Skip to Content

Екологична станция при резерват "Атанасовско езеро"

Атанасовско езеро е част от един от най-значимите комплекси от влажни зони в България. Свръхсолената лагуна е включена в Рамсарската конвенция. Част от езерото е обявена за поддържан резерват.

Екологичната станция на ИБЕИ-БАН е разположена в североизточната част на езерото. В момента, в рамките на работната програма на проект WETLANET станцията се обновява, за да осигури необходимите условия за провеждане на орнитологични проучвания. Предстои и дооборудването и със съвременна техника за провеждане на мониторингови хидробиологични и екологични проучвания.

 

  

Научна тематика

  • орнитологични проучвания (миграции, наблюдения върху гнездовите популации);
  • хидробиологични проучвания (биоразнообразие на зообентоса, трофична структура, функциониране на хиперхалинните екосистеми);
  • разработка на съвременна, научно-базирана методология за опазване и управление на влажните зони на резервата.

Текущи научни проекти

  • 2011-2013: Изучаване на популационната структура, видовото разнообразие и съобществата на животните в естествени и повлияни екосистеми и на факторите, влияещи върху формирането и състоянието им (ANIDIV). Финансиране: БАН. Ръководител: проф. Б. Георгиев, Координатор: д-р В. Сакалян
  • 2009-2012: WETLANET - Повишаване на научния потенциал чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, въстановяване и управление. Финансиране: Седма рамкова програма на ЕС (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802). Ръководител: проф. д.б.н. Б. Георгиев
Отговорник на станцията:
Е-поща: k_bedev@abv.bg