Skip to Content

Екологична станция при Биосферния резерват "Сребърна"

Езерото "Сребърна" е сред българските паметници на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (от 1983 г.), Биосферен резерват (1977), Рамсарско място (1975) и зона с особено важно значение за птиците (1990). Езерото и околностите му се отличават с изключително богатата си орнитофауна и най-вече с гнездовите популации на световно застрашени видове като къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) и белооката потапница (Aythya nyroca).

  

Екологичната станция на ИБЕИ-БАН е разположена на брега на езерото. Постоянният персонал на базата се занимава с провеждане на дългосрочен мониторинг на параметри, отразяващи състоянието на биоразнообразието и екосистемите на резервата. В допълнение, целогодишно учени от ИБЕИ провеждат тук сезонни проучвания върху трофичния статус, рибните, фито- и зообентосни съобщества, популациите на птиците и редица функционални характеристики на езерните екосистеми.

Текущи научни проекти:

  • 2009-2012: Биологично разнообразие на водните eкосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав и оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени. Финансиране: ФНИ (ДО 02-352/2008). Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов
  • 2009-2012: WETLANET - Повишаване на научния потенциал чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, въстановяване и управление. Финансиране: Седма рамкова програма на ЕС (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802). Ръководител: проф. д.б.н. Б. Георгиев
Отговорник на станцията: