Skip to Content

Отдел "Водни екосистеми"

Приоритетни научно-изследователски направления на отдела

 • Биология и екология на повърхностните води;
 • Биоиндикация и биомониторинг на водните тела;
 • Методология на екологичната класификация и оценяване на антропогенния натиск върху екосистемите на повърхностните води;
 • Приложна екология и оценки за въздействие върху околната среда;
 • Биоразнообразие и опазаване на водни видове и хабитати;
 • Научно-методична поддръжка на интергираното управление на водите.

По-важни текущи проекти на отдела

 • 2008-2011: Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България (ФНИ ДО 02-283/2008);
 • 2009-2012: Биологично разнообразие на водните eкосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав с оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени (ФНИ ДО-02-352/2009);
 • 2009-2012: DynaLearn – ангажирани и информирани инструменти за изучаване на системно концептуално познание (FP7 EC, GA 231526);
 • 2009–2012: UP-GRADE BS-SCENE - Създаване на метабаза и бази данни за Черно море (FP7 EC NFRA-2008-1.1.1, GA 22659);
 • 2010-2013: Качество на околната среда и оценка на натиска върху Европа: мрежата LTER като интегрирана и споделена система за моиторинга на екосистемите (EC Life+, LIFE08 ENV/IT 000399, EnvEurope).

Персонал