Skip to Content

Нови книги

Нови книги с участието на учени от ИБЕИ-БАН в авторския колектив

 
 
Излезе от печат монографията "Главнѝте на Гренландия", с автори доц. д-р Теодор Денчев и проф. д-р Цветомир Денчев (секция "Микология", ИБЕИ-БАН) и Dr. H. Knudsen (Природонаучен музей на Дания). Това е първата монографска разработка на главнѝте (подотдел Ustilaginomycotina и клас Microbotryomycetes от подотдел Pucciniomycotina) в Гренландия. Включва описания на 43 вида от 11 рода, илюстрирани със снимки на сорусите и микроскопски снимки на спорите в светлинен микроскоп (LM) и сканиращ електронен микроскоп (SEM), както и с карти на разпространението им в Гренландия. Два вида се съобщават за първи път от Северна Америка, а 13 вида – за първи път от Гренландия. Най-разпространените групи видове са: циркумполярно-алпийските и аркто-алпийските (14 вида), циркумбореално-полярните (10) и циркумполярните и алпийски (6). Установените главнѝ паразитират по 55 вида растения (8.5 % от общия брой на растенията в Гренландия), принадлежащи към семействата Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae и Polygonaceae. Монографията представлява интерес за всички миколози, които се интересуват от таксономия на главнѝте, както и за специалистите, занимаващи се с разпространение на гъбите в Арктика и Субарктика /ИБЕИ-БАН,07.03.2020 г./
 
 
Излезе от печат книгата "Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки". Тя е един от резултатите от работата на екип от учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографския музей при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, по проекта "Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане", финансиран от Фонд "Научни изследвания" през 2016 г (ДН10/1/13.12.2016). Проектът изследва "биокултурното" – идеята за обвързаност на биологичните и социокултурните измерения на отношението "хора – растения". Обект на проучванията бяха семейните/личните градини – главно дворните, но и градини в покрайнините на селищата, защото те, с изключение на специализираните в определени култури, се характеризират с голямо растително разнообразие и близост до дома, а поради това – и с по-чести срещи на стопаните с растенията. Градината е биокултурен рефугиум, където биват пазени и предавани от поколение на поколение ценни генетични ресурси – растения, които градинарите определят като "наши си", както и знания и умения за отглеждането и използването им. Пълен текст на книгата може да намерите на следния сайт.
 
 

Излезе от печат монографията "Атлас на черупчестите амеби, живеещи по сфагновите мъхове в България" (издателство Pensoft), с автори доц. д-р Милчо Тодоров и докторант Никола Бънков (отдел "Животинско разнообразие и ресурси"). Атласът съдържа описания на общо 120 вида черупчести амеби, сред които и по-голяма част от съобщените за България видове. За всеки вид е представена следната информация: описание, екология, географско разпространение, разпространение в сфагновите мъхове в България и съответните литературни източници, морфометрична характеристика, таксономични бележки, синоними и др. Всеки вид е илюстриран с девет микроскопски снимки, главно от сканиращ електронен микроскоп (SEM), за да получи информация за ултраструктурата на обвивката. Снимки, направени на светлинен микроскоп (LM), са представени допълнително за повечето от тях, за да илюстрират цитоплазмата и псевдоподиите на живи индивиди. Тъй като повечето от описаните видове са широко разпространени в Европа, както и в много други райони на света, атласът ще представлява интерес за всички изследователи на черупчести амеби, както и за специалисти по екология, хидробиология, палеоекология , мониторинг на околната среда, преподаватели и студенти по биология /ИБЕИ-БАН, 18.09.2019 г./


 
"Консервационна биология. Учебник за висшите училища" от Ричард Примак (Бостънски университет), Йордан Узунов и Бойко Георгиев (ИБЕИ–БАН).
 
Подготовката на тази книга има за цел да предостави на българските студенти, докторанти и специалисти съвременно и цялостно изложение на проблемите на консервационната биология. Като основа е използван учебникът на проф. Р. Примак “A Primer of Conservation Biology”, претърпял вече 5 издания в САЩ от 1995 г. насам. По инициатива на автора, в течение на годините е разгърната интензивна програма, с привличане като съавтори на специалисти в различни страни по света и с включване на текстове и примери, адресирани към местните читателски кръгове. Така този учебник в наши дни е достъпен на китайски, чешки, бразилски португалски, естонски, френски (с фокус върху Мадагаскар), гръцки, индонезийски, италиански, японски, корейски, монголски, румънски, руски, испански и виетнамски. Тези преводни и адаптирани издания дават съществен принос в развитието на консервационната биология като дисциплина с глобален обхват, като едновременно съдействат за обосновано от научна гледна точка решаване на проблемите на опазването на природата по целия свят. Българското издание има за основа петото издание на учебника, като е допълнено с информация, свързана нормативната уредба, научните изследвания и природозащитната практика в България. Актуализирани са и част от данните, които са се променили през последните 5 години в международен мащаб. Чрез това издание българските студенти и българската природозащитна общност имат вече своя учебник по консервационна биология, което ще послужи за по-доброто обучение на биолози и еколози, а също и ще внесе нови идеи и подходи в природозащитната практика в България.

Учебникът е издание на издателство Пенсофт. Той може да бъде закупен пряко от издателството (линк) и се предвижда да се продава също и от книжарниците Хеликон и Сиела.
 

Второ, актуализирано и допълнено издание на "Червена книга на Република България" - съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. Изданието включва три тома  на български и английски език. Освен том I "Растения" и т. II "Животни", за първи път е разработен и том III "Природни местообитания". В рамките на проекта "Червена книга на Р. България" бе разработено и електронно издание, което включва и мултимедийни приложения, фотогалерии и карти с разпространението на видовете. Електронното издание е достъпно на следния линк.


Chandrasekar R., Tyagi, B.K., Gui, Z.Z., Reeck G.R. (Eds.) 2014. Short Views on Insect Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 1. International Book Mission, Academic Publisher, Manhattan, USA. ISBN: 978-1-63315-205-2.

В увлекателна и достъпна форма, книгата отразява съвременни постижения в областта на биохимията, молекулярната биология, физиологията, генетиката, имунологията, еволюцията и биологията на развитието и репродукцията. Представено е приложението на молекулярно-генетични подходи при изучаване таксономията, систематиката, филогенетичните връзки при важни в практично и теоретично отношение групи насекоми. В разработката, съставена от 8 раздела и 30 отделни глави, специален интерес представляват изследванията в областта на геномиката и протеомиката на насекомите. Особено внимание заслужават молекулярно-биологичните анализи, използвани при борбата с вредители-насекоми; изследванията на феромонната активност, използването на микробиални инсектициди за контрол на насекоми-вредители и др. Автори на книгата са изтъкнати специалисти генетици, молекулярни биолози, зоолози - ентомолози от САЩ, Япония, Индия, Китай, Южна Корея, Франция и др. Проф. дбн П.Михайлова (ИБЕИ-БАН) участва в разработка с две глави, една самостоятелна (Section IV, Chapter 14) и една в съавторство (Section 1, Chapter 1):

Michailova, P.V. (2014) Chapter 14. Polytene chromosomes and their significance for Taxonomy, Spciation and Genotoxicology. In: Chandrasekar R., Tyagi, B.K., Gui, Z.Z., Reeck G.R. (Еds.) Short Views on Insect Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 1. International Book Mission, Academic Publisher, Manhattan, USA, pp. 331-352.

Chandrasekar R., Brintha PG., Park E., Pelsoi P., Liu F., Goldsmith M., Ejiofor A., Pittendrigh BR., Han YS., Noriega F., Sugumaran M., Tyagi BK., Gui Zh., Zhu F., Patnaik B., Michailova P. (2014) Chapter 1. Introduction to Insect Molecular Biology. In: Chandrasekar R., Tyagi, B.K., Gui, Z.Z., Reeck G.R. (Еds.) Short Views on Insect Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 1. International Book Mission, Academic Publisher, Manhattan, USA, pp. 3-56.

Книга с резюмета на главите и съдържание може да свалите от тук.


Sharakhov I.V. (Ed.) 2014. Protocols for chromosome mapping of arthropod genomes. CRC press (Taylor & Francis Group).


Книгата представлява набор от актуализирани протоколи за физическо картиране на хромозомите и използването им за изучаване геномната организация и еволюцията на насекомите и акарите. Изданието обединява експертното мнение на цитогенетици, работещи в различни групи членестоноги. Всяка глава представя подходите за дисекция, подготовка на хромозомни препарати, FISH и интерпретация на получената картина. Kнигата е издадена във връзка с реализирането на the i5K инициативата за секвениране генома на 5000 вида насекоми и сродни членестоноги. Този многообхватен труд дава на цитогенетиците нужната основа и протоколи за разбиране и развитие на връзките между хромозомните групи в генома и целия геном. Проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН) е един от авторите на Глава 8, посветена на кръвосмучещата дървеница Cimex lectularius (Heteroptera):

Grozeva S., Anokhin B.A., Kuznetsova V.G. (2014) Chapter 8. Recent advances in cytogenetics of bed bugs: FISH mapping of the 18S rDNA and TTAGG telomeric loci in Cimex lectularius Fabricius, 1803 (Hemiptera, Heteroptera, Cimicidae). In: Sharakhov I.V. (Ed.) Protocols for chromosome mapping of arthropod genomes, CRC press (Taylor & Francis Group), pp. 283-322.

 

Uzunov Y., L. Pehlivanov, B. B. Georgiev, E. Varadinova (Editors) 2013. Mesta River: biological quality elements and ecological status. Soia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House (ISBN 978-954-322-689-4).
 
Издаването на книгата е част от програмата за разпространение на резултатите по проект WETLANET, финансиран от Седма Рамкова програма на ЕС, съфинансиран от Фонд Научни изследвания (МОМН). Сборникът представлява обобщение на резултатите от изследванията върху екосистемите на река Места. Книгата може да се намери в книжарницата на БАН и в библиотеката на ИБЕИ-БАН.
/ИБЕИ-БАН, 31.12.2013 г./


Denchev, C.M., Venturella,G. & Zervakis, G. (eds) 2013. Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas. Technological Educational Institute of Thesally, Larissa, Greece, 360 pp. (ISBN 978-960-9510-07-3).
 
Книгата представя резултатите от проекта MYCOTICON (Grant Agreement no. 2011-1-GR1-LEO05-06802, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci), в който участват миколози от България, Гърция, Италия и Кипър. Българският екип беше представен от проф. д-р Цветомир Денчев, Теодор Денчев и д-р Борис Асьов, от ИБЕИ-БАН. Цел на проекта е изработване на обучителен материал за тази част от населението в селските райони на Южна и Югоизточна Европа, която е без постоянна трудова заетост и/или с ниски доходи или е с ниска степен на квалификация и се нуждае от алтернатива за допълнителен доход. Книгата е на свободен достъп и може да бъде свалена от следния линк.
 
/ИБЕИ-БАН, 31.12.2013 г./

 
Michailova, P., Chassovnikarova, T., Ilkova, J., Grozeva, S., Chobanov, D., Warchałowska-Śliwa, E., Simov, N., Atanassov, N., Mitkovska, V. & Dimitrov, H. 2013. Genome biomarker test system for environmental risk assessment. Sofia, Moscow: Pensoft Publishers (ISBN 978-954-642-708-3).
 
Книгата е подготвена и се издава по проект "Нова интегрирана геномна биомаркерна тест система при моделни безгръбначни и гръбначни животни за оценка на състоянието за околната среда" (ДО-02-259/2009-2012), финансиран от Фонд "Научни изследвания", МОМН на Република България. Изданието е със свободен достъп и може да се изтегли от тук.
/ИБЕИ-БАН, 31.12.2013 г./

Нов том от Фауна на България

 
Излезе от печат том 32 от поредицата Фауна на България, издавана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Томът е посветен на иксодовите кърлежи и негови автори са Габриела Георгиева и Гергана Гечева. Книгата представя подробни данни за морфологията, биологията, екологията, разпространението и гостоприемниците на всички намерени досега в нашата страна иксодови кърлежи (общо 36 вида). Томът запознава читателите и с най-новите, бързи методи за изследване за носителство на бактерии и борелии, начините за предпазване на хората от кърлежи и мероприятията за тяхното унищожаване в природата и по животните.

Книигата може да бъде закупена в книжарниците на Академично издателство "Проф. Марин Дринов" в сградата на БАН и на входа на Националния природонаучен музей в София.
 
/ИБЕИ-БАН, 12.09.2013 г./

Полеви определител "Птиците на Балканския полуостров"

 
Дълго чаканото второ издание на полевия определител "Птиците на Балканския полуостров", с автори Таньо Мичев, Димитър Симеонов и Любомир Профиров, илюстрирано от Георги Пчеларов, е вече факт. Напълно преработеното и допълнено второ издание съдържа 109 цветни табла, обобщаващи информацията за 22 разреда и 516 вида птици, регистрирани на Балканския п-в.

Официалното представяне на книгата ще се състои на 8 април 2013 г. (понеделник) от 17:30 ч., в централното фоайе на Националния Природонаучен музей, бул. "Цар Освободител" No. 1.

/ИБЕИ-БАН, 03.04.2013 г./"Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake". Изданието е част от програмата за разпространение на резултатите по проект WETLANET, финансиран от Седма Рамкова програма на ЕС, съфинансиран от Фонд Научни изследвания (МОМН). Сборникът представлява обобщение на резултатите от изследванията върху екосистемите на Биосферния резерват "Сребърна" през последните 20 години. Книгата може да се намери в книжарницата на БАН.


Преди празниците очакваме да излезе от печат и "Атлас на попчетата (Gobiidae) в България" с автори М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, Д. Добрев и В. Зарев. Издаването на книгата е резултат от работата по тригодишния проект "Черноморските попчета (Gobiidae) – биологичен ресурс с недооценено експлоатационно и консервационно значение" (ДО 02-0201/2008), финансиран от Фонд Научни изследвания (МОМН). Книгата представя детайлна информация за описанието, синонимията и разпространението на видовете от сем. Gobiidae в България. Освен в печатно копие, определителят се разпространява и под формата на pdf-файл, който може да бъде свален от тук.
 
/ИБЕИ-БАН, 14.12.2012/

 

Осми том на монографичната поредица "Гъбите в България", с автор гл. ас. д-р Димитър Стойков (Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"). Книгата включва таксономична разработка на гъбите от разред Diaporthales (Ascomycota) наричани в специализираната литература и фитопатологичната практика "диапортални гъби". Отразени са най-важните аспекти от морфологията, биологията и екологичните особености на диапорталните гъби и разпространението на видовете според флористичната подялба в страната. Изработени са определителни таблици за семействата, родовете и видовете от разреда; индексирани са и субстратите/ гостоприемниците на установените гъби в България.

 

"Ecotoxicology" (ред. Ghousia Begum, InTech, February, 2012, ISBN 978-953-51-0027-0). Седма глава от нея "Genomic Sensitivity of Small Mammals - A Suitable Test System in the Genetic Monitoring", е дело на двама учени от ИБЕИ-БАН (Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология") - доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева и ас. Цветелина Герасимова.