Skip to Content

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Епруветки" и Обособена позиция 2: "Химически реактиви от общ характер"