Skip to Content

Проект DiSSCo-BG

 

Надграждане на научната инфраструктура "Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)"

 
Кандидатура за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура
на Република България, август 2019 г.
 

Консорциум:
 
1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН)
 
ул. "Ю. Гагарин" № 2, 1113 София
Лице за контакт: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Тел. номер: +359899285317
Е-поща: bbg@ecolab.bas.bg или boyko_georgiev@yahoo.com
 
2. Национален природонаучен музей, София – Българска академия на науките (НПМ-БАН)

бул. "Цар Освободител" № 1, 1000 София
Лице за контакт: доц. д-р Борислав Георгиев
Тел. номер: +359886129564
Е-поща: bobivg@yahoo.com
 

Резюме

 
Научната инфраструктура "Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG)" е българският участник ("национален възел") в паневропейската Разпределена научна инфраструктура DiSSCo, приета през октомври 2018 г. като научна инфраструктура със стратегическо европейско значение и включена в Пътната карта – 2018 на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) за 2018 г.
 
Българският консорциум (DiSSCo-BG) включва Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ–БАН) и Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ–БАН). Тези две институции поддържат научни колекции с организми, събрани през последните 130 години (от основаването на Княжеския естествено-исторически музей през 1889 г.). Това са най-важните научноизследователски центрове в България, които провеждат изследвания, основани на научни колекции, и предоставят на обществото комплексни услуги, свързани с биологичното разнообразие, от национално, регионално и международно значение.
 
Значително подобрение на научната инфраструктура (физическа и дигитална), свързана с научни колекции на членовете на този консорциум, беше постигнато чрез проекта "Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER", 2009–2012 г., финансиран от Министерството на образованието и науката (Фонд "Научни изследвания"). Необходими са обаче допълнителни усилия за повишаване на качеството на поддържане на колекциите и достигане на международните стандарти, приети от европейската мрежа DiSSCo.

Цели на проекта

 
Основната цел на проектното предложение е надграждане на технологичния, дигиталния и човешкия капацитет на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, съхранявани в ИБЕИ–БАН (хербариум, микологична, палеоботанична и палинологична колекции, колекция с живи растения и зоологични колекции) и НПМ–БАН (колекции с безгръбначни и гръбначни животни и палеонтологични колекции), с оглед на (1) повишаване на капацитета на колекциите и на основаните на тях изследвания, за да се отговори на потребностите на обществото от съвременна наука за биоразнообразието, отговаряща на високите международни стандарти, и (2) подкрепа на ефикасното българско участие в развитието на паневропейската "Разпределена научна инфраструктура DiSSCo". Проектът е първи етап от надграждането, предвиден за периода 2020–2023 г.

Специфични цели на проекта:
 

1. Развитие на техническия капацитет: надграждане на физическите инфраструктури за дълготрайно съхранение на ботанични, микологични, зоологични и палеонтологични колекции и съпътстващите ги лабораторни съоръжения в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН, както и на капацитета им за дълготрайно съхранение и управление на дигитална информация, свързана с колекциите.

2. Развитие на човешкия капацитет: осигуряване на специализирано обучение на персонала на ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН с оглед на физическото и дигиталното развитие на колекции, със специален акцент върху обучението за дигитализиране на колекции.

3. Дигитално развитие: дигитализация на значима част от колекциите (около 50 % от броя на образците) в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН и публикуване на базите-данни.

4. Разработване на политики: унифициране и стандартизиране на регламентите, особено на свързаните с достъпа до колекциите и техните бази-данни, в съответствие с най-добрите практики на водещи институции.

5. Развитие на връзките с обществото: широко разпространение на резултатите от проекта и разработване на планове за по-добро сътрудничество със заинтересованите страни от обществения и частен сектор (академична общност, индустрия, здравен сектор, природозащитни организации, образование и други) и граждански формирования.

 

Очаквани резултати:

 
1. Достигане на необходимото ниво за дългосрочно съхраняване и дигитализация на основните български колекции за биологично и геологично разнообразие, съответстващо на международните стандарти.

2. Предоставяне на пълна и подробна информация за богатството и научния капацитет на основните български колекции за биологично и геологично разнообразие за нуждите на националната и международната научна общност, както и за нуждите на обществото.

3. Повишен достъп до информация за използване от изследователи и за различни приложни дейности в области като: опазването на биологичното разнообразие, оценката и управление на качеството на околната среда, контрола на вредителите, контрола на патогените и преносителите на болести, използването на биологични ресурси, развитието на туризма и образованието, както и развитието на по-добро сътрудничество със заинтересованите страни и крайните потребители.

4. Цялостно изпълнение на задачите на българския консорциум към паневропейската "Разпределена научна инфраструктура DiSSCo" и по-добра интеграция в по-нататъшни европейски и световни научноизследователски инициативи.
 
Работни пакети
 
РП1: Управление на проекта
РП2: Надграждане на физическата инфраструктура на колекциите
РП3: Дигитализиране на колекции
РП4: Капацитет на персонала: обучение и специализация
РП5: Разпространение
 

Връзки:
  • DiSSCo - паневропейската "Разпределена научна инфраструктура DiSSCo"
  • CETAF - Консорциум на европейските таксономични институции
  • Нацинална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027)