Skip to Content

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 4 Обособени позиции

Дата на публикуване: 04.04.2018 г.

 
Съобщение от 11.04.2018 г.:
 
Публикуваната в профила на купувача обява за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН  в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Пластмасови и стъклени консумативи"; Обособена позиция № 2: "Консумативи за молекулярна биология"; Обособена позиция № 3: "Химически реактиви  от общ характер"; Обособена позиция № 4: "Вариабилни автоматични пипети"  с № ОП-01-1 от 04.04.2018 г., за която е публикувана информация на страницата на АОП с № 9074644 от 4.04.2018 г. е прекратена с Решение № ОП-01-3 от 11.04.2018 г., а публикуваната информация за нея е оттеглена от портала за обществени поръчки.