонтология" на Националния природонаучен музей при БАН вече е изложена постоянна експозиция на част от палеоботаничната колекция на музея. Тя е резултат от съвместен проект между НПМ-БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН. Фосилният растителен материал е събран и определен от доц. д-р Владимир Бозуков, ръководител на секция "Палеоботеника и поленов анализ" в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" на ИБЕИ. Проектът е финансиран от НПМ-БАН.
 
Експозицията дава възможност посетителите да се запознаят с част от фосилните растителни видове, които са били в състава на палеофлората преди около 15 млн. години в района на Западните Родопи. Представена е информация за рецентните аналози на фосилните видове и техните ареали днес.
 
В хода на палеоботаничното проучване заедно с растителните фосили, бяха открити и находки от водни кончета и ларви на жаби обитавали палеоезерото, в чиито седименти са се запазили. Те също са представени в експозицията. Определянето на зоофосилите е извършено от доц. д-р Николай Симов и доц. д-р Николай Цанков от НПМ-БАН.
 
/ИБЕИ-БАН, 26.01.2017 г./

 

Откриване на постоянна експозиция за инвазивните чужди видове по проект ESENIAS-TOOLS

 
На 26 януари 2017 г. от 14.00 ч. в зала Левентис на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ) ще бъде открита постоянна експозиция, посветена на инвазивните чужди видове. Те се смятат за една от най-важните причини за намаляване на биологичното разнообразие заедно с климатичните промени и унищожаването на местообитанията.
 
Изработването на експозицията е една от задачите на проект "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS)", Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми. Организира се съвместно от ИБЕИ и НПМ. Основната цел е да се информира обществото относно заплахите за биоразнообразието и функционирането на екосистемите от пренасянето на чужди видове на територията на България и Европа
 
За допълнителна информация и програма на събитието вижте тук.
 
/ИБЕИ-БАН, 24.01.2017 г./

 

Изложба по проект за картиране на екосистемни услуги в земи с рядка растителност

 
Учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще представят изложба по проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)". Проектът е финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014.
 
Откриването на изложбата е на 23 януари 2017 г., от 11:00 ч., във фоайето на Централната сграда на Българската академия на науките.
 
Експозицията ще представи разнообразието от дюни и скални местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите, и сипеите в предпанинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент, те имат и значителна естетическа стойност. За разлика от плажовете и крайбрежните територии по Черноморското крайбрежие, които имат пряко значение за туризма и рекреацията, скалните местообитания не са обект на пряко ползване от хората, но имат естетическа стойност, разнообразявайки предпланинския и планинския ландшафт. Част от тези скални комплекси са природни феномени или се намират в близост до обекти на историческото, културното и археологическото наследство и така биха могли да бъдат включени за разглеждане в рамките на туристически или опознавателни маршрути.
 
Изложбата може да бъде разгледана в БАН до 27 януари 2017 г. След София, експозицията може да бъде видяна на 1 февруари в Хасково, Младежки дом, на 20 февруари в Балчик, Ботаническа градина и на 6 март – във Варна, Ботаническа градина. Вторият лъч на проекта предвижда представяне в  Регионалните исторически музеи в Смолян на 9 февруари, Кърджали - на 24 февруари и Благоевград на 14 март.
/ИБЕИ-БАН, 23.01.2017 г./

 

Червен списък на местообитанията в Европа
 

През 2013 г. Европейската комисия възложи на Института за изследване на околната среда във Вагенинген (Алтера) (Wageningen Environmental Research), Международния съюз за защита на природата (IUCN), "Бюро за природата" (NatureBureau) и консултантите Сюзън Габей и Джон Родуел да координират в партьорство работата между 300 експерти за изготвяне на Червен списък на местообитанията в Европа. В края на 2016 г. работата приключи и за първи път е направена цялостна оценка на европейските местообитания, която дава подробна картина на състоянието на 490 местообитания в 35 страни на Европа, от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите континента крайбрежни води на Северния Атлантик, Балтийско, Средиземно и Черно море.
 
Координатор за информацията от България и съавтор в Червения списък на сухоземните и сладководните местообитания в Европа е доц. д-р Росен Цонев от Биологически факултет на СУ "Св. К. Охридски". В оценките в Европейския Червен списък на сухоземните и сладководни хабитати в България участват колегите от ИБЕИ, доц. д-р Веска Русакова и гл. ас. Чавдар Гусев. Резултатите показват, че над една трета от всички сухоземни местообитания в момента са под заплаха. В хода на работата по червения списък се очерта много важната роля на България за опазването на биоразнообразието в Европа. Със 120 сухоземни и сладководни местообитания и 51 морски, България се нареди сред 5-те най-богати на хабитати държави в Европа, непосредствено след Франция, Испания и Италия, които са с много по-големи територии и разположени в няколко биогеографски зони.
 
Червеният списък на природните местообитания в Европа осигурява изцяло нов и всеобхватен инструмент, за да се направи преглед на поетите ангажименти за опазването и възстановяване на сушата, сладководните басейни и моретата в Европа. Той включва много по-широк спектър от тези местообитания, които вече са законово защитени, съгласно Директивата за хабитатите и ще помогне да се оцени доколко се изпълняват целите на Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС до 2020 г.

Червеният списък на природните местообитания може да бъде ползван на следния линк. В посочения сайт могат да бъдат намерени и оценките на всички местобитания сухоземни, сладководни и морски местообитания.
 
/ИБЕИ-БАН, 23.01.2017 г./

 

Репортаж за ИБЕИ-БАН

 
Информационният ден с представянето на ИБЕИ-БАН на 12 януари 2017 г.  продължава да провокира вниманието на медиите към нашия институт. В Бр. 3 / 19-25.01.2017 г. на вестник "Аз-Буки" е публикуван подробен репортаж за историята, структурата, научната дейност и проектите на ИБЕИ-БАН.
 
Целият материал може да намерите тук.
/ИБЕИ-БАН, 20.01.2017 г./

 

Представяне на ИБЕИ-БАН

 
В рамките на инициативата на Българската академия на науките за представяне дейността на институтите на БАН пред обществеността и медиите, на 12 януари от 11 до 12 ч. в Големия салон на БАН (централната сграда) ще бъде представен Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Ще имате възможност да зададете въпроси по теми, които ви интересуват.
 
На разположение за посещение след това са Хербариумът на ИБЕИ и биотехнологичната лаборатория в бл. 23 на ул. "Акад. Г. Бончев", както и научни колекции и лаборатории в сградите на ИБЕИ на ул. "Майор Юрий Гагарин" No.2 и на бул. "Цар Освободител" № 1 (до Руската църква).
 

Отразяване на събитието в пресата:

 • Видео-материал с представянето в БАН (БТА)
 • Видео-материал с представяне на ботаническите колекции и лаборатории (БТА, bTV)
 • Интервю с директора на ИБЕИ доц. Анна Ганева (DarikNews)
 
/ИБЕИ-БАН, 12.01.2017 г./

 

Становище на ИБЕИ-БАН относно застрояването на Къмпинг "Юг"

 
През последните дни, във връзка с решение на Бургаския административен съд, в медиите бяха публикувани коментари относно правомерността на застрояването на Къмпинг "Юг". В тези публикации се обсъжда становище на учени от БАН и се оспорва наличието на дюни в застроения район.
 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) заявява, че категорично поддържа становището, представено през 2015 г. от учени от ИБЕИ-БАН и Ботаническата градина при БАН, че на въпросната територия съществуват природни местообитания от Директива 92/43 ЕИО (Директивата за местообитанията), а именно дюнни местообитания.
 
Съгласно тази Директива, "Природни местообитания" означава: напълно естествени или полуестествени сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с географски, абиотични и биотични особености". Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие "Пясъчни дюни са образувания, формирани от насипване на пясъци под въздействието на вятъра. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни". Когато се говори за природни местообитания, много важно е да не се пропуска биологичния компонент – наличието на определен набор от растителни видове, животински видове и растителни съобщества, формирани при конкретни условия на средата.
 
Наличието на солидни крайбрежни пясъчни образувания, върху които след десетилетно човешко въздействие са запазени редица характерни пясъколюбиви растителни видове и растителни съобщества, прави определянето на типа дюнни местообитания (в съответствие с приетата в Европейския съюз класификация) безсъмнено за специалистите. В този смисъл, напълно несъстоятелно е тиражираното твърдение, че не става дума за дюни, а само за дюнни местообитания – крайбрежните дюнни местообитания могат да съществуват единствено върху крайбрежни пясъчни дюни. Те не могат да съществуват върху скални, чакълести или тинести брегове, както и върху почви.

Пълният текст на становището от 2015 г. можете да изтеглите тук.

/ИБЕИ-БАН, 17.06.2016 г./


 

Становище на НС на ИБЕИ-БАН относно проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания

 
На свое заседание от 14 юни 2016 г. (Протокол No. 21, т. 1.), Научният съвет на ИБЕИ–БАН обсъди и прие становище относно проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания "По-добра наука за по-добра България, 2025 г.". Проектът за стратегия е разработен от МОН и предложен за обществено обсъждане в едномесечен срок на 2 юни 2016 г.

Текстът на становището на НС на ИБЕИ-БАН може да свалите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 16.06.2016 г./


 

 

 

 

 

 

Разпространи съдържание