Skip to Content

Биологична експериментална база "Калимок"

Биологичната експериментална база с център за развъждане и реинтродукция на редки видове птици "Калимок" се намира в околностите на гр. Тутракан. Базата разполага с лаборатории и оборудване за проучвания върху екологията на птиците, както и за провеждане на експериментални изследвания.

 

Научна тематика:

  • биоразнообразие на влажни зони;
  • консервационна биология;
  • биомониторинг;
  • поведенческа екология;
  • взаимодействие на паразитите и техните гостоприемници при птиците.

 

Текущи научни проекти:

  • 2009-2012: WETLANET - Повишаване на научния потенциал чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, въстановяване и управление. Финансиране: Седма рамкова програма на ЕС (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802). Ръководител: проф. д.б.н. Б. Георгиев
  • 2009-2011: Свързване на молекулярните маркери и морфологията при определянето на хемоспоридните (маларийните) паразити при птиците. Проект за академично сътрудничество с Литва. Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Павел Зехтинджиев
  • 2009-2012: Ориентация, навигация и наследствена миграционна програма на пойни птици далечни мигранти. Финансиране: ФНИ (ДО/02-277). Ръководител: гл. ас. д-р М. Илиева.

 

 

Отговорник на базата:
Тел. +359 2 0899 576 985
Е-поща: pavel.zehtindjiev@gmail.com