Skip to Content

Лаборатория по морска екология, Созопол

Лабораторията по морска екология се намира в гр. Созопол, разположена е на самия бряг на Черно море. Лабораторията има постоянен персонал от трима сътрудници. Оборудвана е със съвременна техника и лабораторни условия за провеждане на проучвания върху биоразнообразието и функционирането на крайбрежните морски екоситеми.

  

Научна тематика:
 • функционален мониторинг на крайбрежните морски влажни зони;
 • оценка на антропогенния натиск върху крайбрежната морска зона;
 • разработка на методи за научно-базирано управление на екосистемите от крайбрежната морска зона и технит ресурси.
  

          Проекти:

 • 2009-2012: Екологичен статус на екосистемите по българското черноморско крайбрежие и връзката му със структурата и състоянието на съобщества на макроводорасли и морски треви (род Cystoseira и род Zostera). Финансиране: ФНИ (ДО 02-218/2008). Партньор: ИМБ – БАН. Ръководител: доц. д-р Г. Хибаум.
 • 2009–2012: UP-GRADE BS-SCENE - Създаване на метабаза и бази данни за Черно море. Финансиране: Седма рамкова програма на ЕС (FP7 EC NFRA-2008-1.1.1, GA 22659). Ръководител: доц. д-р Г. Хибаум.
 • 2009-2012: WETLANET - Повишаване на научния потенциал чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, въстановяване и управление. Финансиране: Седма рамкова програма на ЕС (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802). Ръководител: проф. д.б.н. Б. Георгиев.
 • 2012-2016: FP7-PERSEUS- Policy-orientated marine Environmental Research for the Southern European Seas.

 • 2012-2016: FP7-COCONET- Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential.

 • 2015-2019: Н-2020- eLTER- Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социоекологични изследвания (European Long- Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure.

 • 2016-2017: ЕЕA - Norway grant BG03- Methodology for assessment and mapping of MARINE ecosystems condition and their services in Bulgaria.

 • 2016-2017: ЕЕA- Norway grant BG03.PDP2- Methodological assistance for ecosystems assessment and biophysical valuation.

   

Отговорник на станцията:
Доц. д-р Венцислав Карамфилов
Тел.: 871 71 95, в. 102
Е-поща: ventzi.karamfilov@gmail.com