Skip to Content

Конкурси за главен асистент

Конкурс, обявен в бр. 11/06.02.2024 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: Ботаника, за нуждите на изследователска група „Растителни биотехнологии и ex situ опазване на редки, лечебни и ароматни растения“, секция „Приложна ботаника“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“
 
Кандидат по конкурса: д-р Ася Кожухарова

Научно жури:
 
1. доц. д-р Стоян Стефанов Стоянов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Екатерина Кръстева Кожухарова (МУ-София, Фармацевтичен факултет)
5. доц. д-р Мирослава Андреева Стефанова (БФ, СУ „Св. Климент Охридски)

Дата на заседанието за изпит: 29.04.2024 г. (понеделник), от 14.00 часа в заседателната зала на сградата на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. „Акад. Георги Бончев" Бл. 23, гр. София.

 

Архив на приключили процедури за главен асистент