Skip to Content

Проект с ЛТУ

Проект "Структура на ледниковите рефугиуми на Балканския полуостров и в България – анализ на модела на родовете Tilia и Ulmus"

 

От началото на 2019 г. ИБЕИ-БАН е партньор в изпълнението на планираните дейности по проект: "Структура на ледниковите рефугиуми на Балканския полуостров и в България – анализ на модела на родовете Tilia и Ulmus", финансиран от ФНИ (КП-06-Н26/4 от 07.12.2018 г.), с базова организация – Лесотехнически университет.

Главна цел на проекта е определянето на структурата на глациалните рефугиуми и идентификация на микрорефугиумите за дървесните видове от родовете Tilia (липа) и Ulmus (бряст) в България и на Балканския полуостров.
 
Балканският полуостров е един от главните европейски глациални рефугиуми (ледникови убежища) за много растителни видове. Видовете са избрани поради характера на своето разпространение – единично и на малки групи в рамките на основните горски фитоценози. Предварителната хипотеза е, че в рамките на България и на Балканския полуостров съществуват редица микрорефугиуми, разположени в места, които са били оптимални за развитието на дадения вид или група видове по време на последните заледявания. Самите микрорефугиуми ще бъдат установени с помощта на високоинформативни генетични маркери: хаплоидни маркери на хлоропластна и митохондриална ДНК, както и ядрени генетични маркери, предимно микросателити. Установяването на микрорефугиумите за целевите видове ще спомогне, от една страна, за изясняването на тяхната еволюция по време на Холоцена, а от друга – ще бъде основа на райониране на семеползването и на опазване на техните ценни генетични ресурси.

За постигане на целта са поставени следните основни задачи:
  • детайлно проучване на разпространението на целевите видове до ниво оперативна горскостопанска единица (отдел и подотдел). Съставяне на интерактивни карти в ГИС среда;
  • създаване на база данни от палинологични проучвания, включващи целевите видове и анализ на информацията;
  • проучване на генетичното разнообразие в представителни популации на целевите видове с помощта на високоинформативни генетични маркери;
  • проучване на географското разпределение на генетичното разнообразие и идентифициране на микрорефугиумите;
  • анализ на диференциацията между микрорефугиумите при различните видове.
Изследванията на глациалните рефугиуми и еволюцията на видовете през Холоцена първо ще предоставят ценна информация за опазване на техните генетични ресурси и второ - ще позволят прецизиране на районирането за добив на горски репродуктивни материали от целевите видове.

Срок на проекта: 2018 - 2021 г.
Координатор за ИБЕИ-БАН: гл. ас. д-р Ина Анева