Skip to Content

Администрация

Счетоводство

 
Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 1, ет. 1 (вход ул. "Г. Бенковски")
Ел. поща счетоводство: iber_schetovodstvo@abv.bg
 
Йорданка Вълкова (главен счетоводител) - стая 102
Ел. поща: yordankav@gmail.com
Тел.: 0882 409 562
 
Стая 102
Нина Владимирова (счетоводител)
Милена Славчева (отчетник, счетоводство)
Тел.: 0882 809 465
 
Стая 116
Васка Андреева (счетоводител)
Тел.: 0887 503 989
Мария Белева (счетоводител)
Тел.: 0882 809 465
Людмила Владимирова (счетоводител)
 
Стая 111
Наталия Лазарова (касиер счетоводител)
Tel.: 0882 406 467
 
Владимир Будев (финансов контрольор)
Тел.: 0882 413 658
 

Човешки ресурси

 
Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 1, ет. 1 (вход ул. "Г. Бенковски")
Стая 103
Антония Панова (човешки ресурси)
Тел: +359884 057 622
Ел. поща: antoniya.panova@gmail.com

Бистра Шабанска (технически сътрудник)
Тел. 0879 499 187
Ел. поща: bistra.shabanska@gmail.com
 
Адрес за подаване на заявления за отпуск: hr@iber.bas.bg

Деловодство

 
Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 1, ет. 2 (вход "Г. Бенковски")
Стая 203
Ралица Филипова
Тел: 0884 127 859
Ел. поща: office@iber.bas.bg
 

Канцеларии

 
База 1
Адрес: гр. София, ул. Майор Ю. Гагарин 2
Даниела Челебиева (адм. сътрудник)
Тел. 0885 863 427
Тел.: (+359) 2 873 61 37
Fax.: (+359) 2 870 54 98
Ел. поща: d.d.chelebieva@gmail.com
 
 
База 3
Адрес: гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
Дафинка Радева (адм. сътрудник)
Тел.: (+359)884 839 602
Fax.: (+359) 2 871 90 32
Ел. поща: d_radeva@mail.bg

Отговорник за връзки с обществеността

 
База 1, гр. София, ул. Майор Ю. Гагарин 2
Елена Семерджиева
Тел. 0886 440 457
Ел. поща: elenasem1959@gmail.com; elenasem@abv.bg
 

Длъжностно лице по защита на данните

 
Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 1, ет. 3 (вход ул. "Г. Бенковски")
Мария Кочева
Тел. 0879499191
Ел. поща: dpo@iber.bas.bg