Skip to Content

Проект за фиторемедиационни възможности на Chelidonium majus

Проект "Chelidonium majus – фиторемедиационни възможности и проследяване на алкалоидното му съдържание в условия на стрес чрез използване на класически и in vitro техники"

 
Проектът е одобрен в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г. на ФНИ (договор КП-06-М26/4, 01.12.2018).
 
В последните десетилетия навсякъде по света във въздуха, водата, почвата и растенията са отчитани токсично високи нива на тежки метали. Способността на растенията да премахват различни по вид замърсители от околната среда и да ги превръщат в безвредни съединения или във форма подходяща да бъде събрана от средата, остава все още неизползвана. Фиторемедиацията се отличава, като устойчива във времето технология, която се реализира на ниска цена.
 
Chelidonium majus L. е широко разпространен вид, подходящ обект на изследвания за проучване устойчивостта му към различни видове фактори, вкл. и антропогенни. Видът е богат на алкалоиди, но как антропогенната дейност и условията на стрес се отразяват на тяхното съдържание е малко известно.
 
Този проект цели чрез прилагане на класически и in vitro техники да бъдат проучени фиторемедиационният потенциал на вида Chelidonium majus и устойчивостта му към различни видове стресови фактори и тяхното влияние върху алкалоидното съдържание в надземната част на растението, като отговор и стратегия за преодоляване на стресовите условия.
 
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
  • да даде отговор за перспективността на вида за фиторемедиация;
  • да спомогне да се определи изменчивостта на алкалоидното съдържание, според прилаганите стресови фактори;
  • да се получат нови данни доколко видът е податлив на in vitro култивиране в условия на стрес и какъв тип култури могат да бъдат индуцирани при C. majus.
Откриването на нови видове, натрупващи тежки метали и обогатяването на научните познания, относно фиторемедиацията ще допринесат за развитието, популяризирането и все по-обширното прилагане на зелени технологии при почвено замърсяване с тежки метали.
 
Срок на проекта: 2018 - 2020 г.
Ръководител: гл. ас. д-р Ива Дойчева