Skip to Content

Академични лекции

Академични лекции на новоизбраните доценти и професори от ИБЕИ-БАН

 

"Лимфоцитните култури – чувствителна тест-система за скрининг за генотоксичност на мутагенни фактори и оценка на ДНК-защитния потенциал на синтетични и природни продукти"
Лектор: д-р Светла Гатева, новоизбран доцент в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
Академичната лекция се състоя на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Ксенобиотици и екологичен риск – влияние върху човешкото здраве и качеството на живот"
Лектор: д-р Надежда Тодорова, новоизбран доцент в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
Академичната лекция се проведе на 10 ноември 2022 г., четвъртък, от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Многоножките от клас Diplopoda – обзор. Таксономия и филогения на разред Julida"
Лектор: д-р Боян Вагалински, новоизбран доцент в отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.
Академичната лекция се проведе на 23 юни 2022 г., четвъртък, от 14:00 ч. в Заседателната зала на База 1 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, ул. "Майор Юрий Гагарин" № 2. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Приложната ботаника – проблеми и перспективи", лектор: д-р Иванка Семерджиева, новоизбран доцент към отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
Академичната лекция се проведе на 2 март 2022 г., сряда, от 14:00 ч., чрез платформата ZOOM. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 
 
 
"Екологични и поведенчески особености при земноводни и влечуги – значение за фаунистиката и консервационната биология", лектор: д-р Симеон Луканов, новоизбран доцент в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология".
Академичната лекция се проведе на 18 февруари 2021 г., 15 ч., чрез платформа ZOOM. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
"Ролята на фитоценологичните бази данни и съхраняваната в тях дигитална информация за изследване на растителността, флората и природните местообитания", лектор д-р Кирил Василев, новоизбран доцент в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 10 декември 2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч., чрез платформата ZOOM. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 

"Тревната растителност в низинните райони на България: разнообразие, особености и значение", лектор д-р Десислава Сопотлиева, новоизбран доцент в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14:00 ч., чрез платформата ZOOM. Резюме на лекцията моде да намерите тук.
 
 

"Малария и сродни хемоспоридни паразити при птиците – скритото разнообразие и взаимоотношения", лектор д-р Димитър Димитров, новоизбран доцент към отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 17 февруари 2020 г., понеделник, от 15:30 ч. в Заседателната зала на База 1 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, ул. Гагарин № 2, 1113 София. Резюме на лекцията моде да намерите тук.

 
 
"Особености и значение на далечните миграции при врабчоподобните птици", с лектор д-р Михаела Илиева, новоизбран доцент в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция ще се проведе на 23 януари 2019 г., сряда, от 15:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Многофункционално планиране и управление на горите – приложение и възможности или (НЕ)ВЪЗМОЖЕН БАЛАНС", с лектор д-р Цветан Златанов, новоизбран професор към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология". Академичната лекция се проведе на 31 октомври 2018 г., сряда, от 14:00 ч. в Заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, База 1, ул. Ю. Гагарин № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
"Златки – надсемейство Buprestoidea (Insecta: Coleoptera)", с лектор д-р Владимир Сакалян, новоизбран доцент към отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 7 юни 2016 г. (вторник), от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Моята наука: птици, паразити и хора в променящия се свят", с лектор д-р Павел Зехтинджиев, новоизбран професор към отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 30 май 2016 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Молекулярно-популационни изследвания при говедото и приложението им в полза на обществото", с лектор: д-р Петър Христов, новоизбран доцент в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 19 май 2016 г., четвъртък, от 14 ч. в Заседателната зала на на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София. Реюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Предизвикателството да опознаваш и опазваш растителното разнообразие (с акцент върху род Centaurea s.l., Asteraceae)", с лектор д-р Светлана Банчева, новоизбран професор в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 16 май 2016 г., понеделник, от 10 ч. в Заседателната зала на на ИБЕИ-БАН, База 3, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, 1113-София. Реюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Фитосоциология или какво знаем за растителността", с лектор д-р Ива Апостолова, новоизбран професор към отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 3 юли 2015 г. (петък), от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
 
"Паразитизъм, хищничество и … биоразнообразие сред ципокрилите насекоми", с лектор д-р Тошко Любомиров, новоизбран доцент в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни" (отдел"Животинско разнообразие и ресурси"). Лекцията се проведе на 12 юни 2015 г., петък, от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН (База 1), ул. Гагарин No. 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Размери и размерна структура на организмите: значение и приложение", с лектор д-р Румен Калчев, новоизбран професор в отдел "Водни екосистеми". Академичната лекция се проведе на 20 април 2015 г., понеделник, от 14.00 ч. в залата на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 

"Макрозообентосът като биоиндикативен инструмент за характеризиране качествата на водите и оценка на състоянието на повърхностните водни тела", с лектор д-р Eмилия Добринова Варадинова, новоизбран доцент към oтдел "Водни екосистеми". Академичната лекция се проведе на 16 февруари 2015 г. (понеделник) от 13:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията  може да намерите тук.

 
 
Tема: "Охлювите – до тук всичко е ясно...", с лектор д-р Ивайло Кънев Дедов, новоизбран доцент към oтдел "Животинско разнообразие и ресурси". Aкадемичната лекция се проведе на 16 февруари 2015 г. (понеделник) от 14:30 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията  може да намерите тук.

 

"Предизвикателствата на съвременната ихтиология в България", с лектор д-р Апостолос Апостолу, новоизбран доцент към отдел "Водни екосистеми". Академичната лекция се проведе на 25 ноември 2014 г. (вторник), от 15:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията  може да намерите тук.
 

 

"Цитотаксономични и молекулярно-генетични изследвания при насекомите – постижения и хоризонти", с лектор д-р Снежана Грозева, новоизбран професор в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни". Академичната лекция се проведе на 25 септември 2014 г. (четвъртък), от 15:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 

"Молекулярно-еволюционни изследвания в Лаборатория 423 – традиции и перспективи", с лектор д-р Георги Радославов, новоизбран доцент към секция "Биоразнообразие и екология на паразитите". Академичната лекция се проведе на 23 септември 2014 г. (вторник), от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 

"Тайните връзки" при нематодите: можем ли да видим и разберем невидимото, лектор: д-р Стела Лазарова, новоизбран доцент към секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 4 февруари 2014 г., вторник, от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Презентация на лекцията може да намерите тук.

 

"Пренасяне на огън и изкуството да сме в час", лектор д-р Вълко Бисерков, новоизбран професор в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология". Академичната лекция се проведе на 18 ноември 2013 г., понеделник, от 10:30 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин № 2, 1113 София. Презентацията на лекцията може да намерите тук.

 
 
"Хемоекология и природни вещества в ИБЕИ: Накъде?", лектор д-р Страхил Берков, новоизбран професор в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 30 октомври 2013 г., сряда, от 11.00 ч. в залата на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 

"Правокрили от Западна Палеарктика – еволюционна биология, екология и етология", лектор д-р Драган Чобанов, новоизбран доцент в Секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Академичната лекция се проведе на 10 юли 2012 г., сряда, от 15:00 ч. в Заседателната зала на База 2 на ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител No. 1, 1000 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Речната екология (биопотамологията): приложни аспекти в действие", лектор д-р Йордан Узунов, новоизбран професор в отдел "Водни екосистеми". Академичната лекция се проведе на 18 януари 2013 г., петък, от 10.00 ч. в залата на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 
"Екосистемната екология от гледна точка на изследователя на морето", лектор: д-р Георги Даскалов, новоизбран професор в отдел "Водни екосистеми". Академичната лекция се проведе на 4 октомври 2012 г., четвъртък, от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин № 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 

"Гръбначни животни – биоиндикатори и използването им в биологичния мониторинг", лектор: д-р Румяна Мечева, новоизбран професор в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология". Академичната лекция се проведе на 28 септември 2012 г., петък, от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ - БАН, База 2, бул. Цар Освободител No. 1, 1000 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 

 
"Пасивен и активен биомониторинг – проекти и резултати", лектор д-р Лиляна Юрукова, новоизбран професор в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология". Академичната лекция се проведе на 25 юни 2012 г., от 15:30 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин № 2, 1113 София. Резюме може да намерите тук.
 
 
 
"Маларията при птиците и рискът за биологичното разнообразие", лектор д-р Павел Зехтинджиев, новоизбран доцент в Отдел "Животинско разнообразие и ресурси", Секция “Биоразнообразие и екология на паразитите”. Лекцията се проведе на 28 май 2012 г., понеделник, от 15:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин No 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук. Фотогалерия от лекцията тук.
 
 
 
Тема: "Оценяване и опазване на гъбното разнообразие", лектор д-р Цветомир Денчев, новоизбран професор в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 2 март 2012 г., петък, от 11:00 ч., в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.


Тема: "Видовоспецифични микроспоридии и ентомопатогенни гъби – биоагенти за борба срещу вредни горски насекоми", лектор д-р Даниела Пиларска, новоизбран професор в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 23 февруари 2012 г., четвъртък, от 09:30 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 
 

Тема: "Публикуване и споделяне на данни – нова форма на научна комуникация", лектор д-р Любомир Пенев, новоизбран професор в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 23 февруари 2012 г., четвъртък, от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 


Тема: "Растителните нематоди: фауна, таксономия и екология на една разнообразна и „успешна” биологична група", лектор д-р Влада Пенева, новоизбран професор в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 17 февруари 2012 г., петък, от 10:00 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 

Тема: "Морфологични изследвания в паразитологията", лектор: д-р Яна Мизинска, новоизбран професор в отдел "Животинско разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 17 февруари 2012 г., петък, от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

 


Тема "Мутагенеза от околната среда – проблем на нашето съвремие", лектор д-р Стефка Чанкова, новоизбран професор в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология". Лекцията се проведе на 10 февруари 2012 г., петък, от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.
 
 
 

Тема "Избрани насоки на изследвания в областта на фенолните съединения от растителен произход", лектор: д-р Милена Николова, новоизбран доцент в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси". Лекцията се проведе на 10 февруари 2012 г., петък, от 9:30 ч. в Заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, Бл. 21, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.