Skip to Content

Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Приоритетни направления

 • Екотоксикология и биологичен мониторинг с лихенизирани гъби, макромицети, мъхове, семенни растения, животински органи и тъкани за анализ на екологичната ситуация - присъствие и концентрация на замърсител/и във връзка с биогеохимията, кръговрата на макро - и микроелементите в съобществата, продуктивността, енергийната стойност и енергетичните запаси;
 • Генотоксикология и генетичен мониторинг – скрининг за генотоксичност, мутагененност/канцерогененност на ксенобиотици; краткосрочни и дългосрочни тестове и прогнозиране на отдалечените генетични последици;
 • Адаптация - терморегулационни и физиологични адаптации; генотипна и индуцирана устойчивост ("адаптивен отговор"), молекулярни механизми и взаимовръзка;
 • Мутагенеза и антимутагенеза - скрининг за генотоксичност, мутагенност и комутагенност на биологично активни вещества от естествен и синтетичен произход; профилактика на индуцираната мутагенеза - прилагане на биологично активни вещества с различен произход върху комплекс от тест-системи in vivo и in vitro от лабораторни животни, мониторни диви видове, растителни тест системи и лимфоцитни култури от човек;
 • Екология на съобществата и консервационна биология - пространствено-времеви изменения на структурата на съобществата от бозайници; статистическо моделиране на емпиричните геореферирани данни за съвременното разпространение на видовете и данните за редица параметри на околната среда с оглед използването им за екстраполация; фактори и механизми, водещи до загуба на биоразнообразие в страната; посочване на пътища за тяхното ограничаване, смекчаване и преодоляване; характеристики на издаваните от прилепи и други животни звуци за комуникация и ехолокация и прилагане на получените резултати в мониторинга и опазването на околната среда;
 • Екосистемни изследвания - мониторинг на различни типове екосистеми, оценка на състоянието им и деградационните процеси; моделиране на екосистемните процеси и разработване на прогнози и сценарии с цел тяхното устойчиво управление; ключови процеси и компоненти във функционирането на екосистемите – роля на биоразнообразието, атмосферните замърсители и други; механизми на трансформация на внесените чрез атмосферните валежи замърсители във водосбори с различна растителна покривка; екологични процеси в екосистемите в средносрочен и дългосрочен план; промяна на функционални режими и енергетични състояния на екосистемите; оценка на екосистемни блага и услуги в полза на обществото.

 

Текущи и скоро приключили проекти с ръководители от отдела

 • 2016-2017. Анализ на нови физиологично aктивни свързващи места на човешки C1q. Финансиращи организации: МОН, ФНИ. Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Тодорова.
 • 2016-2019. Определяне на комбинираното въздействие на естествения радиоактивен фон, UV радиацията, климатичните промени и космическите лъчи върху моделни групи растителни и животински организми в планински екосистеми. Финансираща организация: ФНИ. Ръководител: проф. д-р Румяна Мечева.
   
 • 2016-2017. Оценка на състоянието на естествените екосистеми от източен бук в Странджа планина и потенциала им да предоставят екосистемни услуги в условията на климатични промени. Финансираща организация: МОН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител: асистент Гергана Георгиева.
 • 2016-2017. Потенциален фитонциден ефект на растителни екстракти от Амарилисови растения, върху Chlamydomonas reinhardtii. Финансираща организация: МОН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител: гл. ас. д-р Петя Първанова.
 • 2016-2017. ДНК защитен потенциал на екстракти от in vitro култивирани растения Clinopodium vulgare L. Финансираща организация: МОН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител: гл. ас. д-р Теодора Тодорова.
 • 2017-2019. Анализ на адаптацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокация на индивиди чрез проучване нивото на стрес иэинвазираността с ендопаразити. Финансираща организация: МОН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител: докторант Мария Качамакова.
 • 2017-2019. Изследване влиянието на шумa от автомобилен трафик върху моделни видове безопашати земноводни (Amphibia: Anura) в България. Финансираща организация: МОН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН. Ръководител: гл. ас. д-р Симеон Луканов.
 • 2014-2016. Влияние на клиноптилолитов сорбент върху гама-облъчени лабораторни бели мишки. Финансираща организация: "Минералагро 3" ООД. Ръководител: доц. д-р Михаела Недялкова.
 • 2015-2016. Орнитологично обследване в района на община Трън. Финансираща организация: Фортис Фасилити ЕООД. Ръководител: биолог Димитър Рагьов.
 • 2015-2019. eLTER. Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социоекологични изследвания. Финансираща организация: Хоризонт 2020. Ръководител: доц. д-р Светла Братанова-Дончева.
 • 2015-2017. MetEcosMap. Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване. Финансираща организация: Норвежки финансов механизъм, програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги". Ръководител: доц. д-р Светла Братанова-Дончева.
 • 2015-2017. WEMA. Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България. Финансираща организация: Норвежки финансов механизъм, програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги". Ръководител: гл. ас. д-р Невена Иванова.

Персонал