Skip to Content

Секция “Палеоботаника и поленов анализ”

Научна проблематика

 
Основните направления и научноизследователски приоритети в дейността на секция "Палеоботаника и поленов анализ" с национално и международно значение са:
  • Изучаване на Земята и нейната еволюция;
  • Изучаване на биологичното разнообразие и неговата еволюция.
Тези приоритети се осъществяват чрез локални, регионални или национални проекти, които са обект на научната дейност на секцията. В международен мащаб това се осъществява чрез: проекти от типа на NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia); с проекти по ЕБР с чуждестранни научни институции, с които БАН има сключени споразумения; с проекти по двустранно сътрудничество, финансирани от ФНИ.
 
Дейността на секцията, която е съставна част на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" е свързана с изпълнението на три от приоритетните научно-изследователски направления на отдела:
 
(1) Таксономия и еволюция на растенията, състав, структура и история на флори и растителни съобщества, видове и местообитания с природозащитен статус;
 
(2) Флористично и растително разнообразие в България, фундаментални и приложни аспекти на тяхната динамика, еволюция, опазване и устойчиво управление;
 
(3) Изучаване на еволюционните механизми и закони на развитие на българския растителен генофонд от терциера до наши дни.
 
Със своите изследвания върху палеофлората и реконструкцията на климата през различните епохи на неозоя, секцията дава свой принос и в приоритетната изследователска програма на ИБЕИ: "Околна среда, екосистемни функции, биоразнообразие и климатични промени".
 

Състав на секцията

Ръководител:
доц. д-р Владимир Бозуков – палеоботаника

Членове:
чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов – палеоботаника, поленов анализ
доц. д-р Детелина Белкинова – фитопланктон, не-поленови палиноморфи
доц. д-р Мария Лазарова (извънщатен сътрудник) – поленов анализ
гл. ас. д-р Мила Андонова-Кацарски – археоботаника
специалист Йоанна Катрева – археоботаника, поленов анализ

Приоритетни направления

  • Състав и еволюция на флората и растителността през неозоя.
  • Реконструкция на климата през неозоя.
  • Морфология на полен, спори и трайни стадии на прокариотни и еукариотни водорасли.
  • Таксономия и екология на фитоплактонни водорасли.
  • Археоботанични изследвания (карпология и антракология): възстановяване на социо-културни практики на обществата в миналото, както и възстановка на обграждащата ги палеосреда и влиянието на човека върху нея.
  • Поддържане на наличните палеоботанична и палинологична колекции, създаване на археоботанична колекция.
  • Популяризиране на палеоботаниката и археоботаниката сред българското общество и на международно ниво.

Научноприложно направление

 
Мелисопалинология (поленов анализ на пчелни продукти)