Skip to Content

Архив - процедури за професор

ПРИКЛЮЧИЛИ 2018 г.

Конкурс обявен в бр. 20/06.03.2018 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
Научна специалност: "Паразитология и хелминтология" (шифър 01.06.19), за нуждите на секция "Био­разнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: доц. д-р Анета Кирилова Костадинова
 
Научно жури (заповед № 49/17.05.2018 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН) - рецензент
2. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН) - председател
5. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски") - рецензент
6. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
7. доц. д-р Златка Димитрова (ТУ, Стара Загора) - рецензент

Материали по конкурса:
 
1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Мария Шишиньова
5. Рецензия на проф. дбн Бойко Георгиев
6. Рецензия на доц. д-р Златка Димитрова
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. д-р Даниела Пиларска
9. Становище на проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова
10. Становище на доц. д-р Гергана Василева
 
Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 17 юли 2018 г. (вторник) от 13:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2017 г.

Конкурс, обявен в Бр. 42/26.05.2017 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите (02.22.01)

За нуждите на секция "Екосистемни изследвания с център LTER – България", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: доцент д-р Цветан Младенов Златанов
 
Научно жури (заповед № 65/1.08.2017 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян (ИБЕИ-БАН) - рецензент
3. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков (ИБЕИ-БАН)
5. проф. Александър Николов Ташев (ЛТУ)
6. проф. Димитър Петков Павлов (ЛТУ, пенсионер) - рецензент
7. доц. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ) - рецензент
 
 
Материали по процедурата:
 
 
Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 13 ноември 2017 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Директорския кабинет на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 23, София.
 

Конкурс, обявен в бр. 7 / 20.01.2017 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Зоология" (шифър 01.06.02), за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология".
 
Кандидат по конкурса: доц. д-р Васил Вълков Попов
 
Научно жури (Заповед № 34/22.03.2017 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) - председател, рецензент
2. проф. д-р Румяна Панайотова Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НМП-БАН) - рецензент
5. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (ЛТУ, пенсионер) - рецензент
6. акад.  Тодор Георгиев Николов (СУ, ГГФ)
7. проф. д-р Николай Борисов Спасов (НМП-БАН)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Георги Марков
5. Рецензия на проф. дбн Златозар Боев
6. Рецензия на проф. д-р Светослав Герасимов
7. Становище на проф. д-р Румяна Мечева
8. Становище на проф. д-р Снежана Грозева
9. Становище на акад.  Тодор Николов
10. Становище на проф. д-р Николай Спасов
 
Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 15.06.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в ИБЕИ, База 2, бул. "Цар Освободител" №1.
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2016 г.

Конкурс, обявен в Бр. 89 / 17.11.2015 г. на Държавен вестник
 

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на ИГ "Кръвни паразити по птици", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
 
Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН) - рецензент
6. проф. д-р Мария Делова Шишиньова  (СУ-БФ) - рецензент
7. проф. д-р Пламен Генков Митов (СУ-БФ)

 
Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 11.04.2016 г. (понеделник), 10:00 ч., База 1 на ИБЕИ-БАН (ул. Гагарин 2).
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2015 г.

Конкурс, обявен в бр. 64 / 05.08.2014 г. на Държавен вестник

Научна специалност: "Хидробиология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" на отдел "Водни екосистеми";

Кандидат по конкурса: доц. д-р Румен Кирилов Калчев

Научно жури:

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) - председател и рецензент
2. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Георги Карл Хибаум (пенсионер) - рецензент
5. проф. д-р Снежана Петрова Мончева (ИО-БАН) - рецензент
6. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ)
7. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ-СУ)
 

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. д-р Снежана Мончева
5. Рецензия на проф. д-р Йордан Узунов
6. Рецензия на доц. д-р Георги Хибаум
7. Становище на проф. д-р Георги Даскалов
8. Становище на проф. дбн Яна Топалова
9. Становище на доц. д-р Емилия Варадинова
10. Становище на доц. д-р Димитър Кожухаров

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 13:00 ч., 12.01.2015 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 2, бул. Цар Освободител 1.


Конкурс, обявен в бр. 64 / 05.08.2014 г. на Държавен вестник

 
Научна специалност: "Генетика", за нуждите на секция "Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска" на отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"
 
Кандидат по конкурса: доц. д-р Елена Георгиева Тодоровска
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. чл. кор. проф. дбн Иван Георгиев Иванов (ИМБ - БАН) - рецензент
3. проф. д-р Елена Иванова Георгиева (пенсионер) - рецензент
4. проф. дсн Петър Иванов Иванов (Добруджански земеделски институт, Г. Тошево, ССА, пенсионер) - рецензент
5. проф. дбн Иван Илиев Атанасов (Агробиоинститут, ССА)
6. проф. дбн Аглика Минева Едрева (пенсионер)
7. проф.  дсн Дияна Лилова Светлева (АУ, Пловдив)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на чл. кор. Иван Иванов
5. Рецензия на проф. Петър Иванов
6. Рецензия на проф. Елена Георгиева
7. Становище на проф. Стефка Чанкова
8. Становище на проф. Иван Атанасов
9. Становище на проф. Аглика Едрева
10. Становище на проф. Дияна Светлева

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 11:00 ч., 12.12.2014 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2.


Конкурс, обявен в бр. 64 / 05.08.2014 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност "Ботаника" за нуждите на секция "Флора и растителност" на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: доц. д-р Светлана Темелкова Банчева

Научно жури:

1. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Ана Василева Петрова (пенсионер) - рецензент
3. проф. дбн Минчо Евтимов Анчев (пенсионер) - рецензент
4. проф. дфн Стефан Димитров Николов (ФФ, МА) - рецензент
5. проф. дхн Вася Стефанова Банкова (ИОХЦФ-БАН)
6. проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ)
7. доц. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на доц. д-р Ана Петрова
5. Рецензия на проф. дбн Минчо Анчев
6. Рецензия на проф. дфн Стефан Николов
7. Становище на доц. д-р Милена Николова
8. Становище на проф. дхн Вася Банкова
9. Становище на проф. д-р Александър Ташев
10. Становище на доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 14:00 ч., 10.12.2014 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23.

Конкурс, обявен в бр. 50 / 17.06.2014 г. на Държавен вестник

Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: доц. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян

Научно жури:

1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дсн Димитър Петков Павлов (пенсионер) - рецензент
4. проф. д-р Майя Петрова Стойнева (СУ, БФ)
5. проф. дбн Стефан Йорданов Станев (пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Димитър Стоянов Димитров (НПМ-БАН)
7. доц. д-р Марияна Иванова Любенова (СУ, БФ) - рецензент


Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дсн Димитър Павлов
5. Рецензия на проф. дбн Стефан Станев
6. Рецензия на доц. д-р Марияна Любенова
7. Становище на доц. д-р Анна Ганева
8. Становище на проф. дбн Димитър Иванов
9. Становище на проф. д-р Майя Стойнева
10. Становище на проф. д-р Димитър Димитров

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 14:00 ч., 11.12.2014 г., Заседателна зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23.

ПРИКЛЮЧИЛИ 2014 г.

Конкурс, обявен в бр. 95 на Държавен вестник от 01.11.2013 г.

Специалност: "Eнтомология" (01.06.14), за нуждите на секция "Разнообразие и екология на безгръбначните животни" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси" .

Кандидат по конкурса: доц. д-р Снежана Михайлова Грозева

Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ - БАН) - рецензент
3. доц. д-р Маргарита Нешова Анчева (пенсионер) - рецензент
4. акад. дбн Васил Григоров Големански (пенсионер)
5. проф. дбн Венелин Лазаров Бешовски (пенсионер) - рецензент
6. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (БФ, СУ "Св. Климент Охридски)
7. доц. д-р Алекси Константинов Попов (пенсионер)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Параскева Михайлова
5. Рецензия на проф. дбн Венелин Бешовски
6. Рецензия на доц. Маргарита Анчева
7. Становище на акад. дбн Васил Големански
8. Становище на проф. д-р Влада Пенева
9. Становище на проф. д-р Мария Шишиньова
10. Становище на доц. д-р Алекси Попов

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 09:30 ч., 14.04.2014 г., База 1, ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

 


ПРИКЛЮЧИЛИ 2013 г.

Конкурси, обявени в бр. 29 на Държавен вестник от 22.03.2013 г.

Специалност "Eкология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: доц. д-р Вълко Йорданов Бисерков

Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Панайотова Мечева (ИБЕИ - БАН) - рецензент
3. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ – БАН)
5. акад. Васил Григоров Големански (пенсионер) - рецензент
6. проф. дбн Олга Тодорова Полякова-Кръстева (пенсионер) - рецензент
7. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Олга Полякова-Кръстева
5. Рецензия на акад. Васил Големански
6. Рецензия на проф. д-р Румяна Мечева
7. Становище на проф. д-р Влада Пенева
8. Становище на проф. д-р Светослав Герасимов
9. Становище на доц. д-р Милчо Тодоров
10. Становище на доц. д-р Гергана Василева
 

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 10:30 ч., 28.08.2013 г., База 1, ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

 

Специалност "Ботаника" (01.06.03), за нуждите на ИГ "Фитохимичен анализ, биотичен и абиотичен стрес", секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: д-р Страхил Христов Берков

Научно жури:

1. проф. дбн Димитър Райчев Пеев (ИБЕИ - БАН) - председател
2. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ - БАН) - рецензент
4. проф. дбн Венета Милева Капчина-Тотева (БФ-СУ) - рецензент
5. проф. дбн Стефан Димитров Николов (ФФ - МУ) - рецензент
6. проф. дхн Вася Стефанова Банкова (ИОХЦФ - БАН)
7. доц. д-р Стефанка Василева Иванчева (пенсионер)

Материали по процедурата:

1. Списък с публикациите на кандидата
2. Списък с цитиранията
3. Справка за научните приноси
4. Рецензия на проф. дбн Венета Капчина-Тотева
5. Рецензия на проф. дбн Стефан Николов
6. Рецензия на доц. д-р Милена Николова
7. Становище на проф. дбн Димитър Пеев
8. Становище на доц. д-р Марина Станилова
9. Становище на проф. дхн Вася Банкова
10. Становище на доц. д-р Стефанка Иванчева

Дата и място на заключителното заседание на научното жури: 11:00 ч., 11.09.2013 г., Заседателната зала на База 3, ИБЕИ-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23.