Skip to Content

Секция „Биоразнообразие и екология на паразитите”

Приоритетни научно-изследователски направления на секцията

Секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" изследва паразитните организми като компонент на биологичното разнообразие и като екологичен и еволюционен фактор, определящ състоянието на популациите и съобществата на животните. Учените от секцията имат компетенции в областта на паразитните червеи (хелминтите) на гръбначните животни и едноклетъчните кръвни паразити по птици.

Изследванията включват:

- Инвентаризиране и класификация на паразитите

- Еволюция и филогения на паразитите, включително изследване на коеволюционните процеси

- Жизнени цикли на паразитите

- Зависимост на разпространението и числеността на паразитите от факторите на средата

- Паразит-гостоприемникови отношения

- Диагностика и контрол на паразитни заболявания със здравно и икономическо значение или със значение за околната среда

Изследователски групи:

ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите"

ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания"

ИГ "Ултраструктура на паразитите"

ИГ "Кръвни паразити на птици"