Skip to Content

Секция “Палеоботаника и поленов анализ”

Научна проблематика

 
Основните направления и научноизследователски приоритети в дейността на секция "Палеоботаника и поленов анализ" с национално и международно значение са:
 • Изучаване на Земята и нейната еволюция;
 • Изучаване на биологичното разнообразие и неговата еволюция.
Тези приоритети се осъществяват чрез локални, регионални или национални проекти, които са обект на научната дейност на секцията. В международен мащаб това се осъществява чрез: проекти от типа на NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia); с проекти по ЕБР с чуждестранни научни институции, с които БАН има сключени споразумения; с проекти по двустранно сътрудничество, финансирани от ФНИ.
 
Дейността на секцията, която е съставна част на отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси" е свързана с изпълнението на две от приоритетните научно-изследователски направления на отдела:
 
(1) Таксономия и еволюция на растенията, състав, структура и история на флори и растителни съобщества, видове и местообитания с природозащитен статус;
 
(2) Изучаване на еволюционните механизми и закони на развитие на българския растителен генофонд от терциера до наши дни.
 
Със своите изследвания върху палеофлората и реконструкцията на климата през различните епохи на неозоя, секцията дава свой принос и в приоритетната изследователска програма на ИБЕИ: "Околна среда, екосистемни функции, биоразнообразие и климатични промени".
 

Методологична група "Палеоботаника"

 
Състав:
доц. д-р Владимир Бозуков – ръководител на МГ
археолог Мила Андонова, докторант
техник Цветан Цветанов

Приоритетни направления при изследването на макрорастителни останки:
 • Състав и еволюция на флората и растителността през неозоя.
 • Установяване и видов състав на паразитни микромицети върху растителни макрофосили от неозоя.
 • Реконструкция на растителността и климата през неозоя.
 • Реконструкция на еволюцията на климата през неозоя.
 • Археоботанични изследвания (карпология и антракология): възстановяване на социо-културни практики на обществата в миналото, както и възстановка на обграждащата ги палеосреда и влиянието на човека върху нея.
 • Поддържане на наличната палеоботанична и създаване на археоботанична колекции.
 • Популяризиране на палеоботаниката и археоботаниката сред българското общество и на международно ниво.

Методологична група "Палинология"

 
Състав:
проф. дбн Димитър Иванов – ръководител на МГ
доц. д-р Детелина Белкинова
доц. д-р Мария Лазарова – извънщатен сътрудник
 
Приоритетни направления при изследването на микрорастителни останки:
 • Състав и еволюция на флората и растителността през неозоя.
 • Реконструкция на растителността и климата през неозоя.
 • Реконструкция на еволюцията на климата през неозоя.
 • Морфология на полен, спори и трайни стадии на прокариотни и еукариотни водорасли.
 • Таксономия и екология на фитоплактонни водорасли.
 • Поддържане на наличната палинологична колекция.
 • Популяризиране на палинологията сред българското общество и на международно ниво.

Научноприложно направление:

Мелисопалинология (поленов анализ на пчелни продукти)