Skip to Content

ИГ "Флора и флорогенеза"

Във фокуса на научните и научно-приложни изследвания на изследователската група попадат:

 • Състав, структура и формиране на флората;
 • Таксономия и еволюция на мъхове, спорови и семенни растения чрез прилагане на анатомични, морфологични, ембриологични, кариологични, молекулярни, екологични и др. методи;
 • Разпространение и условия на съществуване на растенията;
 • Картиране, мониторинг, оценка на състоянието и опазване на редки, защитени и застрашени от изчезване растителни видове, местообитания и защитени територии;
 • Изготвяне на планове за действие за застрашени от изчезване растителни видове и планове за управление за защитени територии;
 • Възстановяване на популации на застрашени от изчезване растителни видове;
 • Инвентаризация и разпространение на чуждоземни и инвазивни видове, оценка на риска и ограничаване на въздействието им върху местните видове и екосистеми;
 • Разработване и поддържане на бази данни за растителното биоразнообразие;
 • Обучение и др.
Екипът на изследователската група провежда своите проучвания на "терен" и в следните лаборатории:
 • Цитотаксономична;
 • Молекулярна;
 • Ембриологична;
 • Вегетационна къща.