Skip to Content

Отдел „Животинско разнообразие и ресурси”

 

Годишен отчет - 2022 г.

Приоритетни научно-изследователски направления на отдела

Отделът изучава разнообразието на животните на България, региона, Европа и света и техните екологични и еволюционни взаимоотношения на всички равнища – от гени и популации до съобщества и екосистеми. Това включва:

- Инвентаризиране и класификация на животинското разнообразие

- Произход, еволюция, филогенетични отношения и динамика на животинското разнообразие

- Структура и функциониране на животинските популации и съобщества

- Научни основи на опазване на видовете животни: разкриване застрашаващите фактори и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване

- Подходи и методи за устойчиво управление на животинските ресурси

- Екология и биология на социално и икономически значими видове животни, включително подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и регулиране числеността на паразити, видове-нашественици, вредители и други организми със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство, управлението на биоресурсите и други сфери на човешката дейност

- Индикаторно значение на животинските организми за оценка на качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на животинското разнообразие, биомониторинг и системи за биобезопасност

Персонал