Skip to Content

Архив новини

2019

Покана за експерти по проект РЕКОНЕКТ

 
Покана за събиране на база от експерти, които да подпомагат екипа за управление и изпълнение на проект "РЕКОНЕКТ"

Текст на поканата: pdf

Срок за предоставяне автобиографии: 30.11.2019 г.
 

2016

Награда за международен колектив с участието на български учен

 
Орнитологичното дружество Купър (Cooper Ornithological Society), САЩ, е научно сдружение, което ежегодно присъжда няколко престижни научни награди за високи изследователски постижения в областта на изучаването на птиците. Наградата "Катма" е учредена през 2003 г. със спонсорството на известния американски орнитолог Робърт Сторър. Наградата цели да стимулира развитието на нови идеи, които биха способствали за развитието на ново мислене в областта на биологията на птиците. Тя се присъжда на автори в областта на орнитологията, чиито статии предлагат неконвенционални идеи или иновативни подходи и са добре аргументирани с доказателствен материал.
 
Наградата "Катма" за 2016 г. е присъдена на международен авторски колектив с участието на проф. Павел Зехтинджиев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Наградата се дава за публикацията в списание Science, озаглавена "Скритата цена на заразяването с паразити: хроничната малария ускорява деградацията на теломерите и остаряването на птиците" (link).

На снимката: Биологичната експериментална база "Калимок" (с. Нова Черна, Силистренска област) на ИБЕИ-БАН, където са извършени съществена част от експерименталните изследвания, отразени в наградената публикация.

/ИБЕИ-БАН, 21.07.2016 г./


Наши изследвания отразени в The New York Times

 
На 7 юли 2016 г. The New York Times публикува статия за борбата с гъботворката в САЩ. Гъботворката е пеперуда – опасен вредител по широколистните гори. Статията цитира изследванията на учени от БАН (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт за гората, Институт по физиология на растенията и генетика), публикувани в списание Acta Zoologica Bulgarica през 2014 г. Тези изследвания се отнасят до възможността да се използват патогенни гъби за биологична борба с гъботворката – подход, който замества пестицидите и е безвреден за другите горски обитатели.

Статията в The New York Times можете да видите тук.

/ИБЕИ-БАН, 11.07.2016 г./


При трагичен инцидент загинаха зоолозите Андрей Стоянов, Добрин Добрев и Николай Цанков от Българската академия на науките.

 
Тримата учени от Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания са станали жертва на фатален пътен инцидент. Колата им е била блъсната на 22 юни 2016, по време на служебно пътуване.

С дълбока скръб научихме за загубата на нашите колеги и приятели, трима от най-добрите херпетолози у нас - Николай Цанков, Андрей Стоянов и Добрин Добрев. Според информация от Гранична полиция те са претърпяли тежка катастрофа с друг лек автомобил на гръцка територия. Тримата са провеждали теренни проучвания на разпространението на инвазивни видове земноводни и влечуги.

Колеги от цялата страна изпращат съболезнователни писма. Нашата херпетологична наука, нашата природозащита осиротяха.

Доц. д-р Николай Цанков е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2001), специалност зоология. Работи като херпетолог в НПМ-БАН. Основните му проучвания са посветени на систематиката, биологията, разпространението и еволюцията на българската и балканска херпетофауна. Водещ херпетолог у нас и ръководител на школа по херпетология към НПМ-БАН.  

Гл. ас. д-р Добрин Добрев работи като зоолог в ИБЕИ-БАН. Завършил е Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1986). Автор и съавтор на редица определители, сборници и статии по таксономия, фаунистика, екология и опазване на акари, риби, земноводни и влечуги на Балканския полуостров.

Андрей Стоянов е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (1986), специалност зоология. Работи като херпетолог в НПМ-БАН, с огромен теренен опит и със съществен принос в обогатяване на музейните колекции, както и в изследването на екологията, поведението, зоогеографията и морфологията на земноводните и влечугите в България и на Балканите.
 
Поклонението пред тленните останки на Андрей Стоянов ще се състои на 29 юни от 11 ч. в църквата "Св. Параскева", ул. "Г. Раковски" № 58.
 
Поклонението пред тленните останки на Добрин Добрев ще се състои на 29 юни от 12 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.
 
Възпоменанието на Ники Цанков ще се състои на 1 юли от 18 ч. в Аулата на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

Видеоматериал за екологията на червеногушата гъска

 
Екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН разработва проект на тема "Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици", с ръководител доц. д-р Павел Зехтинджиев.

Районът на изследването е основно зимовище на един от най-застрашените видове гъски в Европа – червеногушата гъска. Нов видеоматериал, подготвен от екипа на проекта, разказва за екологията и проблемите на опазването на този вид в крайморска Добруджа (link).

/ИБЕИ-БАН, 02.03.2016 г./


2015 г.

 

Нови проекти на ИБЕИ-БАН по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

През изминалите няколко месеца, учени от ИБЕИ-БАН и техни партньори спечелиха седем проекта по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм). Проектите са по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги", Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги".  Заглавията на проектите, техните акроними и срокове за изпълнение са, както следва:

 • ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (юни 2015 - април 2016 г.). Координатор: ас. Теодора Тричкова
 • IBBIS: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (юли 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. Владимир Владимиров
 • WEMA: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. д-р Невена Иванова
 • FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (септември 2015 – април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Йордан Узунов
 • GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Ива Апостолова
 • SPA-Ecoservices: Картиране и оценка на екосистемните услуги на земи с рядка растителност в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Светлана Банчева

/ИБЕИ-БАН, 21.10.2015 г./


Успех на най-малките учени!

 
По случай Деня на детето, Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ), чрез Катедра "Жан Моне", организираха на 1-2 юни 2015 г. в гр. Добрич Първото научно състезание за деца "Децата създават наука", посветено на тема "Земята, водата, въздухът и животът на нашата планета".

Ученици от 1 "а" клас на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра, участваха с проект "Сребърна моли: Помогнете ми!" в най-малката възрастова група  - за деца в подготвителна група за училище и ученици I-IV клас. Научен ръководител на проекта е гл. ас. Веселка Цавкова, наш сътрудник от Екологичната станция при Биосферен резерват "Сребърна" на ИБЕИ-БАН. С радост и гордост споделяме, че проектът спечели първо място в тази възрастова група. Наградените разработки ще се издадат като научни статии в Първа детска научна енциклопедия "Децата създават наука" на Висше училише по мениджмънт.

Повече информация за успеха на най-малките учени и снимки от събитието, може да намерите на интернет-страницата на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра.
 
/ИБЕИ-БАН, 28.07.2015 г./

Списание Acta Zoologica Bulgarica с по-висок импакт фактор за 2014 г.

 
На 22 юни 2015 г. агенция Thompson Reuters публикува данните за импакт фактора за 2014 г. на списанията, включени в базата-данни Web of Science. Издаваното от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН списание Acta Zoologica Bulgarica има за 2014 г. импакт фактор 0.532 (сравнено с 0.357 за 2013 г. и 0.309 за 2012 г.).
 
Acta Zoologica Bulgarica е едно от 13-те научни списания, издавани в България, които са признати от най-влиятелната световна агенция за научна информация – Thompson Reuters – като отговарящи на международните стандарти и следени от нея.
 
/ИБЕИ-БАН, 23.06.2015 г./

Признание за професионализма на нашите колеги

 
На 21 май 2015 г., до Председателя на Българска академия на науките акад. С. Воденичаров, е изпратено писмо от Министъра на околната среда и водите на РБ Ивелина Василева, относно участие на учени от БАН в идентифицирането и картирането на дюни по Българското черноморско крайбрежие. В писмото, г-жа Василева изказва благодарността и удовлетворението на МОСВ от професионализма и отговорността, проявени от нашите колеги проф. д-р Ива Апостолова и гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева (отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН) и доц. д-р Антоанета Петрова, директор на Ботаническата градина към БАН.
 
Целият текст на писмото може да видите тук.
 
/ИБЕИ-БАН, 31.05.2015 г./

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

22 май е обявен за Международен ден на биоразнообразието в чест на приемането на окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие на тази дата през 1992 г.

Изборът на тема на Международния ден на биоразнообразието "Биоразнообразие за устойчиво развитие" е в унисон с усилията за формулиране на Цели за устойчиво развитие като част от Програмата за развитие след 2015 на ООН за периода 2015-2030. Подчертава се значението на биоразнообразието за постигането на тези цели.

Бъдещето на човечеството е тясно свързано с биологичното разнообразие – разнообразието на живота Земята. Биоразнообразието е съществено важно за устойчивото развитие и добруването на човечеството. Доказателствата за това са много:

 • Биоразнообразието е жизненоважно за икономиката на глобално и местно ниво.
 • Производството на храни зависи от биоразнообразието и от услугите, които предоставят екосистемите.

 • Снабдяването с чиста питейна вода също зависи от биоразнообразието.

 • Биоразнообразието и функционирането на екосистемите осигуряват продукти и услуги, важни за човешкото здраве – хранителни вещества, чисти въздух и вода, контрола върху вредителите и преносителите на болести.

 • Биоразнообразието е основата на устойчивия поминък.

 • Традиционното знание, свързано с използването на биоразнообразието е също важно и има значение не само за онези, които го използват в своя ежедневен бит, но и за моделната индустрия и селско стопанство.

 • Биоразнообразието е крайъгълен камък в работата, вярванията и оцеляването на много жени.

 • Биоразнообразието има ключова роля при смекчаването на влиянието на климатичните промени като участва при отлагането на въглерода в някои биоми.

 • Дори урбанистичната среда на нашите градове е свързана и се влияе от биоразнообразието.

Като страна по Конвенцията за биологичното разнообразие, България работи активно за постигането на нейните цели. Надеждна основа на вземаните политически решения и осъществявани дейности са научните резултати, получавани в изследователските центрове на страната. Безспорно водеща роля сред тях има Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

В ИБЕИ се осъществяват значими научни изследвания от национален и наднационален мащаб в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. Институтът разполага понастоящем и планира да подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, консервационната биология, генетиката на околната среда, еволюционната биология и други сродни научни области, да осигурява научна информация, да оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество и да представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност. За периода 2011-2014 г. учени от ИБЕИ са описали 58 нови за науката вида, 5 нови рода и 1 ново семейство растения, гъби, безгръбначни животни и един вид земноводни.

Интервюто на колегите проф. дбн Бойко Георгиев и доц. д-р Десислава Димитрова пред БТА може да видите тук.

/ИБЕИ-БАН, 18.05.2015 г./

Презентация за фитоценологичните бази данни за България и Балканския полуостров

 
На 13 май (сряда) 2015 г. от 14:00 часа в залатата на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, База 3, ул. "Акад. Георги Бончев", Бл. 23 (бившия Институт по ботаника), ще бъде представена презентация от гл. ас. д-р Кирил Василев на тема "Ролята на фитоценологичните бази данни за проучването и опазването на флората, растителността и природните местообитания".
 
През последните 2 години като координатор на проект European Vegetation Archive за Балканския полуостров, д-р Кирил Василев изигра съществена роля за развитието на фитоценологичните бази данни от региона. По време на презентацията ще бъде акцентирано върху възможностите за използване на данните за флората, растителността и природните местообитания от територията на България, които се съдържат в Българската фитоценотична база данни (EU-BG-001), Балканската фитоценотична база данни за сухи тревни съобщества (EU-00-013) и Балканската фитоценотична база данни (EU-00-019) за различни научни и научно-приложни изследвания.

Подробна анотация на презентацията може да свалите тук.
/ИБЕИ-БАН, 05.05.2015 г./

Изследване на паразит по кавказкото попче от Българското черноморско крайбрежие в Springer Animal Sciences

 
Aphalloides coelomicola е вид метил, паразитиращ в телесната празнина на попчета от европейските бракични води. Особеностите в морфологията, жизнения цикъл и локализация на този паразит са причина за неизяснена досега позиция на вида в класификацията на трематодите. Настоящата находка на паразита в кавказкото попче (Knipowitschia caucasica) от Атанасовско езеро (Българско черноморско крайбрежие) позволи неговото съвременно проучване с методите на светлинната и сканираща електронна микроскопия, както и секвенирането на част от неговия 28S rRNA ген. Резултатите доведоха до разкриване на филогенетичните връзки на вида и потвърдиха неговото систематично положение в семейство Cryptogonimidae. При останалите видове от семейството жизненият цикъл обикновено протича с участието на три гостоприемника. От еволюционна гледна точка, двугостоприемниковият жизнен цикъл на Aphalloides може да се счита за вторично опростен, като попчетата играят едновременно ролята на втори междинен и на краен гостоприемник за този вид паразит.
 
Резултатите от изследването са обобщени в статия на колегите Б. Стоянов, Б. Неов, П. Панков, Г. Радославов, П. Христов и Б.Б. Георгиев (отдел "Животинско разнообразие и ресурси"), публикувана в Systematic Parasitology. Тя е отразена в популярната фейсбук-страница за зоологични изследвания на издателство Springer (Springer Animal Sciences).

Aphalloides cоelomicola наживо (видео).
 
/ИБЕИ-БАН, 26.04.2015 г./

Екип от ИБЕИ-БАН участва в глобалното събитие по секвениране на Световния океан

 
Световният ден за океанско пробовземане (Ocean Sampling Day) е едновременна кампания за пробонабиране от световния океан, която се осъществи за пръв път по време на лятното слънцестоене, на 21 юли 2014. Пробите, взети координирано по време, място и екологични параметри, осигуряват познание за фундаменталните правила, описващи микробното разнообразие и функция. На 3-ти март 2015, няколко месеца след Деня за океанско пробовзимане, приключи секвенирането на ДНК-пробите от морски микробни съобщества, обитаващи повърхността на световните океани. Резултатите са публикувани на интернет-сайта на Европейския нуклеотиден архив.
 
Сред избраните морски изследователски точки по целия свят, пробонабиране бе извършено и от околността на гр. Созопол, осъществено от наши колеги от секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми" на ИБЕИ-БАН (д-р Н. Тодорова, д-р Д. Беров и д-р В. Карамфилов). Изследването е от ключово значение за предсказване и сравнение на познати и нови гени в новаторски екологичен подход. То е част от програмата на финансирания от Седма Рамкова програма на ЕС проект Micro B3, за подпомагане на глобална, кооридинирана и стандартизирана кампания за събиране на морски данни.
/ИБЕИ-БАН, 11.03.2015 г./

Значението на влажните зони и ролята на ИБЕИ-БАН като център за изучаването им

 
В раздел "Наука" на новия брой на вестник "Аз Буки" (бр. 10/ 6-11.03.2015 г.) е представена обзорна статия, посветена на Конвенцията за влажните зони, участието на страната ни в нея, както и информация за по-важните Рамсарски места в България. Статията включва интервю с проф. дбн Бойко Георгиев, който представя ролята на ИБЕИ-БАН като международно признат център с висока научна компетентност в областта на влажните зони. Подчертано е и важното участие на учени от Института в подготовката на Националния план за опазване на влажните зони.
 
Цялата статия може да прочетете тук.
/ИБЕИ-БАН, 06.03.2015 г./

Изложба в Регионален исторически музей - Благоевград

 
На 11 февруари 2015 г. в Регионален исторически музей, гр. Благоевград беше открита изложба "Археологически проучвания и палеонтологична експедиция през 2014".  В нейните рамки, на вниманието на посетителите са представени и част от първите резултати от сключения договор за взаимно сътрудничество между Музея и ИБЕИ-БАН. Презентирани са новите таксони, установени от събраните през 2014 г. растителни фосили от районите на селата Гърмен и Сатовча (област Благоевград). Теренните проучвания в посочените находища бяха финансово обезпечени от РИМ-Благоевград, а определянето на фосилния материал бе извършено от доц. д-р Вл. Бозуков от секция "Палеоботаника и палинология" на ИБЕИ-БАН. Установените нови таксони бяха докладвани и на Националната конференция с международно участие Геонауки 2014. Събраният нов фосилен материал ще обогати съществуващата палеоботанична колекция на РИМ-Благоевград.
 
/ИБЕИ-БАН, 20.02.2015 г./

2014 г.

Работна среща по проект SIGNAL на програмата BiodivERsA

 
Стартиралият в началото на 2013 г. проект SIGNAL - "Градиенти на устойчивост към климатични крайности", който е първият финансиран по програмата BiodivERsA в България и се изпълнява от консорциум от девет страни, проведе поредната си 3-та работна среща в София от 3 до 6 ноември 2014 г. Срещата бе по покана на българските партньори и бе организирана от екипа на проекта от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

В срещата взеха участие 29 колеги от Белгия, България, Германия, Израел, Италия, Турция, Унгария и Франция. Обсъден бе прогресът на дейностите в настоящата година, както и бъдещите задачи за 2015 г. Тази среща бе посетена от най-голям брой участници в сравнение с предходните, което е свидетелство за доверието към българските партньори и за атрактивността на поканата. Гост на откриването беше г-жа Кристина Христова, представител на Фонд Научни Изследвания при МОН, който е осигурил националното финансиране на проекта. Специални сесии бяха организирани за обсъждане на предвижданите научни публикации, които да отразяват получените по проекта резултати.
 
/ИБЕИ-БАН, 10.11.2014 г./

Сътрудничество между ИБЕИ-БАН и Центъра за изучаване на екологията на насекомите, Йеонгул, Република Корея

 
На 2 октомври 2014 г. между ИБЕИ-БАН и Центъра за изучаване на екологията на насекомите към Музея за насекомите в Йеонгуол, Република Корея, въз основа на сключен меморандум от 07.07.2014 г., беше подписан договор за сътрудничество за изпълнение на проект, свързан с проучване на екологичните особености на торните бръмбари (Scarabaeus typhon, S. pius, S. sacer, S. armenicus, Gymnopleurus mopsus и др.). Целта на проучването е опазване на разнообразието от редки видове насекоми в Палеарктика.
 
/ИБЕИ-БАН, 24.10.2014 г./

Международна конференция за хемоспоридните паразити

 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира и проведе Международна конференция на тема "Съвременни предизвикателства пред изследванията на хемоспоридните паразити". Научният форум се състоя в крайморското село Тюленово на 28 и 29 септември 2014 г., с финансовата подкрепа на проект  VPI-3.1.-ŠMM-07-K-01-047 на Литовския изследователски център по екология. Бяха представени единадесет доклада (програма на конференцията). По време на научния форум бяха обсъдени двустранният обмен на съвременни знания в областта на диагностиката, определянето, таксономията и екологията на хемоспоридиите, както и на ефекта на тези паразити върху биоразнообразието. Повече подробности за събитието може да намерите в интернет-страницата на изследователска група "Кръвни Паразити на птици" и във фотогалерията на Конференцията.
 
/ИБЕИ-БАН, 17.10.2014 г./

Нов за науката вид зелен скакалец от Балканите

 
Tettigonia balcanica sp. n. in nature: male (A) and female (E).В последно време се натрупаха голям брой доказателства за значението на Балканския полуостров като център за видообразуване, основен рефугиум на много видове през периодите на застудяване и затопляне през Плейстоцена, както и като основен път на разселване на фауната и флората от Предна и Средна Азия към Европа. Балканите са сред най-богатите на организми територия в Европа (вероятно и най-богатата), но същевременно и най-слабо проучена. В тази връзка, фаунистичните и таксономични изследвания, провеждани в ИБЕИ-БАН, имат съществен принос за превръщането му във водещ център за изучаване на биоразнообразието у нас. На 14 октомври беше публикувана статия от международен екип учени с ръководител доц. д-р Драган Чобанов, с подробно описание на морфологията, поведението, разпространението и отличителните особености на нов вид зелен скакалец - Tettigonia balcanica Chobanov & Lemonnier-Darcemont, 2014. Видът спада към групата на най-познатите на всички скакалци (зелени скакалци) и е описан по материали от България, Гърция, Македония, Албания, Черна гора, Сърбия,  Босна и Херцеговина и Хърватия. У нас Tettigonia balcanica обитава предпланинския и планинския пояс на повечето ни високи планини, а характерната му песен може да чуете лятно време дори на толкова оживени и посещавани места като Рилския манастир.

Подробна информация по темата може да намерите в публикацията:
Chobanov, D., Lemonnier-Darcemont, M., Darcemont, C., Puskás, G., Heller, K.-G. (2014). Tettigonia balcanica, a new species from the Balkan Peninsula (Orthoptera, Tettigoniidae). Entomologia 2(2), 209, doi: http://dx.doi.org/10.4081/entomologia.2014.209 (pdf).
 
Кратко видео с новия вид е предоставено с любезното съдействие на Асен Игнатов (НПНМ-БАН).
 
На снимките: Tettigonia balcanica sp. n. в природата: мъжки (A) и женски (E).
/ИБЕИ-БАН, 15.10.2014 г./

Филм на IUCN за значението на Червения списък на световнозастрашените видове

 
Червеният списък на световнозастрашените видове към Международния съюз за опазване на природата (The IUCN Red List) е най-значимия източник на информация за глобалния природозащитен статус на дивите видове и тяхното значение и връзки с поминъка на хората, и е мощен инструмент за информиране и катализиране на действия за опазване на биологичното разнообразие.

Д-р Саймън Стюарт, председател на IUCN, се обърна към членовете на Комисията за оцеляване на видовете и широката общественост с молбa да помогнат за разгласяване на значението на Червения списък на световнозастрашените видове. "Като част от нашата кампания за комуникация и събиране на средства за подкрепа на IUCN във връзка с 50-тата годишнина от създаването на съюза, ние публикувахме впечатляващо видео, разясняващо значението на Червения списък на IUCN като мощен инструмент, подбуждащ действия за опазване на природата. Показващ забележителни кадри, филмът е продуциран от фотографа и режисьор Маттиус Клум, който е и посланик на добра воля на IUCN", казва д-р Стюарт.

Вижте филма, прочетете за целите на IUCN, както и за програмите и кампаниите, водени от Международния съюз за опазване на природата, и се опитайте да помогнете за защитата и опазването на световното биоразнообразие.
/ИБЕИ-БАН, 14.10.2014 г./

Нов конкурс за достъп до европейски научни ресурси в областта на екосистемните изследвания

 
Европейският проект за научна инфраструктура в областта на екосистемни изследвания ExpeER набира предложения за транснационален достъп до европейски научни ресурси, лаборатории и инфраструктурни обекти в областта на екосистемните изследвания. В предложенията могат да бъдат включени дейности като участие в текущи експерименти, представяне на нови проектни идеи, достъп до бази данни и др.

Възможност да подадат проектни предложения имат учени (докторанти, постдокторанти, утвърдени учени и технически персонал) от всички страни-членки на ЕС, в т.ч. и България. Конкурсът е отворен до 31 юли 2014 г. Детайлни условия за участия можете да намерите на интернет-страницата на конкурса.
 
Списък с научните центрове и лаборатории, отворени за достъп в настоящия конкурс може да намерите тук.
/ИБЕИ-БАН, 10.04.2014 г./

2013 г.

Доклад за Европейската Комисия съгласно Директивата за опазване на дивите птици


Netta rufina, сн. Г. ВасилеваКато член на Европейския съюз, България е задължена на всеки 3 години да докладва пред Европейската Комисия за състоянието на популациите на дивите птици. Това се изисква от чл.12 от Директивата за опазване на дивите птици (2009/147/ЕC). За нашата страна изготвянето на доклада за периода 2007-2012 г. е възложено от Министерството на околната среда и водите на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките и Българско дружество за защита на птиците, партньор на BirdLife International за България.

За оценка на числеността на гнездящите, зимуващите и преминаващите популации на общо 315-те вида птици, ще се използват данните от осъществяваните в страната мониторингови схеми, повечето от които са част и от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към Изпълнителната агенция по околна среда.
/ИБЕИ-БАН, 29.08.2013 г./

Европейският лалугер (Spermophilus citellus) се е формирал като биологичен вид на територията на днешна България, показва ново филогенетично изследване

 
Европейският лалугер (S. citellus) е световно застрашен вид с постоянно намаляващ ареал и численост в Европа, поради което е отнесен към категорията "Уязвим" в Червената книга на застрашените животни, издавана от Международния съюз за защита на природата (IUCN Red Data Book), а също и в Червената книга на Република България. Видът и неговите местообитания са под защитата на Бернската конвенция, Директива 94/43 на ЕC и Закона за биологичното разнообразие на България. Местообитанията на вида са приоритетни за опазване в Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Международен екип от учени с участието на гл. ас. д-р Йордан Кошев от ИБЕИ – БАН, изследва генетични проби, събрани от 915 индивида от 52 находища на територията на 11 държави. Филогенетичното изследване показва, че видът се е зародил на територията на България преди повече от 1 милион години. След това е колонизирал Европа в няколко основни направления, като разселването му е било в съответствие периодите на застудяване и затопляне на климата. Популациите на европейския лалугер от България показват най-високо генетично разнообразие, като на територията на страната присъстват 5 от 7-те известни генетични линии. Получените резултати създават научна основа за предприемането на природозащитни дейности и законодателни инициативи при опазването на този световнозастрашен вид.
 
Повече информация за филогеографията на Европейския лалугер може да намерите на страниците на водещото международно списание Molecular Ecology:

Říčanová, Š., Koshev, Y., Říčan, O., Ćosić, N., Ćirović, D., Sedláček, F. and Bryja, J. (2013), Multilocus phylogeography of the European ground squirrel: cryptic interglacial refugia of continental climate in Europe. Molecular Ecology, 22: 4256–4269. doi: 10.1111/mec.12382
 
/ИБЕИ-БАН, 09.08.2013 г./

Неизвестен по-рано вид гребенести тритони е описан от територията на България


Откриването на нов за науката вид гребенести тритони - Triturus ivanbureschi - е един от резултатите на международен екип от учени, разработил на съвременно равнище данните за видовия състав и разпространението на тази група земноводни. Изследването е дело на Бен Виелстра и Ян Арнтцен от Центъра по биоразнообразие "Натуралис", Лайден (Холандия), Спартак Литвинчук от Института по цитология на Руската академия на науките, Санкт Петербург (Русия), Борислав Наумов от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Николай Цанков от Националния природонаучен музей при БАН.

Данните показват, че този вид дълго време е останал неразличен от сходния му вид Triturus karelinii, описан първоначално от Иран. Новосъбраните сведения за морфологичните особености и генните секвенции показват, че двата вида са добре обособени един от друг и трябва да се разглеждат като самостоятелни.

За основа на описанието на новия вид са послужили екземпляри, открити при с. Остър камък близо до Харманли. Разпространението на Triturus ivanbureschi обхваща райони на България, Гърция, Република Македония, малка част от Сърбия, европейската част на Турция и сравнително малка част от полуостров Мала Азия.

Откривателите са нарекли новия вид в чест на известния български зоолог академик Иван Буреш (1885-1980 г.) – основоположник на изследванията върху земноводните и влечугите в България и на Балканския полуостров.

Повече информация за новия вид може да се намери в статията, съдържаща неговото описание, публикувана в международното списание Zootaxa.
 

/ИБЕИ-БАН, 05.08.2013 г./


Нови данни за най-голямото водно насекомо в Европа

Нова статия, публикувана в научното списание със свободен достъп Zookeys представя подробна информация за кариотипа, поведението на хромозомите и половата система на най-голямото водно насекомо в Европа нилската водоплавка Lethocerus patruelis (Heteroptera: Belostomatidae), както и интересни данни за поведението и разпространението на вида на Балканите. За последните 10 години са регистрирани множество нови наблюдения на вида предимно в Южна България. Установено е, че ареалът на нилската водоплавка непрекъснато се разраства на север – знак за промени в европейската фауна на хетероптерите и вероятен ефект от промените в климата на Европа.

За повече информация:

 • Grozeva, S., Kuznetsova, V., Simov, N., Langourov, M. & Dalakchieva, S. (2013) Sex chromosome pre-reduction in male meiosis of Lethocerus patruelis (Stål, 1854) (Heteroptera, Belostomatidae) with some notes on the distribution of the species. ZooKeys 319 (Special issue: Advances in Hemipterology): 119-135 (doi: 10.3897/zookeys.319.4384)

/ИБЕИ-БАН, 01.08.2013 г./


Лауреати в конкурсите за млади и най-млади учени на БАН

На 10 май 2013 г. бяха публикувани резултатите от конкурсите за награди на БАН за млади и най-млади учени. Щастливи сме, че победители в научно направление "Биоразнообразие, биоресурси и екология" са нашите колеги:

 

гл. ас. д-р Драган Чобанов (Отдел "Животинско разнообразие и ресурси") - лауреат на награда за млад учен "Професор Марин Дринов"

 

 

 

докторант Теодор Денчев (Отдел "Растително разнообразие и ресурси") - лауреат на награда за най-млад учен "Иван Евстратиев Гешов"

 

Честито на младите ни колеги! Искрено ги поздравяваме и им желаем здраве, лично щастие и още много успехи по поетия път!

/Ръководство на ИБЕИ-БАН, 12.05.2013 г./


2012 г.

Нов европейски проект ще разработи отворена система за управление на познанието за биологичното разнообразие


Нов инфраструктурен проект, носещ названието "pro-iBiosphere", стартира през септември 2012 г. Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на ЕС и ще положи основите на Европейска отворена система за управление на информацията за биологичното разнообразие. Негова основна цел е да се постигнат по-добри условия за създаване, ползване и поддръжка на съществуващите и новопостъпващите данни за биоразнообразието. Проектът ще разработи механизми, които да гарантират възможно най-пълноценното използване на съществуващата информация и ще изгради система за обединяване на историческата със съвременната таксономична литература. Друга основна цел на проекта е улесняването и ускоряването на описанието на нови видове организми (животни, растения, гъби), създаването на идентификационни ключове и разработването на бази данни за музейни колекции.
 
Проектът се изпълнява от международен консорциум от научни организации, занимаващи се с изследване на биологичното разнообразие и разпространение на научната информация: Националната ботаническа градина (Белгия), Издателство "Пенсофт" (България), SIGMA (Франция), Ботаническата градина с ботанически музей Берлин-Далем и Природонаучния музей в Берлин (Германия), Центъра за биоразнообразие "Натуралис" (Холандия), Plazi (Швейцария) и Кралската ботаническа градина (Великобритания).
 
Повече информация за pro-iBiosphere може да бъде намерена на сайта и на уики страницата на проекта.

/ИБЕИ-БАН, 08.11.2012/


Национален план за действия по опазване на къдроглавия пеликан

На 14 септември 2012 г. Националният съвет по биологично разнообразие прие "Национален план за действия по опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България за периода 2013-2022 г.", изготвен от ИБЕИ-БАН. Заедно с този план, бяха приети още два – за кръстатия орел и за ловния сокол.

Националният план за опазване на къдроглавия пеликан в България е изготвен с цел съхраняване на съществуващата популация в България през всичките периоди от жизнения цикъл: размножаване (минимум 100 гнездещи двойки в 2-3 гнездови колонии), миграции (между 40 и 530 преминаващи къдроглави пеликани през есента при Бургас), зимуване (минимум 450 зимуващи птици в средата на януари). Идеалната цел на плана е възстановяване на съществуващите в края на 19 в. гнездови колонии на о-в Персина и в бившите Мандренско и Стралджанско блато.

/ИБЕИ-БАН, 20.09.2012/


Учен от ИБЕИ - победител в конкурса FameLab

 
Британският съвет, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката и Форум Демокрит, проведе за шести път националния финал на конкурса за млади учени "Лаборатория за слава FameLab". Тази година, победител е нашият колега ас. Борис Ценов (Отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Палеоботаника и поленов анализ"). Палеоботаникът спечели 4 награди – голямата награда на журито, на публиката, на сп. Обекти и на Съюза на учените в България. Заедно с кандидати от общо 19 държави, Борис Ценов ще представя България на международния финал на конкурса, който ще се проведе във Великобритания.
 
Видео материалът с финалистите на FameLab и разговора в студиото на сутрешния блок на Българска национална телевизия може да видите тук.

/ИБЕИ-БАН, 14.05.2012/


"Златна книга" за принос към българската наука

 
Съветът за Европейска научна и културна общност, награждава проф. Стефка Чанкова с отличието Почетна значка "Златна книга", изработена с 24 каратово злато в Монетния двор на България, за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на българската наука.

Наградата ще бъде връчена на официална церемония на 1-ви март, от 16 ч., в Галерия "Финес", ул. "Христо Белчев" No.17. Официалният текст на поканата може да намерите тук.

 


Интернет-сайт за манатарковите гъби

 

От 25 октомври 2010 в интернет стартира сайт за манатарковите гъби,  направен от д-р Борис Асьов (секция "Микология", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси"). Сайтът е единствен по рода си в Европа и е замислен като онлайн-наръчник за любителите на гъбите.

 
 
Предоставя информация за всички 147 вида гъби от клас Boletales, известни до момента от континента, подробна методология на работа, библиография и достъп до литература, включително собствен неголям дигитален архив. От момента на създаването му са регистрирани над 20000 посещения от 110 страни в света.

 

Изложба "Рамсарските места в България"

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Националният природонаучен музей при БАН ви канят на откриването на изложбата "Рамсарските места в България" (2 – 8 февруари 2012 г.), организирана в рамките на финансирания от Европейската комисия и Фонд “Научни изследвания” проект WETLANET, изпълняван от ИБЕИ – БАН.

България се присъединява към Рамсарската конвенция с решение на Министерски съвет от 18 ноември 1974 г. Към януари 2012 г. нашата страна е представена в списъка на влажните зони с международно значение с 11 обекта. Изложбата ще представи снимки от всеки един от обектите и кратка информация за тяхното биоразнообразие.

Откриването ще се състои на 2 февруари 2012 г., Международния ден на влажните зони, от 16 ч. в сградата на Националния природонаучен музей, бул. “Цар Освободител” № 1.


ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН,

 
НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН и
 
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
 
организират

АКАДЕМИЧНО ЧЕСТВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 22 МАЙ

Имаме удоволствието да ви поканим, за да отбележим заедно Международния ден на биоразнообразието и началото на обявеното от ООН Десетилетие на биоразнообразието (2011 – 2020 г.) Тази година честването е под надслова

ДА ОТКРИЕШ ВИД!

Ще разкажем за животни, растения, гъби и микроорганизми, открити от български биолози.

Честването ще се проведе на 18 май 2011 г., сряда, от 14 ч. в Големия салон на Българската академия на науките, ул. 15 ноември № 1, София.

Програмата на събитието ще намерите тук.


Система от електромагнити, конструирана на Биологична станция "Калимок"

С цел тестване на възможността птиците да използват геомагнитна информация за навигация, на биологична станция „Калимок” беше конструирана система от електромагнити с независим контрол на различните параметри на магнитното поле.  Първоначално апаратурата ще бъде използвана за провеждането на експериментални изследвания за ориентацията на мигриращите пойни птици в контролирани магнитни условия. Симулираните магнитни премествания по географска ширина и дължина ще позволят да се оцени доколко геомагнитното поле е отговорно за навигационните способности на птиците. Новата апаратура ще бъде използвана и за изследването на механизмите на ориентация и навигация по геомагнитното поле и на други групи животни.

 Общественото обсъждане на Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на Националния план за действие за енергия от възобновяеми източници ще се състои на 4 май 2011 г. от 10:00 ч. в пресцентъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на ул. Триадица, No. 8.

Офицалното становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН можете да свалите от тук.