Skip to Content

ИГ "Растителност и местообитания"

Приоритети в научните изследвания

 
Изследванията на учените в работната група са съсредоточени върху проучване на растителните съобщества и природните местообитания в страната и региона на Югоизточна Европа. Основните дейности са свързани с определяне на синтаксономичното разнообразие на растителните съобщества, и разнообразието и екологията на природните местообитания в страната. Учените от изследователската група участват и при картиране на природни местообитания и местообитания на видове висши растения от специален интерес. Научни изследвания са насочени и в областта на консервационната биология, оценката на екосистемните услуги, развитието на фитоценологичните бази данни, разширяване на познанията за разпространението, екологията и индикаторната роля на отделни видове растения и растителни съобщества.
 

Основни изследователски направления са:

  • инвентаризация на растителните съобщества в България;
  • картиране на растителните съобщества и природни местообитания в страната;
  • анализ на биогеографските връзки на растителните съобщества в европейски мащаб;
  • изследвания върху ливадите и пасищата като ресурс и обект за прилагане на агроекологични мерки;
  • анализ на рудералната и плевелна растителност и потенциала за разпространение на инвазивни растения в страната;
  • разработване на методики в областта на опазването и проучването на природните местообитания и местообитания на видове висши растения в страната;
  • оценка на екосистемните услуги;
  • развитие на фитоценологичните бази данни в страната и региона на югоизточна Европа.

Обучение на специалисти

В изследователската група се обучават докторанти по професионално направление 4.3 "Биологически науки", специалност "Екология и опазване на екосистемите".

Теми на дисертации на защитили докторанти и такива в процес на обучение през последните 10 години:
 
2004 – 2006 г.: Десислава Сопотлиева, "Синтаксономична характеристика на тревната растителност в Стралджанско-Айтоския геоботаничен окръг"
 
2007 – 2010 г.: Кирил Василев, "Тревна растителност по варовитите терени западно от София"
 
2012 – 2014 г.: Николай Велев, "Синтаксономичен анализ на разред Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 в централната част на Западна България"
 
2012 – 2014 г.: Христо Педашенко, "Динамика на растителността в пилотен район на НП Централен Балкан за последните 60 години"
 
2014 – 2016 г.: Цветелина Терзийска, "Прилагане на пространствени методи с висока резолюция за анализ на структурата на тревна растителност – проучване на територията на България"
 
2017 – 2019 г.: Магдалена Вълчева, "Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални  пясъчни дюни в България"
 

Персонал: