Skip to Content

Администрация

Счетоводство

Йорданка Вълкова (главен счетоводител)
Ел. поща: yordankav@gmail.com

Ани Павлова (счетоводител)
Владимир Будев (финансов контрольор)
Тел. +359 2 9883163

Наталия Лазарова (касиер)
Тел. +3592 9885115 / 601

Ел. поща счетоводство: iber_schetovodstvo@abv.bg

Човешки ресурси
Антония Панова
Тел: +359884 057 622
Ел. поща: antoniya.panova@gmail.com

Бистра Шабанска

Деловодство
Ралица Филипова
Тел: +359 2 9885115 / в. 612
Ел. поща: office@iber.bas.bg

Пом. Директор
Искра Иванчева
Тел: +359 2 9885115 / в. 173
Ел. поща: iskra_ivancheva@abv.bg

Канцелария
База 1 (ул. "Ю. Гагарин" №2)
Даниела Челебиева
Тел.: (+359) 2 873 61 37
Fax.: (+359) 2 870 54 98
Ел. поща: d.d.chelebieva@gmail.com

База 3 (ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23)
Дафинка Радева
Тел.: (+359)884 839 602
Fax.: (+359) 2 871 90 32
Ел. поща: d_radeva@mail.bg

Отговорник за връзки с обществеността
Елена Семерджиева
Ел. поща: library@ecolab.bas.bg; elenasem@abv.bg

Длъжностно лице по защита на данните
Мария Кочева
Електронна поща: dpo@iber.bas.bg