Skip to Content

Конкурси за професор

Конкурс, обявен в бр. 27/29.03.2024 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Хидробиология“, за нуждите на изследователска група „Биоиндикатори, мониторинг и екологична класификация на сладководни екосистеми“, секция „Биоразнообразие и функциониране на сладководни екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“ – един.
 
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в ДВ. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на ИБЕИ–БАН. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител №1.