Skip to Content

Теренна база "Парангалица"

Резерватът Парангалица е разположен в югозападната част на Рила планина на територията на Национален парк „Рила” и обхваща площ от около 1500 ха. На западния край на резервата на надморска височина 1550 м е разположена база на ИБЕИ – част от двуетажна сграда и пристройки с леглова база от 6 места.
 
  
 
Базата предоставя условия за краткосрочно провеждане на изследвания в резервата по всяко време на годината. Пътят до базата от най-близкия населен пункт Благоевград е 33 км по асфалтова настилка.
 
  

Мястото е подходящо за провеждане на изследвания върху видовия състав, числеността и сезонната динамика на широкоареални и високопланински безгръбначни животни, сред които насекоми от разредите Plecoptera, Ephemeroptera, Megaloptera, както и на отделни видове или родове от насекомните разреди Coleoptera и Hymenoptera и различни видове паякообразни, многоножки и едноклетъчни животни, свързани предимно с водни екосистеми.
 
Отговорник на станцията: