Skip to Content

Конкурси за професор

Конкурс, обявен в бр. № 34/03.05.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Зоология", за нуждите на ИГ "Протозоология", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: доц. д-р Милчо Тодоров
 
Научно жури (Заповед №66/26.07.2022 г.)

1. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. доц. д-р Гергана Василева (ИБЕИ-БАН)
4. чл.-кор. дн Георги Георгиев (Институт за гората – БАН) - рецензент
5. проф. д-р Румен Томов (Лесотехнически университет)
6. проф. д-р Росица Давидова (Шуменски университет) - рецензент
7. доц. д-р Борислав Георгиев (Национален природонаучен музей – БАН)

 
Материали по конкурса:
 
Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 29 септември 2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. (през платформа zoom).
 
 

Конкурс, обявен в бр. № 43/10.06.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Паразитология и хелминтология" за нуждите на изследователска група "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: доц. д-р Гергана Василева
 
Научно жури (заповед №79/21.09.2022 г.):

1. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Катя Георгиева (ИБЕИ-БАН)
5. проф. д-р Маргарита Габрашанска (ИЕМПАМ-БАН) - рецензент
6. доц. д-р Мариана Панайотова (ИЕМПАМ-БАН)
7. доц. д-р Борислав Георгиев (НПМ-БАН)

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Маргарита Габрашанска
5. Рецензия на проф. д-р Влада Пенева
6. Рецензия на проф. д-р Анета Костадинова
7. Становище на доц. д-р Катя Георгиева
8. Становище на доц. д-р Мариана Панайотова
9. Становище на доц. д-р Борислав Георгиев
10. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска

Дата на заключителното дистанционно заседание на научното жури: 22.11.2022 г. (вторник), от 15:00 ч. (чрез платформа zoom)