Skip to Content

Секция “Флора и растителност”

Научна проблематика

 
Приоритетно направление на секция "Флора и растителност" е растителната таксономия и филогения, при които наред с класическите методи на изследване, се налагат като все по-надеждни и достоверни молекулярните методи (размер на генома, изоензимен анализ, ДНК-маркери). В секцията се развива единственото изследователско направление за проучване ембриологията на растителните видове.

Друга основна задача, която се разработва в секцията, е развиване на синтаксономичните изследвания в България с цел завършване на инвентаризацията на биоразнообразието на естествената и полуестествена растителност в страната. Към това следва да се добави проучването на екологията и биологията на конкретни видове растения с ендемичен характер, или със значимост при изграждането на растителните съобщества.

Високата научна компетентност на учените в секцията е търсена и прилагана в различни природоохранни дейности, оценка на качеството на природната среда, експертизи за конкретни видове растения и природни местообитания, както и образователни програми.
 

По-важни текущи проекти през последните 5 години, разработвани с активното участие на учени от секцията:

 
2016-2018. "Флора на Република България, т. 12: Биологично разнообразие в сем. Asteraceae, подсем. Carduoideae и Cichorioideae". Финансиран от ФНИ. Ръководител: проф. д-р С. Банчева
 
2016-2018: Опазване на редки и застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие. Финансиран от ПУДООС. Ръководител: гл. ас. С. Стоянов.
 
2015-2017: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България. Финансиран по ФМ на ЕИП. Ръководител доц. д-р А. Ганева.
 
2015-2017: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България. Финансиран по ФМ на ЕИП (интернет-сайт проекта). Ръководител: проф. д-р И. Апостолова.
 
2014-2017: Флористично и таксономично изследване на избрани родове от семейства Lamiaceae и Asteraceae в пограничните райони на Република Македония и Република България. Финансиран по двустранна спогодба с РМакедония. Ръководител: проф. д-р С. Банчева.
 
2014-2016: Актуализиране на ПУ на НП Рила и изработване на ПУ на резерват Риломанастирска гора. Финансиран по ОПОС. Ръководител: доц. д-р А. Ганева.
 
2013-2015: Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби. Договор № 2370/13.06.2013 г. по ОП "Околна среда" за периода.
 
2007-2013: Процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 "Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на  цялата страна – I фаза". Ръководител: проф. д-р С. Банчева.
 
2012-2015: Градиенти на устойчивост  на различни растителни типове към климатичните екстремуми в Европа (SIGNAL). Финансиран по програма BIODIVERSA. Страни-участнички: Германия, Франция, Белгия, Унгария, Италия, Турция. Координатор на работна група за България: доц. д-р И. Апостолова.
 
2010-2014: Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати. Финансиран по Програма на ЕС "Life+". Ръководител: проф. Д. Пеев.
 

Изследователски групи: