Skip to Content

Архив - процедури за главен асистент

Архив на приключили процедури за главен асистент

ПРИКЛЮЧИЛИ 2024 г.

Конкурси, обявени в бр. 86/13.10.2023 г. на Държавен вестник

 
1) Научна специалност: „Зоология“, за нуждите на ИГ „Протозоология“, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.

Кандидат по конкурса: д-р Никола Бънков

Научно жури:
 
1. проф. дбн Бойко Георгиев  (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Даниела Пиларска (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Милчо Тодоров (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Росица Давидова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)
5. доц. д-р Ростислав Бекчиев (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 16.01.2024 г. (вторник), от 14.00 часа в заседателната зала на сградата на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. „Майор Юрий Гагарин" № 2.
 

2) Научна специалност: „Хидробиология“, за нуждите на ИГ „Биоразнообразие, съобщества и процеси в сладководни екосистеми“, секция „Биоразнообразие и функциониране на сладководни екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“

Кандидат по конкурса: д-р Веселка Цавкова

Научно жури:
 
1. доц. д-р Янка Видинова (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Емилия Варадинова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Лъчезар Пехливанов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Здравко Хубенов (пенсионер)
5. доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ, СУ „Св. Климент Охридски“)
 
Дата на заседанието за изпит (в хибридна форма): 09.01.2024 г. (вторник) от 14:00 ч.

 


ПРИКЛЮЧИЛИ 2023 г.

Конкурс, обявен в бр. 71/18.08.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на ИГ „Растителност и местообитания“, секция „Флора и растителност“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един конкурс.

Кандидат по конкурса: д-р Цветелина Терзийска

Научно жури:
 
1. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Николай Илчев Велев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Росен Тодоров Цонев (БФ, СУ „Св. Климент Охридски“)
5. доц. д-р Анита Георгиева Тошева (БФ, СУ „Св. Климент Охридски“)
 
Дата на заседанието за изпит: 31.10.2023 г. (вторник) от 10:30 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. „Акад. Георги Бончев“ Бл. 23, гр. София.

 


Конкурс, обявен в бр. 59/11.07.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Зоология", за нуждите на ИГ „Териология“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ (двама).
 
Кандидати по конкурса: д-р Владимир Тодоров, д-р Николай Долапчиев
 
Научно жури:
1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Васил Попов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ „Климент Охридски)
5. проф. д-р Николай Спасов (НПМ-БАН)
 

Дата на заседанито за изпит: 18.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в сградата ИБЕИ-БАН (База 2), бул. „Цар Освободител“ №1, гр. София.


Конкурс, обявен в бр. 49/06.06.2023 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: „Паразитология и хелминтология“, за нуждите на изследователска група „Таксономия, еволюция и екология на хелминтите“ към секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.
 
Кандидат по конкурса: д-р Яна Димитрова Димитрова
 
Научно жури:
1. проф. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Анета Кирилова Костадинова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
4.  доц. д-р Борислав Василев Георгиев (НПМ-БАН)
5.  доц. д-р Албена Георгиева Гьонова (СУ „Св. Климент Охридски“)
 

Дата на заседанито за изпит: 08.09.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“  № 2, гр. София.


ПРИКЛЮЧИЛИ 2022 г.

Конкурс, обявен в бр. № 14/18.02.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки

Научна специалност:  "Зоология", за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: д-р Емилия Вачева
 
Научно жури:
1. доц. д-р Симеон Луканов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Николай Начев (Шуменски университет "Еп. К. Преславски")
4. доц. д-р Георги Попгеоргиев (НПМ–БАН)
5. доц. д-р Ивелин Моллов (Пловдивски университет "П. Хилендарски")

Дата на дистанционното заседание за изпит: 22.06.2022 г. (сряда) от 14:00 ч.

 


Конкурси, обявени в бр. № 20/11.03.2022 г. на Държавен вестник

 

1) Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Ботаника", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Даниела Любомирова Иванова
 
Научно жури:
1. проф. д-р Светлана Темелкова Николова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Ина Йосифова Анева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Владимир Димитров Владимиров (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ, София)
5. доц. д-р Анита Георгиева Тошева (БФ, СУ "Св. Климент Охридски")
 
Дата на дистанционното заседание за изпит: 20.06.2022 г. (понеделник) от 14:30 ч.

 

2) Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Магдалена Иванова Вълчева
 
Научно жури:
1. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Десислава Георгиева Сопотлиева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Кирил Веселинов Василев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Марияна Иванова Любенова (СУ „Св. Климент Охридски)
5. проф. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ, София)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 15.06.2022 г. (сряда) от 14:00 ч.


Конкурс, обявен в бр. № 7/25.01.2022 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Хидробиология", за нуждите на секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".
 
Кандидат по конкурса: д-р Йоана Георгиева Георгиева
 

Научно жури:

1. доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Теодора Тричкова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Виолин Райков (ИО-БАН)
4. доц. д-р Галерида Райкова (СУ "Климент Охридски")
5. доц. д-р Тихомир Стефанов (НПМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 16 май 2022 г. (понеделник) от 10:00 ч.


Конкурс, обявен в бр. № 109/21.12.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки

Научна специалност: "Хидробиология", за нуждите на секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: д-р Стефания Ласло Клайн

Научно жури:

1. проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. доц. д-р Емилия Варадинова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Янка Видинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Кремена Стефанова (ИО-БАН)
5. проф. д-р Пламен Митов (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на дистанционното заседание за изпит: 5 април 2022 г. (вторник) от 14:00 ч.


Конкурси, обявени в бр. №84/08.10.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки

1) научна специалност "Ентомология", за нуждите на изследователска група "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси" – 1 брой;

Кандидат по конкурса: ас. д-р Симеон Борисов

Научно жури:

1. доц. д-р Тошко Любомиров (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Борислав Георгиев (НПМ-БАН)
5. доц. д-р Ростислав Бекчиев (НПМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 17.01.2022 г. (понеделник) от 15:00 ч.

2) научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" – 2 броя.
 
Кандидати по конкурса: д-р Мария Качамакова и д-р Боян Мичев
 
Научно жури:
 
1. проф. дбн Бойко Г. Георгиев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. проф. дбн Златозар Боев (НПМ-БАН)
 
Дата на дистанционното заседание за изпит: 13.01.2022г. (четвъртък) от 14:00 ч.
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2021 г.

Конкурси, обявен в бр. №61/23.07.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
1) научна специалност "Генетика", за нуждите на изследователска група "Молекулярно-еволюционни изследвания", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Бойко Стойков Неов
 
Научно жури:
 
1. Проф. д-р Анета Костадинова (ИБЕИ-БАН) – председател
2. Проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
3. Доц. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)
4. Проф. дбн Параскева Михайлова (пенсионер)
5. Проф. д-р Стефка Чанкова (пенсионер)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 07 октомври 2021 г. (четвъртък)  от 14:00 ч.
 
 
2) научна специалност "Ботаника", за нуждите на изследователска група "Флора и флорогенеза", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Стоян Стефанов Стоянов
 
Научно жури:

1. проф. д-р Ива Апостолова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Кирил Василев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Петър Желев (ЛТУ)
5. проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 13 октомври 2021 г. (сряда) от 13:00 ч.

Конкурс, обявен в бр. №27/02.04.2021 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Екосистемни изследвания с център LTER – България", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" - 2 бр.

Кандидати по конкурса: д-р Людмила Лозанова и д-р Петър Димов
 
Научно жури:

1. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мариана Любенова (Биологически факултет, СУ)
5. доц. д-р Георги Хинков (Институт за гората - БАН)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 07 юли 2021 г. (сряда) от 10:00 ч. чрез интернет платформата ZOOM.

Конкурс, обявен в бр. №17/26.02.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност: "Ботаника", за нуждите на секция "Палеоботаника и поленов анализ", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: д-р Мила Андонова
 
Научно жури:
 
1. чл.-кор. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
2. проф. д-р Ива Иванова Апостолова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Владимир Ставрев Бозуков (ИБЕИ-БАН)
4. чл.-кор. дин Васил Атанасов Николов (НАИМ-БАН)
5. доц. д-р Цветана Николаева Попова (НАИМ-БАН)

Дата на дистанционното заседание за изпит: 31 май 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч.
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2020 г.

 

Конкурс, обявен в бр. №65/21.07.2020 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Зоология", за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология"
 
Отдел: "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: д-р Ангел Валентинов Дюгмеджиев

Научно жури:
 
1. проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
4. доц. д-р Георги Попгеоргиев (НПМ-БАН)
5. проф. д-р Николай Начев (Шуменски университет "Св. Константин Преславски")

Дата на дистанционното заседание за изпит: 3 ноември 2020 г. (вторник) от 14:00 часа.
 

Конкурс, обявен в бр. №36/14.04.2020 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Зоология", за нуждите на секция "Биоразнообразие, попула­ционна биология и ресурси от гръбначни животни"
 
Отдел: Животинско разнообразие и ресур­си
 
Кандидат по конкурса: д-р Милена Кирилова Господинова

Научно жури:
 
1. доц. д-р Ценка Часовникарова (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Диана Златанова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. проф. д-р Николай Спасов (НПМ-БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 16 юли 2020 г. от 14:00 часа.

Конкурс, обявен в бр. №5/17.01.2020 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск"
 
Отдел: Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология

Кандидат по конкурса: ас. д-р Петър Владиславов Остоич

Научно жури:
 
1. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
2. доц. д-р Габриеле Йовчев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (пенсионер)
4. проф. д-р Стефка Чанкова (пенсионер)
5. проф. д-р Даниела Симеоновска (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
 
Дата на заседанието за изпит: дистанционно заседание на научното жури, 29 април 2020 г. от 11:00 часа.
 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2019 г.

Конкурс, обявен в бр. 53/05.07.2019 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление: 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност "Генетика", за нуждите на секция "Биомониторинг и екологичен риск", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"
 
Кандидати по конкурса: д-р Цвета Ангелова
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
2. доц. д-р Габриеле Йовчев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (пенсионер)
4. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. проф. д-р Румяна Миронова (Институт по молекулярна биология - БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 03 октомври 2019 г. от 11:00 ч. в кабинета на научния секретар на ИБЕИ-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", Бл. 25, ет. 4, стая 419.

Конкурси, обявени в бр. 104/14.12.2018 г. на Държавен вестник

1) "Зоология" (01.06.02) за нуждите на секция "Консервационна биология и екология на съобществата", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" – конкурс за двама главни асистенти

Кандидати по конкурса:
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Румяна Силвиева Миронова (ИМБ-БАН)
5. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 07 май 2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на База 2 на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1., София.
 
2) "Зоология" (01.06.02) за нуждите на секция "Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Албена Власева
 
Научно жури:
 
1. проф. дбн Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Румяна Панайотова Мечева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Петър Василев Генов (пенсионер)
5. доц. д-р Диана Пенева Златанова (Биологически ф-т, СУ "Св. Кл. Охридски")
 
Дата на заседанието за изпит: 24 април 2019 г. от 13:00 ч. в База 2 на ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1, София.

3) "Паразитология и хелминтология" (01.06.19) за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: д-р Борислав Стоянов
 
Научно жури:
1. проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Анета Кирилова Костадинова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (Биологически ф-т, СУ „Св. Кл. Охридски“)
5. доц. д-р Златка Михайлова Димитрова (Тракийски университет, Стара Загора)
Резерви:
проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова (Шуменски у-т)
проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ-БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 24 април 2019 г. от 10:00 ч. в База 2 на ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител 1, София.
 
4) "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: д-р Сълза Петрова Палпурина

Научно жури:

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Ива Иванова Апостолова-Керестеджиян (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Александър Николов Ташев (ЛТУ)
5. проф. дсн Димитър Петков Павлов (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 15 април 2019 г., от 15 часа в Заседателната зала на База 3 на ИБЕИ, ул. Aкад. Г. Бончев, блок 23, София.

5) "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01) за нуждите на ИГ "Цитотаксономия и еволюция", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Десислава Стоянова Томова

Научно жури:
1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева (ЛТУ)
5. доц. д-р Христо Делчев Делчев (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 09 април 2019 г. от 10:00 часа в ИБЕИ-БАН (База 2), бул. Цар Освободител 1, 1000, София.

 


ПРИКЛЮЧИЛИ 2018 г.

Конкурс, обявен в бр. 36/27.04.2018 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки, специалност "Ботаника" (01.06.03), за нуждите на секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: ас. д-р Ива Василева Дойчева

Научно жури:

1. доц. д-р Марина Станилова – председател
2. проф. д-р Страхил Берков
3. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева
4. доц. д-р Стефан Антонов Филипов (ИОХЦФ-БАН)
5. проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева (БФ СУ "Св. Кл. Охридски")

Дата на заседанието за изпит: 16 август 2018 г. (вторник) от 13:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, София.


Конкурс, обявен в Бр. 92/17.11.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки, научна специалност "Хидробиология" (01.06.11), за нуждите на ИГ "Екологична класификация и мониторинг на сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: д-р Стефан Ангелов Казаков

Научно жури:

1. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Апостолос Апостолу (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ)
5. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров  (БФ-СУ)

Дата на заседанието за изпит: 14 февруари 2018 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала в База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.

 

ПРИКЛЮЧИЛИ 2017 г.

Конкурси, обявени в Бр. 57/14.07.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление  4.3. Биологични науки:
 
(1) научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на ИГ "Кръвни паразити по птици", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Мартин Петров Маринов

Научно жури:
1. проф. д-р Павел Христов Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Борис Петров Николов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (БФ-СУ)
5. проф. дбн Златозар Николаев Боев (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 03 октомври 2017 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала в База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
(2) научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на ИГ "Екологична класификация и мониторинг на сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми"
 
Кандидат по конкурса: д-р Пламен Николаев Иванов
 
Научно жури:
1. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Детелина Белкинова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Яна Илиева Топалова (БФ-СУ)
5. доц. д-р Надя Огнянова (НИГГГ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 04 октомври 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала в База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 
 
(3) научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на секция "Мутагенеза от околната среда", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"
 
Кандидат по конкурса: д-р Мария Йовкова Йовкова

Научно жури:
1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН, пенсионер)
4. член кор. проф. дсн Пламен Борисов Мирчев (ИГ-БАН)
5. проф. дсн Иванка Николова Лечева (АУ-Пловдив)

Дата на заседанието за изпит: 11 октомври 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала в База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София.
 

Конкурс, обявен в Бр. 42/26.05.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: Ентомология (01.06.14), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"
 
Кандидат по конкурса: д-р Боян Петров Златков
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Драган Петров Чобанов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дссн Георги Георгиев (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Борислав Василев Георгиев (НПНМ-БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 08 август 2017 г., 15:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 2, бул. Цар Освободител 1, 1000, София.
 

Конкурс, обявен в бр. 23/17.03.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки

Научна специалност: "Микология" (01.06.24), за нуждите на секция "Микология" на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: д-р Веселин Василев Шиваров
 
Научно жури (Заповед на Директора на ИБЕИ №55/07.06.2017):
 
1. проф. д-р Цветомир Митев Денчев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Мелания Михайлова Гьошева-Богоева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Ганка Георгиева Бакалова (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 8 юни 2017 г. от 9:30 часа в Заседателната зала на База 3, ул. Aкад. Г. Бончев, блок 23.
 

Конкурс, обявен в бр. 19/01.03.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Хидробиология" (01.06.19), за нуждите на секция "Екологична класификация и биоресурси в сладководните екосистеми", отдел "Водни екосистеми".
 
Кандидат по конкурса: д-р Мария Янкова Керакова-Гелева
 
Научно жури (Заповед на Директора на ИБЕИ №48/3.05.2017):

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Яна Топалова (БФ, СУ "Св. Кл. Охридски")
5. доц. д-р Гана Минкова Гечева (БФ, ПУ "Паисий Хилендарски")
 
Дата на заседанието за изпит: 29 май 2017 г. от 14 часа в Заседателната зала на База 1, ул. "Майор Юрий Гагарин" № 2.
 

Конкурс, обявен в бр. 87/04.11.2016 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Научна специалност: Ботаника (01.06.03.), за нуждите на секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Ина Йосифова Анева

Научно жури (Заповед № 9/14.02.2017):

1. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Страхил Христов Берков (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Антонина Асенова Виткова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Димитър Стоянов Димитров (НПМ-БАН)
5. доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова (ИОХЦФ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 28 февруари 2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на База 3, ул. Aкад. Г. Бончев, блок 23.


ПРИКЛЮЧИЛИ 2016 г.

Конкурс, обявен в бр. 45 / 14.06.2016 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки

Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на секция "Екология на съобществата и консервационна биология", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: д-р Сирма Асенова Зидарова

Научно жури (Зап. No. 148/4.10.2016 г.):

1. проф. д-р Георги Георгиев Марков (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (ЛТУ, пенсионер)
5. доц. д-р Даниела Маринова Симеоновска-Николова (БФ, СУ ”Св. К. Охридски”)

Дата на заседанието за изпит: 20 октомври 2016 г., 13:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 2, бул. Цар Освободител 1, 1000, София.


Конкурс, обявен в бр. 19 / 11.03.2016 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на ИГ "Кръвни паразити по птици", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат по конкурса: д-р Анелия Бобева

Научно жури (Зап. No. 85 / 31.05.2016 г.):

1. проф. д.б.н. Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Павел Христов Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Росица Курдова (НЦЗПБ)
5. проф. д-р Мария Шишиньова (БФ, СУ "Св. К. Охридски")

Дата на заседанието за изпит: 15 юни 2016 г., 10:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, 1113, София.


Kонкурс, обявен в бр. 19 / 11.03.2016 г. на Държавен вестник

Професионално направление: 4.3. Биологични науки
 
Научна специалност: "Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: д-р Христо Павлов Педашенко

Научно жури (Зап. No. 86 / 31.05.2016 г.):

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д.б.н. Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Анна Стефанова Ганева (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Теньо Мешинев (ИБЕИ, пенсионер)
5. доц. д-р Валентин Богоев (БФ, СУ "Св. К. Охридски")

Дата на заседанието за изпит: 15 юни 2016 г., 10:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23, 1113, София.


ПРИКЛЮЧИЛИ 2015 г.

Kонкурс, обявен в бр. 50 / 03.07.2015 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологични науки:

Научна специалност ""Екология и опазване на екосистемите" (шифър 02.22.01), за нуждите на ИГ "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми", отдел "Водни екосистеми"

Кандидат по конкурса: д-р Рабиа Абдула Суфи

Научно жури
(Зап. No. 194 / 16.09.2015 г.):

1. доц. д-р Лъчезар Златков Пехливанов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Иванка Янчева Янева (БФ, СУ ”Св. К. Охридски”, пенсионер)
5. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ, СУ ”Св. К. Охридски”)

Дата на заседанието за изпит: 12.10.2015 г. (понеделник), 13:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, 1113, София.


Kонкурси, обявени в бр. 24 / 31.03.2015 г. на Държавен вестник

Професионално направление 4.3. Биологични науки:

1) Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Димитър Владимиров Димитров

Научно жури (Зап. No. 149/16.06.2015 г.):

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Павел Христов Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Мария Делова Шишиньова (БФ, СУ "Св. К. Охридски")
5. доц. д-р Златка Михайлова Димитрова (ТУ, Стара Загора)

Дата на заседанието за изпит: 29.06.2015 г. (понеделник), 15:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, 1113, София.


2) Научна специалност "Микология" (01.06.24), за нуждите на секция "Микология", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Теодор Цветомиров Денчев

Научно жури (Зап. No. 150/16.06.2015 г.):

1. проф. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Мелания Михайлова Гьошева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Екатерина Филипова Самева (ИБЕИ-БАН – пенсионер)
4. чл. кор. дссн Пламен Борисов Мирчев (Институт за гората-БАН)
5. доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева (Институт за гората-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 25.06.2015 г. (четвъртък), 10:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, София.


3) Научна специалност "Генетика" (01.06.06), за нуждите на секция "Мутагенеза от околната среда", отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат по конкурса: ас. д-р Теодора Иванова Тодорова

Научно жури (Зап. No. 148/16.06.2015 г.):

1. доц. д-р Маргарита Нешова Топашка-Анчева (ИБЕИ-БАН – пенсионер) – председател
2. проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. дбн Мария Богомилова Ангелова (Институт по микробиология - БАН)
5. доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева (БФ, СУ "Св. К. Охридски")

Дата на заседанието за изпит: 22.06.2015 г. (понеделник), 15:00 ч., ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, 1113, София.


ПРИКЛЮЧИЛИ 2014 г.

Kонкурси, обявени в бр. 105 / 19.12.2014 г. на Държавен вестник

1) Научна специалност "Ентомология" за нуждите на ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Теодора Мариус Теофилова

Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Пламен Генков Митов (СУ-БФ)

Дата на заседанието за изпит: 02.04.2015 г., 10:00 ч., кабинета на научния секретар, База 2, ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000, София.


2) Научна специалност "Ентомология" за нуждите на ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" на отдел "Животинско разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Ивайло Александров Тодоров

Научно жури:

1. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. дбн Параскева Владимирова Михайлова (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Пламен Генков Митов (СУ-БФ)

Дата на заседанието за изпит: 02.04.2015 г., 12:00 ч., кабинета на научния секретар, База 2, ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000, София.


Kонкурс, обявен в бр. 88 / 24.10.2014 г. на Държавен вестник

Научна специалност "Хидробиология" за нуждите на ИГ "Лотични екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат по конкурса: ас. д-р Янка Николова Пресолска

Научно жури:

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (пенсионер)
5. доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 21.01.2015 г., 12:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин", No. 2, София
 

Kонкурси, обявени в бр. 82 / 03.10.2014 г. на Държавен вестник

 
1) Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" за нуждите на ИГ "Консервационна биология" на отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Симеон Петров Луканов

Научно жури:

1. доц. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Иван Пандурски (ИБЕИ-БАН)
3. проф. дбн Георги Марков (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Даниела Николова (СУ, БФ)
5. проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН)
 
Дата на заседанието за изпит: 12.12.2014 г., 10:00 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, София.
 
 
2) Научна специаланост "Генетика" за нуждите на секция "Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска" на отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Мария Димитрова Тодорова

Научно жури:

1. проф. д-р Стефка Чанкова-Петкова (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Маргарита Топашка (пенсионер, ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Елена Тодоровска (АБИ)
4. проф. дбн Аглика Едрева (ИФГР-БАН)
5. проф. д-р Спаска Петкова (АУ-Пловдив)

Дата на заседанието за изпит: 12.12.2014 г., 13:30 ч., Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, София.

 

3) Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" за нуждите на секция "Флора и растителност" на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Николай Илчев Велев

Научно жури:

1. проф. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Ива Апостолова-Керестеджян (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Марина Иванова Станилова (ИБЕИ-БАН)
4. доц. д-р Теньо Атанасов Мешинев (пенсионер)
5. доц. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ)
 

Дата на заседанието за изпит: 08.01.2015 г., 14:00 ч., заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3 (блок 23), ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 23, София
 

Kонкурси, обявени в бр. 64 / 05.08.2014 г. на Държавен вестник

1) Научна специалност: "Хидробиология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" на отдел "Водни екоситеми"

Кандидат по конкурса: ас. д-р Петя Валентинова Борисова

Научно жури:

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)  
4. проф. дн Яна Илиева Топалова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (СУ-БФ)

Дата на заседанието за изпит: 07.10.2014 г., 14:00 ч., кабинета на проф. Яна Топалова в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. "Драган Цанков" No. 8, София.

 
2) Научна специалност: "Хидробиология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" на отдел "Водни екоситеми"
 
 
Научно жури:
 
1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) – председател
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Емилия Добринова Варадинова (ИБЕИ-БАН)  
4. доц. д-р Иванка Янкова Янева (СУ-БФ) (пенсионер)
5. доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 15.10.2014 г., 10:00 ч., кабинет на Научния секретар, ИБЕИ-БАН, База 2, бул. "Цар Освободител" No. 1.

Конкурси, обявени в бр. 50 / 17.06.2014 г. на Държавен вестник

1) Научна специалност "Зоология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на гръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат по конкурса: ас. д-р Атидже Абдурахманова Ахмед

Научно жури:

1. проф. дбн Георги Марков Марков (ИБЕИ - БАН) – председател
2. доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Наско Иванов Атанасов (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д-р Светослав Герасимов Цветков (пенсионер)
5. проф. д-р Николай Борисов Спасов (НПМ-БАН)


Дата на заседанието за изпит: 22.10.2014 г., 14:00 ч., стая No. 209, ИБЕИ-БАН, База 2, бул. Цар Освободител 1, София.


2) Научна специалност "Хидробиология", за нуждите на секция "Биоразнообразие и процеси в сладководните екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат: ас. д-р Весела Евтимова

Научно жури:

1. проф. д-р Йордан Иванов Узунов – председател
2. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов
3. доц. д-р Румен Кирилов Калчев
4. доц. д-р Елиза Петрова Узунова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 25.09.2014 г., 12:30 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2.
 

Конкурс, обявен в бр. 37 / 29.04.2014 г. на Държавен вестник

Научна специалност "Зоология" (01.06.02) за нуждите на ИГ "Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".
 
Кандидат: ас. д-р Боян Вагалински

Научно жури:

1. проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН) – председател
2. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Христо Делчев Делчев (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ)
5. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ-БАН)

Дата на заседанието за изпит: 13:00 ч., 15.07.2014 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2.
 
 

Конкурс, обявен в бр. 88 / 08.10.2013 г. на Държавен вестник

Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01) за нуждите на ИГ "Растителност и местообитания", секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Кирил Веселинов Василев

Научно жури: (назначено със Заповед No. 303/13.12.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ - БАН) – председател
2. доц. д-р Анна Стефанова Ганева  (ИБЕИ - БАН)
3. проф. д-р Лиляна Димитрова Юрукова (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Марияна Иванова Любенова (СУ - БФ)
5. доц. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ)

Дата на заседанието за изпит: 14:00 ч., 08.01.2014 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23.

 


ПРИКЛЮЧИЛИ 2013 г.

Конкурс, обявен в бр. 67 на Държавен вестник от 30 юли 2013 г.

Научна специалност "Хидробиология" (01.06.11) за нуждите на ИГ "Екология и динамика на рибните съобщества", секция "Ихтиология и рибни ресурси", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат: ас. д-р Милена Николова Павлова

Научно жури: (назначено със Заповед No. 220/ 10.10.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Румен Кирилов Калчев (ИБЕИ - БАН) – председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов (ИБЕИ - БАН)
4. проф. дбн Яна Илиева Топалова (СУ-БФ)
5. доц. д-р Галерида Николова Петрова (СУ-БФ)

Дата на заседанието за изпит: 14:00 ч., 30.10.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2.


Конкурси, обявени в бр. 49 на Държавен вестник от 04 юни 2013 г.

(1) Специалност "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".

Кандидат: ас. д-р Димитър Николов Беров

Научно жури: (назначено със Заповед No. 204 / 18.09.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ - БАН) – председател
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ - БАН)
3. доц. Владимир Василев Вълчев (ИБЕИ – БАН)
4. проф. д-р Майя Петрова Стойнева (СУ - БФ)
5. доц. д-р Анелия Кенарова (СУ - БФ)

Дата на заседанието за изпит: 14:00 ч., 26.06.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

 
(2) Специалност "Зоология" (01.06.02), за нуждите на ИГ „Нематология”, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни”, отдел „Животинско разнообразие и ресурси”.

Кандидат: д-р Милка Тодорова Елшишка

Научно жури: (назначено със Заповед No. 205 / 18.09.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Милчо Тодоров Тодоров (ИБЕИ - БАН) – председател
2. доц. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ - БАН)
3. проф. д-р Влада Кирилова Пенева (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д-р Павел Енчев Стоев (НПМ - БАН)
5. доц. д-р Олга Цокова Байчева (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 11:00 ч., 25.09.2013 г. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

 

(3) Специалност "Ботаника" (01.06.03), за нуждите на ИГ "Растително разнообразие и местно развитие", секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Теодора Ангелова Иванова

Научно жури: (назначено със Заповед No. 203 / 18.09.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ - БАН) – председател
2. доц. д-р Владимир Василев Вълчев (ИБЕИ - БАН)
3. проф. дбн Йорданка Александрова Иванова (пенсионер)
4. проф. Венета Михова Капчина-Тотева (СУ - БФ)
5. доц. д-р Георгина Петкова Костуркова (ИФРГ - БАН)

Дата на заседанието за изпит: 10:30 ч., 07.10.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.


Конкурси, обявени в бр. 29 на Държавен вестник от 22 март 2013 г.

Специалност "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества" (01.05.10), за нуждите на ИГ "Фитохимичен анализ, биотичен и абиотичен стрес", секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Диана Иванова Иванова

Научно жури: (назначено със Заповед No. 129 / 06.06.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. доц. д-р Антонина Асенова Виткова (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов (ФФ - МУ)
5. доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова (ИОХЦФ - БАН)

Дата на заседанието за изпит: 11:00 ч., 19.06.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.

 

Специалност "Ботаника" (01.06.03), за нуждите на ИГ "Фитохимичен анализ, биотичен и абиотиченстрес", секция "Приложна ботаника", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Боряна Здравкова Сиджимова

Научно жури: (назначено със Заповед No. 128 / 06.06.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Светлана Темелкова Банчева (ИБЕИ - БАН) - председател
2. доц. д-р Антонина Асенова Виткова (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Милена Тихомирова Николова (ИБЕИ - БАН)
4. проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов (ФФ - МУ)
5. доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова (ИОХЦФ - БАН)

Дата на заседанието за изпит: 10:00 ч., 19.06.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.

 

Специалност "Ботаника" (01.06.03), за нуждите на секция "Палеоботаника и поленов анализ", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Виктория Ангелова Христова

Научно жури: (назначено със Заповед No. 131 / 06.06.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ - БАН) - председател
2. доц. д-р Мария Асенова Лазарова-Гочева (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Владимир Ставрев Бозуков (ИБЕИ - БАН)
4. доц. д-р Юлияна Русева Атанасова (БФ - СУ)
5. доц. д-р Люба Александрова Филипович (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 10:00 ч., 19.06.2013 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 3), ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23.

 

Специалност "Паразитология и хелминтология" (01.06.19), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Пламен Панков

Научно жури:

1. проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев (ИБЕИ - БАН) – председател
2. проф. д-р Яна Димитрова Мизинска-Боевска (ИБЕИ - БАН)
3. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ - БАН)
4. член-кор. проф. дбн Олга Тодорова Полякова-Кръстева (пенсионер)
5. проф. дбн Илия Йорданов Банков (пенсионер)

Дата на заседанието за изпит: 11:00 ч., 18.06.2013 г., ИБЕИ-БАН (База 1), ул. Гагарин No. 2  (ст. 205).


Конкурси, обявени в бр. 21 на Държавен вестник от 1 март 2013 г.

Специалност "Паразитология и хелминтология" (01.06.19), за нуждите на секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" при отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Кандидат: ас. д-р Георги Атанасов

Научно жури (назначено със Заповед No. 105/14.05.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. проф. дбн Бойко Б. Георгиев (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р  Гергана Василева (ИБЕИ-БАН)
4. член-кор. дбн Олга Полякова-Кръстева - пенсионер
5. проф. дбн Илия Банков - пенсионер

Дата на заседанието за изпит: 10:00 ч., 21.05.2013 г., ИБЕИ-БАН (База 1), ул. Гагарин No. 2  (ст. 205).

 

Специалност "Екология и опазване на екосистемите" (02.22.01), за нуждите на изследователска група "Генетичен мониторинг" в секция "Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на риска" към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".

Кандидат: ас. д-р Цветелина Жанова Герасимова

Научно жури (назначено със Заповед No. 104/14.05.2013 г. на Директора на ИБЕИ-БАН):

1. доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (ИБЕИ-БАН) - председател
2. проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
3. доц. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Спаска Петкова (АУ-Пловдив)
5. доц. д-р Марияна Любенова (БФ, СУ)

Дата на заседанието за изпит: 11:00 ч., 21.05.2013 г., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. Гагарин No.2.