Skip to Content

CEBDER

Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER

 
Финансиране: Национален фонд "Научни изследвания", МОН (Договор ДОО2-15/17.02.2009 г.)
 
Ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
 
Срок: 2009–2012 г.

Консорциум:
 
1. Базова организация
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН)

2. Партньори:
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ-БАН)
Институт по океанология, Българска академия на науките (ИО-БАН)
Институт за гората, Българска академия на науките (ИГ-БАН)
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Биологически факултет
Аграрен университет – Пловдив
Тракийски университет – Стара Загора

Целта на проекта е изграждането на Национален цетър за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания (CEBDER).

Дейностите са организирани в 6 работни пакета (РП):

РП1. Разширяване и надграждане на специализираното лабораторно научно оборудване - надграждане на лабораториите на членовете на консорциума, СЕМ и ТЕМ, микроскопски лаборатории, лаборатории по молекулярна таксономия и екология, атомно-абсорбционна лаборатория, и др.

РП2. Развитие и окомплектоване на мрежата от полеви станции (БЕБ Калимок, Беглика и Плана на ИБЕИ-БАН; Говедарци и Парангалица на ИГ-БАН).
 
РП3. Повишаване на квалификацията на изследователския персонал за усвояване на новото оборудване - провеждане на обучение, апробиране и пилотни изследвания на лабораториите по молекулярна таксономия, филогения и екология; електронна микроскопия – СЕМ и ТЕМ; съхраняване, обслужване и каталогизирането на научните колекции по биоразнообразие.

РП4. Мобилност на кадри – индивидуални краткосрочни специализации - филогенетични и молекулярни методи, micropropagation, съхраняване на паразитологични и зоологични колекции, хербариуми, живи водораслови колекции.

РП5. Развитие инфраструктурата за съхраняване научните колекции в областта на биоразнообразието - Хербариум на БФ-СУ, Хербариум на Аграрния университет – Пловдив, колекции на Националния природонаучен музей, колекции на ИБЕИ-БАН, електронно каталогизиране на паразитологичната колекция, хербариумите и зоологичните колекции на консорциума.
 
РП6. Разпространение на резултатите по проекта.
 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

(1) В звената – членове на консорциума CEBDER са създадени нови или надградени съществуващите изследователски инфраструктури в областта на таксономията и екологията. Те включват: 4 лаборатории за молекулярно-биологични (таксономични, филогенетични и екологични) изследвания, лаборатория за анализ на тежки метали, ТЕМ-лаборатория, микроскопска лаборатория, лаборатории по таксономия и филогения на безгръбничните животни, лаборатории по арахнология, ентомология и зооценология, лаборатория по таксономия на животните.
 
(2) Съществено е подобрена инфраструктурата за съхраняване на научните колекции: хербариумите на Софийския университет и Аграрния университет – Пловдив и зоологичните колекции на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
 
(3) Надградени са две полеви станции за изучаване на горските екосистеми.
 
(4) Осъществени са 13 задгранични специализации за обучение предимно на млади учени в областта на създаването и поддържането на колекции от образци на биоразнообразието, а също и в областта на молекулярните методи в таксономията и филогенията.
 
(5) Проведено е обучение в областта на използването на молекулярни методи в изследванията на биоразнообразието. Проведени са пилотни изследвания, отразяващи успешното усвояване на новата апаратура.
 
(6) Създадена е първата по рода си дигитална база данни за типовите материали в по-значимите български научни колекции в областта на биоразнообразието.
 
Линкове и материали към отчета на проект CEBDER:
- Обобщен отчет
- Илюстративни материали към изпълнение на: I-етап, II-етап
- Списък с научни публикации, с изказана благодарност за използване на апаратурата и инфраструктурата, изградена в рамките на проекта (pdf)
- линк към е-каталог на типовите материали, създаден по проекта