Skip to Content

Конкурси за професор

Конкурс, обявен в бр. №35/27.04.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки

Научна специалност "Ентомология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: доц. д-р Драган Петров Чобанов

Научно жури (заповед № 64 /15.07.2021 г.):
 
1. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Тошко Любомиров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Параскева Михайлова (пенсионер, ИБЕИ-БАН) - рецензент
6. проф. дссн Георги Георгиев (Институт за гората - БАН) - рецензент
7. доц. д-р Борислав Георгиев (НПНМ-БАН)
 
Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Параскева Михайлова
5. Рецензия на проф. дссн Георги Георгиев
6. Рецензия на доц. д-р Тошко Любомиров
7. Становище на проф. дбн Бойко Георгиев
8. Становище на проф. д-р Влада Пенева
9. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
10. Становище на доц. д-р Борислав Георгиев
 
Дата на заключителното заседание на научното жури: 11 октомври 2021 г. (понеделник) от 14.00 ч.